Podmínky

Účelem stipendia je podpořit mezinárodní mobilitu studentů bakalářských a magisterských studijních programů na letní školy a workshopy vztahující se k jejich oboru studia v rámci Evropy. Stipendium se nevztahuje na letní školy zaměřené na výuku jazyka. Cílem programu je zvyšování kvality vzdělávacího procesu, navázání studentů MENDELU na zahraniční vědeckou komunitu, reprezentace univerzity v zahraničí a zvýšení studentských mobilit. 

Žádost o udělení stipendia podávají studenti všech bakalářských a magisterských studijních programů MENDELU (vč. vyučovaných v angličtině), a to na letní školy kratší než 30 dnů.

Stipendium je určeno na pokrytí zvýšených nákladů na pobyt v zahraničí. Je možné ho získat do Evropy. příp. i do dalších zemí. Ostatní náklady si student hradí sám, ev. mu je hradí fakulta. 

 • maximální sazba stipendia se odvíjí podle délky letní školy do max. výše 15 tis. Kč, viz finanční podmínky
 • v případě, že letní škola trvá 30 a více dnů, lze využít stipendia na podporu studijních pobytů
 • v případě virtuální letní školy může být studentovi hrazen účastnický poplatek do max. výše 10 tis. Kč bez ohledu na délku jejího trvání
 • přihláška se podává přes UIS – Kontaktní centrum
 • upřednostňováni jsou prvožadatelé
 • žádost si nemůže podat žadatel, který v minulosti neúspěšně ukončil jakýkoliv mobilitní program MENDELU, případně student, který má vůči MENDELU dluhy
 • stipendium se nepřiděluje na jazykové kurzy či na spolufinancování jiného pobytu.
 • stipendijní pobyt se musí uskutečnit v daném kalendářním roce

Maximální sazba stipendia se odvíjí podle délky letní školy následovně:

1 – 7 dní5 000 Kč
8 – 20 dní10 000,- Kč
21 – 30 dní15 000,- Kč
 • stipendium je vypláceno v českých korunách na základě uzavření Finanční smlouvy. Náklady přesahující výši přiznaného grantu si student hradí z vlastních zdrojů, případně se může informovat o možnostech stipendií na zahraniční univerzitě, vládních stipendií v dané zemi apod
 • tato možnost se váže k dané výzvě a bude vždy avizována. Vyplacení a výše stipendia jsou vázány na splnění podmínek stanovených finanční smlouvou a na rozhodnutí prorektorky pro internacionalizaci a vnější vztahy
 • při nesplnění některé z podmínek pobytu bude požadováno vrácení poměrné části nebo celého stipendia

Výběrové řízení

Termíny jsou společné pro všechny studenty, najdete je zde.

 • sledujte aktuální nabídku vybraných letních škol na našem webu: https://international.mendelu.cz/. Nabídka je však mnohem širší, stačí zadat do vyhledávače a trpělivě procházet nabídky
 • obraťte se na referenta pro mezinárodní vztahy své fakulty a zeptejte se na výběr organizace
 • závěrečné zprávy z již uskutečněných pobytů (UIS – Portál veřejných informací → Další informace o MENDELU → Studijní informace – Zprávy ze zahraničních pobytů)
 • přihlášky se podávají v období dle harmonogramu
 • všichni studenti jsou o VŘ informováni hromadným e-mailem
 • přihláška se podává přes UIS – Kontaktní centrum
 • s podáním přihlášky není nutné čekat do doby, než bude stav studia za daný semestr co nejúplnější (definitivní součet bodů za skutečnosti doložené v přihlášce proběhne až po skončení VŘ)
 • o udělení stipendia rozhoduje prorektor pro mezinárodní vztahy a internacionalizaci na základě návrhu příslušných proděkanů fakult a fakultních koordinátorů zahraničních pobytů 
 • přidělení stipendia není nárokové a o jeho přiznání rozhoduje výhradně prorektor pro mezinárodní vztahy a internacionalizaci
 • o rozhodnutí o výši přiznaného stipendia jsou žadatelé informováni podle harmonogramu

Administrace pobytu

 • úspěšný žadatel před výjezdem na krátkodobou mobilitu postupuje obdobné administrativní kroky jako v případě dlouhodobé stáže – před odjezdem, místo Traineeship Agreement nahraje student v checklistu program letní školy
 • po splnění náležitostí je možné na OMVI 2-3 týdny před odjezdem podepsat finanční smlouvu, na základě které obdrží stipendium ve výši účastnického poplatku, příp. mu může být přiděleno zpětně
 • k výplatě je potřeba také doložit doklad o zárukách uskutečnění výjezdu – obvykle doklad o přijetí na LŠ a/nebo výzva k úhradě účastnického poplatku, v ideálním případě výpis z účtu s již uhrazeným poplatkem
 • Certifikát o absolvování letní školy  – předložit  originál na Zahraniční oddělení fakulty a kopii na OMVI MENDELU potvrzený organizátorem LŠ (není vyžadována konkrétní forma, ale mělo by se jednat o hlavičkový papír s podpisem a razítkem instituce)
 • Závěrečná zpráva v UIS – vyplnit závěrečnou zprávu o zahraničním pobytu v UIS. (Portál studenta – Moje studium – Moje zahraniční studium – Hodnocení zahraničního pobytu)
 • Checklisty – nahrát Certifikát o absolvování LŠ a vyplnit v UIS závěrečnou zprávu

Kontakt

Ing. Kateřina Brzokoupilová
budova X
Úřední hodiny: po domluvě

Termíny

Možnost přihlásit se v rámci standardního výběrové řízení. Termíny zde.