Erasmus+

Studijní pobyt

 • po návratu ze zahraničí je student povinen dodat:
  • Confirmation of Erasmus+ Study Period (dále Confirmation)
   • je hlavním dokladem o uskutečnění studijního pobytu
   • doporučujeme nechat si Confirmation vystavit ještě před odjezdem ze zahraničí
   • Confirmation musí obsahovat přesná data pobytu (data udávají nárok na stipendium)
   • musí být potvrzené zahraničním koordinátorem ne dříve než týden před ukončením pobytu
   • na OMVI rektorátu student dodává ORIGINÁL dokumentu – do 14 dnů od ukončení studijního pobytu
   • scan Confirmation student také nahraje do aplikace Checklisty v UIS
   • v případě, že je délka pobytu kratší či delší oproti době uvedené v ÚS, je nutné provést vyúčtování stipendia a objednat se k podpisu dodatku k ÚS u referenta studijních pobytů Erasmus+ na OMVI
   • student může použít formulář MENDELU
  • Transcript of Records
   • nejpozději do 4 týdnů po ukončení pobytu 
   • ToR se musí shodovat s LA případně s provedenými změnami (tj. Changes; v názvech předmětů i v jejich kreditové hodnotě, eventuálně v kódech, pokud je zahraniční univerzita používá)
   • liší-li se TOR s LA, je nutné spolu s ním dodat Čestné prohlášení vysvětlující proč se neshoduje (např. zahraniční univerzita do něj neuvádí neúspěšně ukončené předměty)
   • student může použít formulář MENDELU
  • výsledek závěrečného jazykového testu OLS – do aplikace Checklisty (UIS)
 • studenti doktorského studia odevzdávají i hodnocení práce na pobytu dle požadavků fakulty (toto hodnocení se do Checklistu nahrává k ToR)
 • student je dále povinen:
  • vyplnit Závěrečnou zprávu v UIS (Portál studenta → Moje zahraniční studium) do 30 kalendářních dnů po ukončení mobility – zpráva slouží zejména jako zdroj informací pro další studenty
  • vyplnit závěrečnou zprávu pro EU (EU-Survey) – výzvu k vyplnění student obdrží na e-mail
  • evidovat, zda všechny doklady byly dodány a jsou kompletní
 • student je povinen vrátit nevyčerpané stipendium, pokud:
  • student nedodržel délku pobytu uvedenou v ÚS
  • student nezískal minimálně 18 ECTS kreditů z odborných předmětů za semestr
  • student porušil kvalifikační podmínky programu Erasmus+

 Confirmation of Erasmus+ Study Period (formulář MENDELU)

         Transcript of Records (formulář MENDELU)

         Kvalifikační podmínky

 2/2017 – Směrnice pro uznávání výsledků zahraničního studia a praktických stáží programu Erasmus+

         Seznam kontaktů pro Erasmus+ na MENDELU

 • v případě, že student nezíská požadovaných 18 ECTS kreditů (minimální počet) z odborných předmětů, je povinen vrátit poměrnou část stipendia vy výši 1/30 stipendia za každý chybějící ECTS
 • pokud student porušil kvalifikační podmínky programu Erasmus+, je povinen vrátit poměrnou nebo celou částku stipendia
 • pokud student nedodá požadované dokumenty do termínu stanoveného vysílající institucí, nevyplní povinný jazykový test před a po mobilitě a nevyplní závěrečnou zprávu (EU-Survey), je povinen vrátit celou část stipendia
 • výše vratky bude vždy upřesněna referentem studijních pobytů Erasmus+ na OMVI

