O programu

 • program Erasmus+ umožňuje vyjet na školení v zahraničí v minimální délce 2 dny, maximálně však na 60 dnů
 • vzhledem k omezeným finančním prostředkům je mobilita finančně podpořena na maximální dobu 5 dnů (mimo cestovní dny), v případě delšího pobytu si účastník musí na další dny zajistit financování z jiných zdrojů než Erasmus+
 • přihlásit se může jakýkoli pracovník, který má na MENDELU uzavřenou pracovní smlouvu, nelze vyslat zaměstnance, který vykonává činnost na základě DPČ, DPP
 • náplní pobytu může být:
  • stínování pracovníka na zahraniční univerzitě
  • praktické či odborné školení
  • workshop
  • jazykový kurz
  • seminář na univerzitě nebo v jiné instituci, firmě, neziskové či jakékoliv jiné organizaci působící na trhu práce nebo ve školství, vzdělávání, profesní přípravě a při práci s mládeží
  • účast na Blended Intensive Programme (BIP)
 • náplň školení v zahraničí musí souviset s pracovní náplní zaměstnance na MENDELU
 • v rámci Erasmus+ školení není možné účastnit se konferencí
 • přijetí na cílové univerzitě/instituci si zajišťuje každý účastník sám

27 členských států EU: Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko
země EHP: Island, Lichtenštejnsko, Norsko
kandidátské země: Turecko, Makedonie, Srbsko

 • kurzy: je možné se účastnit i placeného kurzu, z programu Erasmus+ však lze kurzovné hradit pouze do výše limitu na pobytové náklady (pokud není celá částka vyčerpána na ubytování a stravné)
 • zaměstnanec může svou přidělenou Erasmus+ mobilitu využít na účast na Blended Intensive Programme (BIP)
 • jedná se kombinovaný intenzivní program v rámci programu Erasmus+, který kombinuje krátkodobou fyzickou mobilitu s virtuální složkou
 • délka fyzické aktivity v rámci BIP je 5–30 dní, délka virtuální aktivity není omezena (musí ale být realizována)
 • zaměstnanec musí být vybrán ve výběrovém řízení na zaměstnanecké mobility v rámci programu Erasmus+
 • finanční podmínky pro BIP mobility jsou stejné jako pro jakoukoliv jinou mobilitu v rámci Erasmus+ školení
 • finanční podpora je přiznána pouze za období fyzické mobility, období online mobility není ze strany programu Erasmus+ finančně podpořeno

