Bilaterální smlouvy umožňují studentům výjezdy mimo EU téměř do všech koutů světa. V zásadě podporují 4 typy mobilit: studijní pobyt, studijní stáž, letní školu nebo workshop a účast na konferenci. Délka mobility se liší podle typu programu. Může se jednat např. o účast na letní škole v délce 1 týdne, ale i o studijní pobyt v délce až 12 měsíců. Podle toho se také odvíjí výše stipendia. Každý student si může vybrat dle svého zaměření a zájmu. Pro výběr konkrétní možnosti klikněte níže:

Bc. a Mgr. student

Studijní pobyt

Bilaterální mobility umožňují studentům výjezdy mimo EU. Studijní pobyt se realizuje pouze na základě platných bilaterálních smluv uzavřených mezi MENDELU a zahraniční institucí. Přestože je v seznamu u některé evropské smlouvy napsáno bilaterální, umožňuje pouze výměnu akademickou, nikoliv studentskou. 

Užitečné informace o univerzitách lze najít i v závěrečných zprávách z již uskutečněných pobytů v UIS (Portál veřejných informací → Další informace o MENDELU → Studijní informace – Zprávy ze zahraničních pobytů. 

 • Výjezd na základě smlouvy uzavřené mezi MENDELU a partnerskou univerzitou – student vyjíždějící přes bilaterální smlouvu je osvobozen od placení školného na zahraniční partnerské univerzitě, další poplatky spojené se zápisem do semestru, knihovnu apod. si student hradí sám. Student také obdrží od MENDELU finanční podporu v podobě stipendia.
 • Freemover – vyjíždí-li student do zahraničí se statusem „freemover“, není nutné, aby byla mezi vysílající a přijímající univerzitou podepsána bilaterální smlouva. Student si výjezd do zahraničí vyjedná individuálně, ovšem v tomto případě Oddělení mezinárodních vztahů a internacionalizace (dále OMVI) neposkytuje studentovi organizační ani finanční podporu a jde v podstatě o jeho soukromou aktivitu. Pro výjezd do zahraničí si musí „freemover“ student zajistit souhlas jak přijímající, tak vysílající univerzity.
 • Letní škola – student může získat stipendium na částečné krytí nákladů na účast na letní škole, která trvá déle než 30 dnů a zároveň je kratší než 2 měsíce. Pokud je LŠ kratší než 1 měsíc, vztahují se na ni podmínky na letní školy, jinak platí stejné podmínky jako na studijní pobyt. V tomto případě platí výjimka: letní škola může být uskutečněna i v rámci Evropy. Cestovní grant však odpovídá skutečným cestovním nákladům, maximálně do výše 10 tis. Kč.
 • Pobyt je určen studentům bakalářského nebo magisterského studijního programu prezenční či kombinované formy studia, který má ukončený alespoň první rok studia na MENDELU (upřednostňováni jsou studenti vyšších ročníků). Student, který má občanství jiného státu a v rámci mobility by chtěl jet do země svého původu, má nejnižší prioritu.
 • Min délka pobytu je 1 měsíc (30 dnů), max. 12 měsíců (doba strávená na cestě není do délky mobility započítána), přičemž součet všech mobilit v programu nesmí překročit 12 měsíců během jednoho studijního cyklu.
 • Studenti musí odstudovat nejméně 3 odborné předměty, v případě letní školy si dovézt adekvátní počet kreditů
 • Student musí být vybrán v řádném výběrovém řízení a doložit potřebné dokumenty. 

doplnit

 • Výše poskytnutého grantu činí:

A) 20 tis. Kč/měsíc na pobytové náklady bez ohledu na cílovou destinaci. Při překročení lhůty 1 měsíce se výše pobytového grantu odvíjí následovně:

1 – 7 dní …………… 0 Kč 
8 – 20 dní ………….  ½ grantu tj. 10 000,- Kč 
21 – 30 dní ………… 20 000,- Kč

B) 10 – 25 tis. Kč na cestovné podle destinace (podrobné členění najdete po kliknutí na mapu). V případě účasti na letní škole odpovídá grant skutečným cestovním nákladům, maximálně však do výše 10 tis. Kč.

