E+ Kreditová mobilita se liší od standardního programu E+ tím, že podporuje výměny studentů a zaměstnanců vysokých škol s mimoevropskými, tzv. partnerskými zeměmi. Mobility jsou realizovány na základě úspěšně schválených projektů spolupráce s vybranými univerzitami. Konkrétní nabídka univerzit se tak každoročně může měnit v závislosti na vyhodnocení podaných projektů.

Podmínky a možnosti výjezdu

 • program Erasmus+ umožňuje vyjet na školení v zahraničí v minimální délce 5 dny, maximálně však na 60 dnů
 • vyjíždějící zaměstnanec musí mít na MENDELU pracovní poměr, nelze vyslat zaměstnance, který vykonává činnost na základě DPČ, DPP
 • délka každého pobytu je minimálně 5 dní , přičemž cesta se do délky pobytu nezapočítává, ale je finančně podpořena (tj. grant může být udělen na den cesty bezprostředně předcházející prvnímu dni programu a na den cesty následující po posledním dni programu)
 • vyučující, vyjíždějící na výukový pobyt, musí mít na MENDELU pracovní poměr v rámci pracovní smlouvy jako akademický pracovník (výše úvazku nerozhoduje)
 • zájemci o výukový pobyt nebo školení musí projít výběrovým řízením buď v rámci přípravy projektu nebo následně vyhlášeným výběrovým řízením
 • výběrové řízení je v kompetenci OMVI a regionálního kapitána, který je zodpovědný za obsahovou část projektu
 • výukový pobyt zahrnuje přednášky a další výukovou aktivitu na přijímající univerzitě (přednášky, workshopy, konzultace pro studenty, semináře, praktická výuka,…)
 • výuka by měla být součástí studijního programu na přijímající instituci
 • minimální rozsah výuky je 8 hodin za týden (5 dnů)
 • v případě, že doba pobytu je delší než týden, musí zaměstnanec odučit min 8 hodin za 1. týden a potom 1,6 x počet dnů
 • cílem je získání nových znalostí a dovedností, uplatnitelných na domácím pracovišti
 • forma školení není předepsána, může se jednat o:
  • praktické/odborné školení
  • stínování pracovníka
  • studijní návštěva
  • workshop
  • seminář
 • účast na konferenci nelze považovat za školení!
 • rozsah školení musí odpovídat stanovenému programu školení a měl by být dostatečný k dosažení cílů školení

