Podmínky

 • Stáž je určena studentům bakalářského a magisterského studijního programu prezenční či kombinované formy studia, který má ukončený alespoň první rok studia na MENDELU (upřednostňováni jsou studenti vyšších ročníků). Student, který má občanství jiného státu a v rámci mobility by chtěl jet do země svého původu má nejnižší prioritu. 
 • Min délka stáže je 1 měsíc (minimálně 30 dnů bez cesty!), max. 12 měsíců (doba strávená na cestě není do délky mobility započítána), přičemž součet všech mobilit v programu nesmí překročit 12 měsíců během jednoho studijního cyklu.
 • Student musí být vybrán v řádném výběrovém řízení a doložit potřebné dokumenty včetně absolvování jazykového testu (realizovány na úrovni fakulty)
 • Stážista musí pracovat na plný pracovní úvazek běžný v dané zemi.

Podmínkou pracovní stáže není bilaterální smlouva. Studenti MENDELU si pracovní stáž zajišťují sami (mohou využít služeb zprostředkovatelských agentur) nebo prostřednictvím kontaktů své domovské univerzity. Pracovní stáž se musí uskutečnit v podniku, školícím, výzkumném středisku nebo i v jiné organizaci, přičemž přijímající organizace musí mít právní subjektivitu. Lze využít možnost stáže na některé z partnerských univerzit. 

Studenti také mohou využít spolupráce MendelU a Člověka v tísni. Administrativní i finanční podmínky jsou shodné s praktickou stáží. MendelU provede předvýběr přihlášek, které pak postoupí Člověku v tísni. Na základě vašeho profilu a online pohovoru si vyberou vhodné kandidáty. Znalost anglického jazyka je nutností, další jazyky jsou výhodou. Do výběrové řízení je nutné odevzdat přihlášku spolu s životopisem a motivačním dopisem. V motivačním dopisu rozveďte podrobně své dosavadní zkušenosti včetně toho, co by vás bavilo dělat (např. práce v archivu, značení turistických stezek, práce s dětma, administrativa apod.)

Užitečné informace lze najít i v závěrečných zprávách z již uskutečněných stáží v UIS (Portál veřejných informací → Další informace o MENDELU → Studijní informace – Zprávy ze zahraničních pobytů).

Výše poskytnutého grantu činí:

A) 20 tis. Kč/měsíc na pobytové náklady bez ohledu na cílovou destinaci. Při překročení lhůty 1 měsíce se výše pobytového grantu odvíjí následovně:

1 – 7 dní0 Kč 
8 – 20 dní ½ grantu tj. 10 000,- Kč 
21 – 30 dní 20 000,- Kč

B) 10 – 25 tis. Kč na cestovné podle destinace (podrobné členění najdete po kliknutí zde). V případě účasti na letní škole odpovídá grant skutečným cestovním nákladům, maximálně však do výše 10 tis. Kč.

C) Maximální výše stipendia je stanovena na 100 tis. Kč, plus cestovné. Pokud student vyjede na mobilitu v rámci daného studijního programu opakovaně, jednotlivá stipendia se sčítají, přičemž jejich součet nesmí přesáhnout již zmiňovanou částku 100 tis. Kč. Cílem je umožnit vycestovat většímu počtu studentů.

 • Stipendium je vypláceno v českých korunách na základě uzavření Finanční smlouvy. Náklady přesahující výši přiznaného grantu si student hradí z vlastních zdrojů, případně se může informovat o možnostech stipendií na zahraniční univerzitě, vládních stipendií v dané zemi apod.
 • Pokud výše přiděleného stipendia přesáhne částku 50 tis. Kč, je vyplaceno ve dvou splátkách. První před odjezdem, druhá v polovině pobytu s ohledem na výplatní termíny univerzity, které jsou vždy začátkem měsíce. 
 • Tato možnost se váže k dané výzvě a bude vždy avizována. Vyplacení a výše stipendia jsou vázány na splnění podmínek stanovených finanční smlouvou a na rozhodnutí prorektorky pro internacionalizaci a vnější vztahy.
 • Při nesplnění některé z podmínek pobytu bude požadováno vrácení poměrné části nebo celého stipendia.
 • Studenti, kteří plánují vyjet na stáž v lednu či únoru následujícího roku, musí podat přihlášku již v květnu. Z důvodu administrativy nemohou čekat na výběrové řízení na přelomu roku.

Výběrové řízení

Výběrové řízení je vyhlášeno prostřednictvím hromadného e-mailu všem studentům univerzity na začátku každého akademického roku na následující kalendářní rok. Případné mimořádné výběrové řízení bude taktéž avizováno e-mailem. Do stanoveného termínu je zapotřebí na zahraniční oddělení fakulty odevzdat následující dokumenty: 