C) Maximální výše stipendia je stanovena na 100 tis. Kč, plus cestovné. Pokud student vyjede na mobilitu v rámci daného studijného programu opakovaně, jednotlivá stipendia se sčítají, přičemž jejich součet nesmí přesáhnout již zmiňovanou částku 100 tis. Kč. Cílem je umožnit vycestovat většímu počtu studentů.

 • Stipendium je vypláceno v českých korunách na základě uzavření Finanční smlouvy. Náklady přesahující výši přiznaného grantu si student hradí z vlastních zdrojů, případně se může informovat o možnostech stipendií na zahraniční univerzitě, vládních stipendií v dané zemi apod. Pokud výše přiděleného stipendia přesáhne částku 50 tis. Kč, je vyplaceno ve dvou splátkách. První před odjezdem, druhá přibližně v polovině pobytu s ohledem na výplatní termíny univerzity, které jsou vždy začátkem měsíce. 
 • Tato možnost se váže k dané výzvě a bude vždy avizována. Vyplacení a výše stipendia jsou vázány na splnění podmínek stanovených finanční smlouvou a na rozhodnutí prorektorky pro internacionalizaci a vnější vztahy.
 • Při nesplnění některé z podmínek pobytu bude požadováno vrácení poměrné části nebo celého stipendia.

Výběrové řízení je vyhlášeno prostřednictvím hromadného e-mailu všem studentům univerzity na začátku každého akademického roku na následující kalendářní rok. Případné mimořádné výběrové řízení bude taktéž avizováno e-mailem. Do stanoveného termínu je zapotřebí na zahraniční oddělení fakulty odevzdat následující dokumenty: 

 1. Přihláška – na 1 přihlášku můžete uvést až 3 školy dle preferencí, uvést plánovanou dobu pobytu
 2. Learning Agreement Proposal – předběžný výběr předmětů na dané univerzitě
 3. Jazyková zkouška – všichni studenti musí podstoupit jazykový test na Mendelu. Nutnou podmínkou pro výjezd jsou jazykové znalosti na úrovni B2. Studenti, kteří doloží znalost jazyka nad úroveň B2, získávají ve výběrovém řízení body navíc, ale nejsou tím zproštěni jazykového přezkoušení. Po ukončení přihlašování do výběrového řízení jsou studenti informováni o termínu jazykových testů, následně jsou informováni o výsledcích. Pokud student absolvoval jazykovou zkoušku v rámci programu Erasmus+, může mu být na jeho žádost uznán její výsledek, pokud není zkouška starší 3 let.

Univerzity v USA ve většině případů požadují certifikát TOEFL (Test of English as a Foreign Language, a to jako jediný test. Nelze jej nahradit napč. CAE. Protože se TOEFL zkoušky konají několikrát ročně v předem stanovených termínech, je nutné tyto zkoušky a následný pobyt v USA plánovat s dostatečným předstihem. Přípravný kurz na jazykovou zkoušku je možné absolvovat na vybraných jazykových školách, prostřednictvím individuální výuky s lektorem, nebo i online.

Kritéria výběru: 

 • Studijní průměr (30 %)
 • Relevantnost výběru předmětů (30 %)
 • Jazykový test (30 %)
 • Jazykový certifikát (5 %) 
 • Buddy system a jiné (5 %) 

Harmomogram VŘ:

 I. Kolo výzvy 2022II. Kolo výzvy 2022
Přihlášky do výběrového řízení13. 12. 2021 – 26. 1. 20222. – 20. 5. 2022
Písemné a ústní jazykové testy14. – 25. 2. 202230. 5. – 10. 6. 2022
Výsledky výběrového řízení7. 3. 202220. 6. 2022

Postup při VŘ:

Přihlášky jsou nejdříve hodnoceny na fakultní úrovni. Následně jsou předány na OMVI rektorátu, kde proběhne hodnocení na celouniverzitní úrovni. Po ukončení výběrového řízení jsou studentům zaslány výsledky a jejich finálně přiřazené instituce. Nominace na zahraniční univerzity provádí OMVI rektorátu.

