Podmínky

 • musíš být zapsán/a alespoň do 1. ročníku akreditovaného bakalářského studijního programu na MENDELU
 • musíš být po celou dobu tvého výjezdu řádně zapsán/a ke studiu na fakultě, přes kterou pobyt realizuješ
 • délka stáže je minimálně 2 měsíce/maximálně 12 měsíců
 • vzhledem k omezeným finančním prostředkům je maximální financovaná doba stáže 6 měsíců, dále můžeš pokračovat ve stáži jako tzv. „zero grant“
 • na stáž se přihlas min. 2 měsíce před plánovaným začátkem stáže
 • praktickou stáž můžeš uskutečnit i po ukončení studia formou tzv. absolventské stáže
 • pokud jsi student doktorského studia a/nebo student s omezenými příležitostmi, máš možnost absolvovat tzv. krátkodobou stáž v délce min. 5 a max. 30 dní
 • v případě zájmu o krátkodobou stáž vyplň Žádost o krátkodobou mobilitu (podepsanou žádost předáš fakultnímu koordinátorovi), kterou posoudí proděkan pro zahraniční záležitosti fakulty a institucionální koordinátor Erasmus+
 • musíš být vybrán/a v řádně vyhlášeném výběrovém řízení
 • účelem praktické stáže je vzdělávání, musí mít tedy formu školení či přípravy na budoucí zaměstnání
 • finanční podpora není poskytována na samostatné výzkumné aktivity, tj. sběr dat pro diplomovou/disertační práci, psaní vědeckých publikací, konzultace s odborníky nebo samostatného vědeckého výzkumu
 • práce musí odpovídat plnému pracovnímu úvazku (35 – 40 hodin/týden)
 • podmínkou praktické stáže není uzavření interinstitucionální smlouvy, stáž však musí být předem domluvena a potvrzena, což dokládá trojstranně podepsaný Traineeship Agreement (TA)
 • praktická stáž musí být součástí studijního programu, v rámci kterého vyjíždíš, a musí být schválena tvojí fakultou a následně uznána a zapsána v tvém Diploma Supplement
 • podmínkou úspěšného ukončení zahraniční praktické stáže je úspěšné absolvování a splnění plánu aktivit schválených v TA
 • pokud v ČR studuješ pod programem Erasmus Mundus, tak se bohužel nemůžeš zúčastnit
 • součet všech studijních pobytů Erasmus+ a praktických stáží Erasmus+ v dané úrovni studia nesmí přesáhnout 12 měsíců (započítávají se i pobyty absolvované během LLP Erasmus)
 • Kvalifikační podmínky programu Erasmus+ pro praktické stáže

členské státy EU: Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko
země EHP: Island, Lichtenštejnsko, Norsko
kandidátské země: Turecko, Severní Makedonie, Srbsko