 Kvalifikační podmínky

Praktická stáž

 1. Do 14 dnů od ukončení praktické stáže dodat Traineeship Certificate na zahraniční oddělení fakulty (ORIGINÁL potvrzený poskytovatelem praktické stáže ne dříve než týden před ukončením stáže).
  V případě, že se délka stáže liší o více než 5 dní oproti délce stáže původně uvedené v Účastnické smlouvě, je nutné se objednat k podpisu Dodatku k Účastnické smlouvě (Tereza Formáčková, tereza.formackova@mendelu.cz,  tel. 545 135 185).
 2. Nahrát veškeré dokumenty do Checklistů do 30 dnů od ukončení praktické stáže.
 3. Vyplnit Závěrečnou zprávu v UISu a v evropské databázi (EU Survey) do 30 kalendářních dnů po obdržení přístupových údajů.
 4. Vrátit nevyčerpanou finanční podporu, pokud:
  1. Student nedodržel délku pobytu uvedenou v Účastnické dohodě.
  2. Student nesplnil Traineeship Agreement.
  3. Student porušil kvalifikační podmínky programu Erasmus+.
 • Podle Směrnice pro uznávání výsledků zahraničního studia a stáží studentů programu Erasmus+ je povinností studenta dodat odpovědné osobě univerzitní součásti žádost o uznání výsledků praktické stáže.
 • Tuto povinnost musí student splnit do 7 dnů od ukončení stáže.
 • Uznávání je v plné kompetenci jednotlivých fakult.
 • O procesu uznávání kreditů se informujte u zahraničního referenta vaší fakulty a na svém studijním oddělení. 
 • Pokud student či čerstvý absolvent nedodrží minimální délku stáže, tj. 2 měsíce, musí vrátit přidělenou finanční podporu v plné výši
 • Pokud student nebo čerstvý absolvent nedodá požadované dokumenty do termínu stanoveného vysílající institucí, nevyplní povinný on-line jazykový test před zahájením a po ukončení mobility a/nebo nevyplní závěrečnou zprávu (EU Survey), je povinen vrátit přidělenou finanční podporu v plné výši
 • Pokud student zkrátí dobu stáže o více než 5 dní a zkrácení nebude mít za následek nedodržení minimální délky stáče, tj. 2 měsíce, musí vrátit poměrnou část přidělené finanční podpory v závislosti na délce zkrácení.

Erasmus+ kreditová mobilita

 • Musíš vyplnit Závěrečnou zprávu EU Survey do evropské databáze Mobility Tool+, po skončení pobytu ti přijde e-mail s výzvou k vyplnění zprávy, POZOR! zadání závěrečné zprávy je podmínkou pro čerpání finančního příspěvku Erasmus+.
 • V případě SMS pobytu doručíš na OMVI Potvrzení o délce studia (Confirmation of study period), které ti před odjezdem vydá a potvrdí přijímající organizace. Nezapomeň, že potvrzení musí obsahovat jméno účastníka a datum zahájení a ukončení studia.
 • Toto potvrzení musíš dodat na OMVI do 15 dnů od skončení studijního pobytu.
 • POZOR! potvrzení nesmí být staršího data než 5 dnů před ukončením pobytu! 
 • Taky nám musíš dodat Přehled dosažených výsledků studia – Transcript of Records u SMS a Traineeship Certificate u SMP vydaný a potvrzený přijímající organizací obsahující jméno účastníka a výsledky studia/stáže.
 • Pokud jsi student doktorského studijního programu, doložíš Potvrzení školitele popisující studijní náplň během studijního pobytu. Toto potvrzení doručíš na OMVI do 1 měsíce od skončení studijního pobytu.
 • Budeš muset vrátit kartičku cestovního pojištění na pokladnu EO.
 • Také vyplň osobní zprávu z pobytu na partnerské univerzitě, a to formou dotazníku. 
 • Na fakultě si musíš zajistit uznání absolvovaných kurzů.
 • Nezapomeň, že uznání předem schváleného plánu studia je podmínkou programu Erasmus+.
 • O uznání žádáš i v případě, že ti kredity pro ukončení studia na MENDELU nechybí!

Bilaterální mobility

Studijní pobyt

 • Transcript of Records – předložit originál o absolvovaných předmětech na Zahraniční oddělení fakulty, kopii na OMVI.
 • Confirmation of Study Period – originál potvrzení zahraniční instituce o délce pobytu předložit na OMVI rektorátu, kopii na Zahraniční oddělení fakulty. Můžete využít formulář programu Erasmus.
 • Závěrečná zpráva v UIS – vyplnit závěrečnou zprávu o zahraničním pobytu v UIS.
 • Checklisty – nahrát zbytek dokumentů do Checklistů (příp. Changes to Learning Agreement a Transcript of Records).

V případě, že student neabsolvoval studium, nevykonal uvedený počet zkoušek, popřípadě nesplnil další podmínky uvedené ve Finanční smlouvě, může MENDELU požadovat vrácení poměrné části nebo celého stipendia.

