Erasmus+

Studijní pobyt

Koná se obvykle dvakrát ročně:

 • leden (1. kolo) – s platností pro následující akademický rok (tzn. VŘ, které proběhne v lednu 2022, tj. v rámci akademického roku 2021/22, bude mít platnost pro akademický rok 2022/23 začínající v září 2022)květen (2. kolo) – na LS daného akademického roku (realizuje se pouze v případě dostatečného množství finančních prostředků)
 • VŘ zahrnuje: podání přihlášky a vykonání jazykové zkoušky

 Seznam kontaktů pro Erasmus+ na MENDELU

         Kvalifikační podmínky programu Erasmus+

 • výběr škol, které student uvede do své přihlášky (maximálně 4 různé v maximálně 2 různých studijních jazycích) je nutné pečlivě zvážitdoporučujeme důkladně projít všechny dostupné zdroje informací:
  • seznam zahraničních partnerů
  • závěrečné zprávy z již uskutečněných pobytů (UIS – Portál veřejných informací → Další informace o MENDELU → Studijní informace – Zprávy ze zahraničních pobytů)internetové stránky jednotlivých partnerských škol
  • akce Erasmus+ days pořádané Oddělením mezinárodních vztahů a internacionalizace (dále OMVI) a Erasmus Student Network MENDELU (dále ESN), o termínu budou studenti informováni hromadným e-mailem
  • fakultní akce – např. s PEFkou do světa
 • při výběru školy doporučujeme vzít v úvahu:
  • jazyk studia (výuky)vhodné předměty:
   • je vhodné věnovat pozornost informaci o tom, zda se spolupráce s danou institucí vztahuje na celou školu nebo některou její konkrétní součást; pokud je zmíněna konkrétní součást školy (fakulta, katedra), budete si moci s velkou pravděpodobností zapsat jen (nebo hlavně) předměty vyučované právě na této fakultě či katedře
   • za jeden semestr je nutné vystudovat odborné předměty (tj. předměty, které jsou v souladu se studijním zaměřením studenta) v minimální výši 18 ECTS je vhodné zvážit, v jaké kategorii budou předměty vystudované v zahraničí po návratu uznány (povinné, povinně-volitelné, volitelné)za výběr předmětů odpovídající studijnímu zaměření lze ve VŘ získat až 30 bodů (viz níže)místo a praktické náležitosti pobytu
  • je vhodné ověřit výši stipendia poskytovaného na daný pobyt (v závěrečných zprávách z již uskutečněných pobytů v UIS, případně v materiálech dané školy lze zjistit, jak finančně nákladný je pobyt v daném místě)
 • v pořadí dle své preference může student do své přihlášky uvést maximálně 4 různé školy, a to v rámci maximálně 2 různých studijních jazyků
 • ve VŘ každý student vstupuje do konkurence se všemi studenty své fakulty, kteří zvolili stejný studijní jazyk a stejné školy
 • uchazeči, kteří podali jen elektronickou, ale nikoli tištěnou přihlášku, jsou z dalšího řízení vyloučeni
 • stejně tak jsou posléze vyřazeni uchazeči, kteří se nedostaví k jazykové zkoušce
 • úspěšným uchazečům je přiřazena právě jedna škola, na kterou pojedou (nejsou předem stanoveny bodové hranice, kterých musí uchazeč dosáhnout, aby získal místo na určité škole; vše záleží na bodovém výkonu skupiny uchazečů, kteří jsou si vzájemně konkurencí a na dostupných finančních prostředcích)
 • účastníkům VŘ, kteří jsou uchazeči ve dvou studijních jazycích, je při zpracování výsledků přiřazena pouze jedna škola
 • ze dvou uchazečů, kteří mají určitou školu na různé pozici v seznamu preferencí a kteří mají různý počet bodů, získá místo na dané škole ten, který získal vyšší počet bodů, ne ten, který má školu na vyšší pozici ve svém seznamu preferencí
