O programu

 • akademičtí pracovníci MENDELU mohou prostřednictvím programu Erasmus+ vyjet na výukový pobyt na zahraniční partnerské instituci v minimální délce 2 dny, maximálně však 60 dnů
 • vzhledem k omezeným finančním prostředkům je mobilita finančně podpořena na maximální dobu 5 dnů (mimo cestovní dny), v případě delšího pobytu si účastník musí na další dny zajistit financování z jiných zdrojů než Erasmus+
 • mobilita se může uskutečnit v jakémkoliv oboru/akademické disciplíně
 • na výukový pobyt obdrží akademický pracovník grant pokrývající ubytování, stravování, místní dopravu, pojištění a cestovní výdaje
 • v rámci Erasmus+ výukový pobyt není možné účastnit se konferencí
 • výukové pobyty jsou podmíněny existencí inter-institucionální smlouvy (IIA) mezi MENDELU a zahraniční partnerskou univerzitou (IIA jednotlivých fakult najdete ZDE)
 • zaměstnanec musí odučit 8 hodin/týden, a to i v případě, že mobilita trvá méně než týden!
 • v případě, že doba pobytu je delší než týden, musí zaměstnanec odučit min 8 hodin za 1. týden a potom 1,6 x počet dnů
 • přihlásit se může jakýkoli akademický pracovník, který má na MENDELU uzavřenou pracovní smlouvu (plný, zkrácený nebo poloviční úvazek), nelze vyslat zaměstnance, který vykonává činnost na základě DPČ, DPP

27 členských států EU: Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko
země EHP: Island, Lichtenštejnsko, Norsko
kandidátské země: Turecko, Makedonie, Srbsko

Finanční podmínky

 • administrativní a grantovou agendu spojenou s programem Erasmus+ vede OMVI
 • organizační záležitosti (cestovní příkazy, letenky, jízdenky, ubytování atd.) si vyřizují pedagogičtí pracovníci sami
 • pedagogický pracovník obdrží dva balíčky financí
  • pobytové náklady – zahrnují balíček financí, ze kterých lze hradit ubytování, stravu, místní dopravu a cestovní pojištění
  • cestovní náklady – zahrnují balíček financí, ze kterých lze pokrýt cestu do místa určení a zpět
 • maximální možná výše grantu, která bude hrazena z programu Erasmus+, je součtem limitů na pobytové náklady a cestovní výdaje
 • vyplacení finančních prostředků (záloh, stravného a vyúčtování) provádí ekonomické oddělení
 • pedagogickým pracovníkům se přidělují finance na dny, kdy probíhá výuková činnost
 • lze přidělit grant až na 2 dny na cestu (1 den tam a 1 den zpět) – den cesty musí předcházet prvnímu dni výuky a následovat po posledním dni výuky
 • výše grantu na den závisí na zemi pobytu
 • pracovníci se speciálními potřebami si mohou zažádat o zvláštní grant (kontaktujte OMVI ihned po úspěšném výběrovém řízení), žádost se podává před začátkem letního a zimního semestru a schvaluje ji Institucionální koordinátor Erasmus+
 • výjezdy plánované v prosinci je nutné dopředu konzultovat s koordinátorem OMVI z důvodu finanční uzávěrky na konci kalendářního roku
 • pobytové náklady zahrnují náklady na ubytování, stravování, místní dopravu během pobytu, cestovní pojištění a případné storno poplatky
 • finanční podpora je určena na pokrytí části pobytových nákladů, které souvisejí s výukovým pobytem na partnerské instituci v zahraničí
 • finanční podpora je poskytována výhradně na dny, kdy pedagog koná výukovou činnost
 • konkrétní počet výukových dnů musí být dopředu odsouhlasen zahraniční stranou v dokumentu Mobility Agreement – Staff Mobility for Teaching
 • částka potvrzená ze strany OMVI představuje maximální možnou výši grantu určenou na pobytové náklady, která bude hrazena z programu Erasmus+.
 • denní limity:
skupinado 14. dne aktivityod 15. do 60. dne aktivity
Dánsko, Finsko, Island, Irsko, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Norsko, Švédsko
Partnerské země z regionu 14 (Faerské ostrovy, Švýcarsko, Spojené království)
153 euro/den107,1 euro/den
Belgie, Francie, Itálie, Kypr, Malta, Německo, Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Španělsko
Partnerské země z regionu 5 (Andorra, San Marino, Monako, Vatikán)
136 euro/den95,2 euro/den
Bulharsko, Chorvatsko, Estonsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Polsko, Rumunsko, Srbsko, Slovinsko, Slovensko, Severní Makedonie, Turecko119 euro/den83,3 euro/den
 • cestovní náklady zahrnují všechny náklady a všechny dopravní prostředky včetně místní dopravy využité z výchozího bodu do místa určení a zpět
  • příklad: Pokud cestuji například do španělské Barcelony letadlem, finance z tohoto balíčku mi pokryjí letenku z Vídně do Barcelony, ale i cestu z Brna na vídeňské letiště.
 • jízdní výdaje se hradí zvlášť a v plné výši, ale je nutné použít ekonomický způsob dopravy
 • cesta autem – vyplaceno podle ceny veřejné dopravy
 • storno jízdenky
 • vždy je potřeba si uchovat všechny palubní vstupenky, jízdenky, faktury, účty za ubytování atd. a přiložit je k vyúčtování pracovní cesty
 • výše jízdních výdajů se počítá dle vzdálenostní kalkulačky, která je zveřejněná na stránkách Evropské komise
 • náklady na cestu tam a zpět by se měly vejít do limitu stanoveného podle vzdálenosti z Brna (či jiného výchozího bodu) do cílového města dle výpočtu kalkulátoru
 • v případě, že pracovník plánuje využít ekologický způsob dopravy (autobus, vlak, sdílený automobil, kolo), může požádat o navýšení limitu na jízdní výdaje, tzv. Green Erasmus, musí o tom informovat koordinátora zaměstnaneckých mobilit před uzavřením účastnické smlouvy
 • účastník má nárok na navýšení limitu v případě, že při vyúčtování cestovního příkazu prokáže využití ekologicky šetrné dopravy na cestu do místa svého pobytu v zahraničí a zpět (ekologicky šetrná doprava musí být hlavním dopravním prostředkem každé cesty)
VZDÁLENOST ČÁSTKA
100 – 499 Km180 EUR 
500 – 1999 Km275 EUR 
 2000 – 2999 Km360 EUR 
 3000 – 3999 Km530 EUR 
 4000 – 7999 Km820 EUR 
 8000 Km a více1500 EUR

