Podmínky

 • Stáž je určena studentům bakalářského a magisterského studijního programu prezenční či kombinované formy studia, který má ukončený alespoň první rok studia na MENDELU (upřednostňováni jsou studenti vyšších ročníků). Student, který má občanství jiného státu a v rámci mobility by chtěl jet do země svého původu má nejnižší prioritu. 
 • Min délka stáže je 1 měsíc (minimálně 30 dnů bez cesty!), max. 12 měsíců (doba strávená na cestě není do délky mobility započítána), přičemž součet všech mobilit v programu nesmí překročit 12 měsíců během jednoho studijního cyklu.
 • Student musí být vybrán v řádném výběrovém řízení a doložit potřebné dokumenty včetně absolvování jazykového testu (realizovány na úrovni fakulty)
 • Stážista musí pracovat na plný pracovní úvazek běžný v dané zemi.

Podmínkou pracovní stáže není bilaterální smlouva. Studenti MENDELU si pracovní stáž zajišťují sami (mohou využít služeb zprostředkovatelských agentur) nebo prostřednictvím kontaktů své domovské univerzity. Pracovní stáž se musí uskutečnit v podniku, školícím, výzkumném středisku nebo i v jiné organizaci, přičemž přijímající organizace musí mít právní subjektivitu. Lze využít možnost stáže na některé z partnerských univerzit. 

Studenti také mohou využít spolupráce MENDELU a Člověka v tísni. Administrativní i finanční podmínky jsou shodné s praktickou stáží. MENDELU provede předvýběr přihlášek, které pak postoupí Člověku v tísni. Na základě vašeho profilu a online pohovoru si vyberou vhodné kandidáty. Znalost anglického jazyka je nutností, další jazyky jsou výhodou. Do výběrové řízení je nutné odevzdat přihlášku přes kontaktní centrum spolu s životopisem a motivačním dopisem. V motivačním dopisu rozveďte podrobně své dosavadní zkušenosti včetně toho, co by vás bavilo dělat (např. práce v archivu, značení turistických stezek, práce s dětma, administrativa apod.)

Užitečné informace lze najít i v závěrečných zprávách z již uskutečněných stáží v UIS (Portál veřejných informací → Další informace o MENDELU → Studijní informace – Zprávy ze zahraničních pobytů).

Výše poskytnutého grantu činí:

A) 20 tis. Kč/měsíc na pobytové náklady bez ohledu na cílovou destinaci. Při překročení lhůty 1 měsíce se výše pobytového grantu odvíjí následovně:

1 – 7 dní0 Kč 
8 – 20 dní ½ grantu tj. 10 000,- Kč 
21 – 30 dní 20 000,- Kč

B) 10 – 25 tis. Kč na cestovné podle destinace (podrobné členění najdete po kliknutí zde). V případě účasti na letní škole odpovídá grant skutečným cestovním nákladům, maximálně však do výše 10 tis. Kč.

C) Maximální výše stipendia je stanovena na 40 tis. Kč, plus cestovné. Pokud student vyjede na mobilitu v rámci daného studijního programu opakovaně, jednotlivá stipendia se sčítají, přičemž jejich součet nesmí přesáhnout částku 100 tis. Kč. Cílem je umožnit vycestovat většímu počtu studentů.

 • Stipendium je vypláceno v českých korunách na základě uzavření Finanční smlouvy. Náklady přesahující výši přiznaného grantu si student hradí z vlastních zdrojů, případně se může informovat o možnostech stipendií na zahraniční univerzitě, vládních stipendií v dané zemi apod.
 • Pokud výše přiděleného stipendia přesáhne částku 50 tis. Kč, je vyplaceno ve dvou splátkách. První před odjezdem, druhá v polovině pobytu s ohledem na výplatní termíny univerzity, které jsou vždy začátkem měsíce. 
 • Tato možnost se váže k dané výzvě a bude vždy avizována. Vyplacení a výše stipendia jsou vázány na splnění podmínek stanovených finanční smlouvou a na rozhodnutí prorektorky pro internacionalizaci a vnější vztahy.
 • Při nesplnění některé z podmínek pobytu bude požadováno vrácení poměrné části nebo celého stipendia.
 • Studenti, kteří plánují vyjet na stáž v lednu či únoru následujícího roku, musí podat přihlášku již v květnu. Z důvodu administrativy nemohou čekat na výběrové řízení na přelomu roku.