 • pokud uchazeč nezíská v rámci zpracování výsledků VŘ místo na žádné ze škol, o něž se zajímal, je zařazen do tzv. seznamu náhradníků pro daný studijní jazyk (případně do seznamů pro oba studijní jazyky, v nichž nebyl úspěšný)
 • náhradníci v pořadí, ve kterém figurují ve svém seznamu, mohou následně (někdy i několik měsíců po ukončení VŘ) být osloveni s dodatečnou nabídkou studia v zahraničí
Obsahová strukturaBody
studijní výsledky (studijní průměr)max 30 bodů
jazykové znalosti (20 bodů test + 10 bodů ústní část)max 30 bodů
správný výběr předmětů ve studijní smlouvě v souladu se studijním zaměřením (předběžný Learning Agreement)max 30 bodů
účast v Buddy systému a aktivita v ESN MENDELUmax 10 bodů
maximum za přihlášku100 bodů
 • přihlášky se podávají v období dle harmonogramu (obvykle leden; pro druhé kolo VŘ v květnu; přihláška se podává v předchozím semestru, ale započítávají se do ní a bodově ohodnocují všechny skutečnosti, které v zimním/letním semestru nastanou)
 • všichni studenti jsou o VŘ informováni hromadným e-mailem
 • s podáním přihlášky není nutné čekat do doby, než bude stav studia za zimní semestr co nejúplnější (definitivní součet bodů za skutečnosti doložené v přihlášce proběhne až po skončení VŘ)
 • vše, co se děje s již podanou přihláškou, lze sledovat v UIS
 • vyplnění elektronické přihlášky prostřednictvím aplikace UIS (Portál studenta → Moje studium – Moje zahraniční studium – Podání přihlášky na výměnný pobyt)
 • poté, co student přihlášku v UIS uzavře, je nutno ji vytisknout
 • vytištěnou přihlášku je třeba podepsat
 • před uplynutím termínu uzávěrky musí být přihláška odevzdána spolu s přílohami na zahraničním oddělení fakulty (dále ZO)
 • přílohy k přihlášce:
 • stavy a příznaky přihlášky:
Stav/příznakCo to znamenáMožnosti změny stavu
rozpracovanás přihláškou student pracuje v tomto stavu se přihláška nepovažuje za podanounásledujícím krokem je obvykle uzavření, tj. podání
uzavřenápřihláška, která byla elektronicky podána, a zbývá ji odevzdat v tištěné podobě s přílohamilze zrušit
pokud byla uzavřena předčasně, lze do konce sběru žádostí požádat ZO fakulty o převedení do stavu rozpracovaná
zrušenápřihláška nebude do VŘ zařazena, zůstane však v systému zachována ve stejném VŘ není možné místo zrušené přihlášky podat novoupokud byla zrušena nedopatřením, lze do konce sběru žádostí požádat ZO fakulty o převedení do stavu rozpracovaná
kompletnostnepřihláška dosud neprošla poslední kontrolou na ZO fakulty, respektive nedošlo k aktualizaci studijních výsledkůjakmile bude zaktualizován studijní průměr a budou zkontrolovány všechny přílohy, bude kompletnost nastavena na ano
anopřihláška už prošla poslední kontrolou na ZO fakulty, byly v ní aktualizovány studijní výsledky a body za ně přidělené bodové skóre za skutečnosti doložené v rámci přihlášky je až nyní konečné, obvykle tento stav nastane až těsně před konáním jazykového testu jen taková přihláška bude v rámci VŘ dále zpracovávánado přihlášky budou postupně doplňovány body, které student získá absolvováním jazykové zkoušky
nedostavil seoznačuje přihlášku uchazeče, který se nedostavil k napsání testu nebo k pohovoru (v rámci jazykové zkoušky
z dalšího zpracování je taková přihláška vyřazena

