Podmínky

 • student musí být po celou dobu pobytu zapsán do akreditovaného studijního programu na MENDELU (bakalářský, magisterský nebo doktorský studijní program)
 • délka stáže je minimálně 2 měsíce/maximálně 12 měsíců
 • praktickou stáž lze absolvovat i po ukončení studia formou tzv. absolventské stáže
 • student byl vybrán v řádně vyhlášeném výběrovém řízení
 • zájemci o absolventskou stáž musejí úspěšně projít výběrovým řízením ještě před ukončením studia, tzn. před vykonáním státní závěrečné zkoušky
 • student musí být po celou dobu svého výjezdu řádně zapsán ke studiu na fakultě, přes kterou pobyt realizuje (tato podmínka se nevztahuje na absolventské stáže)
 • student je občanem jedné z programových zemí nebo je občanem jiného státu, ale studuje v programové zemi v akreditovaném studijním programu
 • student musí v zahraniční organizaci pracovat na plný pracovní úvazek (běžný v zemi, kde sídlí přijímající organizace).
 • student nemůže realizovat praktickou stáž v zemi aktuálního pobytu (tzv. Country of Residence)
 • podmínkou praktické stáže není uzavření interinstitucionální smlouvy, stáž však musí být předem domluvena a potvrzena, což dokládá trojstranně podepsaný Traineeship Agreement (TA)
 • praktická stáž musí být součástí studijního programu, v rámci kterého student vyjíždí a musí být schválena danou fakultou a následně studentovi uznána a zapsána v Diploma Supplement
 • podmínkou úspěšného ukončení zahraniční praktické stáže je úspěšné absolvování a splnění plánu aktivit schválených v TA
 • program není určen pro studenty, kteří přijeli do ČR studovat pod programem Erasmus Mundus
 • součet všech studijních pobytů Erasmus+ a praktických stáží Erasmus+ v dané úrovni studia nesmí přesáhnout 12 měsíců (započítávají se i pobyty absolvované během LLP Erasmus)
 • přestože jsou opakované pobyty studentů v rámci programu Erasmus+ možné, mohou být vzhledem k limitovaným finančním prostředkům, které jsou na tuto aktivitu vyhrazeny, posuzovány na základě preferencí vyhlášených ve výběrovém řízení
 • práce odpovídající plnému pracovnímu úvazku (35 – 40 hodin/týden)

Možnosti výjezdu

členské státy EU: Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko
země EHP: Island, Lichtenštejnsko, Norsko
kandidátské země: Turecko, Severní Makedonie, Srbsko

 • absolventem se student stává v den složení státní zkoušky, od tohoto dne plyne lhůta jeden rok, ve kterém musí být stáž zahájena i ukončena (je však třeba stále respektovat probíhající akademický rok, v němž je stáž administrativně vedena, stáž nemůže přesahovat do dalšího akademického roku)
 • absolventské stáže mohou trvat 2 – 12 měsíců, odečítá se ale délka již realizovaného Erasmus pobytu (studijního i pracovního) ve studijním cyklu, ve kterém si student o absolventskou stáž žádá
 • stipendium je poskytováno pouze na období 2 měsíců, dále je absolvent veden jako zero grant
 • zájemce o absolventskou stáž musí úspěšně projít výběrovým řízením v posledním roce svého studia a musí mít v UIS-u zaevidovanou absolventskou stáž a schválený Návrh na vyslání ještě před ukončením studia, tj. před složením státní závěrečné zkoušky

Pozor!!! Smyslem absolventských stáží je umožnit získání praktických zkušeností především těm absolventům, kteří nenašli uplatnění na trhu práce a dále nepokračují ve studiu. Absolventi tedy nesmějí být v průběhu stáže zaměstnáni v ČR, jinak jim bude stáž zrušena.    