 • je určena čerstvým absolventům bakalářského, magisterského i doktorského studia, kteří již neplánují pokračovat v návazném studiu v oboru, přes který stáž realizují
 • absolventem se student stává v den složení státní zkoušky, od tohoto dne plyne lhůta jeden rok, ve kterém musí být stáž zahájena i ukončena
 • absolventské stáže mohou trvat 2 – 12 měsíců (do limitu 12 měsíců se započítávají i měsíce realizované ve studijním cyklu předcházejícímu absolventské stáži na studijním pobytu či praktické stáži v zahraničí v rámci programu Erasmus+), v této době musí být stáž zahájena i ukončena
 • finanční podpora je poskytována pouze na období 2 měsíců, dále je absolvent veden jako zero grant
 • pokud máš zájem o absolventskou stáž, musíš úspěšně projít výběrovým řízením ještě před ukončením studia, tzn. před vykonáním státní závěrečné zkoušky
 • nutné zaevidovat v UIS absolventskou stáž a schválený Návrh na vyslání ještě před ukončením studia, tj. před složením státní závěrečné zkoušky
 • statut čerstvého absolventa dle současných podmínek:
  • úřad práce: absolvent nebude schopen plnit svoje povinnosti a bude vyřazen z evidence ÚP; po skončení stáže nebude mít nárok na dávky v nezaměstnanosti, přestože 1 rok fakticky pracoval (protože formálně byl nezaměstnaný)
  • zdravotní pojištění: absolvent má povinnost platit zdravotní pojištění. V případě, že by stáž byla delší 6 měsíců, je možnost učinit na příslušné pojišťovně písemné prohlášení o dlouhodobém pobytu a sjednat na celou dobu např. cestovní zdravotní pojištění
  • důchodové pojištění: doba pracovní stáže se nezapočítává do doby důchodového pojištění, lze doporučit dobrovolné připojištění
  • daň z příjmů: finanční podpora nad 30 000 Kč je předmětem daně z příjmů
 • pozor! pokud vyjedeš na absolventskou stáž, nesmíš být v průběhu stáže zaměstnán/a v ČR, jinak ti bude stáž zrušena
 • stipendium slouží k částečnému pokrytí nákladů (jedná se pouze o příspěvek na zvýšené náklady spojené s pobytem v zahraničí) – předpokládá se tvoje finanční spoluúčast 
 • paušální částka na měsíc v sobě zahrnuje jak pobytové, tak cestovní náklady
 • stipendium se vyplácí na základě podpisu Účastnické smlouvy
 • stipendium se počítá s přesností na dny
 • stipendium ti vyplatíme v jedné splátce a obdržíš ho nejpozději 1. den zahájení pobytu v zahraničí
 • konkrétní datum zaslání stipendia se odvíjí od data podepsání účastnické smlouvy
 • stipendium ti pošleme na EURO účet, který musíš mít zadaný v UIS  
SkupinaCílová země PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA STIPENDIA
Skupina 1Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Kypr, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Španělsko, Švédsko, 750 EUR/měsíc 
Skupina 2Bulharsko, Chorvatsko, Estonsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Polsko, Rumunsko, Srbsko, Slovinsko, Slovensko, Severní Makedonie, Turecko630 EUR/měsíc
 • pokud máš nějaké zdravotní (fyzické nebo duševní) znevýhodnění nebo speciální vzdělávací potřeby, můžeš si prostřednictvím OMVI rektorátu požádat Dům zahraniční spolupráce (DZS) o navýšení grantu
 • za zdravotní postižení se považují různé typy sluchového, zrakového nebo tělesného postižení i např. nemoc vyžadující speciální dietu (např. bezlepková či bezlaktózová dieta)
 • žádosti uvedeš důvod, proč o speciální grant žádáš a předáš ji koordinátorovi stáží Erasmus+ na OMVI
 • k žádosti je třeba přiložit:
  • kalkulaci nákladů
  • aktuální lékařskou zprávu
  • kopii průkazu ZTP (je-li student jeho vlastníkem)
  • podepsaný TA
  • akceptační dopis, kde je potvrzeno, že zahraniční instituce byla s tvým zdravotním stavem srozuměna
 • institucionální koordinátor programu Erasmus+ posoudí přiměřenost požadovaných nákladů
 • žádost včetně všech příloh musí být podána před podpisem Účastnické smlouvy
 • po návratu ze stáže je nutné vyúčtování (tzn. předložením příslušných účtů nebo/a faktur doložit, jaké konkrétní výdaje vyplývající ze specifické zdravotní situace v průběhu zahraničního pobytu nastaly a byly s pomocí příspěvku hrazeny; nevyužité finanční prostředky je nutné vrátit)
 • více informací ZDE
 • možnost navýšení stipendia:
  • dlouhodobé mobility = 250 EUR/měsíc
  • krátkodobé mobility = jednorázový příspěvek 150 EUR (15 a více dnů), 100 EUR (do 14 dnů)
 • o navýšení se žádá před zahájením stáže (nelze žádat během ani po ukončení mobility)
 • o příspěvek si mohou požádat:
  • studenti ze znevýhodněného socio-ekonomického prostředí
  • studenti s dětmi
  • studenti pobírající sirotčí důchod
  • student se specifickými potřebami na stravování
 • žádost posuzuje institucionální koordinátor programu Erasmus+
 • podrobné informace ZDE