 Předběžný Learning Agreement

         Předběžný Learning Agreement pro studenty PEF

         Seznam kontaktů pro Erasmus+ na MENDELU

 • jazykovou zkoušku lze skládat z jazyka anglického, německého, francouzského, španělského a italského
 • zkouška je na úrovni B2
 • jazykovou zkouškou musí projít všichni studenti, kteří chtějí vyjet do zahraničí v rámci programu Erasmus+ (jazykové certifikáty ani jiné zkoušky nejsou uznávány)
 • skládá se z písemné a ústní části – na termíny přezkoušení se student hlásí prostřednictvím předmětu Erasmus+English, kde je nutné se zvláště přihlásit na termín písemné i ústní části
 • pokud již student jazykovou zkoušku v minulosti absolvoval, může si ji nechat uznat:
  • jazykovou zkoušku uznáváme 3 roky zpětně
  • o uznání musí student zažádat na fakultě při odevzdání tištěné přihlášky – každý student obdrží po vykonání zkoušky jazykový certifikát, je nutné ho přiložit k přihlášce 
 • skládá se ze 40 dílčích úkolů (každý úkol je ohodnocen 0,5 body) sestavených do několika typů aktivit za použití různých testovacích technik (volená odpověď výběrem z nabídky, polootevřená odpověď, tvořená odpověď, transformace sdělení, přiřazování, doplňování, kompletace textu apod.)
 • testuje se: slovní zásoba, gramatika, čtení s porozuměním a jazykové funkce, tj. užití jazyka ke splnění praktického úkolu
 • studenti úspěšně přihlášení do VŘ obdrží veškeré informace na e-mail
 • pro úspěšné zvládnutí testu je potřeba správně zodpovědět 24 položek z celkových 40 a získat tak 12 bodů
 • povolený čas je 45 minut + 5 minut na rozdání a kontrolu
 • vyřazené materiály jsou zveřejněny zde

 Ústní část

 • ústní část tvoří interview v trvání 7-10 minut
 • pro úspěšné zvládnutí ústní části je potřebné získat alespoň 6 bodů z možných 10
 • Pro přípravu studentů na zkoušku z anglického jazyka organizuje OMVI intenzivní přípravný kurz
 • kurz se koná většinou týden před jazykovým přezkoušením
 • náplní kurzu je jak gramatika, tak i konverzace jako příprava na ústní část zkoušky
 • kurz je otevírán pouze při dostatečném zájmu studentů
 • cena kurzu: 500 Kč/20 vyučovacích hodin
 • pro více informací sledujte Aktuality, případně kontaktujte Terezu Formáčkovou (tereza.formackova@mendelu.cz
 • každý uchazeč může vývoj svého bodového skóre (dílčí výsledky) i  závěrečné výsledky VŘ sledovat ve svém přihláškovém profilu v UIS
 • závěrečné výsledky VŘ budou zveřejňovány dle harmonogramu
 • uchazeči neúspěšní ve VŘ budou v rámci studijního jazyka (případně jazyků), ve kterém neuspěli, zařazeni na seznam náhradníků a mohou být dodatečně osloveni s nabídkou studia v zahraničí (v případě, že bude uzavřena nová nebo rozšířena stávající dohoda o výměně studentů nebo některý z úspěšných uchazečů svůj studijní pobyt v zahraničí zruší)

Praktická stáž

Kdy se koná:

Obvykle třikrát ročně, v září a v lednu s platností na zbývající část daného akademického roku, dále v dubnu s platností na následující akademický rok. Pokud to finanční prostředky dovolí, může institucionální koordinátor vyhlásit doplňkové kolo výběrového řízení s platností na zbývající část daného akademického roku. Výběrové řízení zahrnuje podání přihlášky včetně akceptačního dopisu a ostatních požadovaných dokumentů a vykonání jazykové zkoušky.