Statut čerstvého absolventa

Kvalifikační podmínky programu Erasmus+

 • stipendium slouží k částečnému pokrytí nákladů (jedná se pouze o příspěvek na zvýšené náklady spojené s pobytem v zahraničí) – předpokládá se finanční spoluúčast studenta 
 • paušální částka na měsíc v sobě zahrnuje jak pobytové, tak cestovní náklady studenta
 • stipendium se vyplácí na základě podpisu Účastnické smlouvy
 • stipendium se počítá s přesností na dny
 • stipendium je studentovi vyplaceno v jedné splátce
 • stipendium student obdrží nejpozději 1. den zahájení pobytu v zahraničí
 • konkrétní datum zaslání stipendia se odvíjí od data podepsání účastnické smlouvy
 • stipendium bude převedeno na EURO účet studenta zadaný v UIS 
SkupinaCílová země PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA STIPENDIA
Skupina 1Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Kypr, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Španělsko, Švédsko, 750 EUR/měsíc 
Skupina 2Bulharsko, Chorvatsko, Estonsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Polsko, Rumunsko, Srbsko, Slovinsko, Slovensko, Severní Makedonie, Turecko630 EUR/měsíc
 • studenti se zdravotním postižením nebo se speciálními vzdělávacími potřebami mohou prostřednictvím OMVI rektorátu požádat Dům zahraniční spolupráce (DZS) o navýšení grantu
 • za zdravotní postižení se považují různé typy sluchového, zrakového nebo tělesného postižení i např. nemoc vyžadující speciální dietu (např. bezlepková či bezlaktózová dieta)
 • žádosti student uvede důvod, proč o speciální grant žádá a předá ji referentovi stáží Erasmus+ na OMVI
 • k žádosti je třeba přiložit kalkulaci nákladů, lékařskou zprávu, kopii průkazu ZTP (je-li student jeho vlastníkem) a dokumenty vztahující se k pobytu Erasmus+ (k akceptačnímu dopisu je třeba doložit, že zahraniční univerzita byla se studentovým zdravotním stavem srozuměna)
 • institucionální koordinátor programu Erasmus+ posoudí přiměřenost požadovaných nákladů
 • žádost včetně všech příloh musí být podána před podpisem Účastnické smlouvy
 • po návratu ze stáže je nutné vyúčtování (tzn. předložením příslušných účtů nebo/a faktur doložit, jaké konkrétní výdaje vyplývající ze specifické zdravotní situace v průběhu zahraničního pobytu nastaly a byly s pomocí příspěvku hrazeny; nevyužité finanční prostředky je nutné vrátit)
 • studenti ze znevýhodněného socio-ekonomického prostředí, kteří se účastní pobytu Erasmus+, mají možnost požádat o navýšení stipendia o 250 EUR/měsíc
 • o navýšení se žádá před zahájením stáže (nelze žádat během ani po ukončení mobility)
 • týká se studentů, kteří mají v době výjezdu nárok/pobírají na domácí VŠ sociální stipendium = mají nárok na přídavek na dítě a rozhodný příjem v rodině zjišťovaný pro účely přídavku na dítě nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5
 • písemné potvrzení „Sdělení pro účely přiznání stipendia“ vystaví Úřad práce ČR
 • v případě, že student není občanem ČR a nemůže získat potvrzení od Úřadu práce ČR, předloží jiný relevantní doklad; součástí dokladu musí být překlad potvrzení do českého jazyka (netýká se potvrzení ve slovenském jazyce) a doklad musí být ověřený formou tzv. apostily či superlegalizace
 • žádost o navýšení stipendia podá student u referenta pro stáže Erasmus+ na OMVI
 • žádost posuzuje institucionální koordinátor programu Erasmus+

