E+ Kreditová mobilita se liší od standardního programu E+ tím, že podporuje výměny studentů a zaměstnanců vysokých škol s mimoevropskými, tzv. partnerskými zeměmi. Mobility jsou realizovány na základě úspěšně schválených projektů spolupráce s vybranými univerzitami. Konkrétní nabídka univerzit se tak každoročně může měnit v závislosti na vyhodnocení podaných projektů.

Podmínky

 • Student musí být zapsán do akreditovaného studijního programu na MENDELU (bakalářský, magisterský nebo doktorský studijní program).
 • Student řádně ukončil/a minimálně první ročník studia na VŠ (forma prezenční, kombinovaná i distanční).
 • Délka praktické stáže je minimálně 2 měsíce/maximálně 12 měsíců.
 • Součet všech studijních pobytů Erasmus+ a praktických stáží Erasmus+ v dané úrovni studia nesmí přesáhnout 12 měsíců (započítávají se i pobyty absolvované během LLP Erasmus).
 • Před výjezdem do zahraničí nebo během praktické stáže nesmí své studium na MENDELU ukončit nebo přerušit.
 • Výběrová kritéria – studijní výsledky, jazykový test, motivační dopis, souhlas koordinátora.
 • Stipendium programu Erasmus+ je určeno na pokrytí části nákladů souvisejících s pobytem a představuje příspěvek na zvýšené náklady spojené s pobytem v zahraničí.
 • Stipendium se vyplácí bankovním převodem na eurový účet a skládá se ze 2 složek – pobytové náklady a cestovní náklady.
 • Výše stipendia u vyjíždějících studentů je 700 EUR/měsíc.
 • Pro účely výpočtu stipendia se za jeden měsíc považuje 30 dnů – pokud není dodrženo trvání praktické stáže v délce celých měsíců, je stipendium na poslední měsíc vypočítáno podle počtu dnů, kdy jeden den = 1/30 měsíční sazby.
 • Cestovní vzdálenost znamená vzdálenost mezi výchozím místem a místem konání aktivity, sazba je příspěvkem na cestu do místa konání aktivity a zpět.  
 • Cestovní náklady se odvíjí od vzdálenosti cílové destinace:
VZDÁLENOST ČÁSTKA
100 – 499 Km180 EUR 
500 – 1999 Km275 EUR 
 2000 – 2999 Km360 EUR 
 3000 – 3999 Km530 EUR 
 4000 – 7999 Km820 EUR 
 8000 Km a více1500 EUR
 • Stipendium se vyplácí na základě podpisu Účastnické smlouvy (SMP) – před výjezdem 100% cestovních a 70% pobytových nákladů, výplata probíhá do 10 pracovních dnů po podpisu, ne později než je začátek mobility, obvykle, ale ne dříve než 10 pracovních dnů před začátkem mobility.
 • Zbylých 30% pobytových nákladů je vyplaceno po dodání všech potřebných dokumentů po ukončení mobility (zejména Traineeship certificate).
 • U SMP je nesplnění podmínek smlouvy řešeno individuálně ve spolupráci s fakultou.
 • Finanční podpora nemůže být použita k úhradě nákladů, které jsou již hrazeny z jiných akcí/programů EU – student nemůže být současně příjemcem stipendia Erasmus Mundus (Joint Master Degree) a Erasmus+.

Administrace pobytu

 • Student musí projít řádným výběrovým řízením.
 • Potom si vyřídí Traineeship Agreement (TA), a to nejméně 6 týdnů před začátkem mobility. TA musí být v souladu s jeho studijním plánem.
 • Na zahraničním oddělení fakulty předloží Letter of Acceptance od přijímací instituce, podle těchto dat zavede referent fakulty jeho mobilitu do UIS.
 • Zařídí si eurový účet pro zaslání stipendia.
 • V UIS si vytvoří Návrh na vyslání a zaplatí pojištění.
 • Vyplněné TA, zaplacené pojištění a číslo eurového účtu nahraje do Checklistů v UIS.
 • Student si s koordinátorem Erasmus+ kreditové mobility (hana.byrtusova@mendelu.cz) domluví schůzku k podpisu Účastnické smlouvy (SMP). Před sjednanou schůzkou student pošle koordinátorovi e-mailem vyplněné osobní údaje ve smlouvě.
 • Součástí Účastnické smlouvy je Erasmus+ Charta studenta a Všeobecné podmínky.
 • Student si včas zjistí informace týkající se vízové povinnosti, vše potřebné najde na stránkách Ministerstva zahraničních věcí České republiky.

Prodloužení pobytu u kreditové mobility není ve standardním případě možné. V případ, že tato možnost nastane, je student informován koordinátorem Erasmus+ kreditová mobilita. V takovém případě je nutné dodržet následující kroky:

 • vyřídit písemný souhlas přijímající a vysílající instituce o prodloužení praktické stáže,
 • podat Žádost o prodloužení praktické stáže (SMP)
 • podepsat dodatek k Účastnické smlouvě uzavřené mezi studentem a vysílající institucí před ukončením původního termínu praktické stáže,
 • zajistit, že doba prodloužení navazuje na původní stáž,
 • zajistit, že není překročena maximální doba trvání studijního pobytu, tj. 12 měsíců v jednom studijním cyklu.
 • Student vyplní Závěrečnou zprávu EU Survey, po skončení pobytu mu přijde e-mail s výzvou k vyplnění zprávy. Zadání závěrečné zprávy je podmínkou pro čerpání finančního příspěvku Erasmus+.
 • Na OMVI doručí Traineeship Certificate vydaný a potvrzený přijímající organizací obsahující jméno účastníka a výsledky stáže.
 • Na fakultě si zajistí uznání absolvovaných kurzů.
 • Uznání předem schváleného plánu studia je podmínkou programu Erasmus+.
 • O uznání žádá i v případě, že mu kredity pro ukončení studia na MENDELU nechybí.

Kontakt

HANA BYRTUSOVÁ
budova X
Úřední hodiny: Po – Čt: 9:00 – 12:00 po předchozí domluvě

Výběrové řízení E+ICM

Nabídka studia a dvouměsíčních stáží pro studenty doktorského studia

Přihlaste se na studium nebo stáž na některou z partnerských univerzit mimo EU. V nabídce jsou právě tyto univerzity: 

 • Jordánsko – University of Jordan 
 • Uganda – Bishop Stuart University, Kyambogo University, Makerere University  
 • Nigérie – Federal University of Agriculture, Abeokuta  
 • Gambie – University of The Gambia 

Přihlášky podávejte přes kontaktní centrum v UIS – Přihláška na Erasmus + kreditová mobilita. 

Dokumenty