 1. Přihláška 
 2. Letter of Acceptance
 3. Jazyková zkouška – všichni studenti musí podstoupit jazykový test na Mendelu. Nutnou podmínkou pro výjezd jsou jazykové znalosti na úrovni B2. Studenti, kteří doloží znalost jazyka nad úroveň B2, získávají ve výběrovém řízení body navíc, ale nejsou tím zproštěni jazykového přezkoušení. Po ukončení přihlašování do výběrového řízení jsou studenti informováni o termínu jazykových testů, následně jsou informováni o výsledcích. Pokud student absolvoval jazykovou zkoušku v rámci programu Erasmus+, může mu být na jeho žádost uznán její výsledek, pokud není zkouška starší 3 let.
 • Studijní průměr (30 %)
 • Relevantnost výběru předmětů (30 %)
 • Jazykový test (30 %)
 • Jazykový certifikát (5 %) 
 • Buddy system a jiné (5 %) 
 • Účast na předchozích mobilitách
Termín1. kolo výběrového řízení
12.12.2022 – 27.01.2023Sběr přihlášek do 1. kola výběrového řízení pro studijní pobyty a praktické stáže uskutečněné v akademickém roce 2023/2024
13.02. – 24.02.2023Písemné a ústní jazykové testy
07.03.2023
Zveřejnění výsledků výběrového řízení
 duben/květen 2023
Informativní schůzka pro studenty
Termín2. kolo výběrového řízení
02.05. – 23.05.2023Sběr přihlášek do 2. kola výběrového řízení pro studijní pobyty a praktické stáže uskutečněné v letním semestru 2023/2024
05.06. – 16.06.2023Písemné a ústní jazykové testy
30.06.2023Zveřejnění výsledků výběrového řízení
říjen 2023Informativní schůzka pro studenty

Přihlášky jsou nejdříve hodnoceny na fakultní úrovni. Následně jsou předány na OMVI rektorátu, kde proběhne hodnocení na celouniverzitní úrovni. Po ukončení výběrového řízení jsou studentům zaslány výsledky. Nominace na zahraniční univerzity zasílá OMVI rektorátu. 

Po úspěšném výběru v rámci VŘ kontaktuje student sám přijímající instituci, domluví si podmínky stáže a vyžádá si následující dokumenty: 

 • Akceptační dopis přijímací instituce s uvedenými daty začátku a konce studia na zahraniční instituci
 • trojstranně potvrzený Training Agreement
 • student musí náplň stáže v zahraničí konzultovat se svojí fakultou, aby mu byl pobyt v zahraničí uznán

Administrace pobytu

 • Training Ageement – vyplnit a odevzdat na Zahraniční oddělení fakulty. Jedná se smlouvu o náplni programu na partnerké univerzitě. Schvaluje proděkan pro studijní záležitosti.
 • Letter of Acceptance – předložit potvrzení o přijetí (včetně dat začátku a konce semestru) na zahraničním oddělení fakulty, na základě kterého bude pobyt zadán do UIS.
 • Návrh na vyslání – vyplnit v UIS. Výjezd specifikujte jako 69|jiná forma krátkodobého výjezdu (Návod na zadání návrhu na vyslání do UIS). Na jeho základě bude sjednáno cestovní pojištění pro cesty do zahraničí na celou dobu pobytu. Student je povinen mít univerzitní pojištění. Jako potvrzení pro ambasádu si stačí vyplnit a vytisknout certifikát z webu. Pojištění se aktivuje až v době skutečného výjezdu, do té doby máte peníze „uloženy“ na univerzitě. Pokud se cesta neuskuteční a Vy nám dáte dopředu vědět, finance Vám budou vráceny, příp. mohou být využity na pozdější výjezd.
 • Zapsat se do semestru, ve kterém bude student na výjezdu (studijní oddělení fakulty).
 • Zadat/zkontrolovat bankovní spojení v CZK v UIS

Finanční dohoda se podepisuje na OMVI za účelem výplaty stipendia. K podpisu finanční dohody je potřeba splnit následující:

 • Zadání výjezdu do UIS – zkontrolovat, zda byl pobyt zadán do UIS zahraničním referentem fakulty na základě akceptačního dopisu
 • Předložit:
  • Potvrzení o zaplacení pojištění 
  • Training Agreement
  • Letter of Acceptance
 • Checklisty – nahrát trojstranně podepsaný Learning Agreement, Letter of Acceptance a doklad o zaplacení pojištění do aplikace v UISu

Termín na podpis dohody si domluvíte až poté, co máte nahrané a schválené výše zmíněné dokumenty v Checklistech, a to 2-4 týdny před odjezdem.

DOPORUČUJI se registrovat v systému DROZD Ministerstva zahraničních věcí: https://drozd.mzv.cz/

 • Traineeship Certificate – předložit  originál na Zahraniční oddělení fakulty a kopii na OMVI MENDELU potvrzený poskytovatelem praktické stáže ne dříve než týden před ukončením stáže (není vyžadována konkrétní forma, ale mělo by se jednat o hlavičkový papír s podpisem a razítkem instituce)
 • Závěrečná zpráva v UIS – vyplnit závěrečnou zprávu o zahraničním pobytu v UIS. (Portál studenta – Moje studium – Moje zahraniční studium – Hodnocení zahraničního pobytu).
 • Checklisty – nahrát zbytek dokumentů do Checklistů (příp. Changes to Traineeship Agreement a Traineeship Certificate do aplikace v UIS)

V případě, že student neabsolvoval studium, nevykonal uvedený počet zkoušek, popřípadě nesplnil další podmínky uvedené ve Finanční smlouvě, může MENDELU požadovat vrácení poměrné části nebo celého stipendia.

Kontakt

KATEŘINA BRZOKOUPILOVÁ
budova X
úřední hodiny: po domluvě

Termíny

02.05. – 23.05.2023přihlášky do 2. kola výběrového řízení
05.06. – 16.06.2023písemné a ústní jazykové testy
30.06.2023výsledky výběrového řízení

Dokumenty

Výběrové řízení:

Před pobytem

Po návratu