 • najít si vhodnou zahraniční organizaci,
 • kontaktovat zahraničního referenta své fakulty a informovat se o vhodnosti výběru organizace a možnostech, podmínkách a termínech výběrového řízení viz Seznam kontaktů,
 • musím splňovat Kvalifikační podmínky pro praktické stáže,
 • důkladně zvážit výběr zahraniční organizace,
 • podat přihlášku a další požadované dokumenty a to včetně akceptačního dopisu od poskytovatele stáže. Přihláška se podává výhradně elektronicky, prostřednictvím kontaktního centra : https://is.mendelu.cz/auth/kc/kc.pl?;formular=28;zalozka=novy;podzalozka=hledam_reseni 

Pozor!!! Termín realizace stáže uvedený na přihlášce a v akceptačním dopise je závazný a jeho změna je možná pouze, pokud student předloží referentovi OMVI, který administruje praktické stáže programu Erasmus+, trojstranně schválený Traineeship Agreement s novým termínem realizace stáže ještě před původně stanoveným termínem realizace stáže. V opačném případě bude studentovi stáž zrušena jako nerealizovaná.

Výběr zahraniční organizace a vyřízení stáže je v kompetenci studenta.

 • Přijímající organizaci může být jakákoliv veřejná nebo soukromá organizace aktivní na pracovním trhu nebo v oblasti vzdělávání, odborné přípravy či mládeže (veřejný či soukromý podnik, veřejný subjekt na místní, regionální nebo národní úrovni, profesní asociace, obchodní unie, výzkumný institut, nadace, nezisková organizace, institut či vzdělávací centrum atd.).
 • Neoprávněné organizace, ve kterých nesmí probíhat pracovní stáž:

 – instituce EU a další EU orgány včetně specializovaných agentur,

– organizace spravující programy EU (kvůli zabránění možnému střetu zájmů a/nebo dvojímu financování, např. národní agentury). Studenti a čerství absolventi nemohou v rámci své stáže Erasmus+ pracovat na jiných projektech, které jsou financované z Evropské Unie.

Pokud jste si ještě nevybrali konkrétního poskytovatele stáže, projděte si:

 • Databázi zpráv z již uskutečněných zahraničních pobytů v UISu:

Sekce Portál veřejných informací → Další informace o MENDELU → Sekce Studijní informace → Zprávy ze zahraničních pobytů

!!! Nezapomeňte si v horní části přepnout databázi na Pracovní stáže, popř. Absolventské stáže!!!

• Aktuální nabídku stáží Erasmus+ na našich webových stránkách

• Případně další portály, kde můžete najít stáž, popř. zveřejnit svůj životopis, jako např.:

https://www.jobted.com/http://erasmusintern.org/

Nebo se zúčastněte akce Erasmus+ days pořádané Oddělením mezinárodních vztahů a internacionalizace a ESN MENDELU.

Pozor!!!

Mobility do země původu stážisty mají nejnižší prioritu a mobility do země stávajícího pobytu nejsou vůbec možné!!!

Účastník výběrového řízení si na základě toho, jaký jazyk bude hlavním pracovním jazykem stáže, vybírá a do přihlášky zaznamenává jazyk, ze kterého bude konat zkoušku.

Uchazeči, kteří se nedostaví k jazykové zkoušce jsou z dalšího řízení vyloučeni. Stejně tak jsou vyloučeni uchazeči, kteří nedosáhnou v jazykové zkoušce požadovaného počtu bodů a nezískají tak doporučení k praktické stáži v zahraničí.

Účastníci jsou po vykonání jazykové zkoušky a přidělení bodů za ostatní hodnotící kriteria seřazeni dle celkového počtu získaných bodů do pořadníku, na základě kterého je poté uspokojen jejich zájem o poskytnutí finanční podpory na uvedenou zahraniční stáž. Upřednostněni budou studenti, kteří nemají  splněnou povinnou praxi v zahraničí.

