Program Erasmus+ je zaměřen na vysokoškolské vzdělávání, spolupráci mezi vysokoškolskými institucemi, na odborné vzdělávání na vysokoškolské úrovni a spolupráci mezi vysokoškolskými institucemi a podniky. Program je určen především pro pedagogy a zaměstnance vysokoškolských institucí, ale i pro školitele z podniků a dalších subjektů. Cílem programu je podpořit vzájemné vztahy a spolupráci mezi vysokými školami z programových zemí, zvýšit úroveň transparentnosti a slučitelnosti kvalifikací vysokoškolského vzdělávání, zkvalitnit jazykovou výuku, podpořit výměnu dobré praxe, rozvoj talentu a celoživotního vzdělávání.

Základní podmínkou pro zapojení vysokoškolské instituce do programu Erasmus+ je přidělení Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) od Evropské komise, který MENDELU získala na období 2014-2020.

ERASMUS ID kód Mendelovy univerzity je CZ BRNO02.

Vzhledem k současné situaci s nemocí covid 19 není možné uskutečnit mobility fyzicky, proto bychom rádi zaměstnance podpořili k virtuálním mobilitám. Administrativní proces je stejný jako u fyzické mobility, jen výuka/ školení probíhá online. Minimální počet hodin výuky/školení je 8 hodin za dobu mobility 2 – 5 dnů. Virtuální mobilitu je možné absolvovat formou výuky i školení.

Pro více informací prosím kontaktujte referentku pro mobility zaměstnanců Kamilu Hercovou, email kamila.hercova@mendelu.cz

Výukový pobyt

Výukový pobyt se realizuje na základě podepsané inter-institucionální smlouvy Erasmus+ uzavřené mezi MENDELU a partnerskou univerzitou. Evidenci smluv spravuje OMVI, kopie  smluv uzavřené s vaší fakultou/ institutem jsou k dispozici též u zahraničního referenta vaší fakulty.

 • 28 členských států EU: Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie
 • Zemí EHP: Island, Lichtenštejnsko, Norsko
 • Turecko, Makedonie, Srbsko

Výukový pobyt musí probíhat na partnerské univerzitě, tj. s níž má MENDELU uzavřenou inter-institucionální smlouvu. Pokud chcete její uzavření iniciovat, obraťte se na vašeho zahraničního referenta a informujte ho o historii spolupráce, existuje-li, popř. důležitých kontaktních osobách, které mohou uzavření smlouvy urychlit.

Oprávněné aktivity: jakákoli forma aktivní pedagogické činnosti, tedy přednášky, konzultace, workshopy, laboratoře a ateliéry. Za neuznatelnou aktivitu se považuje příprava na výuku a účast na konferenci.

Zaměstnanec musí mít s vysílající institucí uzavřený pracovní poměr na pozici akademického pracovníka (nelze vyslat zaměstnance, který vykonává činnost na základě DPČ, DPP).

Zaměstnanec musí odučit na přijímací instituci minimálně 8 hodin za 2 – 5 pracovních dnů. Při delší době nežl týden je potřeba odučit minimálně 1,6h x počet dnů. Minimální délka mobility je 2 pracovní dny, běžná délka akademické mobility je 5 dnů.

Výukový pobyt lze realizovat v období daného akademického roku.

Instituce může přidělit grant na den cesty bezprostředně předcházející prvnímu dni výuky a na den cesty následující ihned po posledním dni výuky.

Mobilita vždy začíná pracovním dnem na instituci a není možné začít služební cestu před víkendem a víkendem ji přerušit, pokud je kratší než 8 dní. Příjezd na instituci je možný maximálně jeden den před plánovanou mobilitou. 

Pracovníci se speciálními potřebami si mohou požádat o zvláštní grant. Žádost se podává před začátkem letního a zimního semestru a schvaluje ji řídící výbor programu Erasmus+.

Výběrové řízení probíhá vždy na jaře na přelomu měsíců březen až duben. Zájemce si musí sám zajistit přijetí v zahraniční instituci. Všichni pracovníci obdrží email s informacemi spolu s přihláškou na výukový pobyt. Žadatelé posílají přihlášku hodnotilelům na jednotlivých fakultách nebo pracovištích. Finální výběr vždy provádí fakulta nebo jednotlivá pracoviště. OMVI informuje všechny žadatele o výsledcích  výběrového řízení.