Výběrové řízení

 • o stáž se můžete ucházet kdykoli během akademického roku. Prvním krokem je najít vhodnou organizaci a dohodnout se s ní na podmínkách stáže. Teprve poté, co obdržíte Letter of Acceptance, můžete vyplnit přihlášku v UIS
 • VŘ zahrnuje podání přihlášky přes kontaktní centrum v UIS, včetně akceptačního dopisu a ostatních požadovaných dokumentů a vykonání jazykové zkoušky
 • najít vhodnou organizaci v zahraničí,
 • obraťte se na referenta pro mezinárodní vztahy své fakulty a zeptejte se na výběr organizace a další možnosti, podmínky a termíny výběrového řízení
 • splňovat kvalifikační předpoklady pro stáž,
 • pečlivě zvažte výběr organizace v zahraničí,
 • podat přihlášku přes Kontaktní centrum v UIS a nahrát další požadované dokumenty včetně akceptačního dopisu.
 • přijímající organizací může být jakákoliv veřejná nebo soukromá organizace aktivní na pracovním trhu nebo v oblasti vzdělávání, odborné přípravy či mládeže (veřejný či soukromý podnik, veřejný subjekt na místní, regionální nebo národní úrovni, profesní asociace, obchodní unie, výzkumný institut, nadace, nezisková organizace, institut či vzdělávací centrum atd.).
 • neoprávněné organizace, ve kterých nesmí probíhat pracovní stáž:
  •  – instituce EU a další EU orgány včetně specializovaných agentur,
  • – organizace spravující programy EU (kvůli zabránění možnému střetu zájmů a/nebo dvojímu financování, např. národní agentury). Studenti a čerství absolventi nemohou v rámci své stáže Erasmus+ pracovat na jiných projektech, které jsou financované z Evropské Unie.
 • Pozor! Termíny stáže uvedené v přihlášce a v akceptačním dopise jsou závazné a jejich změna je možná pouze v případě, že student před původním termínem zahájení stáže předloží referentovi pro stáže Erasmus+ na OMVI Smlouvu o stáži (TA) s novými termíny schválenými všemi třemi stranami. Pokud tato podmínka není splněna, stáž se ruší a neuskuteční se.
 • účastník výběrového řízení si na základě toho, jaký jazyk bude hlavním pracovním jazykem stáže, vybírá a do přihlášky zaznamenává jazyk, ze kterého bude konat zkoušku
 • uchazeči, kteří se nedostaví k jazykové zkoušce jsou z dalšího řízení vyloučeni
 • stejně tak jsou vyloučeni uchazeči, kteří nedosáhnou v jazykové zkoušce požadovaného počtu bodů a nezískají tak doporučení k praktické stáži v zahraničí
 • účastníci jsou po vykonání jazykové zkoušky a přidělení bodů za ostatní hodnotící kritéria seřazeni dle celkového počtu získaných bodů do pořadníku, na základě kterého je poté uspokojen jejich zájem o poskytnutí finanční podpory na uvedenou zahraniční stáž.
 • upřednostněni budou studenti, kteří nemají splněnou povinnou praxi v zahraničí
 • z VŘ jsou vyřazeni uchazeči, kteří se nedostaví k jazykové zkoušce
Obsahová strukturaPočet bodů
studijní výsledky (studijní průměr)max. 30 bodů
jazykové znalosti (20 bodů test + 10 bodů ústní část)max. 30 bodů
soulad náplně práce se studijním programemmax. 30 bodů
účast v Buddy systému a aktivita v ESN MENDELUmax. 10 bodů
maximum za přihlášku100 bodů
