Účelem stipendia je podpořit mezinárodní mobilitu doktorských studentů MENDELU, která vede ke zvyšování kvality vzdělávacího procesu a vědecko-výzkumných kompetencí doktorandů. Dlouhodobými zahraničními stážemi se rozumí zahraniční pobyty, v jejichž rámci se bude student věnovat zejména rozvíjení praktických dovedností vztahujících se k oboru jeho studia a tématu disertační práce.

O programu

 • Stipendium je určeno pro samostatnou tvůrčí činnost na vědeckých pracovištích u supervisorů, kteří studenta profesně posunou dál, nikoliv pro sběr zásadních dat pro řešení disertace.
 • Mobility budou realizovány zejména na výzkumných pracovištích a univerzitách, zvláště těch, s nimiž má univerzita uzavřenu bilaterální smlouvu. V odůvodněných případech je možné vyjet na stáž do neakademických institucí a soukromých firem. Podporovány budou především stáže, které není možné financovat z jiných zdrojů (Erasmus+, Ceepus apod.).
 • Minimální délka stáže je 30 dnů. Do délky se nezapočítává cesta. 
 • Primárně by stáž měla být realizována mimo Evropu. Pouze v případě, že je delší než 1 měsíc a zároveň kratší než 2 měsíce, lze požádat výjimečně také o stipendium v rámci Evropy. K podpoře stáží v rámci Evropy, které jsou delší než 2 měsíce, slouží program Erasmus +.
 • Stipendium je určeno pro studenty MENDELU, kteří jsou v době plánovaného začátku stáže ve všech svých aktivních studiích ve standardní délce studia. Stipendium je možné přiznat každému doktorskému studentovi v kalendářním roce pouze jednou.
 • Žádost si nemůže podat žadatel, který v minulosti neúspěšně ukončil jakýkoliv mobilitní program MENDELU; případně student, který má vůči MENDELU dluhy.
 • Přidělení stipendia není nárokové, o jeho přiznání rozhoduje výhradně prorektor/ka pro mezinárodní vztahy a internacionalizaci.

Výše poskytnutého grantu činí:

A) 20 tis. Kč/měsíc na pobytové náklady bez ohledu na cílovou destinaci. Při překročení lhůty 1 měsíce se výše pobytového grantu odvíjí následovně:

1 – 7 dní0 Kč 
8 – 20 dní ½ grantu tj. 10 000,- Kč 
21 – 30 dní 20 000,- Kč

B) 10 – 25 tis. Kč na cestovné podle destinace (podrobné členění najdete po kliknutí zde). V případě účasti na letní škole odpovídá grant skutečným cestovním nákladům, maximálně však do výše 10 tis. Kč.

C) Maximální výše stipendia je stanovena na 60 tis. Kč, plus cestovné. Pokud student vyjede na mobilitu v rámci daného studijního programu opakovaně, jednotlivá stipendia se sčítají, přičemž jejich součet nesmí přesáhnout již zmiňovanou částku 100 tis. Kč. Cílem je umožnit vycestovat většímu počtu studentů.

 • Stipendium je vypláceno v českých korunách na základě uzavření Finanční smlouvy. Náklady přesahující výši přiznaného grantu si student hradí z vlastních zdrojů, případně se může informovat o možnostech stipendií na zahraniční univerzitě, vládních stipendií v dané zemi apod.
 • Pokud výše přiděleného stipendia přesáhne částku 50 tis. Kč, je vyplaceno ve dvou splátkách. První před odjezdem, druhá v polovině pobytu s ohledem na výplatní termíny univerzity, které jsou vždy začátkem měsíce. 
 • Tato možnost se váže k dané výzvě a bude vždy avizována. Vyplacení a výše stipendia jsou vázány na splnění podmínek stanovených finanční smlouvou a na rozhodnutí prorektorky pro internacionalizaci a vnější vztahy.
 • Při nesplnění některé z podmínek pobytu bude požadováno vrácení poměrné části nebo celého stipendia.
 • Studenti, kteří plánují vyjet na stáž v lednu či únoru následujícího roku, musí podat přihlášku již v květnu. Z důvodu administrativy nemohou čekat na výběrové řízení na přelomu roku.