Bodová a obsahová struktura Body
Studijní výsledky (studijní průměr)Maximum 30 bodů
Jazykové znalostiMaximum 30 bodů
Motivace a výběr organizace v souladu se studijním zaměřenímMaximum 30 bodů*
Účast v Buddy systému a aktivita v ESN MENDELU10 bodů
Maximum za přihlášku100 bodů

* S ohledem na skutečnost, že absolventské stáže nejsou prioritou MENDELU, v případě budoucího absolventa navazujícího magisterského programu lze udělit max. 20 bodů, v případě budoucího absolventa bakalářského programu max. 10 bodů.

Před uplynutím termínu uzávěrky výběrového řízení musíte vyplnit přihlášku v Kontaktním centru: https://is.mendelu.cz/auth/kc/kc.pl?;formular=28;zalozka=novy;podzalozka=hledam_reseni, k přihlášce připojte Akceptační dopis od poskytovatele stáže.

Z jazyka anglického, německého, francouzského, španělského a italského se skládá z písemné části a krátké ústní zkoušky na úrovni B2. K testu se dostavte včas, přineste identifikační průkaz (OP, index). Nejsou povoleny žádné pomůcky kromě psacích potřeb; mobilní telefon bude vypnut a uložen v tašce.

Čitelně vyplňte údaje v záhlaví a přečtěte instrukce k testovým úkolům. Písemná část se skládá ze 40 dílčích úkolů (každý úkol je ohodnocen 0,5 bodu) sestavených do několika typů aktivit za použití různých testovacích technik (volená odpověď výběrem z nabídky, polootevřená odpověď, tvořená odpověď, transformace sdělení, přiřazování, doplňování, kompletace textu apod. v jazykovém materiálu středně pokročilé úrovně. Celkový počet bodů za písemnou část je 20 bodů.

Testuje se:
 • slovní zásoba
 • gramatika
 • čtení s porozuměním
 • jazykové funkce, tj. užití jazyka ke splnění praktického úkolu.

Pro úspěšné zvládnutí testu je potřeba správně zodpovědět 24 položek z celkových 40 a získat tak 12 bodů. 
Povolený čas 45 minut + 5 minut na rozdání a kontrolu.

Ústní část
Studenti se v učebně po vykonání písemného testu zapíší do předložených archů na ústní zkoušku k jednotlivým lektorům. Termíny přezkoušení je nutno dodržet, eventuální změnu domluvit individuálně se zkoušejícím. Ústní část tvoří interview v trvání 7-10 minut na jednoho kandidáta, tj. 6 studentů za hodinu. Pro úspěšné zvládnutí ústní části je potřebné získat alespoň 7 bodů z možných 10.

Vyřazené materiály z jazyka anglického, německého, francouzského, italského a španělského, které již nebudou použity k ostrému testování, jsou zveřejněny na webových stránkách školy zde.

Nepřítomnost:
V případě, že se na písemný test nemůžete dostavit v uvedeném termínu (pouze ze závažných důvodů), je nutné, abyste se písemě omluvili (stačí mailem) na tereza.formackova@mendelu.cz a zahraničnímu referentovi své fakulty nejpozději 2 dny před datem testu. Pozdější omluva nebude brána v úvahu a přihláška bude vyřazena. Do předmětu zprávy uveďte: „OMLUVENKA JT“ . Budete zařazeni na náhradní termín.

Výsledky výběrového řízení

Výsledky výběrového řízení zveřejňují referenti pro zahraniční činnost fakulty způsobem na fakultě obvyklým.

Eramus+ kreditová mobilita

 • Podívej se na přehled aktuálních zemí a univerzit, se kterými spolupracujeme
 • Vybral sis? Nabízí partnerská univerzita studijní program/odbornou stáž v tvém oboru? Zkontaktuj příslušného koordinátora projektu, ten ti dá bližší informace
 • Přihlas se do výběrové řízení, to probíhá obvykle společně s výběrovým řízením na klasický Erasmus+, tzn. září a leden, případně je na univerzitní nebo fakultní úrovni vypsáno mimořádné výběrové řízení
 • Zjisti si na zahraničním oddělení fakulty důsledky studia v zahraničí pro své studium na MENDELU (uznání kurzů absolvovaných v zahraničí, potřeba rozložení studia atd.)
 • A teď už jen čekej na vyhlášení výsledků výběrového řízení. 