Finanční podmínky

 • administrativní a grantovou agendu spojenou s programem Erasmus+ vede OMVI
 • organizační záležitosti (cestovní příkazy, letenky, jízdenky, ubytování atd.) si vyřizují sami zaměstnanci
 • účastník obdrží dva balíčky financí:
  • pobytové náklady – zahrnují balíček financí, ze kterých lze hradit ubytování, stravu, místní dopravu a cestovní pojištění
  • cestovní náklady – zahrnují balíček financí, ze kterých lze pokrýt cestu do místa určení a zpět
 • maximální možná výše grantu, která bude hrazena z programu Erasmus+, je součtem limitů na pobytové náklady a cestovní výdaje
 • vyplacení finančních prostředků (záloh, stravného a vyúčtování) provádí ekonomické oddělení
 • lze přidělit grant až na 2 dny na cestu (1 den tam a 1 den zpět) – den cesty musí předcházet prvnímu dni pobytu a následovat po posledním dni pobytu
 • výše grantu na den závisí na zemi pobytu
 • pracovníci se speciálními potřebami si mohou zažádat o zvláštní grant (kontaktujte OMVI ihned po úspěšném výběrovém řízení), žádost se podává před začátkem letního a zimního semestru a schvaluje ji institucionální koordinátor OMVI
 • výjezdy plánované v prosinci je nutné dopředu konzultovat s koordinátorem OMVI z důvodu finanční uzávěrky na konci kalendářního roku
 • online školení je možné, ale není spojeno s finanční podporou – i přesto je třeba dodat dokumenty Mobility Agreement, účastnickou smlouvu i potvrzení o absolvování školení
 • pobytové náklady zahrnují náklady na ubytování, stravování, místní dopravu během pobytu, storno poplatky, cestovní pojištění a případně účastnický poplatek
  • u jazykových kurzů proplácíme výhradně kurzovné a ubytování, není možné financovat fakultativní výlety!
 • finanční podpora je určena na pokrytí části pobytových nákladů, které souvisejí s pobytem na partnerské instituci v zahraničí
 • finanční podpora je poskytována výhradně na dny, kdy se zaměstnanec účastní školení (tj. obvykle bez víkendů a státních svátků v cílové zemi)
 • konkrétní počet dnů musí být dopředu odsouhlasen zahraniční stranou v dokumentu Mobility Agreement – Staff Mobility for Training
 • částka potvrzená ze strany OMVI představuje maximální možnou výši grantu určenou na pobytové náklady, která bude hrazena z programu Erasmus+
 • denní limity:
skupinado 14. dne aktivityod 15. do 60. dne aktivity
Dánsko, Finsko, Island, Irsko, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Norsko, Švédsko
Partnerské země z regionu 14 (Faerské ostrovy, Švýcarsko, Spojené království)
153 euro/den107,1 euro/den
Belgie, Francie, Itálie, Kypr, Malta, Německo, Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Španělsko
Partnerské země z regionu 5 (Andorra, San Marino, Monako, Vatikán)
136 euro/den95,2 euro/den
Bulharsko, Chorvatsko, Estonsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Polsko, Rumunsko, Srbsko, Slovinsko, Slovensko, Severní Makedonie, Turecko119 euro/den83,3 euro/den
 • cestovní náklady zahrnují všechny náklady a všechny dopravní prostředky včetně místní dopravy využité z výchozího bodu do místa určení a zpět
  • příklad: Pokud cestuji například do španělské Barcelony letadlem, finance z tohoto balíčku mi pokryjí letenku z Vídně do Barcelony, ale i cestu z Brna na vídeňské letiště.
 • jízdní výdaje se hradí zvlášť a v plné výši, ale je nutné použít ekonomický způsob dopravy
 • cesta autem – vyplaceno podle ceny veřejné dopravy
 • storno jízdenky
 • vždy je potřeba si uchovat všechny palubní vstupenky, jízdenky, faktury, účty za ubytování atd. a přiložit je k vyúčtování pracovní cesty
 • výše jízdních výdajů se počítá dle vzdálenostní kalkulačky, která je zveřejněná na stránkách Evropské komise
 • náklady na cestu tam a zpět by se měly vejít do limitu stanoveného podle vzdálenosti z Brna (či jiného výchozího bodu) do cílového města dle výpočtu kalkulátoru
 • v případě, že pracovník plánuje využít ekologický způsob dopravy (autobus, vlak, sdílený automobil, kolo), může požádat o navýšení limitu na jízdní výdaje, tzv. Green Erasmus, musí o tom informovat koordinátora zaměstnaneckých mobilit před uzavřením účastnické smlouvy
 • účastník má nárok na navýšení limitu v případě, že při vyúčtování cestovního příkazu prokáže využití ekologicky šetrné dopravy na cestu do místa svého pobytu v zahraničí a zpět (ekologicky šetrná doprava musí být hlavním dopravním prostředkem každé cesty)
VZDÁLENOST ČÁSTKA
100 – 499 Km180 EUR 
500 – 1999 Km275 EUR 
 2000 – 2999 Km360 EUR 
 3000 – 3999 Km530 EUR 
 4000 – 7999 Km820 EUR 
 8000 Km a více1500 EUR

