Podpora krátkodobých Ph.D. zahraničních výjezdů v rámci EU – konferenční stipendium

Účelem stipendia je podpořit mezinárodní mobilitu doktorandů na konference a vědecká sympozia, resp. zvyšování kvality vzdělávacího procesu, zlepšení kvality vědeckých výsledků doktorských studentů, navázání doktorandů MENDELU na zahraniční vědeckou komunitu a také reprezentace univerzity v zahraničí.

 • stipendijní program je vyhlášeno v rámci standardního výběrové řízení
 • stipendium je udělováno pouze na podporu aktivní účasti na konferenci/vědeckém sympoziu, a to na základě dokladu o přijetí konferenčního příspěvku (resp. abstraktu)
 • výše stipendia v plné výši pokrývá náklady na registrační poplatek za účast na evropské vědecké konferenci, ostatní náklady si studenti hradí sami, příp. z prostředků ústavu či fakulty.
 • žádost si nemůže podat žadatel, který v minulosti neúspěšně ukončil jakýkoliv mobilitní program MENDELU; případně student, který má vůči MENDELU dluhy
 • přidělení stipendia není nárokové a o jeho přiznání rozhoduje výhradně prorektor/ka pro mezinárodní vztahy a internacionalizaci
 • stipendium je udělováno na základě individuálního posouzení každé žádosti
 • přihlášky se podávají v období dle harmonogramu
 • všichni studenti jsou o VŘ informováni hromadným e-mailem
 • přihláška se podává přes UIS – Kontaktní centrum
 • s podáním přihlášky není nutné čekat do doby, než bude stav studia za daný semestr co nejúplnější (definitivní součet bodů za skutečnosti doložené v přihlášce proběhne až po skončení VŘ)
 • přidělení stipendia není nárokové a o jeho přiznání rozhoduje výhradně prorektor pro mezinárodní vztahy a internacionalizaci
 • úspěšný žadatel před výjezdem na konferenci postupuje obdobné administrativní kroky jako v případě dlouhodobé stáže; místo Traineeship Agreement nahraje v checklistu student program konference
 • po splnění náležitostí je možné na OMVI 2-3 týdny před odjezdem (příp. až po návratu) podepsat finanční smlouvu, na základě které obdrží stipendium ve výši registračního poplatku
 • k výplatě je potřeba také doložit doklad o zárukách uskutečnění výjezdu – obvykle doklad o přijetí abstraktu/zařazení do programu konference apod. (nutno doložit jako přílohu k žádosti)
 • po návratu je student povinen vypracovat o dané aktivitě, na niž je udělené stipendium vázáno, zprávu, kterou odevzdá na OMVI, svému školiteli a fakultnímu referentovi. v případě, že zpráva není akceptována, je o tom student neprodleně informován
 • doplnit dokumenty do chechlistu a vyplnit závěrečnou zprávu v UIS

Kontakt

Ing. Kateřina Brzokoupilová
budova X
úřední hodiny: Po, Stř, Čt 9-13 hod po předchozí domluvě

Termíny

Možnost přihlásit se v rámci standardního výběrové řízení. Termíny zde.