O programu

 • pedagogičtí pracovníci MENDELU mohou prostřednictvím programu Erasmus+ výukové pobyty vyjet na výukový pobyt na zahraniční partnerskou univerzitu v délce 2 – 5 dnů
 • na výukový pobyt obdrží pedagogický pracovník grant pokrývající ubytování, stravování, místní dopravu, pojištění a cestovní výdaje
 • v rámci Erasmus+ výukový pobyt není možné účastnit se konferencí
 • výukové pobyty jsou podmíněny existencí inter-institucionální smlouvy mezi MENDELU a partnerskou univerzitou

28 členských států EU: Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie
země EHP: Island, Lichtenštejnsko, Norsko
kandidátské země: Turecko, Makedonie, Srbsko

Podmínky účasti

 • mobilita zaměstnanců se může uskutečnit v jakémkoliv oboru/akademické disciplíně (přednášky, konzultace, workshopy, laboratoře)
 • minimální délka mobility je 2 pracovní dny, maximální délka pobytu je 5 dnů (mimo cestovní dny). Běžná délka akademické mobility je 5 dnů.
 • zaměstnanec musí odučit 8 hodin/týden, v případě, že doba pobytu je delší než týden, potom 1,6 x počet dnů
 • nelze vyslat zaměstnance, který vykonává činnost na základě DPČ, DPP

Finanční podmínky

 • pedagogický pracovník obdrží dva balíčky financí
  • pobytové náklady – zahrnují balíček financí, ze kterých lze hradit ubytování, stravu, místní dopravu a cestovní pojištění
  • cestovní náklady – zahrnují balíček financí, ze kterých lze pokrýt cestu do místa určení a zpět
 • administrativní a grantovou agendu spojenou s programem Erasmus+ vede OMVI
 • organizační záležitosti (cestovní příkazy, letenky, jízdenky, ubytování atd.) si vyřizují sami pedagogičtí pracovníci
 • vyplacení finančních prostředků (záloh, stravného a vyúčtování) provádí ekonomické oddělení
 • pedagogickým pracovníkům se přidělují finance na dny, kdy probíhá výuková činnost
 • lze přidělit grant až na 2 dny na cestu (1 den tam a 1 den zpět). Den cesty musí předcházet prvnímu dni výuky a následovat po posledním dni výuky.
 • výše grantu na den závisí na zemi pobytu
 • pracovníci se speciálními potřebami si mohou zažádat o zvláštní grant. Žádost se podává před začátkem letního a zimního semestru a schvaluje ji řídící výbor programu Erasmus+
 • výjezdy plánované v prosinci je nutné dopředu konzultovat s koordinátorem OMVI z důvodu finanční uzávěrky na konci kalendářního roku
 • pobytové náklady zahrnují náklady na ubytování, stravování, místní dopravu, cestovní pojištění a případné storno poplatky
 • finanční podpora je určena na pokrytí části pobytových nákladů, které souvisejí s výukovým pobytem na partnerské instituci v zahraničí.
 • finanční podpora je poskytována výhradně na dny, kdy učitel koná výukovou činnost.
 • konkrétní počet výukových dnů musí být dopředu odsouhlasen zahraniční stranou v dokumentu Mobility Agreement – Staff Mobility for Teaching. Na základě tohoto počtu vypočítává OMVI výši grantu.
 • částka potvrzená ze strany OMVI představuje maximální možnou výši grantu určenou na pobytové náklady, která bude hrazena z programu Erasmus+.
 • denní limity:
skupinado 14. dne aktivityod 15. do 60. dne aktivity
Dánsko, Finsko, Island, Irsko, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Norsko, Švédsko
Partnerské země z regionu 14 (Faerské ostrovy, Švýcarsko, Spojené království)
153 euro/den107,1 euro/den
Belgie, Francie, Itálie, Kypr, Malta, Německo, Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Španělsko
Partnerské země z regionu 5 (Andorra, San Marino, Monako, Vatikán)
136 euro/den95,2 euro/den
Bulharsko, Chorvatsko, Estonsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Polsko, Rumunsko, Srbsko, Slovinsko, Slovensko, Severní Makedonie, Turecko119 euro/den83,3 euro/den
 • cestovní náklady zahrnují všechny náklady a všechny dopravní prostředky včetně místní dopravy využité z výchozího bodu do místa určení a zpět
  • příklad: Pokud cestuji například do španělské Barcelony letadlem, finance z tohoto balíčku mi pokryjí letenku z Vídně do Barcelony, ale i cestu z Brna na vídeňské letiště.
 • jízdní výdaje se hradí zvlášť a v plné výši, ale je nutné použít ekonomický způsob dopravy
 • cesta autem – vyplaceno podle ceny veřejné dopravy
 • storno jízdenky
 • vždy je potřeba si uchovat všechny palubní vstupenky, jízdenky, faktury, účty za ubytování atd. a přiložit je k vyúčtování pracovní cesty
 • výše jízdních výdajů se počítá dle vzdálenostní kalkulačky, která je zveřejněná na stránkách Evropské komise. Náklady na cestu tam a zpět by se měly vejít do limitu stanoveného podle vzdálenosti z Brna (či jiného výchozího bodu) do cílového města dle výpočtu kalkulátoru.
VZDÁLENOST ČÁSTKA
100 – 499 Km180 EUR 
500 – 1999 Km275 EUR 
 2000 – 2999 Km360 EUR 
 3000 – 3999 Km530 EUR 
 4000 – 7999 Km820 EUR 
 8000 Km a více1500 EUR