Výběrové řízení

Termíny jsou společné pro všechny studenty, najdete je zde.

 • obraťte se na referenta pro mezinárodní vztahy své fakulty a zeptejte se na výběr organizace a další možnosti, podmínky a termíny výběrového řízení
 • přijímající organizací může být jakákoliv veřejná nebo soukromá organizace aktivní na pracovním trhu nebo v oblasti vzdělávání, odborné přípravy či mládeže (veřejný či soukromý podnik, veřejný subjekt na místní, regionální nebo národní úrovni, profesní asociace, obchodní unie, výzkumný institut, nadace, nezisková organizace, institut či vzdělávací centrum atd.).
 • Pozor! Termíny stáže uvedené v přihlášce a v akceptačním dopise jsou závazné a jejich změna je možná pouze v případě, že student před původním termínem zahájení stáže předloží referentovi pro bilaterální stáže na OMVI (Training Agreement) s novými termíny schválenými všemi třemi stranami. Pokud tato podmínka není splněna, stáž se ruší a neuskuteční se.
 • přihlášky se podávají v období dle harmonogramu
 • všichni studenti jsou o VŘ informováni hromadným e-mailem
 • přihláška se podává přes UIS – Kontaktní centrum
 • po jazykovém přezkoušení a schválení stáže ze strany OMVI musí přihlášku schválit fakulta
 • s podáním přihlášky není nutné čekat do doby, než bude stav studia za daný semestr co nejúplnější (definitivní součet bodů za skutečnosti doložené v přihlášce proběhne až po skončení VŘ)
 • povinnou součástí přihlášky je akceptační dopis od přijímající instituce, kde je specifikována náplň práce (posuzuje a schvaluje fakulta) a přesná data pobytu
 • jazykovou zkoušku lze skládat z jazyka anglického, německého, francouzského, španělského a italského
  • zkouška je na úrovni B2
  • jazykovou zkouškou musí projít všichni studenti (kromě rodilých mluvčích), kteří chtějí vyjet do zahraničí v rámci programu bilaterálních dohod (jazykové certifikáty ani jiné zkoušky nejsou uznávány)
  • pro PhD studenty se skládá pouze z ústní části – na termíny přezkoušení se student hlásí prostřednictvím předmětu Erasmus+ English, kde je nutné se zvláště přihlásit na termín ústní části
  • všechny informace o průběhu zkoušky a přihlašování obdrží studenti s dostatečným předstihem před konáním zkoušky
  • termíny jazykových zkoušek viz harmonogram
  • pokud již student jazykovou zkoušku v minulosti absolvoval, může si ji nechat uznat: jazykovou zkoušku uznáváme 3 roky zpětně
  • o uznání musí student zažádat u referenta OMVI
  • Ústní zkouška:
   • interview v délce 7-10 minut
   • pro úspěšné zvládnutí ústní části je potřebné získat alespoň 6 bodů z možných 10
  • Absence:
   • v případě, že se písemného testu nemůžete zúčastnit ve stanoveném termínu (akceptovány jsou pouze vážné důvody), musíte se písemně omluvit (stačí e-mailem) na adresu kamila.hercova@mendelu.cz a referentovi pro zahraniční styky vaší fakulty nejpozději dva dny před konáním testu.
   • na pozdější omluvu nebude brán zřetel a přihláška bude vyřazena
   • do předmětu zprávy uveďte: „OMLUVENKA JT“, bude vám vypsán náhradní termín
  • Výsledky výběrového řízení:
   • výsledky výběrového řízení zveřejní referenti pro mezinárodní vztahy fakulty způsobem obvyklým na příslušné fakultě

O udělení stipendia pro dlouhodobou zahraniční stáž rozhoduje prorektor/ka pro mezinárodní vztahy a internacionalizaci na základě návrhu příslušných proděkanů fakult a fakultních koordinátorů zahraničních pobytů. Rozhodnutí bere v úvahu účel a zaměření pobytu, stanovisko odborného garanta žádosti, prospěch studenta a finanční náročnost stáže. Přidělení stipendia není nárokové a o jeho přiznání rozhoduje výhradně prorektor/ka pro mezinárodní vztahy a internacionalizaci. O rozhodnutí o výši přiznaného stipendia jsou žadatelé informováni nejpozději do 15 dnů ode dne rozhodnutí prorektora.  