Výběrové řízení

 • výběrové řízení probíhá vždy na jaře
 • zájemci o výukové pobyty podávají přihlášky elektronicky v předem vypsaném termínu
 • zájemce si musí sám zajistit přijetí v zahraniční instituci
 • všichni pracovníci obdrží email s informacemi o vyhlášení výběrového řízení
 • finální výběr vždy provádí fakulta nebo jednotlivá pracoviště
 • všichni žadatelé obdrží informace o výsledcích výběrového řízení emailem
 • schválená přihláška na výukový pobyt je závazná, jakékoliv změny pro daný akademický rok je třeba nahlásit koordinátorovi zaměstnaneckých mobilit
 • kritéria výběrového řízení

Průběh mobility

 • vyplnění a potvrzení Mobility Agreement
 • vyplnění a schválení Cestovního příkazu
  • nákup letenek, jízdenek a platby za ubytování se provádí až po schválení cestovního příkazu příslušnými osobami
  • po vyplnění a schválení cestovního příkazu se vyučujícímu aktivuje cestovní pojištění
 • podpis Účastnické smlouvy
  • vyučující před odjezdem kontaktuje koordinátora zaměstnaneckých mobilit a domluví se na termínu podpisu účastnické smlouvy
  • účastnická smlouva musí být podepsána nejméně 5 dní před odjezdem na mobilitu
  • bez podepsané účastnické smlouvy všemi stranami a schválených financí (tj. maximální výše grantu na pobytové náklady) ze strany OMVI nelze na mobilitu vycestovat, OMVI takovou mobilitu neproplatí
  • pokud dojde před realizací mobility k plánovaným změnám průběhu (zkrácení, změna dopravního prostředku atd.), uzavírá vyjíždějící zaměstnanec dodatek k účastnické smlouvě
 • během pobytu na zahraniční instituci zaměstnanec dodržuje předem schválený program výuky a počet dní
 • je povinností zajistit si potvrzení výukového programu Erasmus+, tzv.  Confirmation of Erasmus+
  • ke každému dni mobility je zapotřebí uvést výukové aktivity (např. název přednášky/cvičení, nebo téma výuky)
  • počet výukových dní se shoduje s počtem výukových dní uvedených v dokumentu Mobility Agreement
  • minimální počet výukových hodin je 8 hod/týden, a to i v případě, že mobilita trvá méně než týden
  • dokument se vydává na konci pobytu nebo po jeho skončení
  • datum podpisu zahraniční instituce nesmí být dřívější než poslední den pobytu na instituci
  • v dokumentu jsou uvedena pouze data potvrzující samotnou výuku, nikoliv data s cestou
 • na konci pobytu si zaměstnanec nechá na zahraniční instituci potvrdit Confirmation of Erasmus+ – minimálních počet výukových hodin je vždy 8
 • Confirmation of Erasmus+ odevzdá zaměstnanec v originále koordinátorovi zaměstnaneckých mobilit nejpozději 10 po návratu z cesty
 • vyplnit a odevzdat v systému Verso cestovní výkaz
 • při vyúčtování je nutno doložit doklady za ubytování a cestu
 • veškeré jízdenky určené k proplacení je potřeba odevzdat ekonomickému oddělení:
  • k letenkám je nutno doložit palubní lístky, i když jsou k dispozici pouze elektronicky (nutno stáhnout z el. aplikace, vytvořit si snímek obrazovky atd.)
  • ke zpožděným spojům/letům je třeba doložit doklad o zpoždění (např. si vyfotit oznámení na letišti, vyžádat si potvrzení o zpoždění od dopravce atd.), jinak se má za to, že spoj opožděn nebyl
 • v rámci cestovního příkazu je potřeba vyplnit Závěrečnou zprávu ze zahraniční cesty
 • účastníka pobytu žádáme o řádné vyúčtování cestovního příkazu do 10 pracovních dnů od ukončení pobytu (pozdní dodání může mít negativní dopad na refundaci nákladů z programu Erasmus+)
 • účastníkovi přijde na e-mail dotazník EU Survey z Evropské komise (výzva k vyplnění se generuje automaticky, e-mail může často spadnout do „spamu“), který musí být vyplněn do 30 kalendářních dní po ukončení mobility

Seznam Erasmus+ smluv

Kontakt

Mgr. Bc. Vít Svoboda
budova X
úřední hodiny: po domluvě

Výběrové řízení 2024

Od 22.4. do 12.5.2024 se můžete hlásit do výběrového řízení na zaměstnanecké mobility Erasmus+ (2024-2025). Přihlášky podávejte ZDE. O výsledcích vás budeme informovat v týdnu od 3.6.2024.

22.4. – 12.5.2024Podání přihlášky ZDE
3.6.2024Vyhlášení výsledků

Dokumenty

Důležité odkazy