Bilaterální dohody

Studijní pobyty

Výběrové řízení je vyhlášeno prostřednictvím hromadného e-mailu všem studentům univerzity na začátku každého akademického roku na následující kalendářní rok. Případné mimořádné výběrové řízení bude taktéž avizováno e-mailem. Do stanoveného termínu je zapotřebí na zahraniční oddělení fakulty odevzdat následující dokumenty: 

 1. Přihláška – na 1 přihlášku můžete uvést až 3 školy dle preferencí, uvést plánovanou dobu pobytu
 2. Learning Agreement Proposal – předběžný výběr předmětů na dané univerzitě
 3. Jazyková zkouška – všichni studenti musí podstoupit jazykový test na Mendelu. Nutnou podmínkou pro výjezd jsou jazykové znalosti na úrovni B2. Studenti, kteří doloží znalost jazyka nad úroveň B2, získávají ve výběrovém řízení body navíc, ale nejsou tím zproštěni jazykového přezkoušení. Po ukončení přihlašování do výběrového řízení jsou studenti informováni o termínu jazykových testů, následně jsou informováni o výsledcích. Pokud student absolvoval jazykovou zkoušku v rámci programu Erasmus+, může mu být na jeho žádost uznán její výsledek, pokud není zkouška starší 3 let.

Univerzity v USA ve většině případů požadují certifikát TOEFL (Test of English as a Foreign Language, a to jako jediný test. Nelze jej nahradit napč. CAE. Protože se TOEFL zkoušky konají několikrát ročně v předem stanovených termínech, je nutné tyto zkoušky a následný pobyt v USA plánovat s dostatečným předstihem. Přípravný kurz na jazykovou zkoušku je možné absolvovat na vybraných jazykových školách, prostřednictvím individuální výuky s lektorem, nebo i online.

Kritéria výběru: 

 • Studijní průměr (30 %)
 • Relevantnost výběru předmětů (30 %)
 • Jazykový test (30 %)
 • Jazykový certifikát (5 %) 
 • Buddy system a jiné (5 %) 

Harmomogram VŘ:

 I. Kolo výzvy 2022II. Kolo výzvy 2022
Přihlášky do výběrového řízení13. 12. 2021 – 26. 1. 20222. – 20. 5. 2022
Písemné a ústní jazykové testy14. – 25. 2. 202230. 5. – 10. 6. 2022
Výsledky výběrového řízení7. 3. 202220. 6. 2022

Postup při VŘ:

Přihlášky jsou nejdříve hodnoceny na fakultní úrovni. Následně jsou předány na OMVI rektorátu, kde proběhne hodnocení na celouniverzitní úrovni. Po ukončení výběrového řízení jsou studentům zaslány výsledky a jejich finálně přiřazené instituce. Nominace na zahraniční univerzity provádí OMVI rektorátu.

Výběr instituce prosím provádějte až po předchozím seznámení se s nabídkou dané univerzity, aby nedošlo k tomu, že později zjistíte, že daná univerzita nemá předměty v požadovaném jazyce, případně její nabídka nesouvisí s vaším studiem!

Úspěšně absolvované VŘ na MENDELU neznamená automatické přijetí studenta na požadovanou univerzitu! Uchazeči neúspěšní ve VŘ budou zařazeni na seznam náhradníků a mohou být dodatečně osloveni s nabídkou studia v zahraničí.

