Účelem stipendia je podpořit mezinárodní mobilitu doktorských studentů MENDELU, která vede ke zvyšování kvality vzdělávacího procesu a vědecko-výzkumných kompetencí doktorandů. Dlouhodobými zahraničními stážemi se rozumí zahraniční pobyty, v jejichž rámci se bude student věnovat zejména rozvíjení praktických dovedností vztahujících se k oboru jeho studia a tématu disertační práce.

O programu

 • Stipendium je určeno pro samostatnou tvůrčí činnost na vědeckých pracovištích u supervisorů, kteří studenta profesně posunou dál, nikoliv pro sběr zásadních dat pro řešení disertace.
 • Mobility budou realizovány zejména na výzkumných pracovištích a univerzitách, zvláště těch, s nimiž má univerzita uzavřenu bilaterální smlouvu. V odůvodněných případech je možné vyjet na stáž do neakademických institucí a soukromých firem. Podporovány budou především stáže, které není možné financovat z jiných zdrojů (Erasmus+, Ceepus apod.).
 • Minimální délka stáže je 30 dnů. Do délky se nezapočítává cesta. 
 • Primárně by stáž měla být realizována mimo Evropu. Pouze v případě, že je delší než 1 měsíc a zároveň kratší než 2 měsíce, lze požádat výjimečně také o stipendium v rámci Evropy. K podpoře stáží v rámci Evropy, které jsou delší než 2 měsíce, slouží program Erasmus +.
 • Výše stipendia se odvíjí od délky a místa pobytu a je odvislá od očekáváných měsíčních pobytových nákladů a nákladů na dopravu do místa konání stáže a zpět, a to do maximální výše 100 tis. Kč. Pokud student vyjede na mobilitu v rámci daného studijního programu opakovaně, jednotlivá stipendia se sčítají, přičemž jejich součet nesmí přesáhnout již zmiňovanou částku 100 tis. Kč. Cílem je umožnit vycestovat většímu počtu studentů.
 • Stipendium je určeno pro studenty MENDELU, kteří jsou v době plánovaného začátku stáže ve všech svých aktivních studiích ve standardní délce studia. Stipendium je možné přiznat každému doktorskému studentovi v kalendářním roce pouze jednou.
 • Žádost si nemůže podat žadatel, který v minulosti neúspěšně ukončil jakýkoliv mobilitní program MENDELU; případně student, který má vůči MENDELU dluhy.
 • Přidělení stipendia není nárokové, o jeho přiznání rozhoduje výhradně prorektor/ka pro mezinárodní vztahy a internacionalizaci.

Výběrové řízení

Momentálně nejsou vypsána žádná stipendia na rok 2022. Sběr žádostí je dočasně pozastaven kvůli omezeným finančním prostředkům! Studenti mohou vycestovat pouze jako tzv. zero grant bez finanční podpory z OMVI.

Žádosti je možné podávat v průběhu celého roku, avšak tak, aby stáž započala nejpozději v listopadu daného roku. Žádost podávají studenti svým fakultním referentům pro zahraniční vztahy na standardním formuláři včetně všech povinných příloh:

 • Přihláška – pouze v papírové podobě (originál)
 • Training Agreement
 • Akceptační dopis – v případě že není v době podání žádosti, nutno doložit nejpozději při podpisu Finanční smlouvy
 • Jazyková zkouška – všichni studenti musí podstoupit jazykový test na Mendelu. Nutnou podmínkou pro výjezd jsou jazykové znalosti na úrovni B2. Studenti, kteří doloží znalost jazyka nad úroveň B2, získávají ve výběrovém řízení body navíc. Po ukončení přihlašování do výběrového řízení jsou studenti informováni o termínu jazykových testů, následně jsou informováni o výsledcích. Pokud student absolvoval jazykovou zkoušku v rámci programu Erasmus+, může mu být na jeho žádost uznán její výsledek, pokud není zkouška starší než 3 roky.

O udělení stipendia pro dlouhodobou zahraniční stáž rozhoduje prorektor/ka pro mezinárodní vztahy a internacionalizaci na základě návrhu příslušných proděkanů fakult a fakultních koordinátorů zahraničních pobytů. Rozhodnutí bere v úvahu účel a zaměření pobytu, stanovisko odborného garanta žádosti, prospěch studenta a finanční náročnost stáže. Přidělení stipendia není nárokové a o jeho přiznání rozhoduje výhradně prorektor/ka pro mezinárodní vztahy a internacionalizaci. O rozhodnutí o výši přiznaného stipendia jsou žadatelé informováni nejpozději do 15 dnů ode dne rozhodnutí prorektora.  