Výběr instituce prosím provádějte až po předchozím seznámení se s nabídkou dané univerzity, aby nedošlo k tomu, že později zjistíte, že daná univerzita nemá předměty v požadovaném jazyce, případně její nabídka nesouvisí s vaším studiem!

Úspěšně absolvované VŘ na MENDELU neznamená automatické přijetí studenta na požadovanou univerzitu! Uchazeči neúspěšní ve VŘ budou zařazeni na seznam náhradníků a mohou být dodatečně osloveni s nabídkou studia v zahraničí.

 • Nominaci studentů na zahraniční univerzity provádí po vyhlášení výsledků VŘ referent OMVI, od kterého student obdrží na e-mail potvrzení o této skutečnosti.
 • Po nominaci by měl student od zahraniční univerzity obdržet e-mail potvrzující přijetí nominace, což nemusí nutně znamenat přijetí studenta ke studiu. Obvykle je k přijetí třeba vyřídit další administrativní náležitosti dle pokynů zahraniční univerzity. Na některých univerzitách je potřeba, aby studenti provedli registraci v určeném termínu. Proto je dobré si prostudovat dopředu webové stránky dané univerzity.
 • Nominace studenta na zahraniční univerzitu je závazná. V případě, že student ze závažných důvodů pobyt ruší, musí informovat zahraniční oddělení fakultyOMVI a zaslat omluvný e-mail na zahraniční univerzitu a přidat do kopie koordinátora fakulty či z OMVI. 

bilateral-outgoing@mendelu.cz, +420 545 135 150

Praktická stáž

Bilaterální mobility umožňují studentům výjezdy mimo EU. Výjezd na praktickou stáž v rámci bilaterálních mobilit není podmíněn existující smlouvou mezi MENDELU a zahraniční institucí.

 • Stáž je určena studentům bakalářského a magisterského studijního programu prezenční či kombinované formy studia, který má ukončený alespoň první rok studia na MENDELU (upřednostňováni jsou studenti vyšších ročníků). Student, který má občanství jiného státu a v rámci mobility by chtěl jet do země svého původu má nejnižší prioritu. 
 • Min délka stáže je 1 měsíc (minimálně 30 dnů bez cesty!), max. 12 měsíců (doba strávená na cestě není do délky mobility započítána), přičemž součet všech mobilit v programu nesmí překročit 12 měsíců během jednoho studijního cyklu.
 • Student musí být vybrán v řádném výběrovém řízení a doložit potřebné dokumenty včetně absolvování jazykového testu (realizovány na úrovni fakulty)
 • Stážista musí pracovat na plný pracovní úvazek běžný v dané zemi.

Podmínkou pracovní stáže není bilaterální smlouva. Studenti MENDELU si pracovní stáž zajišťují sami (mohou využít služeb zprostředkovatelských agentur) nebo prostřednictvím kontaktů své domovské univerzity. Pracovní stáž se musí uskutečnit v podniku, školícím, výzkumném středisku nebo i v jiné organizaci, přičemž přijímající organizace musí mít právní subjektivitu. Lze využít možnost stáže na některé z partnerských univerzit. 

Studenti také mohou využít spolupráce MendelU a Člověka v tísni. Administrativní i finanční podmínky jsou shodné s praktickou stáží. MendelU provede předvýběr přihlášek, které pak postoupí Člověku v tísni. Na základě vašeho profilu a online pohovoru si vyberou vhodné kandidáty. Znalost anglického jazyka je nutností, další jazyky jsou výhodou. Do výběrové řízení je nutné odevdat přihlášku spolu s životopisem a motivačním dopisem. V motivačním dopisu rozveďte podrobně své dosavadní zkušenosti včetně toho, co by vás bavilo dělat (např. práce v archivu, značení turistických stezek, práce s dětma, administrativa apod.)

Užitečné informace lze najít i v závěrečných zprávách z již uskutečněných stáží v UIS (Portál veřejných informací → Další informace o MENDELU → Studijní informace – Zprávy ze zahraničních pobytů).