Výběrové řízení

 • výběrové řízení probíhá vždy na jaře
 • zájemci o výukové pobyty podávají přihlášky elektronicky v předem vypsaném termínu.
 • zájemce si musí sám zajistit přijetí v zahraniční instituci
 • všichni pracovníci obdrží email s informacemi.
 • finální výběr vždy provádí fakulta nebo jednotlivá pracoviště
 • všichni žadatelé obdrží informace o výsledcích  výběrového řízení emailem
 • schválená přihláška na výukový pobyt je závazná. Jakékoliv změny pro daný akademický rok je třeba nahlásit koordinátorovi zaměstnaneckých mobilit.
 • kritéria výběrového řízení

Průběh mobility

 • vyplnění a potvrzení Mobility Agreement
 • vyplnění a schválení Cestovního příkazu
  • cestovní příkaz musí být vyplněný a schválený příslušnými osobami, jinak není možné platit letenky ani ubytování
  • po vyplnění a schválení cestovního příkazu se vyučujícímu aktivuje cestovní pojištění
 • podpis Účastnické smlouvy
  • vyučující před odjezdem kontaktuje koordinátorku zaměstnaneckých mobilit a domluví se na termínu podpisu účastnické smlouvy
  • účastnická smlouva musí být podepsána nejméně 5 dní před odjezdem na mobilitu
  • bez podepsané účastnické smlouvy všemi stranami a schválených financí (tj. maximální výše grantu na pobytové náklady) ze strany OMVI nelze na mobilitu vycestovat, OMVI takovou mobilitu neproplatí
 • během pobytu na zahraniční instituci zaměstnanec dodržuje předem schválený program výuky a počet dní
 • je povinností zajistit si potvrzení výukového programu Erasmus+, tzv.  Letter of Confirmation musí zde být rozepsané aktivity mobility den po dni
 • počet výukových dní se shoduje s počtem výukových dní uvedených v dokumentu Mobility Agreement
 • dokument se vydává na konci pobytu nebo po jeho skončení
 • odevzdání Letter of Confirmation – vyučující si dokument nechá potvrdit na konci pobytu na zahraniční instituci
 • minimálních počet výukových hodin je vždy 8
 • v dokumentu jsou uvedena pouze data potvrzující samotnou výuku, nikoliv data s cestou
 • Letter of Confirmation odevzdá vyučující v originále koordinátorce zaměstnaneckých mobilit nejpozději 10 po návratu z cesty
 • vyplnit a odevzdat v systému Verso cestovní výkaz
 • veškeré jízdenky určené k proplacení je potřeba odevzdat ekonomickému oddělení
 • v rámci cestovního příkazu je potřeba vyplnit Závěrečnou zprávu z cesty
 • účastníka pobytu žádáme o řádné vyúčtování cestovního příkazu do 10 pracovních dnů od ukončení pobytu. Pozdní dodání může mít negativní dopad na refundaci nákladů z programu Erasmus+

Kontakt

Mgr. PETRA URUBEK
budova X
úřední hodiny: po domluvě

Výběrové řízení

Výsledky výběrové řízení na zaměstnanecké mobility 2023/24 v programu Erasmus+ ZDE.

Dokumenty

Důležité odkazy