Informace k příštímu výběrovému řízení budou aktuálně zveřejněny před zahájením výběrového řízení.

1. Pobytové náklady: náklady na ubytování, stravování, místní dopravu, cestovní pojištění a případné storno poplatky.

Finanční podpora je určena na pokrytí části pobytových nákladů, které souvisejí s výukovým pobytem na partnerské instituci v zahraničí. Finanční podpora je poskytována výhradně na dny, kdy učitel koná výukovou činnost. Konkrétní počet výukových dnů musí být dopředu odsouhlasen zahraniční stranou v Teaching Programme. Na základě tohoto počtu obdrží zaměstnanec  grant na pobytové náklady.

Pokud počet výukových dní potvrzených v Teaching Programme před odjezdem na hostitelskou instituci neodpovídá počtu výukových dní potvrzených přijímající stranou na konci pobytu v Confirmation, může se výše grantu krátit.

Částka potvrzená ze strany OMVI představuje maximální možnou výši grantu určenou na pobytové náklady, která bude hrazena z programu Erasmus+.

Denní limit na pobytové náklady v jednotlivých zemích:

2. Cestovní náklady: všechny náklady a všechny dopravní prostředky využité z výchozího bodu do místa určení a zpět.

Cestovné se hradí zvlášť a v plné výši; je nutné použít ekonomický způsob dopravy, tj. co nejlevnější variantu. Výše cestovného se nyní počítá dle vzdálenostní kalkulačky, která je zveřejněná na stránkách Evropské komise.

Vždy si prosím uchovejte všechny palubní vstupenky, jízdenky, účty za ubytování, atd. a přikládejte je k vyúčtování pracovní cesty.

Pravidla pro nákup letenek:

a) zaměstnanec si sám rezervuje a uhradí letenku, která mu bude proplacena zpětně ve vyúčtování pracovní cesty na pokladně MENDELU

b) nebo si zaměstnanec rezervuje let u některé dodavatelské společnosti, nechá si zaslat fakturu, kterou dodá koordinátorce zaměstnaneckých mobilit Mgr. Kamile Hercové (kamila.hercova@mendelu.cz), která zajistí její proplacení na ekonomickém oddělení. 

Před nákupem letenky si musí zaměstnanec nejprve vystavit Návrh na vyslání.

K nákupu je možné využít tyto kontakty, popř. jiné, které budou zaměstnanci vyhovovat.

Petr Dohnal, Apollo Service Agency, tel.: + 420 542 216 512, p.dohnal@apollo.cz

Tomáš Měntiel, Student Agency, tel: +420 539 000 176, mentiel@studentagency.cz

Školení

Mobilita zaměstnanců za účelem školení má tyto cíle:

 • umožnit pracovníkům získávat znalosti nebo konkrétní know-how ze zkušeností a příkladů dobré praxe dostupných v zahraničí, jakož i praktické dovednosti, které mají význam pro jejich současné zaměstnání a profesní rozvoj
 • přispívat k posilování spolupráce mezi vysokoškolskými institucemi a podniky
 • motivovat studenty a zaměstnance k mobilitě a pomoci jim při její přípravě.

 Náplní může být pobyt v partnerském podniku, organizaci nebo instituci tj. pozorování zkušeného pracovníka (job-shadowing), praktické/odborné školení, studijní návštěva, workshop, seminář. Není možná účast na konferencích!

 • 28 členských států EU: Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie
 • Zemí EHP: Island, Lichtenštejnsko, Norsko
 • Turecko, Makedonie, Srbsko

Zaměstnanec musí mít s vysílající institucí uzavřený pracovní poměr (nelze vyslat zaměstnance, který vykonává činnost na základě DPČ, DPP).

Minimální délka mobility je 2 pracovní dny, maximální délka pobytu 60 dnů (mimo cestovní dny). Běžná délka akademické mobility je 5 dnů.