Výběrové řízení

 • přihláška na stáž se podává primárně ve VŘ dle harmonogramu akademického roku
 • přihlášku si můžeš podat i mimo výběrové řízení v průběhu akademického roku, nicméně min. 2 měsíce před plánovaným začátkem stáže
 • přihlášení mimo vyhlášené VŘ je podmíněno dostatečnými finančními prostředky
 • najít vhodnou organizaci v zahraničí
 • obrať se na referenta pro mezinárodní vztahy své fakulty a zeptej se na výběr organizace a další možnosti, podmínky a termíny výběrového řízení
 • musíš splňovat kvalifikační předpoklady pro stáž
 • pečlivě zvaž výběr organizace v zahraničí
 • přijímající organizací může být jakákoliv veřejná nebo soukromá organizace aktivní na pracovním trhu nebo v oblasti vzdělávání, odborné přípravy či mládeže (veřejný či soukromý podnik, veřejný subjekt na místní, regionální nebo národní úrovni, profesní asociace, obchodní unie, výzkumný institut, nadace, nezisková organizace, institut či vzdělávací centrum atd.)
 • neoprávněné organizace, ve kterých nesmí probíhat pracovní stáž:
 • studenti a čerství absolventi nemohou v rámci své stáže Erasmus+ pracovat na jiných projektech, které jsou financované z Evropské Unie
 • přihlášky se podávají primárně v období dle harmonogramu, nicméně na praktickou stáž se můžeš přihlásit i mimo období výběrového řízení v průběhu akademického roku
 • všichni studenti jsou o VŘ informováni hromadným e-mailem
 • přihlášku si podáš přes UIS – Kontaktní centrum min. 2 měsíce před plánovaným začátkem stáže
 • povinnou součástí přihlášky je akceptační dopis vystavený přijímající institucí, kde je specifikována náplň práce (posuzuje a schvaluje fakulta) a přesná data pobytu
 • po jazykovém přezkoušení a schválení stáže ze strany OMVI musí přihlášku schválit fakulta
 • pokud ti zahraniční organizace nevystaví vlastní dopis, je možno použít formulář MENDELU (pošli jej koordinátorovi na přijímající instituci k potvrzení)
 • Pozor! Termíny stáže uvedené v přihlášce a v akceptačním dopise jsou závazné a jejich změna je možná pouze v případě, že předložíš před původním termínem zahájení stáže koordinátorovi stáží Erasmus+ na OMVI Smlouvu o stáži (TA) s novými termíny schválenými všemi třemi stranami. Pokud tato podmínka není splněna, stáž se ruší a neuskuteční se.
 • do přihlášky uvedeš jazyk, ze kterého budeš konat zkoušku, na základě toho, jaký jazyk bude hlavním pracovním jazykem tvé stáže
 • pokud se nedostavíš k jazykové zkoušce, nebo se zúčastníš jen její jedné části, a to bez řádné omluvy koordinátorovi praktických stáží na OMVIbudeš z VŘ vyřazen
 • stejně tak budeš z VŘ vyloučen, pokud v jazykové zkoušce nedosáhneš požadovaného počtu bodů a nezískáš tak doporučení k praktické stáži v zahraničí
