Podmínky

Účelem stipendia je podpořit mezinárodní mobilitu studentů bakalářských a magisterských studijních programů na letní školy a workshopy vztahující se k jejich oboru studia v rámci Evropy. Stipendium se nevztahuje na letní školy zaměřené na výuku jazyka. Cílem programu je zvyšování kvality vzdělávacího procesu, navázání studentů MENDELU na zahraniční vědeckou komunitu, reprezentace univerzity v zahraničí a zvýšení studentských mobilit. 

Žádost o udělení stipendia podávají studenti všech bakalářských a magisterských studijních programů MENDELU (vč. vyučovaných v angličtině), a to na letní školy kratší než 30 dnů.

Stipendium je určeno na pokrytí zvýšených nákladů na pobyt v zahraničí. Je možné ho získat do Evropy. příp. i do dalších zemí. Ostatní náklady si student hradí sám, ev. mu je hradí fakulta. 

 • Maximální sazba stipendia se odvíjí podle délky letní školy následovně:
 • V případě, že letní škola trvá 30 a více dnů, lze využít stipendia na podporu studijních pobytů.
 • V případě virtuální letní školy může být studentovi hrazen účastnický poplatek do max. výše 10 tis. Kč bez ohledu na délku jejího trvání.
 • Žádosti o stipendium na letní školu se podávají v řádném termínu prostřednictvím fakulty. V případě nevyčerpaní alokované částky budou stipendia vyplácena průběžně na bázi „first come, first served“.
 • Upřednostňováni jsou prvožadatelé.
 • Žádost si nemůže podat žadatel, který v minulosti neúspěšně ukončil jakýkoliv mobilitní program MENDELU, případně student, který má vůči MENDELU dluhy. 
 • Stipendium se nepřiděluje na jazykové kurzy či na spolufinancování jiného pobytu.
 • Stipendijní pobyt se musí uskutečnit v daném kalendářním roce.

Maximální sazba stipendia se odvíjí podle délky letní školy následovně:

1 – 7 dní5 000 Kč
8 – 20 dní10 000,- Kč
21 – 30 dní15 000,- Kč

Výběrové řízení

 • Stipendium je udělováno na základě individuálního posouzení každé žádosti.
 • Žádost o udělení stipendia podávají studenti fakultním referentům pro zahraniční vztahy na standardním formuláři v rámci standardního výběrového řízení. Pouze v případě volných finančních prostředků lze žádost podat později během roku.
 • Přidělení stipendia není nárokové a o jeho přiznání rozhoduje výhradně prorektor/ka pro mezinárodní vztahy a internacionalizaci.
 • O rozhodnutí o přidělení stipendia jsou žadatelé informováni OMVI nejpozději do 15 dnů ode dne rozhodnutí prorektora.

Administrace pobytu

Úspěšný žadatel před výjezdem na krátkodobou mobilitu postupuje obdobné administrativní kroky jako v případě dlouhodobé stáže – před odjezdem. Po splnění náležitostí je možné na OMVI 3-4 týdny před odjezdem podepsat finanční smlouvu, na základě které obdrží stipendium ve výši účastnického poplatku. K výplatě je potřeba také doložit doklad o zárukách uskutečnění výjezdu – obvykle doklad o přijetí na LŠ a/nebo výzva k úhradě účastnického poplatku, v ideálním případě výpis z účtu s již uhrazeným poplatkem.

 • Certifikát o absolvování letní školy  – předložit  originál na Zahraniční oddělení fakulty a kopii na OMVI MENDELU potvrzený organizátorem LŠ (není vyžadována konkrétní forma, ale mělo by se jednat o hlavičkový papír s podpisem a razítkem instituce)
 • Závěrečná zpráva v UIS – vyplnit závěrečnou zprávu o zahraničním pobytu v UIS. (Portál studenta – Moje studium – Moje zahraniční studium – Hodnocení zahraničního pobytu).
 • Checklisty – nahrát zbytek dokumentů do Checklistů v UIS (příp. Changes to Traineeship Agreement a Traineeship Certificate).

V případě, že student neabsolvoval studium, nevykonal uvedený počet zkoušek, popřípadě nesplnil další podmínky uvedené ve Finanční smlouvě, může MENDELU požadovat vrácení poměrné části nebo celého stipendia.

Kontakt

Ing. KATEŘINA BRZOKOUPILOVÁ
A2.59
úřední hodiny: po domluvě

Termíny

02.05. – 23.05.2023přihlášky do výběrového řízení
05.06. – 16.06.2023písemné a ústní jazykové testy
30.06.2023výsledky výběrového řízení

Dokumenty