Výběrové řízení

 • Výběrové řízení je vyhlášeno prostřednictvím hromadného e-mailu všem studentům univerzity na přelomu kalendářního roku na následující kalendářní rok. Případné mimořádné výběrové řízení bude taktéž avizováno e-mailem.
 • Prvním krokem je najít vhodnou organizaci a dohodnout se s ní na podmínkách stáže. Teprve poté, co obdržíte Letter of Acceptance, můžete vyplnit přihlášku v UIS
 • VŘ zahrnuje podání přihlášky přes kontaktní centrum v UIS, včetně akceptačního dopisu a ostatních požadovaných dokumentů a vykonání jazykové zkoušky
 • přijímající organizací může být jakákoliv veřejná nebo soukromá organizace aktivní na pracovním trhu nebo v oblasti vzdělávání, odborné přípravy či mládeže (veřejný či soukromý podnik, veřejný subjekt na místní, regionální nebo národní úrovni, profesní asociace, obchodní unie, výzkumný institut, nadace, nezisková organizace, institut či vzdělávací centrum atd.)
 • obraťte se na referenta pro mezinárodní vztahy své fakulty a zeptejte se na výběr organizace a další možnosti, podmínky a termíny výběrového řízení
 • závěrečné zprávy z již uskutečněných pobytů (UIS – Portál veřejných informací → Další informace o MENDELU → Studijní informace – Zprávy ze zahraničních pobytů)
 • účastník výběrového řízení si na základě toho, jaký jazyk bude hlavním pracovním jazykem stáže, vybírá a do přihlášky zaznamenává jazyk, ze kterého bude konat zkoušku
 • uchazeči, kteří se nedostaví k jazykové zkoušce jsou z dalšího řízení vyloučeni
 • stejně tak jsou vyloučeni uchazeči, kteří nedosáhnou v jazykové zkoušce požadovaného počtu bodů a nezískají tak doporučení k praktické stáži v zahraničí
 • účastníci jsou po vykonání jazykové zkoušky a přidělení bodů za ostatní hodnotící kritéria seřazeni dle celkového počtu získaných bodů do pořadníku, na základě kterého je poté uspokojen jejich zájem o poskytnutí finanční podpory na uvedenou zahraniční stáž
 • upřednostněni budou studenti, kteří nemají splněnou povinnou praxi v zahraničí
Obsahová strukturaPočet bodů
studijní výsledky (studijní průměr)max. 30 bodů
jazykové znalosti (20 bodů test + 10 bodů ústní část)max. 30 bodů
soulad náplně práce se studijním programemmax. 30 bodů
účast v Buddy systému a aktivita v ESN MENDELUmax. 10 bodů
maximum za přihlášku100 bodů
 • závěrečné výsledky VŘ budou zveřejňovány dle harmonogramu
 • o VŘ jsou studenti informováni hromadným e-mailem
 • přihláška se podává dle harmonogramu přes UIS – Kontaktní centrum, povinnou součástí přihlášky je akceptační dopis od přijímající instituce, kde je specifikována náplň práce (posuzuje a schvaluje fakulta) a přesná data pobytu
 • po jazykovém přezkoušení a schválení stáže ze strany OMVI musí přihlášku schválit fakulta
 • s podáním přihlášky není nutné čekat do doby, než bude stav studia za daný semestr co nejúplnější (definitivní součet bodů za skutečnosti doložené v přihlášce proběhne až po skončení VŘ)
 • jazykovou zkoušku lze skládat z jazyka anglického, německého, francouzského, španělského a italského
 • zkouška je na úrovni B2
 • jazykovou zkouškou musí projít všichni studenti (kromě rodilých mluvčích), kteří chtějí vyjet do zahraničí v rámci programu bilaterálních dohod, jazykové certifikáty ani jiné zkoušky nejsou uznávány
 • pro bc. a mgr. studenty se skládá z písemné a ústní části – na termíny přezkoušení se student hlásí prostřednictvím předmětu Erasmus+ English, kde je nutné se zvláště přihlásit na termín písemné i ústní části
 • všechny informace o průběhu zkoušky a přihlašování obdrží studenti s dostatečným předstihem před konáním zkoušky
 • termíny jazykových zkoušek viz harmonogram
 • pokud již student jazykovou zkoušku v minulosti absolvoval, může si ji nechat uznat: jazykovou zkoušku uznáváme 3 roky zpětně, o uznání musí student zažádat u referenta OMVI
 • Písemný test:
  • složen ze 40 dílčích úkolů (každý úkol je ohodnocen 0,5 body) sestavených do několika typů aktivit za použití různých testovacích technik (volená odpověď výběrem z nabídky, polootevřená odpověď, tvořená odpověď, transformace sdělení, přiřazování, doplňování, kompletace textu apod.)
  • slovní zásoba, gramatika, čtení s porozuměním a jazykové funkce, tj. užití jazyka ke splnění praktického úkolu
  • pro úspěšné zvládnutí testu je potřeba správně zodpovědět 24 položek z celkových 40 a získat tak 12 bodů
  • povolený čas je 45 minut
  • vyřazené materiály jsou zveřejněny zde
 • Ústní zkouška:
  • interview v délce 7-10 minut
  • pro úspěšné zvládnutí ústní části je potřebné získat alespoň 6 bodů z možných 10
 • Absence:
  • v případě, že se písemného testu nemůžete zúčastnit ve stanoveném termínu (akceptovány jsou pouze vážné důvody), musíte se písemně omluvit (stačí e-mailem) na adresu kamila.hercova@mendelu.cz a referentovi pro zahraniční styky vaší fakulty nejpozději dva dny před konáním testu.
  • na pozdější omluvu nebude brán zřetel a přihláška bude vyřazena
  • do předmětu zprávy uveďte: „OMLUVENKA JT“, bude vám vypsán náhradní termín
 • Výsledky výběrového řízení:
  • výsledky výběrového řízení zveřejní referenti pro mezinárodní vztahy fakulty způsobem obvyklým na příslušné fakultě