Administrativní požadavky

 • Letter of Acceptance – předložit potvrzení o přijetí (včetně dat začátku a konce pobytu) na zahraničním oddělení fakulty, na jehož základě bude stáž zadána do UIS. 
 • Návrh na vyslání – vyplnit v UIS. Výjezd specifikujte jako 69|jiná forma krátkodobého výjezdu (Návod na zadání návrhu na vyslání do UIS). Na jeho základě bude sjednáno cestovní pojištění pro cesty do zahraničí na celou dobu stáže včetně cesty. Student je povinen mít univerzitní pojištění. Platba je možná online pomocí platební brány: portál studia, financování studia nebo na pokladně univerzity.
 • Zapsat se do semestru, ve kterém bude student na výjezdu (studijní oddělení fakulty).
 • Zadat/zkontrolovat bankovní spojení v CZK v UIS.

Podpis finanční smlouvy – finanční smlouva se podepisuje na OMVI za účelem výplaty stipendia. K podpisu finanční smlouvy je potřeba splnit následující:

 • Zadání výjezdu do UIS – zkontrolovat, zda byl pobyt zadán do UIS zahraničním referentem fakulty na základě akceptačního dopisu
 • Checklisty – nahrát trojstranně podepsaný Training Agreement, Letter of Acceptance a doklad o zaplacení pojištění do aplikace v UIS
 • K podpisu smlouvy předložit – Training Agreement, Letter of Acceptance a doklad o zaplacení pojištění 

Termín na podpis dohody si domluvíte až poté, co máte nahrané a schválené výše zmíněné dokumenty v Checklistech, a to 2-4 týdny před plánovaným odjezdem. Výplata stipendií probíhá vždy jednou měsíčně, většinou 7.-10. den v daném měsíci.

V případě změn v délce nebo náplni stáže je úspěšný žadatel povinen neprodleně o této skutečnosti informovat garanta stáže a příslušného referenta OMVI. Pokud dojde ke krácení pobytu v délce celých měsíců, bude OMVI požadovat vrácení odpovídající poměrné části poskytnutých finančních prostředků na pobytové náklady. V případě krácení v délce dnů může OMVI požadovat vrácení odpovídající poměrné části vypočítané na dny. 

 • Traineeship Certificate – předložit originál na Zahraniční oddělení fakult (kopii na OMVI MENDELU) potvrzený poskytovatelem praktické stáže ne dříve než týden před ukončením stáže. Není vyžadována konkrétní forma, ale mělo by se jednat o hlavičkový papír s podpisem a razítkem instituce. Pokud bude potvrzení vydáno až po Vašem návratu ze stáže, je nutné, aby bylo zasláno zaměstnavatelem přímo buď na fakultu nebo OMVI.
 • Úspěšný žadatel je povinen vypracovat o dané stáži zprávu, kterou potvrzenou (akceptovanou) svým školitelem předá příslušnému referentovi na fakultě + vloží ji do UISu, kde také vyplní krátký popříjezdový formulář (Portál studenta – Moje studium – Moje zahraniční studium – Hodnocení zahraničního pobytu). Zprávu je nutné vypracovat a předat nejpozději 15 dní po realizaci stáže. V případě, že školitel zprávu (stáž) neakceptuje nebo v případě, že student realizuje stáž kratší než 30 dní, bude MENDELU považovat stáž za neuznatelnou a na základě finanční dohody bude požadovat vrácení stipendia.
 • Checklisty – nahrát zbytek dokumentů do Checklistů v UIS (příp. Changes to Traineeship Agreement a Traineeship Certificate)

V případě, že student neabsolvoval stáž, změnil dohodnutou délku, popřípadě nesplnil další podmínky uvedené ve Finanční smlouvě, může MENDELU požadovat vrácení poměrné části nebo celého stipendia. 

Kontakt

Ing. Kateřina Brzokoupilová
budova X
Úřední hodiny: po domluvě

Termíny

Momentálně nejsou vypsána žádná stipendia na daný kalendářní rok.

Dokumenty