 • Nominaci studentů na zahraniční univerzity provádí po vyhlášení výsledků VŘ referent OMVI, od kterého student obdrží na e-mail potvrzení o této skutečnosti.
 • Po nominaci by měl student od zahraniční univerzity obdržet e-mail potvrzující přijetí nominace, což nemusí nutně znamenat přijetí studenta ke studiu. Obvykle je k přijetí třeba vyřídit další administrativní náležitosti dle pokynů zahraniční univerzity. Na některých univerzitách je potřeba, aby studenti provedli registraci v určeném termínu. Proto je dobré si prostudovat dopředu webové stránky dané univerzity.
 • Nominace studenta na zahraniční univerzitu je závazná. V případě, že student ze závažných důvodů pobyt ruší, musí informovat zahraniční oddělení fakultyOMVI a zaslat omluvný e-mail na zahraniční univerzitu a přidat do kopie koordinátora fakulty či z OMVI. 

Praktická stáž

Výběrové řízení je vyhlášeno prostřednictvím hromadného e-mailu všem studentům univerzity. Do stanoveného termínu je zapotřebí podat přihlášku za zahraniční oddělení fakulty včetně povinných příloh::

 • Přihláška – pouze v papírové podobě (originál)
 • Training Agreement (pokud už má student stáž domluvenou) a informace o přijímací instituci, případně i akceptační dopis
 • Jazyková zkouška – všichni studenti musí podstoupit jazykový test na Mendelu. Nutnou podmínkou pro výjezd jsou jazykové znalosti na úrovni B2. Studenti, kteří doloží znalost jazyka nad úroveň B2, získávají ve výběrovém řízení body navíc. Po ukončení přihlašování do výběrového řízení jsou studenti informováni o termínu jazykových testů, následně jsou informováni o výsledcích. Pokud student absolvoval jazykovou zkoušku v rámci programu Erasmus+, může mu být na jeho žádost uznán její výsledek, poukd není zkouška starší než 3 roky.

Kritéria výběru: 

 • Studijní průměr (30 %)
 • Relevantnost zaměření stáže (30 %)
 • Jazykový test (30 %)
 • Jazykový certifikát (5 %) 
 • Buddy system a jiné (5 %) 

Harmonogram VŘ

 I. Kolo výzvy 2022II. Kolo výzvy 2022
Přihlášky do výběrového řízení13. 12. 2021 – 26. 1. 20222. – 20. 5. 2022
Písemné a ústní jazykové testy14. – 25. 2. 202230. 5. – 10. 6. 2022
Výsledky výběrového řízení7. 3. 202220. 6. 2022

Postup při VŘ:

Přihlášky jsou nejdříve hodnoceny na fakultní úrovni. Následně jsou předány na OMVI rektorátu, kde proběhne hodnocení na celouniverzitní úrovni. Po ukončení výběrového řízení jsou studentům zaslány výsledky. Nominace na zahraniční univerzity zasílá OMVI rektorátu. 

Po úspěšném výběru v rámci VŘ kontaktuje student sám přijímající instituci, domluví si podmínky stáže a vyžádá si následující dokumenty: 

 • akceptační dopis přijímací instituce s uvedenými daty začátku a konce studia na zahraniční instituci
 • trojstranně potvrzený Training Agreement
 • student musí náplň stáže v zahraničí konzultovat se svojí fakultou, aby mu byl pobyt v zahraničí uznán

Letní škola

 • Stipendium je udělováno na základě individuálního posouzení každé žádosti. 
 • Žádost o udělení stipendia podávají studenti fakultním referentům pro zahraniční vztahy na standardním formuláři v rámci jarního výběrového řízení. Pouze v případě volných finančních prostředků lze žádost podat později během roku.
 • Přidělení stipendia není nárokové a o jeho přiznání rozhoduje výhradně prorektor/ka pro mezinárodní vztahy a internacionalizaci. 
 • O rozhodnutí o přidělení stipendia jsou žadatelé informováni OMVI nejpozději do 15 dnů ode dne rozhodnutí prorektora. 