Finanční podmínky

 • administrativní a grantovou agendu spojenou s programem Erasmus+ vede OMVI
 • zaměstnanec obdrží dva balíčky financí
  • pobytové náklady – zahrnují balíček financí, ze kterých lze hradit ubytování, stravu, místní dopravu a cestovní pojištění
  • cestovní náklady – zahrnují balíček financí, ze kterých lze pokrýt cestu do místa určení a zpět
 • organizační záležitosti (cestovní příkazy, letenky, jízdenky, ubytování atd.) si vyřizují sami zaměstnanci
 • financovány jsou dny výuky/školení plus maximálně 1 den bezprostředně před a 1 den bezprostředně po (dny cesty)
 • vyjíždějící zaměstnanci obdrží nejvýše 180 EUR/1.-14. den pobytu a 126 EUR/15.-60. den pobytu; účastník obdrží finanční podporu ve výši skutečných cestovních náhrad doložených zpracovaným cestovním příkazem.
 • vyplacení finančních prostředků (záloh, stravného a vyúčtování) provádí ekonomické oddělení
 • zahrnují náklady na ubytování, stravování, místní dopravu, cestovní pojištění a případné storno poplatky.
 • finanční podpora je určena na pokrytí části pobytových nákladů, které souvisejí s výukovým pobytem/školením na partnerské instituci v zahraničí
 • finanční podpora je poskytována výhradně na dny, kdy zaměstnanec koná výukovou činnost/účastní se školení
 • konkrétní počet výukových dnů/školení musí být dopředu odsouhlasen zahraniční stranou v dokumentu Mobility Agreement, na základě toho vypočítává OMVI výši grantu
 • částka potvrzená ze strany OMVI představuje maximální možnou výši grantu určenou na pobytové náklady, která bude hrazena z programu Erasmus+ ICM
 • zahrnují všechny náklady a všechny dopravní prostředky včetně místní dopravy využité z výchozího bodu do místa určení a zpět
  • příklad: Pokud cestuji například do izraelského Tel Avivu, finance z tohoto balíčku mi pokryjí letenku z Vídně do Tel Avivu, ale i cestu z Brna na vídeňské letiště.
 • lze zahrnout i storno jízdenky
 • vždy je potřeba si uchovat všechny palubní vstupenky, jízdenky, faktury, účty za ubytování atd. a přiložit je k vyúčtování pracovní cesty
 • výše jízdních výdajů se počítá dle vzdálenostní kalkulačky, která je zveřejněná na stránkách Evropské komise
 • náklady na cestu tam a zpět by se měly vejít do limitu stanoveného podle vzdálenosti z Brna (či jiného výchozího bodu) do cílového města dle výpočtu kalkulátoru
 • v případě, že pracovník plánuje využít ekologický způsob dopravy (autobus, vlak, sdílený automobil, kolo), může požádat o navýšení limitu na jízdní výdaje, tzv. Green Erasmus, musí o tom informovat koordinátora E+ ICM před uzavřením účastnické smlouvy
 • účastník má nárok na navýšení limitu v případě, že při vyúčtování cestovního příkazu prokáže využití ekologicky šetrné dopravy na cestu do místa svého pobytu v zahraničí a zpět (ekologicky šetrná doprava musí být hlavním dopravním prostředkem každé cesty)
 • v případě použití sdíleného automobilu (min. 2 osoby na obě cesty – tam i zpět), musí účastník doložit čestné prohlášení o využití udržitelného dopravního prostředku
 • při využití ekologičtějšího způsobu dopravy lze zaměstnanci navíc přiznat:
  • navýšení délky mobility až na 4 dny na cestu
  • na tyto dny budou zaměstnancům také hrazeny pobytové náklady, ale musí prokázat, že uvedené dny skutečně strávili na cestě (účtenky, jízdenky apod.)
  • nárok na navýšení dnů na cestu posuzuje koordinátor E+ ICM na OMVI
VZDÁLENOSTcestovní grantgreen erasmus
100 – 499 Km180 EUR 210 EUR
500 – 1999 Km275 EUR 320 EUR
 2000 – 2999 Km360 EUR 410 EUR
 3000 – 3999 Km530 EUR 610 EUR
 4000 – 7999 Km820 EUR 
 8000 Km a více1500 EUR