 • účastníci jsou po vykonání jazykové zkoušky a přidělení bodů za ostatní hodnotící kritéria seřazeni dle celkového počtu získaných bodů do pořadníku, na základě kterého je poté uspokojen jejich zájem o poskytnutí finanční podpory na uvedenou zahraniční stáž
Obsahová strukturaPočet bodů
jazykové znalosti (20 bodů test + 10 bodů ústní část)max. 30 bodů
výběr organizace vzhledem ke studijnímu zaměření studenta a soulad náplně práce se studijním programemmax. 30 bodů
maximum za přihlášku60 bodů
 • závěrečné výsledky VŘ budou zveřejňovány dle harmonogramu
 • jazykovou zkoušku lze skládat z jazyka anglického, německého, francouzského, španělského a italského
 • zkouška je na úrovni B2
 • jazykovou zkouškou musí projít všichni studenti (kromě rodilých mluvčích), kteří chtějí vyjet do zahraničí v rámci programu Erasmus+ (jazykové certifikáty ani jiné zkoušky nejsou uznávány)
 • pro bc. a mgr. studenty se skládá z písemné a ústní části – na termíny přezkoušení se přihlásíš prostřednictvím předmětu Erasmus+ English, kde je nutné se zvlášť přihlásit na termín písemné i ústní části
 • pro PhD. studenty se skládá pouze z pohovoru
 • všechny informace o průběhu zkoušky a přihlašování obdržíš s dostatečným předstihem před konáním zkoušky
 • termíny jazykových zkoušek viz harmonogram
 • pokud jsi už jazykovou zkoušku v minulosti absolvoval, můžeš si ji nechat uznat: jazykovou zkoušku uznáváme 1 rok zpětně
 • o uznání si musíš zažádat u  koordinátora stáží Erasmus+ na OMVI
 • Písemný test:
  • složen ze 40 dílčích úkolů (každý úkol je ohodnocen 0,5 body) sestavených do několika typů aktivit za použití různých testovacích technik (volená odpověď výběrem z nabídky, polootevřená odpověď, tvořená odpověď, transformace sdělení, přiřazování, doplňování, kompletace textu apod.)
  • slovní zásoba, gramatika, čtení s porozuměním a jazykové funkce, tj. užití jazyka ke splnění praktického úkolupro úspěšné zvládnutí testu je potřeba správně zodpovědět 24 položek z celkových 40 a získat tak 12 bodů
  • povolený čas je 45 minut
  • vyřazené materiály jsou zveřejněny zde
 • Ústní zkouška:
  • interview v délce 7-10 minut
  • pro úspěšné zvládnutí ústní části je potřebné získat alespoň 6 bodů z možných 10
 • Absence:
  • v případě, že se písemného testu nemůžeš zúčastnit ve stanoveném termínu (akceptovány jsou pouze vážné důvody), musíš se písemně omluvit (stačí e-mailem) na adresu kamila.hercova@mendelu.cz a referentovi pro mezinárodní vztahy tvé fakulty nejpozději dva dny před konáním testu
  • na pozdější omluvu nebude brán zřetel a přihláška bude vyřazena
  • do předmětu zprávy uveď „OMLUVENKA JT“, bude ti vypsán náhradní termín
 • Výsledky výběrového řízení:
  • výsledky výběrového řízení zveřejní referenti pro mezinárodní vztahy fakulty způsobem obvyklým na příslušné fakultě

