Podpora krátkodobých Ph.D. zahraničních výjezdů v rámci EU – konferenční stipendium

Účelem stipendia je podpořit mezinárodní mobilitu doktorandů na konference a vědecká sympozia, resp. zvyšování kvality vzdělávacího procesu, zlepšení kvality vědeckých výsledků doktorských studentů, navázání doktorandů MENDELU na zahraniční vědeckou komunitu a také reprezentace univerzity v zahraničí.

  • Stipendijní program je vyhlášeno v dubnu, v případě nevyčerpání alokovaných prostředků je možné žádat průběžně na bázi „first come, first served“ – nejpozději však do 30. 11. příslušného kalendářního roku. 
  • Stipendium je udělováno pouze na podporu aktivní účasti na konferenci/vědeckém sympoziu, a to na základě dokladu o přijetí konferenčního příspěvku (resp. abstraktu).
  • Výše stipendia v plné výši pokrývá náklady na registrační poplatek za účast na evropské vědecké konferenci, ostatní náklady si studenti hradí sami, příp. z prostředků ústavu či fakulty.
  • Žádost si nemůže podat žadatel, který v minulosti neúspěšně ukončil jakýkoliv mobilitní program MENDELU; případně student, který má vůči MENDELU dluhy. 
  • Přidělení stipendia není nárokové a o jeho přiznání rozhoduje výhradně prorektor/ka pro mezinárodní vztahy a internacionalizaci.
  • Stipendium je udělováno na základě individuálního posouzení každé žádosti. 
  • Žádost o udělení stipendia podávají studenti fakultním referentům pro zahraniční vztahy na standardním formuláři v rámci jarního výběrového řízení. Pouze v případě volných finančních prostředků lze žádost podat později během roku.
  • Přidělení stipendia není nárokové a o jeho přiznání rozhoduje výhradně prorektor/ka pro mezinárodní vztahy a internacionalizaci. 
  • O rozhodnutí o přidělení stipendia jsou žadatelé informováni OMVI nejpozději do 15 dnů ode dne rozhodnutí prorektora.

Úspěšný žadatel před výjezdem na konferenci postupuje obdobné administrativní kroky jako v případě dlouhodobé stáže. Po splnění náležitostí je možné na OMVI 2-3 týdny před odjezdem (příp. až po návratu) podepsat finanční smlouvu, na základě které obdrží stipendium ve výši registračního poplatku. K výplatě je potřeba také doložit doklad o zárukách uskutečnění výjezdu – obvykle doklad o přijetí abstraktu/zařazení do programu konference apod. (nutno doložit jako přílohu k žádosti).

Po návratu je žadatel povinen vypracovat o dané aktivitě, na niž je udělené stipendium vázáno, zprávu, kterou odevzdá na OMVI, svému školiteli a fakultnímu referentovi. V případě, že zpráva není akceptována, je o tom žadatel neprodleně informován. Dále je potřeba doplnit dokumenty do chechlistu v UIS.

Kontakt

Ing. Kateřina Brzokoupilová
budova X
úřední hodiny: po domluvě

Termíny

Přihlášky do výběrového řízení02.05. – 23.05.2023
Písemné a ústní jazykové testy05.06. – 16.06.2023
Výsledky výběrového řízení30.06.2023

Dokumenty