Průběh mobility

 • vyplnění a potvrzení Mobility Agreement:
  • musí být vyřízený max. 6 týdnů před plánovanou mobilitou
  • formulář musí být plně vyplněn a schválen všemi stranami:
   • účastník mobility – podpis zaměstnance MENDELU vyjíždějícího na výukový pobyt či školení
   • vysílající instituce – podpis proděkana pro zahraniční činnost na fakultě/vedoucího oddělení na rektorátě
   • přijímající instituce – podpis zahraničního koordinátora
  • do Mobility Agreement se neuvádí dny na cestu ale jen dny fyzické mobility (první den mobility je první den na přijímající instituci a poslední den je posledním dnem na dané instituci)
 • vyplnění a schválení Cestovního příkazu:
  • zakládá se až po vyřízení Mobility Agreement
  • nákup letenek, jízdenek a platby za ubytování se provádí až po schválení cestovního příkazu příslušnými osobami
  • OMVI letenky nezajišťuje!, zaměstnanec si sám rezervuje a uhradí letenku, která mu bude proplacena zpětně ve vyúčtování pracovní cesty na pokladně MENDELU
  • po vyplnění a schválení cestovního příkazu se zaměstnanci aktivuje cestovní pojištění
  • pokud chce zaměstnanec dopředu vyplatit zálohu, musí o to požádat v cestovním příkazu
 • podpis Účastnické smlouvy:
  • zaměstnanec vyplní osobní údaje ve smlouvě, odešle ji koordinátorovi Erasmus+ ICM a domluví si schůzku na podpis
  • na schůzku k podpisu smlouvy přinese podepsaný MA (pokud tak neučinil již emailem)
  • účastnická smlouva musí být podepsána nejméně 5 dní před odjezdem na mobilitu
  • bez podepsané účastnické smlouvy všemi stranami a schválených financí (tj. maximální výše grantu na pobytové náklady) ze strany OMVI nelze na mobilitu vycestovat, OMVI takovou mobilitu neproplatí
  • jakékoliv změny v detailech mobility, které nastanou po podpisu Účastnické smlouvy, je nutno neprodleně oznámit na OMVI a uzavřít dodatek účastnické smlouvě
 • během pobytu na zahraniční instituci plní zaměstnanec výukový či pracovní plán tak, jak byl odsouhlasen v Mobility Agreement
 • je třeba dodržet plánovaný počet odučených či odpracovaných hodin
 • je povinností zajistit si potvrzení výukového programu/školení Erasmus+, tzv.  Confirmation of Erasmus+
  • ke každému dni mobility je zapotřebí uvést uskutečněné aktivity
   • v případě výuky např. název přednášky/cvičení, nebo téma výuky
   • v případě školení např. pracovní aktivity, program školení,…
  • počet výukových dní se shoduje s počtem výukových dní uvedených v dokumentu Mobility Agreement – v případě nižšího potvrzeného počtu dnů/hodin dochází ke krácení původně přiděleného grantu
  • dokument se vydává na konci pobytu nebo po jeho skončení
  • datum podpisu zahraniční instituce nesmí být dřívější než poslední den pobytu na instituci
  • v dokumentu jsou uvedena pouze data potvrzující samotnou výuku, nikoliv data s cestou
 • na konci pobytu si zaměstnanec nechá na zahraniční instituci potvrdit Confirmation of Erasmus+, jehož originál zaměstnanec dokládá na OMVI do 10 pracovních dnů po skončení pobytu
 • vyplnit a odevzdat v systému Verso cestovní výkaz
 • při vyúčtování je nutno doložit doklady za ubytování a cestu
 • veškeré jízdenky určené k proplacení je potřeba odevzdat ekonomickému oddělení:
  • k letenkám je nutno doložit palubní lístky, i když jsou k dispozici pouze elektronicky (nutno stáhnout z el. aplikace, vytvořit si snímek obrazovky atd.)
  • ke zpožděným spojům/letům je třeba doložit doklad o zpoždění (např. si vyfotit oznámení na letišti, vyžádat si potvrzení o zpoždění od dopravce atd.), jinak se má za to, že spoj opožděn nebyl
 • v rámci cestovního příkazu je potřeba vyplnit Závěrečnou zprávu ze zahraniční cesty
 • účastníka pobytu žádáme o řádné vyúčtování cestovního příkazu do 10 pracovních dnů od ukončení pobytu (pozdní dodání může mít negativní dopad na refundaci nákladů z programu Erasmus+)
 • účastníkovi přijde na e-mail dotazník EU Survey z Evropské komise (výzva k vyplnění se generuje automaticky, e-mail může často spadnout do „spamu“), který musí být vyplněn do 30 kalendářních dní po ukončení mobility

Kontakt

HANA BYRTUSOVÁ
budova X
Úřední hodiny: Po – Čt: 9:00 – 12:00 po předchozí domluvě

Projektová výzva 2025

Hledáme zájemce o účast v projektové výzvě Erasmus+ mezinárodní kreditová mobilita (E+ ICM), výzva 2025.

Pokud máte zájem a chcete se stát součástí regionálních týmů v rámci projektu E+ ICM, hlaste se do 31.7.2024 ZDE. Informace o programu a projektové žádosti níže.

Dokumenty

Důležité dokumenty