 • Výše poskytnutého grantu činí:

A) 20 tis. Kč/měsíc na pobytové náklady bez ohledu na cílovou destinaci. Při překročení lhůty 1 měsíce se výše pobytového grantu odvíjí následovně:

1 – 7 dní …………… 0 Kč 
8 – 20 dní ………….  ½ grantu tj. 10 000,- Kč 
21 – 30 dní ………… 20 000,- Kč

B) 10 – 25 tis. Kč na cestovné podle destinace (podrobné členění najdete po kliknutí na mapu). V případě účasti na letní škole odpovídá grant skutečným cestovním nákladům, maximálně však do výše 10 tis. Kč.

C) Maximální výše stipendia je stanovena na 100 tis. Kč, plus cestovné za mobilitu. Pokud student vyjede na mobilitu v rámci daného studijného programu opakovaně, jednotlivá stipendia se sčítají, přičemž jejich součet nesmí přesáhnout již zmiňovanou částku 100 tis. Kč. Cílem je umožnit vycestovat většímu počtu studentů.

 • Stipendium je vypláceno v českých korunách na základě uzavření Finanční smlouvy. Náklady přesahující výši přiznaného grantu si student hradí z vlastních zdrojů, případně se může informovat o možnostech stipendií na zahraniční univerzitě, vládních stipendií v dané zemi apod. Pokud výše přiděleného stipendia přesáhne částku 50 tis. Kč, je vyplaceno ve dvou splátkách. První před odjezdem, druhá přibližně v polovině pobytu s ohledem na výplatní termíny univerzity, které jsou vždy začátkem měsíce. 
 • Tato možnost se váže k dané výzvě a bude vždy avizována. Vyplacení a výše stipendia jsou vázány na splnění podmínek stanovených finanční smlouvou a na rozhodnutí prorektorky pro internacionalizaci a vnější vztahy.
 • Při nesplnění některé z podmínek pobytu bude požadováno vrácení poměrné části nebo celého stipendia.
 • Studenti, kteří plánují vyjet na stáž v lednu či únoru následujícího roku, musí podat přihlášku již v květnu. Z důvodu administrativy nemohou čekat na výběrové řízení na přelomu roku. 

Výběrové řízení je vyhlášeno prostřednictvím hromadného e-mailu všem studentům univerzity. Do stanoveného termínu je zapotřebí podat přihlášku za zahraniční oddělení fakulty včetně povinných příloh::

 • Přihláška – pouze v papírové podobě (originál)
 • Training Agreement (pokud už má student stáž domluvenou) a informace o přijímací instituci, případně i akceptační dopis
 • Jazyková zkouška – všichni studenti musí podstoupit jazykový test na Mendelu. Nutnou podmínkou pro výjezd jsou jazykové znalosti na úrovni B2. Studenti, kteří doloží znalost jazyka nad úroveň B2, získávají ve výběrovém řízení body navíc. Po ukončení přihlašování do výběrového řízení jsou studenti informováni o termínu jazykových testů, následně jsou informováni o výsledcích. Pokud student absolvoval jazykovou zkoušku v rámci programu Erasmus+, může mu být na jeho žádost uznán její výsledek, poukd není zkouška starší než 3 roky.

Kritéria výběru: 

 • Studijní průměr (30 %)
 • Relevantnost zaměření stáže (30 %)
 • Jazykový test (30 %)
 • Jazykový certifikát (5 %) 
 • Buddy system a jiné (5 %) 

Harmonogram VŘ

 I. Kolo výzvy 2022II. Kolo výzvy 2022
Přihlášky do výběrového řízení13. 12. 2021 – 26. 1. 20222. – 20. 5. 2022
Písemné a ústní jazykové testy14. – 25. 2. 202230. 5. – 10. 6. 2022
Výsledky výběrového řízení7. 3. 202220. 6. 2022

Postup při VŘ:

Přihlášky jsou nejdříve hodnoceny na fakultní úrovni. Následně jsou předány na OMVI rektorátu, kde proběhne hodnocení na celouniverzitní úrovni. Po ukončení výběrového řízení jsou studentům zaslány výsledky. Nominace na zahraniční univerzity zasílá OMVI rektorátu. 

