E+ Kreditová mobilita se liší od standardního programu E+ tím, že podporuje výměny studentů a zaměstnanců vysokých škol s mimoevropskými, tzv. partnerskými zeměmi. Mobility jsou realizovány na základě úspěšně schválených projektů spolupráce s vybranými univerzitami. Konkrétní nabídka univerzit se tak každoročně může měnit v závislosti na vyhodnocení podaných projektů.

Podmínky a možnosti výjezdu

 • Vyjíždějící zaměstnanec musí mít na MENDELU pracovní poměr.
 • Vyučující, vyjíždějící na výukový pobyt, musí mít na MENDELU pracovní poměr v rámci pracovní smlouvy jako akademický pracovník (výše úvazku nerozhoduje).
 • Zájemci o výukový pobyt nebo školení musí projít výběrovým řízením buď v rámci přípravy projektu nebo následně vyhlášeným výběrovým řízením.
 • Výběrové řízení je v kompetenci OMVI a regionálního kapitána, který je zodpovědný za obsahovou část projektu.
 • Během výukového pobytu musí akademik absolvovat výuku v předem dohodnutém oboru formou přednášek, seminářů, praktické výuky, případně konzultací se studenty.
 • Výuka by měla být součástí studijního programu na přijímající instituci.
 • Minimální rozsah výuky je 8 hodin za týden (5 dnů), tj. 1,6 hodiny na den, v případě delších pobytů je pak potřeba vynásobit počet dní 1,6.

Forma školení není předepsána, může se jednat o:

 • studijní návštěvu partnerského pracoviště
 • stínování pracovníka
 • odborný kurz atd.

Podmínkou je získání nových znalostí a dovedností, uplatnitelných na domácím pracovišti. Účast na konferenci nelze považovat za školení!

Rozsah školení musí odpovídat stanovenému programu školení a měl by být dostatečný k dosažení cílů školení.

Finanční podmínky

 • Zaměstnanec obdrží dva balíčky financí
  • pobytové náklady – zahrnují balíček financí, ze kterých lze hradit ubytování, stravu, místní dopravu a cestovní pojištění
  • cestovní náklady – zahrnují balíček financí, ze kterých lze pokrýt cestu do místa určení a zpět
 • Administrativní a grantovou agendu spojenou s programem Erasmus+ vede OMVI
 • Organizační záležitosti (cestovní příkazy, letenky, jízdenky, ubytování atd.) si vyřizují sami pedagogičtí pracovníci
 • Financovány jsou dny výuky nebo školení plus maximálně 1 den bezprostředně před a 1 den bezprostředně po (dny cesty).
 • Vyjíždějící zaměstnanci obdrží nejvýše 180 EUR/1.-14. den pobytu a 126 EUR/15.-60. den pobytu; účastník obdrží finanční podporu ve výši skutečných cestovních náhrad doložených zpracovaným cestovním příkazem.
 • Konečná výše příspěvku je stanovena na základě Confirmation of Erasmus+ Teaching/Training Mobility (Potvrzení o výuce/školení), proto je důležité, aby souhlasila data v Účastnické smlouvě a v Potvrzení.
 • Vyplacení finančních prostředků (záloh, stravného a vyúčtování) provádí ekonomické oddělení.
 • Zaměstnanec navíc obdrží příspěvek na cestovní náklady.
 • Zahrnují náklady na ubytování, stravování, místní dopravu, cestovní pojištění a případné storno poplatky.
 • Finanční podpora je určena na pokrytí části pobytových nákladů, které souvisejí s výukovým pobytem/školením na partnerské instituci v zahraničí.
 • Finanční podpora je poskytována výhradně na dny, kdy učitel koná výukovou činnost/školení.
 • Konkrétní počet výukových dnů/školení musí být dopředu odsouhlasen zahraniční stranou v dokumentu Mobility Agreement. Na základě tohoto počtu vypočítává OMVI výši grantu.
 • Částka potvrzená ze strany OMVI představuje maximální možnou výši grantu určenou na pobytové náklady, která bude hrazena z programu Erasmus+ ICM.
 • Zahrnují všechny náklady a všechny dopravní prostředky včetně místní dopravy využité z výchozího bodu do místa určení a zpět
  • příklad: Pokud cestuji například do izraelského Tel Avivu, finance z tohoto balíčku mi pokryjí letenku z Vídně do Tel Avivu, ale i cestu z Brna na vídeňské letiště.
 • Cesta autem
 • Storno jízdenky
 • Vždy je potřeba si uchovat všechny palubní vstupenky, jízdenky, faktury, účty za ubytování atd. a přiložit je k vyúčtování pracovní cesty.
 • Výše jízdních výdajů se počítá dle vzdálenostní kalkulačky, která je zveřejněná na stránkách Evropské komise. Náklady na cestu tam a zpět by se měly vejít do limitu stanoveného podle vzdálenosti z Brna (či jiného výchozího bodu) do cílového města dle výpočtu kalkulátoru.
VZDÁLENOST ČÁSTKA
100 – 499 Km180 EUR 
500 – 1999 Km275 EUR 
 2000 – 2999 Km360 EUR 
 3000 – 3999 Km530 EUR 
 4000 – 7999 Km820 EUR 
 8000 Km a více1500 EUR

