Erasmus+

Studijní pobyt

 • LA/OLA je v případě nutnosti možné po příjezdu do zahraničí změnit
 • student sepíše nový studijní plán tzv. Changes to original Learning Agreement (dále Changes = During the Mobility Part of LA; opět s ohledem na studijní zaměření svého oboru, případné konzultaci s fakultním koordinátorem a podmínky získání 18 ECTS kreditů z odborných předmětů za semestr)
 • pomocníky k vyplnění Changes a požadavky jednotlivých fakult najdete na fakultních webových stránkách
 • změny ve studijní smlouvě student podepíše, nechá schválit nejdříve zahraničním oddělení své fakulty, poté zahraničním koordinátorem
 • Changes je student povinen nahrát do 30 dnů po zahájení semestru na dané zahraniční instituci do Checklistu v UIS – pokud ve svém Checklistu nemá kolonku pro nahrání změn LA, je třeba přidat novou studijní událost (ve spodní části Checklistu – nová studijní událost – Změna smlouvy o studiu)
 • vzory vyplněných Changes najdete v prezentaci z informační schůzky

 Changes to original Learning Agreement (formulář MENDELU)

         Seznam kontaktů pro Erasmus+ na MENDELU

 • je možné pouze po dohodě s vysílající a přijímající institucí
 • studentovi automaticky nevzniká nárok na financování prodlouženého pobytu, záleží na vysílající instituci, zda mu na prodlouženou dobu pobytu přidělí stipendium
 • prodloužení bez nároku na stipendium (Erasmus+ zero-grant student):
  • student o něj může požádat kdykoli v průběhu pobytu prostřednictvím Žádosti o prodloužení studijního pobytu
  • student neobdrží finanční podporu, zůstává mu však statut Erasmus studenta a z něho plynoucí výhody (např. neplacení školného na zahraniční instituci atd.)   
 • prodloužení pobytu o celý semestr s finanční podporou (možné pouze v ZS):
  • student o něj může požádat prostřednictvím žádosti do 30. října daného akademického roku
  • žádost nechá student potvrdit nejprve koordinátorem v zahraničí, poté zašle e-mailem na ZO své fakulty ke schválení
  • schválený dokument odešle ZO fakulty na OMVI rektorátu ke schválení z finančního hlediska
  • v případě dostatečného množství finančních prostředků referent studijních pobytů Erasmus+ na OMVI žádost schválí a informuje studenta, zahraničního koordinátora i ZO fakulty
  • změna celkové částky stipendia musí být uvedena v dodatku k ÚS, který je studentovi zaslán po dodání Transcript of records za předchozí semestr (nebo Čestného prohlášení o odstudování odborných předmětů ve výši 18 ECTS kreditů) a LA na další semestr
 • prodloužení pobytu s finanční podporou (kratší než semestr):
  • je možné pouze z akademických důvodů (např. delší zkouškové období než se původně předpokládalo apod.)
  • student je povinen kontaktovat referenta studijních pobytů Erasmus+ na OMVI s žádostí o tuto formu prodloužení nejpozději měsíc před plánovaným koncem pobytu
  • další administrativní náležitosti s tím spojené řeší koordinátor se studentem individuálně

 Žádosti o prodloužení studijního pobytu

         Čestné prohlášení o odstudování odborných předmětů

         Learning agreement (MENDELU formulář)

         Seznam kontaktů pro Erasmus+ na MENDELU

 • je možné po dohodě studenta s vysílající institucí a je řešeno dodatkem k ÚS a poměrným zkrácením stipendia
 • pokud student nedodrží minimální délku pobytu, tj. 3 měsíce (90 dní), musí vrátit celé stipendium

Praktická stáž

V případě, že v původně schválené smlouvě pro praktické stáže nastanou změny (v obsahu či osobě koordinátora), musí být písemně odsouhlaseny vysílající institucí i přijímající organizací.

Stážista vyplní formulář Changes to Traineeship Agreement, nechá ho potvrdit pověřenou osobou přijímající organizace a zašle e-mailem zahraničnímu referentovi své fakulty ke schválení, který v případě, že fakultní koordinátor změny schválí, dokument přepošle na OMVI rektorátu a také odešle e-mailem zpět studentovi.

 • Je možné jen po dohodě s vysílající institucí a přijímající organizací.
 • Studentovi nevzniká nárok na financování prodloužené délky praktické stáže, financování prodloužené délky stáže závisí na souhlasu OMVI.
 • Žádost o prodloužení stáže, potvrzená pověřenými osobami přijímající organizace a vysílající instituce musí být doručena na OMVI nejpozději 1 měsíc před původním koncem stáže stanoveným účastnickou smlouvou.