Po úspěšném výběru v rámci VŘ kontaktuje student sám přijímající instituci, domluví si podmínky stáže a vyžádá si následující dokumenty: 

 • akceptační dopis přijímací instituce s uvedenými daty začátku a konce studia na zahraniční instituci
 • trojstranně potvrzený Training Agreement
 • student musí náplň stáže v zahraničí konzultovat se svojí fakultou, aby mu byl pobyt v zahraničí uznán

bilateral-outgoing@mendelu.cz, +420 545 135 150

Letní škola

Účelem stipendia je podpořit mezinárodní mobilitu studentů bakalářských a magisterských studijních programů na letní školy a workshopy vztahující se k jejich oboru studia v rámci Evropy. Stipendium se nevztahuje na letní školy zaměřené na výuku jazyka. Cílem programu je zvyšování kvality vzdělávacího procesu, navázání studentů MENDELU na zahraniční vědeckou komunitu, reprezentace univerzity v zahraničí a zvýšení studentských mobilit. 

 • Žádost o udělení stipendia podávají studenti všech bakalářských a magisterských studijních programů MENDELU (vč. vyučovaných v angličtině), a to na letní školy kratší než 30 dnů.
 • Stipendium je určeno na pokrytí zvýšených nákladů na pobyt v zahraničí. Je možné ho získat do Evropy. příp. i do dalších zemí. Ostatní náklady si student hradí sám, ev. mu je hradí fakulta. 
 • Maximální sazba stipendia se odvíjí podle délky letní školy následovně:
  • 1 – 7 dní …………… 5 000 Kč
  • 8 – 20 dní ………….  10 000,- Kč
  • 21 – 30 dní ………… 15 000,- Kč
 • V případě, že letní škola trvá 30 a více dnů, lze využít stipendia na podporu studijních pobytů: https://www.omvi.mendelu.cz/studenti-mendelu/bilateralky-new/28263-bilateralni-mobility
 • V případě virtuální letní školy může být studentovi hrazen účastnický poplatek do max. výše 10 tis. Kč bez ohledu na délku jejího trvání.
 • Žádosti o stipendium na letní školu se podávají v řádném termínu prostřednictvím fakulty. Nejbližší termín pro podání žádostí o stipendium na letní školu je 21. 5. 2021. žádosti se podávají prostřednictvím fakultního koordinátora. Výsledky budou oznámeny 14. 6. 2021. V případě nevyčerpaní alokované částky budou stipendia vyplácena průběžně na bázi „first come, first served“.
 • Upřednostňováni jsou prvožadatelé.
 • Žádost si nemůže podat žadatel, který v minulosti neúspěšně ukončil jakýkoliv mobilitní program MENDELU, případně student, který má vůči MENDELU dluhy. 
 • Stipendium se nepřiděluje na jazykové kurzy či na spolufinancování jiného pobytu.
 • Stipendijní pobyt se musí uskutečnit v daném kalendářním roce.
 • Stipendium je udělováno na základě individuálního posouzení každé žádosti. 
 • Žádost o udělení stipendia podávají studenti fakultním referentům pro zahraniční vztahy na standardním formuláři v rámci jarního výběrového řízení. Pouze v případě volných finančních prostředků lze žádost podat později během roku.
 • Přidělení stipendia není nárokové a o jeho přiznání rozhoduje výhradně prorektor/ka pro mezinárodní vztahy a internacionalizaci. 
 • O rozhodnutí o přidělení stipendia jsou žadatelé informováni OMVI nejpozději do 15 dnů ode dne rozhodnutí prorektora.

Výjezd s akademikem

Rozvoj internacionalizace je jednou z hlavních dlouhodobých priorit MENDELU. V rámci plnění strategických cílů Internacionalizace MENDELU jsou podporovány zahraniční cesty akademických pracovníků se studenty. Účelem podpory je zvyšování kvality vzdělávacího procesu bakalářských a magisterských studentů (získání praktických dovedností, které by nebylo možné nabýt v ČR), navázání studentů MENDELU na zahraniční vědeckou komunitu a také reprezentace univerzity v zahraničí. 