Před mobilitou

 • praktickou stáž v zahraniční lze realizovat pouze na základě uzavřené trojstranné smlouvy pro praktické stáže Traineeship Agreement (TA) se všemi vyplněnými údaji včetně podpisů zodpovědných osob.
 • TA musí být uzavřen před odjezdem na zahraniční praktickou stáž
 • podpisem TA pověřená osoba stvrzuje, že s plánem stáže studenta souhlasí a že obsahová stránka stáže odpovídá jeho studijnímu zaměření, dále stvrzuje, že mu bude stáže po návratu uznána a udává jakým způsobem
 • vyřízení TA může trvat i několik měsíců, doporučujeme jej proto začít vyřizovat v dostatečném předstihu
 • student SÁM zašle svůj TA k potvrzení v zahraniční organizaci
 • všemi stranami potvrzený TA student předkládá při podpisu Finanční smlouvy
 • dále si student
  • nechá zapsat pobyt do UIS referentem zahraničního oddělení své fakulty (předloží Letter of acceptance s daty pobytu, příp. Training Agreement s aktuálními daty; poté se v UIS zobrazí ikonka bankovního spojení a Checklisty)
  • zadá číslo CZK účtu do UIS (přes Portál studenta → Moje zahraniční studium) je možno zadat CZK účet jakékoliv banky
  • vyřídí návrh na vyslání (UIS – eAgenda – Zahraniční cesty), na základě kterého pak zaplatí pojištění
 • slouží pro odevzdávání dokumentů k praktické stáži
 • aplikace je přístupná v UIS v Portálu studenta (poté, co si student nechá zadat stáž do UIS na základě Traineeship Agreement)
 • povinné dokumenty (tj. dokumenty, které musí do aplikace nahrát všichni studenti) jsou tyto:
  • před odjezdem
   • všemi stranami podepsaný Traineeship Agreement (schvaluje fakulta)
   • doklad o zaplacení pojištění „MENDELU“ (schvaluje OMVI)
   • akceptační dopis
  • po návratu
   • Traineeship Certificate (schvaluje OMVI)
   • vyplnit závěrečnou zprávu
 • ostatní dokumenty jsou vyžadovány pouze v případě prodloužení praktické stáže, změn v TA apod. 
 • student do aplikace nahrává kompletní dokumenty (tj. se všemi podpisy apod.)
 • dokumenty jsou po nahrání do Checklistu automaticky označeny jako neschválené, dokud nejsou zkontrolovány a schváleny příslušnou osobou
 • všechny dokumenty musí být v Checklistu schváleny příslušnou osobou (referent pro praktické stáže na OMVI nebo referent pro zahraniční záležitosti fakulty
 • finanční smlouvu student uzavře s referentem pro praktické stáže na OMVI nejpozději 2 týdny před plánovaným odjezdem
 • student se musí k podpisu finanční smlouvy (FS) předem objednat
 • před podpisem FS student nahraje všechny povinné dokumenty do Checklistu:
  • Potvrzení o zaplacení pojištění 
  • Training Agreement
  • Letter of Acceptance
 • FS musí student podepsat osobně před odjezdem do zahraničí 
 • odjezd na mobilitu bez řádně podepsané FS a požadovaných dokumentů není možný
 • na základě podpisu FS bude studentovi vyplaceno stipendium
 • DOPORUČUJEME se registrovat v systému DROZD Ministerstva zahraničních věcí: https://drozd.mzv.cz/