Postup:

 1. V průběhu pobytu stážista vyplní Žádost o prodloužení stáže (Application for Extension of Erasmus+ Placement Period).
 2. Stážista nechá žádost potvrdit nejprve v přijímající organizaci, kde vykonává stáž. 
 3. Následně stážista zašle e-mailem nebo poštou potvrzenou žádost zahraničnímu referentovi své fakulty ke schválení.
 4. V případě schválení fakultou přepošle fakultní referent pro zahraniční záležitosti žádost na Rektorát (OMVI) a informuje studenta o nutnosti upravit Návrh na vyslání. 
 5. Student si pak v součinnosti s fakultou upraví Návrh na vyslání, zajistí doplacení cestovního pojištění a zajistí doručení potvrzení o zaplacení doplatku na OMVI.
 6. Následně OMVI zašle e-mailem studentovi scan schválené žádosti.
 7. Studentovi je e-mailem zaslán Dodatek k Účastnické smlouvě, který je třeba podepsat a zaslat zpět na OMVI.
 8. Po podepsání dodatku je následně studentovi doplaceno stipendium.
 • Je možné po dohodě studenta s vysílající institucí a je-li zkrácení delší než 5 dní oproti údajům uvedeným v Účastnické smlouvě, je řešeno Dodatkem k Účastnické smlouvě a případným poměrným zkrácením stipendia. 
 • Vždy je však třeba dodržet minimální délku stáže 2 měsíce.
 • Pokud student nedodrží minimální délku stáže, tj. 2 měsíce, musí vrátit stipendium celé! (toto ustanovení neplatí v případě ukončení pobytu z důvodu „vyšší moci“).

Erasmus+ kreditová mobilita

 • Pokud u tebe dojde k nějakým změnám ve studijní smlouvě v průběhu SMS pobytu, musíš vyplnit část LA formuláře BĚHEM MOBILITY (During the Mobility), necháš to potvrdit hostitelskou institucí, koordinátorem z domovské fakulty a zajistíš, aby kopie došla na OMVI – změny musí být schváleny do 30 dnů od zahájení studijního pobytu.
 • Neprodleně informuj MENDELU o všech změnách (zkrácení nebo prodloužení pobytu) a případných problémech s plněním studijní smlouvy!
 • U pobytu SMP praktické stáže musíš vyplnit a nechat povtrdit Changes to Traineeship Agreement.

Prodloužení pobytu u kreditové mobility není v normálním případě možné, pokud tato možnost nastane, budeme tě o tom informovat.

V takovém případě je nutné doržet následující kroky:

 • vyřídit písemný souhlas přijímající a vysílající instituce o prodloužení studijního pobytu,
 • podat Žádost o prodloužení studijního pobytu (SMS) nebo Žádost o prodloužení stáže (SMP), 
 • podepsat dodatek k Účastnické smlouvě uzavřené mezi studentem a vysílající institucí před ukončením původního studijního pobytu,
 • zajistit, že doba prodloužení navazuje na původní studijní pobyt,
 • zajistit, že není překročena maximální doba trvání studijního pobytu, tj. 12 měsíců v jednom studijním cyklu.

Bilaterální dohody

Studijní pobyt

 • Changes to Learning Agreement – pokud je to nezbytně nutné, lze dělat změny v původním Learning Agreementu (nahrát do Checklistů).
 • Vyplněný formulář student zasílá e-mailem na Zahraniční oddělení fakulty ke schválení. Pokud jsou změny schváleny, je potvrzený formulář zaslán zpět studentovi, aby zajistil podpis zahraniční strany. Za schválení Changes to Learning Agreement je zodpovědný student, nedoporučujeme spoléhat na zprostředkování zahraniční institucí.
 • Changes to Learning Agreement je nutné vyřídit do 30 dnů po zahájení výuky na zahraniční univerzitě!

Ph.D. – Dlouhodobá stáž

V případě změn v délce nebo náplni stáže je úspěšný žadatel povinen neprodleně o této skutečnosti informovat garanta stáže a příslušného referenta OMVI. Pokud dojde ke krácení pobytu v délce celých měsíců, bude OMVI požadovat vrácení odpovídající poměrné části poskytnutých finančních prostředků na pobytové náklady. V případě krácení v délce dnů může OMVI požadovat vrácení odpovídající poměrné části vypočítané na dny.