Výběrové řízení

 • výběrové řízení probíhá vždy na jaře
 • zájemci o mobilitu podávají přihlášky elektronicky v předem vypsaném termínu
 • zájemce si musí sám zajistit přijetí v zahraniční instituci
 • všichni pracovníci obdrží email s informacemi o vyhlášení výběrového řízení
 • finální výběr vždy provádí fakulta nebo jednotlivá pracoviště
 • všichni žadatelé obdrží informace o výsledcích výběrového řízení emailem
 • schválená přihláška na mobilitu je závazná, jakékoliv změny pro daný akademický rok je třeba nahlásit koordinátorovi zaměstnaneckých mobilit
 • kritéria výběrového řízení

Průběh mobility

 • vyplnění a potvrzení Mobility Agreement
 • vyplnění a schválení Cestovního příkazu
  • nákup letenek, jízdenek a platby za ubytování se provádí až po schválení cestovního příkazu příslušnými osobami
  • po vyplnění a schválení cestovního příkazu se zaměstnanci aktivuje cestovní pojištění
 • podpis Účastnické smlouvy
  • zaměstnanec před odjezdem kontaktuje koordinátora zaměstnaneckých mobilit a domluví se na termínu podpisu účastnické smlouvy
  • účastnická smlouva musí být podepsána nejméně 5 dní před odjezdem na mobilitu
  • bez podepsané účastnické smlouvy všemi stranami a schválených financí (tj. maximální výše grantu na pobytové náklady) ze strany OMVI nelze na mobilitu vycestovat, OMVI takovou mobilitu neproplatí
  • pokud dojde před realizací mobility k plánovaným změnám průběhu (zkrácení, změna dopravního prostředku atd.), uzavírá vyjíždějící zaměstnanec dodatek k účastnické smlouvě
 • během pobytu na zahraniční instituci zaměstnanec dodržuje předem schválený program a počet dní
 • je povinností zajistit si potvrzení školení, tzv. Confirmation of Erasmus+ datum podpisu musí být posledním dnem pobytu na instituci!
  • ke každému dni mobility je zapotřebí uvést uskutečněné aktivity
  • počet dní mobility se shoduje s počtem dní uvedených v dokumentu Mobility Agreement
  • dokument se vydává na konci pobytu nebo po jeho skončení
  • v dokumentu jsou uvedena pouze data potvrzující samotné školení, nikoliv data s cestou
 • Confirmation of Erasmus+ odevzdá zaměstnanec v originále koordinátorovi zaměstnaneckých mobilit nejpozději 10 po návratu z cesty
 • vyplnit a odevzdat v systému Verso cestovní výkaz
 • při vyúčtování je nutno doložit doklady za ubytování a cestu
 • veškeré jízdenky určené k proplacení je potřeba odevzdat ekonomickému oddělení:
  • k letenkám je nutno doložit palubní lístky, i když jsou k dispozici pouze elektronicky (nutno stáhnout z el. aplikace, vytvořit si snímek obrazovky atd.)
  • ke zpožděným spojům/letům je třeba doložit doklad o zpoždění (např. si vyfotit oznámení na letišti, vyžádat si potvrzení o zpoždění od dopravce atd.), jinak se má za to, že spoj opožděn nebyl
 • v rámci cestovního příkazu je potřeba vyplnit Závěrečnou zprávu ze zahraniční cesty
 • účastníka pobytu žádáme o řádné vyúčtování cestovního příkazu do 10 pracovních dnů od ukončení pobytu (pozdní dodání může mít negativní dopad na refundaci nákladů z programu Erasmus+)
 • účastníkovi přijde na e-mail dotazník EU Survey z Evropské komise (výzva k vyplnění se generuje automaticky, e-mail může často spadnout do „spamu“), který musí být vyplněn do 30 kalendářních dní po ukončení mobility

Kontakt

Mgr. Bc. Vít Svoboda
budova X
úřední hodiny: po domluvě

Výběrové řízení 2024

Od 22.4.do 12.5.2024 se můžete hlásit do výběrového řízení na zaměstnanecké mobility Erasmus+ (2024-2025). Přihlášky podávejte ZDE. O výsledcích vás budeme informovat v týdnu od 3.6.2024.

22.4. – 12.5.2024Podání přihlášky ZDE
3.6.2024Vyhlášení výsledků

Dokumenty

Důležité odkazy