Ph.D. – krátkodobá stáž

 • Stipendium je udělováno na základě individuálního posouzení každé žádosti. 
 • Žádost o udělení stipendia podávají studenti fakultním referentům pro zahraniční vztahy na standardním formuláři. 
 • Přidělení stipendia není nárokové a o jeho přiznání rozhoduje výhradně prorektor/ka pro mezinárodní vztahy a internacionalizaci. 
 • O rozhodnutí o přidělení stipendia jsou žadatelé informováni OMVI nejpozději do 15 dnů ode dne rozhodnutí prorektora. 

Ph.D. – dlouhodobá stáž

Žádosti je možné podávat v průběhu celého roku, avšak tak, aby stáž započala nejpozději v listopadu daného roku. Žádost podávají studenti svým fakultním referentům pro zahraniční vztahy na standardním formuláři včetně všech povinných příloh:

 • Přihláška – pouze v papírové podobě (originál)
 • Training Agreement
 • Akceptační dopis – v případě že není v době podání žádosti, nutno doložit nejpozději při podpisu Finanční smlouvy
 • Jazyková zkouška – všichni studenti musí podstoupit jazykový test na Mendelu. Nutnou podmínkou pro výjezd jsou jazykové znalosti na úrovni B2. Studenti, kteří doloží znalost jazyka nad úroveň B2, získávají ve výběrovém řízení body navíc. Po ukončení přihlašování do výběrového řízení jsou studenti informováni o termínu jazykových testů, následně jsou informováni o výsledcích. Pokud student absolvoval jazykovou zkoušku v rámci programu Erasmus+, může mu být na jeho žádost uznán její výsledek, poukd není zkouška starší než 3 roky.

O udělení stipendia pro dlouhodobou zahraniční stáž rozhoduje prorektor/ka pro mezinárodní vztahy a internacionalizaci na základě návrhu příslušných proděkanů fakult a fakultních koordinátorů zahraničních pobytů. Rozhodnutí bere v úvahu účel a zaměření pobytu, stanovisko odborného garanta žádosti, prospěch studenta a finanční rozpočet programu pro dlouhodobou stáž. Přidělení stipendia není nárokové a o jeho přiznání rozhoduje výhradně prorektor/ka pro mezinárodní vztahy a internacionalizaci. O rozhodnutí o výši přiznaného stipendia jsou žadatelé informováni nejpozději do 15 dnů ode dne rozhodnutí prorektora.  

CEEPUS

Formulář přihlášky: na tento program se přihlašuje elektronicky po zaregistrování na www.ceepus.info 
více informací najdeš také na www.dzs.cz a www.ceepus.info

Krátkodobé pobyty

Letní školy (Bc. a Mgr. studenti)

 • Stipendium je udělováno na základě individuálního posouzení každé žádosti. 
 • Žádost o udělení stipendia podávají studenti fakultním referentům pro zahraniční vztahy na standardním formuláři v rámci jarního výběrového řízení. Pouze v případě volných finančních prostředků lze žádost podat později během roku.
 • Přidělení stipendia není nárokové a o jeho přiznání rozhoduje výhradně prorektor/ka pro mezinárodní vztahy a internacionalizaci. 
 • O rozhodnutí o přidělení stipendia jsou žadatelé informováni OMVI nejpozději do 15 dnů ode dne rozhodnutí prorektora. 

Konference (Ph.D. studenti)

 • Stipendium je udělováno na základě individuálního posouzení každé žádosti. 
 • Žádost o udělení stipendia podávají studenti fakultním referentům pro zahraniční vztahy na standardním formuláři. 
 • Přidělení stipendia není nárokové a o jeho přiznání rozhoduje výhradně prorektor/ka pro mezinárodní vztahy a internacionalizaci. 
 • O rozhodnutí o přidělení stipendia jsou žadatelé informováni OMVI nejpozději do 15 dnů ode dne rozhodnutí prorektora.