Praktická stáž

 • Traineeship Certificate – předložit  originál na Zahraniční oddělení fakulty a kopii na OMVI MENDELU potvrzený poskytovatelem praktické stáže ne dříve než týden před ukončením stáže (není vyžadována konkrétní forma, ale mělo by se jednat o hlavičkový papír s podpisem a razítkem instituce)
 • Závěrečná zpráva v UIS – vyplnit závěrečnou zprávu o zahraničním pobytu v UIS. (Portál studenta – Moje studium – Moje zahraniční studium – Hodnocení zahraničního pobytu).
 • Checklisty – nahrát zbytek dokumentů do Checklistů (příp. Changes to Traineeship Agreement a Traineeship Certificate do aplikace v UIS)

V případě, že student neabsolvoval stáž, změnil dohodnutou délku, popřípadě nesplnil další podmínky uvedené ve finanční smlouvě, může MENDELU požadovat vrácení poměrné části nebo celého stipendia. 

Letní škola

 • Certifikát o absolvování letní školy  – předložit  originál na Zahraniční oddělení fakulty a kopii na OMVI MENDELU potvrzený organizátorem LŠ (není vyžadována konkrétní forma, ale mělo by se jednat o hlavičkový papír s podpisem a razítkem instituce)
 • Závěrečná zpráva v UIS – vyplnit závěrečnou zprávu o zahraničním pobytu v UIS. (Portál studenta – Moje studium – Moje zahraniční studium – Hodnocení zahraničního pobytu).
 • Checklisty – nahrát zbytek dokumentů do Checklistů v UIS (příp. Changes to Traineeship Agreement a Traineeship Certificate)

Ph.D. – Krátkodobá stáž

Po návratu je žadatel povinen vypracovat o dané aktivitě, na niž je udělené stipendium vázáno, zprávu, kterou odevzdá na OMVI, svému školiteli a fakultnímu referentovi. V případě, že zpráva není akceptována, je o tom žadatel neprodleně informován. Dále je potřeba doplnit dokumenty do checklistu v UIS.

Ph.D. – Dlouhodobá stáž

 • Traineeship Certificate – předložit  originál na Zahraniční oddělení fakulty a kopii na OMVI MENDELU potvrzený poskytovatelem praktické stáže ne dříve jnež týden před ukončením stáže (není vyžadována konkrétní forma, ale mělo by se jednat o hlavičkový papír s podpisem a razítkem instituce)
 • Úspěšný žadatel je povinen vypracovat o dané stáži zprávu, kterou potvrzenou (akceptovanou) svým školitelem předá příslušným referentům na rektorátu (OMVI) a fakultě + vloží ji do UISu. Zprávu je nutné vypracovat a předat nejpozději 15 dní po realizaci stáže. V případě, že školitel zprávu (stáž) neakceptuje nebo v případě, že student realizuje stáž kratší než 30 dní, bude MENDELU považovat stáž za neuznatelnou a na základě finanční dohody bude požadovat vrácení stipendia.
 • Závěrečná zpráva v UIS – vyplnit závěrečnou zprávu o zahraničním pobytu v UIS. (Portál studenta – Moje studium – Moje zahraniční studium – Hodnocení zahraničního pobytu).
 • Checklisty – nahrát zbytek dokumentů do Checklistů v UIS (příp. Changes to Traineeship Agreement a Traineeship Certificate)

V případě, že student neabsolvoval stáž, změnil dohodnutou délku, popřípadě nesplnil další podmínky uvedené ve Finanční smlouvě, může MENDELU požadovat vrácení poměrné části nebo celého stipendia. 

Krátkodobé mobility

Letní školy (Bc., Mgr.)

 • Certifikát o absolvování letní školy  – předložit  originál na Zahraniční oddělení fakulty a kopii na OMVI MENDELU potvrzený organizátorem LŠ (není vyžadována konkrétní forma, ale mělo by se jednat o hlavičkový papír s podpisem a razítkem instituce)
 • Závěrečná zpráva v UIS – vyplnit závěrečnou zprávu o zahraničním pobytu v UIS. (Portál studenta – Moje studium – Moje zahraniční studium – Hodnocení zahraničního pobytu).
 • Checklisty – nahrát zbytek dokumentů do Checklistů v UIS (příp. Changes to Traineeship Agreement a Traineeship Certificate)

Konference (Ph.D.)

Po návratu je žadatel povinen vypracovat o dané aktivitě, na niž je udělené stipendium vázáno, zprávu, kterou odevzdá na OMVI, svému školiteli a fakultnímu referentovi. V případě, že zpráva není akceptována, je o tom žadatel neprodleně informován. Dále je potřeba doplnit dokumenty do chechlistu v UIS.