 • závěrečné výsledky VŘ budou zveřejňovány dle harmonogramu
 • přihlášky se podávají primárně v období dle harmonogramu, nicméně na praktickou stáž lze podat přihlášku i mimo období výběrového řízení (min. 1 měsíc před plánovaným výjezdem)
 • všichni studenti jsou o VŘ informováni hromadným e-mailem
 • přihláška se podává přes UIS – Kontaktní centrum
 • po jazykovém přezkoušení a schválení stáže ze strany OMVI musí přihlášku schválit fakulta
 • s podáním přihlášky není nutné čekat do doby, než bude stav studia za daný semestr co nejúplnější (definitivní součet bodů za skutečnosti doložené v přihlášce proběhne až po skončení VŘ)
 • povinnou součástí přihlášky je akceptační dopis od přijímající instituce, kde je specifikována náplň práce (posuzuje a schvaluje fakulta) a přesná data pobytu
 • jazykovou zkoušku lze skládat z jazyka anglického, německého, francouzského, španělského a italského
 • zkouška je na úrovni B2
 • jazykovou zkouškou musí projít všichni studenti (kromě rodilých mluvčích), kteří chtějí vyjet do zahraničí v rámci programu Erasmus+ (jazykové certifikáty ani jiné zkoušky nejsou uznávány)
 • pro bc. a mgr. studenty se skládá z písemné a ústní části – na termíny přezkoušení se student hlásí prostřednictvím předmětu Erasmus+ English, kde je nutné se zvláště přihlásit na termín písemné i ústní části
 • pro PhD. studenty se skládá pouze z pohovoru
 • všechny informace o průběhu zkoušky a přihlašování obdrží studenti s dostatečným předstihem před konáním zkoušky
 • termíny jazykových zkoušek viz harmonogram
 • pokud již student jazykovou zkoušku v minulosti absolvoval, může si ji nechat uznat: jazykovou zkoušku uznáváme 3 roky zpětně
 • o uznání musí student zažádat u referenta OMVI
 • Písemný test:
  • složen ze 40 dílčích úkolů (každý úkol je ohodnocen 0,5 body) sestavených do několika typů aktivit za použití různých testovacích technik (volená odpověď výběrem z nabídky, polootevřená odpověď, tvořená odpověď, transformace sdělení, přiřazování, doplňování, kompletace textu apod.)
  • slovní zásoba, gramatika, čtení s porozuměním a jazykové funkce, tj. užití jazyka ke splnění praktického úkolu
  • pro úspěšné zvládnutí testu je potřeba správně zodpovědět 24 položek z celkových 40 a získat tak 12 bodů
  • povolený čas je 45 minut
  • vyřazené materiály jsou zveřejněny zde
 • Ústní zkouška:
  • interview v délce 7-10 minut
  • pro úspěšné zvládnutí ústní části je potřebné získat alespoň 6 bodů z možných 10
 • Absence:
  • v případě, že se písemného testu nemůžete zúčastnit ve stanoveném termínu (akceptovány jsou pouze vážné důvody), musíte se písemně omluvit (stačí e-mailem) na adresu kamila.hercova@mendelu.cz a referentovi pro zahraniční styky vaší fakulty nejpozději dva dny před konáním testu.
  • na pozdější omluvu nebude brán zřetel a přihláška bude vyřazena
  • do předmětu zprávy uveďte: „OMLUVENKA JT“, bude vám vypsán náhradní termín
 • Výsledky výběrového řízení:
  • výsledky výběrového řízení zveřejní referenti pro mezinárodní vztahy fakulty způsobem obvyklým na příslušné fakultě