Administrace pobytu

 • Max. 6 týdnů před plánovanou mobilitou musí mít účastník mobility vyřízený  Mobility Agreement for Teaching/Mobility Agreement for Training.
 • Formulář musí být plně vyplněn a schválen všemi stranami:
  • účastník mobility – podpis zaměstnance MENDELU vyjíždějícího na výukový pobyt či školení
  • vysílající instituce – podpis proděkana pro zahraniční činnost na fakultě/ vedoucího oddělení na rektorátě
  • přijímající instituce – podpis zahraničního koordinátora
 • Do Mobility Agreement se neuvádí dny na cestu. První den mobility je první den na přijímající instituci a poslední den je posledním dnem na dané instituci.
 • V případě výukového pobytu je pro zjištění počtu výukových hodin potřeba počet dnů mobility vynásobit číslem 1,6 a výsledek zaokrouhlit na jednotky.
 • Po vyřízení Mobility Agreement si zaměstnanec založí cestovní příkaz, podle informací o zdrojích a limitech od koordinátora Erasmus+ ICM.  Dále vyplní osobní údaje do Účastnické smlouvy, odešle ji koordinátorovi Erasmus+ ICM (hana.byrtusova@mendelu.cz) a domluví si schůzku. Na schůzku k podpisu smlouvy přinese podepsaný MA (pokud tak neučinil již emailem).
 • Účastnické smlouvě jsou stanoveny podmínky mobility, zejména data cesty a finanční limity pro cestu.
 • Jakékoliv změny v detailech mobility, které nastanou po podpisu Účastnické smlouvy, je nutno neprodleně oznámit na OMVI.
 • Není možné platit letenky ani ubytování dokud nebude schválený cestovní příkaz.
 • OMVI letenky nezajišťuje.
 • Zaměstnanec si sám rezervuje a uhradí letenku, která mu bude proplacena zpětně ve vyúčtování pracovní cesty na pokladně MENDELU.
 • Během pobytu na zahraniční instituci plní zaměstnanec výukový či pracovní plán tak, jak byl odsouhlasen v Mobility Agreement.
 • Je třeba dodržet plánovaný počet odučených či odpracovaných hodin.
 • Na konci pobytu zahraniční strana potvrzuje Confirmation of Erasmus+ Teaching/Confirmation of Erasmus+ Training period jehož originál zaměstnanec dokládá na OMVI do 10 pracovních dnů po skončení pobytu.
 • Z potvrzení o výuce musí být zřejmý počet výukových/pracovních dnů a hodin. Počet výukových hodin/odpracovaných dnů potvrzených zahraniční stranou se musí shodovat s počtem výukových hodin/odpracovaných dnů uvedených v dokumentu Mobility Agreement, případně může být vyšší. V případě nižšího potvrzeného počtu dnů/hodin dochází ke krácení původně přiděleného grantu. 
 • Zaměstnanec je povinen vyplnit Závěrečnou zprávu EU-Survey formou online dotazníku. Výzvu k vyplnění online dotazníku obdrží po skončení mobility na e-mail, uvedený v Účastnické smlouvě. V případě nesplnění této podmínky vrací zaměstnanec celou finanční podporu.