 • Podporovány jsou cesty alespoň 5 bakalářských nebo magisterských studentů v doprovodu akademika na 30 a více dnů (doprovázející akademik může být vystřídán). Počet výjezdů v daném kalendářním roce se odvíjí od aktuálního rozpočtu. 
 • Výjezd není určen pro doktorandy. Pokud se chtějí k výjezdu přidat, musí vypracovat individuální projekt a postupovat jako u individuální dlouhodobé stáže doktorandů.
 • Žádosti se mohou podávat v průběhu roku a jsou vždy vázány na výjezd plánovaný akademikem na fakultě. 
 • Studenti dostávají z OMVI na základě finanční smlouvy stipendijní podporu ve výši 20 tis.Kč/měsíc na úhradu pobytových nákladů, pojištění (dle návrhu na vyslání), očkování, víza apod. Navíc na základě Dohody student jsou hrazeny zpáteční letenky do země výkonu stáže.
 • Doprovázejícímu akademikovi jsou hrazeny ze zdrojů OMVI pobytové i cestovní náklady.

bilateral-outgoing@mendelu.cz, +420 545 135 150

Ph.D. student

Krátkodobá stáž

Účelem stipendia je podpořit mezinárodní mobilitu doktorandů na konference a vědecká sympozia, resp. zvyšování kvality vzdělávacího procesu, zlepšení kvality vědeckých výsledků doktorských studentů, navázání doktorandů MENDELU na zahraniční vědeckou komunitu a také reprezentace univerzity v zahraničí.

 • Stipendijní program je vyhlášeno v dubnu, v případě nevyčerpání alokovaných prostředků je možné žádat průběžně na bázi „first come, first served“ – nejpozději však do 30. 11. příslušného kalendářního roku. 
 • Stipendium je udělováno pouze na podporu aktivní účasti na konferenci/vědeckém sympoziu, a to na základě dokladu o přijetí konferenčního příspěvku (resp. abstraktu).
 • Výše stipendia v plné výši pokrývá náklady na registrační poplatek za účast na evropské vědecké konferenci, ostatní náklady si studenti hradí sami, příp. z prostředjů ústavu či fakulty.
 • Žádost si nemůže podat žadatel, který v minulosti neúspěšně ukončil jakýkoliv mobilitní program MENDELU; případně student, který má vůči MENDELU dluhy. Přidělení stipendia není nárokové a o jeho přiznání rozhoduje výhradně prorektor/ka pro mezinárodní vztahy a internacionalizaci.
 • Stipendium je udělováno na základě individuálního posouzení každé žádosti. 
 • Žádost o udělení stipendia podávají studenti fakultním referentům pro zahraniční vztahy na standardním formuláři. 
 • Přidělení stipendia není nárokové a o jeho přiznání rozhoduje výhradně prorektor/ka pro mezinárodní vztahy a internacionalizaci. 
 • O rozhodnutí o přidělení stipendia jsou žadatelé informováni OMVI nejpozději do 15 dnů ode dne rozhodnutí prorektora. 

bilateral-outgoing@mendelu.cz, +420 545 135 150

Dlouhodobá stáž

Účelem stipendia je podpořit mezinárodní mobilitu doktorských studentů MENDELU, která vede ke zvyšování kvality vzdělávacího procesu a vědecko-výzkumných kompetencí doktorandů. Dlouhodobými zahraničními stážemi se rozumí zahraniční pobyty, v jejichž rámci se bude student věnovat zejména rozvíjení praktických dovedností vztahujících se k oboru jeho studia a tématu disertační práce.

Momentálně nejsou vypsána žádná stipendia na rok 2022. Sběr žádostí je dočasně pozastaven kvůli omezeným finančním prostředkům! Studenti mohou vycestovat pouze jako tzv. zero grant bez finanční podpory z OMVI.