Před mobilitou

 • akceptační dopis ti vystaví přijímající instituce
 • musí obsahovat specifikaci náplně práce (posuzuje a schvaluje fakulta) a přesná data pobytu
 • je povinnou součástí přihlášky
 • po obdržení Letter of Acceptance a schválení přihlášky ze strany fakulty a OMVI:
  • si necháš zapsat pobyt do UIS referentem zahraničního oddělení své fakulty (předložíš Letter of Acceptance s daty pobytu; poté se v UIS zobrazí ikonka bankovního spojení a Checklisty)
  • zadáš číslo EURO účtu do UIS (přes Portál studenta → Moje zahraniční studium), je možno zadat EURový účet jakékoliv banky, Revolut účet nebo účet zahraniční banky –  v tomto případě si hradíš náklady za platbu stipendia do zahraničí a při podpisu ÚS podepíšeš Prohlášení majitele bankovního účtu
  • vyřídíš si návrh na vyslání (UIS – eAgenda – Zahraniční cesty), na základě kterého pak zaplatíš pojištění
 • praktickou stáž v zahraniční instituci lze realizovat pouze na základě uzavřené trojstranné smlouvy pro praktické stáže Traineeship Agreement (TA) se všemi vyplněnými údaji včetně podpisů zodpovědných osob
 • TA musí být uzavřen před odjezdem na zahraniční praktickou stáž, v případě absolventské stáže ještě před ukončením studia
 • podpisem TA pověřená osoba na fakultě stvrzuje, že souhlasí s tvým plánem stáže a že obsahová stránka stáže odpovídá tvému studijnímu zaměření, dále pak stvrzuje, že ti bude stáž po návratu uznána a udává jakým způsobem
 • vyřízení TA může trvat i několik měsíců, doporučujeme jej proto začít vyřizovat v dostatečném předstihu
 • ty SÁM zašleš tvůj TA k potvrzení zahraniční organizaci
 • všemi stranami potvrzený TA předkládáš při podpisu Účastnické smlouvy (dále též ÚS) na OMVI
 • povinné on-line testování jazykové úrovně studentů před mobilitou Erasmus+ (kromě výjezdů na Slovensko)
 • jazyková podpora se týká hlavního pracovního jazyka, nikoliv jazyka země pobytu
 • pracovní jazyk musíš vyplnit v TA
 • pomůže ti posoudit tvé jazykové schopnosti a když budeš mít zájem, můžeš se zúčastnit online jazykového kurzu
 • jazykový kurz je dostupný i v jiných než pracovních jazycích, kurz je dobrovolný
 • OLS test je dostupný zde: https://academy.europa.eu/
 • po vykonání testu obdržíš certifikát, který nahraješ do Checklistu
 • závěrečný OLS test již není povinný
 • slouží pro odevzdávání dokumentů k praktické stáži (některá pole jsou pouze zaškrtávací a slouží pro označení splnění povinnosti – např. bankovní spojení)
 • aplikace je přístupná v UIS v Portálu studenta (poté, co si na zahraničním oddělení fakulty necháš zadat stáž do UIS na základě Traineeship Agreement)
 • povinné dokumenty (tj. dokumenty, které musí do aplikace nahrát všichni studenti) jsou tyto:
  • před odjezdem
   • Letter of Acceptance (v aplikaci schvaluje koordinátor praktických stáží Erasmus+ na OMVI)
   • všemi stranami podepsaný Traineeship Agreement (schvaluje fakulta)
   • doklad o zaplacení pojištění „MENDELU“ (schvaluje OMVI)
   • výsledek vstupního testu OLS (viz níže; schvaluje OMVI)
  • po návratu
   • Traineeship Certificate (schvaluje OMVI)
   • potvrzení o vyplnení formuláře EU Survey (schvaluje OMVI)
 • ostatní dokumenty jsou vyžadovány pouze v případě prodloužení praktické stáže, změn v TA apod. 
 • do aplikace nahráváš kompletní dokumenty (tj. se všemi podpisy apod.)
 • dokumenty jsou po nahrání do Checklistu automaticky označeny jako neschválené, dokud nejsou zkontrolovány a schváleny příslušnou osobou
 • všechny dokumenty musí být v Checklistu schváleny příslušnou osobou (koordinátor stáží Erasmus+ na OMVI nebo referent pro mezinárodní vztahy fakulty
 • s dokumentem můžeš pracovat, dokud není schválen
 • účastnickou smlouvu uzavřeš s koordinátorem stáží Erasmus+ na OMVI nejpozději 2 týdny před plánovaným odjezdem
 • k podpisu ÚS se musíš předem objednat
 • před podpisem ÚS musíš nahrát všechny povinné dokumenty do Checklistu
 • ÚS musíš podepsat osobně před odjezdem do zahraničí 
 • odjezd na mobilitu bez řádně podepsané ÚS a požadovaných dokumentů není možný
 • na základě podpisu ÚS ti vyplatíme stipendium
 • student uskutečňující zahraniční studijní pobyt v rámci programu Erasmus+, který je občanem země EU/EHP do programu zapojené, nemá povinnost žádat o studentské vízum
 • od začátku července 2014 platí v Turecku zákonná úprava, podle níž zahraniční studenti nepotřebují studentská víza pro příjezd do země; o pobytové povolení na dobu studia žádají cizineckou policii až po příjezdu (Turecké velvyslanectví v Praze, tel: 224311402/403)
 • pokud jsi občanem státu mimo EU/EHP, můžeš mít povinnost žádat o vízum i do jiné země než do Turecka; přesné informace lze získat na zastupitelských úřadech 
 • registruj se do systému DROZD (Dobrovolná registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí), budeš mít aktuální upozornění k cestám a pobytu a pokud nastane nějaká mimořádná událost, zastupitelský úřad o tobě bude vědět a může ti poskytnout pomoc
 • podívej se na costabex.eu, kde najdeš spoustu užitečných informací o tom, co tě během mobility může potkat a jak se na určité situace připravit 