Před mobilitou

 • praktickou stáž v zahraniční lze realizovat pouze na základě uzavřené trojstranné smlouvy pro praktické stáže Traineeship Agreement (TA) se všemi vyplněnými údaji včetně podpisů zodpovědných osob.
 • TA musí být uzavřen před odjezdem na zahraniční praktickou stáž, v případě absolventské stáže ještě před ukončením studia.
 • podpisem TA pověřená osoba stvrzuje, že s plánem stáže studenta souhlasí a že obsahová stránka stáže odpovídá jeho studijnímu zaměření, dále stvrzuje, že mu bude stáže po návratu uznána a udává jakým způsobem
 • vyřízení TA může trvat i několik měsíců, doporučujeme jej proto začít vyřizovat v dostatečném předstihu
 • student SÁM zašle svůj TA k potvrzení v zahraniční organizaci
 • všemi stranami potvrzený TA student předkládá při podpisu Účastnické smlouvy (dále též ÚS)
 • slouží pro odevzdávání dokumentů k praktické stáži
 • aplikace je přístupná v UIS v Portálu studenta (poté, co si student nechá zadat stáž do UIS na základě Traineeship Agreement)
 • povinné dokumenty (tj. dokumenty, které musí do aplikace nahrát všichni studenti) jsou tyto:
  • před odjezdem
   • všemi stranami podepsaný Traineeship Agreement (schvaluje fakulta)doklad o zaplacení pojištění „MENDELU“ (schvaluje OMVI), výsledek vstupního testu OLS (viz níže; schvaluje OMVI)
  • po návratu
   • Traineeship Certificate (schvaluje OMVI)
   • výsledek závěrečného testu OLS (schvaluje OMVI)
   • potvrzení o vyplnení formuláře EU Survey (schvaluje OMVI)
 • ostatní dokumenty jsou vyžadovány pouze v případě prodloužení praktické stáže, změn v TA apod. 
 • student do aplikace nahrává kompletní dokumenty (tj. se všemi podpisy apod.)
 • dokumenty jsou po nahrání do Checklistu automaticky označeny jako neschválené, dokud nejsou zkontrolovány a schváleny příslušnou osobou
 • všechny dokumenty musí být v Checklistu schváleny příslušnou osobou (referent pro praktické stáže Erasmus+ na OMVI nebo referent pro zahraniční záležitosti fakulty
 • povinné on-line testování jazykové úrovně studentů před mobilitou Erasmus+
 • jazyková podpora se týká hlavního pracovního jazyka, nikoliv jazyka země pobytu
 • pracovní jazyk student musí vyplnit v LA
 • umožňuje účastníkům mobilit posoudit své jazykové schopnosti a v případě zájmu se účastnit online jazykového kurzu
 • jazykový kurz je dostupný i v jiných než pracovních jazycích, kurz je dobrovolný
 • OLS test je dostupný zde: https://academy.europa.eu/
 • Po vykonání testu student obdrží certifikát, který nahraje do Checklistu
 • Závěrečný OLS test již není povinný
 • účastnickou smlouvu student uzavře s referentem pro praktické stáže Erasmus+ na OMVI nejpozději 2 týdny před plánovaným odjezdem
 • student se musí k podpisu ÚS předem objednat
 • před podpisem ÚS student nahraje všechny povinné dokumenty do Checklistu
 • ÚS musí student podepsat osobně před odjezdem do zahraničí 
 • odjezd na mobilitu bez řádně podepsané ÚS a požadovaných dokumentů není možný
 • na základě podpisu ÚS bude studentovi vyplaceno stipendium
 • student uskutečňující zahraniční studijní pobyt v rámci programu Erasmus+, který je občanem země EU/EHP do programu zapojené, nemá povinnost žádat o studentské vízum
 • od začátku července 2014 platí v Turecku zákonná úprava, podle níž zahraniční studenti nepotřebují studentská víza pro příjezd do země; o pobytové povolení na dobu studia žádají cizineckou policii až po příjezdu (Turecké velvyslanectví v Praze, tel: 224311402/403)
 • je-li student občanem státu mimo EU/EHP, může mít povinnost žádat o vízum i do jiné země než do Turecka; přesné informace lze získat na zastupitelských úřadech 