Před mobilitou

 • praktickou stáž v zahraniční lze realizovat pouze na základě uzavřené trojstranné smlouvy pro praktické stáže Traineeship Agreement (TA) se všemi vyplněnými údaji včetně podpisů zodpovědných osob
 • TA musí být uzavřen před odjezdem na zahraniční praktickou stáž
 • podpisem TA pověřená osoba stvrzuje, že s plánem stáže studenta souhlasí a že obsahová stránka stáže odpovídá jeho studijnímu zaměření, dále stvrzuje, že mu bude stáže po návratu uznána a udává jakým způsobem
 • vyřízení TA může trvat i několik měsíců, doporučujeme jej proto začít vyřizovat v dostatečném předstihu
 • student SÁM zašle svůj TA k potvrzení v zahraniční organizaci
 • všemi stranami potvrzený TA student předkládá při podpisu Finanční smlouvy
 • dále si student
  • nechá zapsat pobyt do UIS referentem zahraničního oddělení své fakulty (předloží Letter of acceptance s daty pobytu, příp. Training Agreement s aktuálními daty; poté se v UIS zobrazí ikonka bankovního spojení a Checklisty)
  • zadá číslo CZK účtu do UIS (přes Portál studenta → Moje zahraniční studium) je možno zadat CZK účet jakékoliv banky
  • vyřídí návrh na vyslání (UIS – eAgenda – Zahraniční cesty), na základě kterého pak zaplatí pojištění
 • slouží pro odevzdávání dokumentů k praktické stáži
 • aplikace je přístupná v UIS v Portálu studenta (poté, co si student nechá zadat stáž do UIS na základě Traineeship Agreement)
 • povinné dokumenty (tj. dokumenty, které musí do aplikace nahrát všichni studenti) jsou tyto:
  • před odjezdem
   • všemi stranami podepsaný Traineeship Agreement (schvaluje fakulta)
   • doklad o zaplacení pojištění „MENDELU“ (schvaluje OMVI)
   • akceptační dopis
  • po návratu
   • Traineeship Certificate (schvaluje OMVI)
   • vyplnit závěrečnou zprávu
 • ostatní dokumenty jsou vyžadovány pouze v případě prodloužení praktické stáže, změn v TA apod. 
 • student do aplikace nahrává kompletní dokumenty (tj. se všemi podpisy apod.)
 • dokumenty jsou po nahrání do Checklistu automaticky označeny jako neschválené, dokud nejsou zkontrolovány a schváleny příslušnou osobou
 • všechny dokumenty musí být v Checklistu schváleny příslušnou osobou (referent pro praktické stáže na OMVI nebo referent pro zahraniční záležitosti fakulty
 • finanční smlouvu student uzavře s referentem pro praktické stáže na OMVI nejpozději 2 týdny před plánovaným odjezdem
 • student se musí k podpisu finanční smlouvy (FS) předem objednat
 • před podpisem FS student nahraje všechny povinné dokumenty do Checklistu:
  • Potvrzení o zaplacení pojištění 
  • Training Agreement
  • Letter of Acceptance
 • FS musí student podepsat osobně před odjezdem do zahraničí 
 • odjezd na mobilitu bez řádně podepsané FS a požadovaných dokumentů není možný
 • na základě podpisu FS bude studentovi vyplaceno stipendium
 • DOPORUČUJEME se registrovat v systému DROZD Ministerstva zahraničních věcí: https://drozd.mzv.cz/