Během mobility

 • v případě, že v původně schválené smlouvě pro praktické stáže nastanou změny (v obsahu či osobě koordinátora), musí být písemně odsouhlaseny vysílající institucí i přijímající organizací
 • v takovém případě vyplň formulář Changes to Traineeship Agreement, nechej ho potvrdit pověřenou osobou přijímající organizace a zašli e-mailem referentovi mezinárodních vztahů své fakulty ke schválení, který v případě schválení změn přepošle dokument na OMVI rektorátu
 • je možné jen po dohodě s vysílající institucí a přijímající organizací
 • prodloužení stáže neznamená automatický nárok na financování prodlouženého období stáže
 • o financování prodlouženého období rozhoduje Institucionální koordinátor Erasmus+ spolu s koordinátorem stáží Erasmus+ na OMVI 
 • žádost o prodloužení stáže, potvrzená pověřenými osobami přijímající organizace a vysílající instituce musí být doručena na OMVI nejpozději 1 měsíc před původním koncem stáže stanoveným účastnickou smlouvou
 • postup:
  • v průběhu pobytu vyplň Žádost o prodloužení stáže (Application for Extension of Erasmus+ Placement Period)
  • nechej žádost potvrdit nejprve v přijímající organizaci, kde vykonáváš stáž
  • následně potvrzenou žádost zašli e-mailem zahraničnímu referentovi tvé fakulty ke schválení
  • v případě schválení fakultou přepošle referent mezinárodních vztahů fakulty žádost na rektorát (OMVI) a informuje tě o nutnosti upravit Návrh na vyslání
  • ty si následně v součinnosti s fakultou upravíš Návrh na vyslání, zajistíš doplacení cestovního pojištění a doručení potvrzení o zaplacení doplatku na OMVI
  • následně ti OMVI zašle e-mailem scan schválené žádosti
  • e-mailem obdržíš Dodatek k Účastnické smlouvě, který je třeba podepsat a zaslat zpět na OMVI
  • po podepsání dodatku ti doplatíme stipendium
 • po dohodě s vysílající institucí je možné stáž zkrátit
 • musí být podepsán dodatek k ÚS a dojde k poměrnému zkrácení stipendia
 • pokud nedodržíš minimální délku pobytu, tj. 2 měsíce (60 dní), musíš vrátit celé stipendium

Po mobilitě

 • do 14 dnů od ukončení praktické stáže musíš dodat Traineeship Certificate na zahraniční oddělení fakulty (ORIGINÁL potvrzený poskytovatelem praktické stáže ne dříve než týden před ukončením stáže)
 • v případě, že se délka stáže liší o více než 5 dní oproti délce stáže původně uvedené v Účastnické smlouvě, je nutné se objednat u koordinátora stáží Erasmus+ na OMVI k podpisu Dodatku k Účastnické smlouvě
 • musíš nahrát veškeré dokumenty do Checklistů do 30 dnů od ukončení praktické stáže
 • musíš vyplnit Závěrečnou zprávu v UISu a v evropské databázi (EU Survey) do 30 kalendářních dnů po obdržení přístupových údajů
 • musíš vrátit nevyčerpanou finanční podporu, pokud:
 • podle Směrnice pro uznávání výsledků zahraničního studia a stáží studentů programu Erasmus+ je povinností studenta dodat odpovědné osobě univerzitní součásti žádost o uznání výsledků praktické stáže
 • tuto povinnost musíš splnit do 7 dnů od ukončení stáže
 • uznávání je v plné kompetenci jednotlivých fakult
 • o procesu uznávání kreditů se informuj u referenta mezinárodních vztahů tvé fakulty a na studijním oddělení
 • pokud nedodržíš minimální délku stáže, tj. 2 měsíce, musíš vrátit přidělenou finanční podporu v plné výši
 • pokud nedodáš požadované dokumenty do termínu stanoveného vysílající institucí, nevyplníš povinný online jazykový test před zahájením a/nebo nevyplníš závěrečnou zprávu (EU Survey), jsi povinen vrátit přidělenou finanční podporu v plné výši 
 • pokud zkrátíš dobu stáže o více než 5 dní a zkrácení nebude mít za následek nedodržení minimální délky stáže, tj. 2 měsíce, musíš vrátit poměrnou část přidělené finanční podpory v závislosti na délce zkrácení