Zaměstnanec musí na přijímací instituci absolvovat minimálně 8 hodin aktivit, v rámci 2 – 5 pracovních dnů. Při delší době než týden je potřeba délku aktivit poměrně navýšit, dle následujícícho vzorce: 1,6h x počet dnů.

U školení v privátní sféře musí mít firma platné webové stránky.

Školení lze realizovat v období daného akademického roku.

Instituce může přidělit grant na den cesty bezprostředně předcházející prvnímu dni školení a na den cesty následující ihned po posledním dni školení.

Mobilita vždy začíná pracovním dnem na instituci a není možné začít služební cestu před víkendem a víkendem ji přerušit, pokud je kratší než 8 dní. Příjezd na instituci je možný maximálně jeden den před plánovanou mobilitou.

Pracovníci se speciálními potřebami si mohou požádat o zvláštní grant. Žádost se podává před začátkem letního a zimního semestru a schvaluje ji řídící výbor programu Erasmus+.

Výběrové řízení probíhá vždy na jaře na přelomu měsíců březen až duben. Zájemce si musí sám zajistit přijetí v zahraniční instituci. Všichni pracovníci obdrží email s informacemi spolu s přihláškou na školení. Žadatelé posílají přihlášku hodnotilelům na jednotlivých fakultách nebo pracovištích. Finální výběr vždy provádí fakulta nebo jednotlivá pracoviště. OMVI informuje všechny žadatele o výsledcích  výběrového řízení.

Informace k příštímu výběrovému řízení budou aktuálně zveřejněny před zahájením výběrového řízení.

1. Pobytové náklady: náklady na ubytování, stravování, místní dopravu, cestovní pojištění a případné storno poplatky.

Finanční podpora je určena na pokrytí části pobytových nákladů, které souvisejí se školením na instituci v zahraničí. Finanční podpora je poskytována výhradně na dny, kdy se zaměstnanec účastní školení. Konkrétní počet dnů školení musí být dopředu odsouhlasen zahraniční stranou v Training Programme. Na základě tohoto počtu zaměstnance obdrží grant na pobytové náklady.

Pokud počet dní školení potvrzených v Training Programme před odjezdem na hostitelskou instituci neodpovídá počtu dní školení potvrzených přijímající stranou na konci pobytu v Confirmation, může se výše grantu krátit.

Částka potvrzená ze strany OMVI představuje maximální možnou výši grantu určenou na pobytové náklady, která bude hrazena z programu Erasmus+.

Denní limit na pobytové náklady v jednotlivých zemích:

2. Cestovní náklady: všechny náklady a všechny dopravní prostředky využité z výchozího bodu do místa určení a zpět.

Cestovné se hradí zvlášť a v plné výši, ale je nutné použít ekonomický způsob dopravy, tj. co nejlevnější variantu. Výše cestovného se nyní počítá dle vzdálenostní kalkulačky, která je zveřejněná na stránkách Evropské komise.

Vždy si prosím uchovejte všechny palubní vstupenky, jízdenky, účty za ubytování, atd. a přikládejte je k vyúčtování pracovní cesty.

Pravidla pro nákup letenek

a) zaměstnanec si sám rezervuje a uhradí letenku, která mu bude proplacena zpětně ve vyúčtování pracovní cesty na pokladně MENDELU

b) nebo si zaměstnanec rezervuje let u některé dodavatelské společnosti, nechá si zaslat fakturu, kterou dodá koordinátorce zaměstnaneckých mobilit Mgr. Kamile Hercové (kamila.hercova@mendelu.cz), která zajistí její proplacení na ekonomickém oddělení. 

Před nákupem letenky si musí zaměstnanec nejprve vystavit Návrh na vyslání.

 K nákupu je možné využít tyto kontakty, popř. jiné, které budou zaměstnanci vyhovovat.

Petr Dohnal, Apollo Service Agency, tel.: + 420 542 216 512, p.dohnal@apollo.cz

Tomáš Měntiel, Student Agency, tel: +420 539 000 176, mentiel@studentagency.cz

Kontakt

KAMILA HERCOVÁ
budova X
úřední hodiny: po domluvě

Termíny

jaro 2023výběrové řízení

Dokumenty

Důležité odkazy

 • jak podat přihlášku v systému Verso
 • jak vyplnit cestovní příkaz