 • Stipendium je určeno pro samostatnou tvůrčí činnost na vědeckých pracovištích u supervisorů, kteří studenta profesně posunou dál, nikoliv pro sběr zásadních dat pro řešení disertace.
 • Mobility budou realizovány zejména na výzkumných pracovištích a univerzitách, zvláště těch, s nimiž má univerzita uzavřenu bilaterální smlouvu. V odůvodněných případech je možné vyjet na stáž do neakademických institucí a soukromých firem. Podporovány budou především stáže, které není možné financovat z jiných zdrojů (Erasmus+, Ceepus apod.).
 • Minimální délka stáže je 30 dnů. Do délky pobytu se nezapočítává cesta. 
 • Primárně by stáž měla být realizována mimo Evropu. Pouze v případě, že je delší než 1 měsíc a zároveň kratší než 2 měsíce, lze požádat také o stipendium v rámci Evropy. K podpoře stáží v rámci Evropy, které jsou delší než 2 měsíce  slouží program Erasmus +.
 • Výše stipendia se odvíjí od délky a místa pobytu a je odvislá od očekáváných měsíčních pobytových nákladů a nákladů na dopravu do místa konání stáže a zpět, a to do maximální výše 100 tis. Kč. Pokud student vyjede na mobilitu v rámci daného studijného programu opakovaně, jednotlivá stipendia se sčítají, přičemž jejich součet nesmí přesáhnout již zmiňovanou částku 100 tis. Kč. Cílem je umožnit vycestovat většímu počtu studentů.
 • Stipendium je určeno pro studenty MENDELU, kteří jsou v době plánovaného začátku stáže ve všech svých aktivních studiích ve standardní délce studia. Stipendium je možné přiznat každému doktorskému studentovi v kalendářním roce pouze jednou.
 • Žádost si nemůže podat žadatel, který v minulosti neúspěšně ukončil jakýkoliv mobilitní program MENDELU; případně student, který má vůči MENDELU dluhy.
 • Přidělení stipendia není nárokové, o jeho přiznání rozhoduje výhradně prorektor/ka pro mezinárodní vztahy a internacionalizaci.

Momentálně nejsou vypsána žádná stipendia na rok 2022. Sběr žádostí je dočasně pozastaven kvůli omezeným finančním prostředkům! Studenti mohou vycestovat pouze jako tzv. zero grant bez finanční podpory z OMVI.

Žádosti je možné podávat v průběhu celého roku, avšak tak, aby stáž započala nejpozději v listopadu daného roku. Žádost podávají studenti svým fakultním referentům pro zahraniční vztahy na standardním formuláři včetně všech povinných příloh:

 • Přihláška – pouze v papírové podobě (originál)
 • Training Agreement
 • Akceptační dopis – v případě že není v době podání žádosti, nutno doložit nejpozději při podpisu Finanční smlouvy
 • Jazyková zkouška – všichni studenti musí podstoupit jazykový test na Mendelu. Nutnou podmínkou pro výjezd jsou jazykové znalosti na úrovni B2. Studenti, kteří doloží znalost jazyka nad úroveň B2, získávají ve výběrovém řízení body navíc. Po ukončení přihlašování do výběrového řízení jsou studenti informováni o termínu jazykových testů, následně jsou informováni o výsledcích. Pokud student absolvoval jazykovou zkoušku v rámci programu Erasmus+, může mu být na jeho žádost uznán její výsledek, poukd není zkouška starší než 3 roky.

O udělení stipendia pro dlouhodobou zahraniční stáž rozhoduje prorektor/ka pro mezinárodní vztahy a internacionalizaci na základě návrhu příslušných proděkanů fakult a fakultních koordinátorů zahraničních pobytů. Rozhodnutí bere v úvahu účel a zaměření pobytu, stanovisko odborného garanta žádosti, prospěch studenta a finanční rozpočet programu pro dlouhodobou stáž. Přidělení stipendia není nárokové a o jeho přiznání rozhoduje výhradně prorektor/ka pro mezinárodní vztahy a internacionalizaci. O rozhodnutí o výši přiznaného stipendia jsou žadatelé informováni nejpozději do 15 dnů ode dne rozhodnutí prorektora.  

bilateral-outgoing@mendelu.cz, +420 545 135 150