Během mobility

 • v případě, že v původně schválené smlouvě pro praktické stáže nastanou změny (v obsahu či osobě koordinátora), musí být písemně odsouhlaseny vysílající institucí i přijímající organizací.
 • stážista vyplní formulář, nechá ho potvrdit pověřenou osobou přijímající organizace a zašle e-mailem zahraničnímu referentovi své fakulty ke schválení, který v případě, že fakultní koordinátor změny schválí, dokument přepošle na OMVI rektorátu a také odešle e-mailem zpět studentovi.
 • je možné jen po dohodě s vysílající institucí a přijímající organizací
 • studentovi nevzniká nárok na financování prodloužené délky praktické stáže, financování prodloužené délky stáže závisí na souhlasu OMVI
 • žádost o prodloužení stáže, potvrzená pověřenými osobami přijímající organizace a vysílající instituce musí být doručena na OMVI nejpozději 1 měsíc před původním koncem stáže stanoveným účastnickou smlouvou
 • postup:
  • v průběhu pobytu stážista vyplní Žádost o prodloužení stáže (Application for Extension of Placement Period)
  • stážista nechá žádost potvrdit nejprve v přijímající organizaci, kde vykonává stáž
  • následně stážista zašle e-mailem nebo poštou potvrzenou žádost zahraničnímu referentovi své fakulty ke schválení
  • v případě schválení fakultou přepošle fakultní referent pro zahraniční záležitosti žádost na Rektorát (OMVI) a informuje studenta o nutnosti upravit Návrh na vyslání
  • student si pak v součinnosti s fakultou upraví Návrh na vyslání, zajistí doplacení cestovního pojištění a zajistí doručení potvrzení o zaplacení doplatku na OMVI
  • následně OMVI zašle e-mailem studentovi scan schválené žádosti
  • studentovi je e-mailem zaslán Dodatek k Finanční smlouvě, který je třeba podepsat a zaslat zpět na OMVI
  • po podepsání dodatku je následně studentovi doplaceno stipendium
  • další administrativní náležitosti s tím spojené řeší koordinátor se studentem individuálně
 • je možné po dohodě studenta s vysílající institucí a je řešeno dodatkem k FS a poměrným zkrácením stipendia
 • pokud student nedodrží minimální délku pobytu, tj. 30 dnů, musí vrátit celé stipendium

Po mobilitě

 • do 14 dnů od ukončení praktické stáže dodat Traineeship Certificate na zahraniční oddělení fakulty (ORIGINÁL potvrzený poskytovatelem praktické stáže ne dříve než týden před ukončením stáže)
 • v případě, že se délka stáže liší o více než 5 dní oproti délce stáže původně uvedené ve Finanční smlouvě, je nutné se objednat u referenta pro praktické stáže na OMVI k podpisu Dodatku k Finanční smlouvě
 • nahrát veškeré dokumenty do Checklistů do 30 dnů od ukončení praktické stáže
 • vyplnit Závěrečnou zprávu v UISu o 30 kalendářních dnů po obdržení přístupových údajů
 • vrátit nevyčerpanou finanční podporu, pokud:
  • student nedodržel délku pobytu uvedenou ve Finanční smlouvě
  • student nesplnil Traineeship Agreement
  • student porušil kvalifikační podmínky programu
 • podle Směrnice pro uznávání výsledků zahraničního studia a stáží studentů programu Erasmus+ je povinností studenta dodat odpovědné osobě univerzitní součásti žádost o uznání výsledků praktické stáže
 • tuto povinnost musí student splnit do 7 dnů od ukončení stáže
 • uznávání je v plné kompetenci jednotlivých fakult.
 • o procesu uznávání kreditů se informujte u zahraničního referenta vaší fakulty a na svém studijním oddělení
 • pokud student či čerstvý absolvent nedodrží minimální délku stáže, tj. 30 dnů, musí vrátit přidělenou finanční podporu v plné výši
 • pokud student nedodá požadované dokumenty do termínu stanoveného vysílající institucí, nevyplní povinný on-line jazykový test před zahájením a po ukončení mobility a/nebo nevyplní závěrečnou zprávu, je povinen vrátit přidělenou finanční podporu v plné výši

Kontakt

KATEŘINA BRZOKOUPILOVÁ
budova X
úřední hodiny: Po, Stř, Čt 9-13 hod po předchozí domluvě

Termíny

Možnost přihlásit se v rámci standardního výběrové řízení. Termíny zde.

Dokumenty