Během mobility

 • v případě, že v původně schválené smlouvě pro praktické stáže nastanou změny (v obsahu či osobě koordinátora), musí být písemně odsouhlaseny vysílající institucí i přijímající organizací.
 • stážista vyplní formulář, nechá ho potvrdit pověřenou osobou přijímající organizace a zašle e-mailem zahraničnímu referentovi své fakulty ke schválení, který v případě, že fakultní koordinátor změny schválí, dokument přepošle na OMVI rektorátu a také odešle e-mailem zpět studentovi.
 • je možné jen po dohodě s vysílající institucí a přijímající organizací
 • studentovi nevzniká nárok na financování prodloužené délky praktické stáže, financování prodloužené délky stáže závisí na souhlasu OMVI
 • žádost o prodloužení stáže, potvrzená pověřenými osobami přijímající organizace a vysílající instituce musí být doručena na OMVI nejpozději 1 měsíc před původním koncem stáže stanoveným účastnickou smlouvou
 • postup:
  • v průběhu pobytu stážista vyplní Žádost o prodloužení stáže (Application for Extension of Placement Period)
  • stážista nechá žádost potvrdit nejprve v přijímající organizaci, kde vykonává stáž
  • následně stážista zašle e-mailem nebo poštou potvrzenou žádost zahraničnímu referentovi své fakulty ke schválení
  • v případě schválení fakultou přepošle fakultní referent pro zahraniční záležitosti žádost na Rektorát (OMVI) a informuje studenta o nutnosti upravit Návrh na vyslání
  • student si pak v součinnosti s fakultou upraví Návrh na vyslání, zajistí doplacení cestovního pojištění a zajistí doručení potvrzení o zaplacení doplatku na OMVI
  • následně OMVI zašle e-mailem studentovi scan schválené žádosti
  • studentovi je e-mailem zaslán Dodatek k Finanční smlouvě, který je třeba podepsat a zaslat zpět na OMVI
  • po podepsání dodatku je následně studentovi doplaceno stipendium
  • další administrativní náležitosti s tím spojené řeší koordinátor se studentem individuálně
 • je možné po dohodě studenta s vysílající institucí a je řešeno dodatkem k FS a poměrným zkrácením stipendia
 • pokud student nedodrží minimální délku pobytu, tj. 30 dnů, musí vrátit celé stipendium

Po mobilitě

 • do 14 dnů od ukončení praktické stáže dodat Traineeship Certificate na zahraniční oddělení fakulty (ORIGINÁL potvrzený poskytovatelem praktické stáže ne dříve než týden před ukončením stáže)
 • v případě, že se délka stáže liší o více než 5 dní oproti délce stáže původně uvedené ve Finanční smlouvě, je nutné se objednat u referenta pro praktické stáže na OMVI k podpisu Dodatku k Finanční smlouvě
 • nahrát veškeré dokumenty do Checklistů do 30 dnů od ukončení praktické stáže
 • vyplnit Závěrečnou zprávu v UISu o 30 kalendářních dnů po obdržení přístupových údajů
 • vrátit nevyčerpanou finanční podporu, pokud:
  • student nedodržel délku pobytu uvedenou ve Finanční smlouvě
  • student nesplnil Traineeship Agreement
  • student porušil kvalifikační podmínky programu
 • podle Směrnice pro uznávání výsledků zahraničního studia a stáží studentů programu Erasmus+ je povinností studenta dodat odpovědné osobě univerzitní součásti žádost o uznání výsledků praktické stáže
 • tuto povinnost musí student splnit do 7 dnů od ukončení stáže
 • uznávání je v plné kompetenci jednotlivých fakult.
 • o procesu uznávání kreditů se informujte u zahraničního referenta vaší fakulty a na svém studijním oddělení
 • pokud student či čerstvý absolvent nedodrží minimální délku stáže, tj. 30 dnů, musí vrátit přidělenou finanční podporu v plné výši
 • pokud student nedodá požadované dokumenty do termínu stanoveného vysílající institucí, nevyplní povinný on-line jazykový test před zahájením a po ukončení mobility a/nebo nevyplní závěrečnou zprávu, je povinen vrátit přidělenou finanční podporu v plné výši

Kontakt

KATEŘINA BRZOKOUPILOVÁ
budova X
úřední hodiny: Po, Stř, Čt 9-13 hod po předchozí domluvě

Termíny

Možnost přihlásit se v rámci standardního výběrové řízení. Termíny zde.

Dokumenty