Během mobility

 • v případě, že v původně schválené smlouvě pro praktické stáže nastanou změny (v obsahu či osobě koordinátora), musí být písemně odsouhlaseny vysílající institucí i přijímající organizací.
 • stážista vyplní formulář Changes to Traineeship Agreement, nechá ho potvrdit pověřenou osobou přijímající organizace a zašle e-mailem zahraničnímu referentovi své fakulty ke schválení, který v případě, že fakultní koordinátor změny schválí, dokument přepošle na OMVI rektorátu a také odešle e-mailem zpět studentovi.
 • je možné jen po dohodě s vysílající institucí a přijímající organizací
 • studentovi nevzniká nárok na financování prodloužené délky praktické stáže, financování prodloužené délky stáže závisí na souhlasu OMVI
 • žádost o prodloužení stáže, potvrzená pověřenými osobami přijímající organizace a vysílající instituce musí být doručena na OMVI nejpozději 1 měsíc před původním koncem stáže stanoveným účastnickou smlouvou
 • postup:
  • v průběhu pobytu stážista vyplní Žádost o prodloužení stáže (Application for Extension of Erasmus+ Placement Period)
  • stážista nechá žádost potvrdit nejprve v přijímající organizaci, kde vykonává stáž
  • následně stážista zašle e-mailem nebo poštou potvrzenou žádost zahraničnímu referentovi své fakulty ke schválení
  • v případě schválení fakultou přepošle fakultní referent pro zahraniční záležitosti žádost na Rektorát (OMVI) a informuje studenta o nutnosti upravit Návrh na vyslání
  • student si pak v součinnosti s fakultou upraví Návrh na vyslání, zajistí doplacení cestovního pojištění a zajistí doručení potvrzení o zaplacení doplatku na OMVI
  • následně OMVI zašle e-mailem studentovi scan schválené žádosti
  • studentovi je e-mailem zaslán Dodatek k Účastnické smlouvě, který je třeba podepsat a zaslat zpět na OMVI
  • po podepsání dodatku je následně studentovi doplaceno stipendium
  • další administrativní náležitosti s tím spojené řeší koordinátor se studentem individuálně
 • je možné po dohodě studenta s vysílající institucí a je řešeno dodatkem k ÚS a poměrným zkrácením stipendia
 • pokud student nedodrží minimální délku pobytu, tj. 2 měsíce (60 dní), musí vrátit celé stipendium

Po mobilitě

 • do 14 dnů od ukončení praktické stáže dodat Traineeship Certificate na zahraniční oddělení fakulty (ORIGINÁL potvrzený poskytovatelem praktické stáže ne dříve než týden před ukončením stáže)
 • v případě, že se délka stáže liší o více než 5 dní oproti délce stáže původně uvedené v Účastnické smlouvě, je nutné se objednat u referenta pro praktické stáže Erasmus+ na OMVI k podpisu Dodatku k Účastnické smlouvě
 • nahrát veškeré dokumenty do Checklistů do 30 dnů od ukončení praktické stáže
 • vyplnit Závěrečnou zprávu v UISu a v evropské databázi (EU Survey) do 30 kalendářních dnů po obdržení přístupových údajů
 • vrátit nevyčerpanou finanční podporu, pokud:
  • student nedodržel délku pobytu uvedenou v Účastnické dohodě
  • student nesplnil Traineeship Agreement
  • student porušil kvalifikační podmínky programu Erasmus+
 • podle Směrnice pro uznávání výsledků zahraničního studia a stáží studentů programu Erasmus+ je povinností studenta dodat odpovědné osobě univerzitní součásti žádost o uznání výsledků praktické stáže
 • tuto povinnost musí student splnit do 7 dnů od ukončení stáže
 • uznávání je v plné kompetenci jednotlivých fakult.
 • o procesu uznávání kreditů se informujte u zahraničního referenta vaší fakulty a na svém studijním oddělení
 • pokud student či čerstvý absolvent nedodrží minimální délku stáže, tj. 2 měsíce, musí vrátit přidělenou finanční podporu v plné výši
 • pokud student nebo čerstvý absolvent nedodá požadované dokumenty do termínu stanoveného vysílající institucí, nevyplní povinný on-line jazykový test před zahájením a po ukončení mobility a/nebo nevyplní závěrečnou zprávu (EU Survey), je povinen vrátit přidělenou finanční podporu v plné výši 
 • pokud student zkrátí dobu stáže o více než 5 dní a zkrácení nebude mít za následek nedodržení minimální délky stáže, tj. 2 měsíce, musí vrátit poměrnou část přidělené finanční podpory v závislosti na délce zkrácení

Kontakt

KAMILA HERCOVÁ
Building X
úřední hodiny: po – čt 9:00 – 12:00 po předchozí domluvě

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ ERASMUS+ – 1. KOLO

11.12.2023 – 29.01.2024Sběr přihlášek pro studijní pobyty a praktické stáže na akademický rok 2024/2025
12.02. – 23.02.2024Písemné a ústní jazykové testy
06.03.2024Zveřejnění výsledků výběrového řízení

Dokumenty