E+ Kreditová mobilita podporuje výměny studentů a zaměstnanců vysokých škol s mimoevropskými, tzv. partnerskými zeměmi. Mobility jsou realizovány na základě úspěšně schválených projektů spolupráce s vybranými univerzitami. Konkrétní nabídka univerzit se tak každoročně může měnit v závislosti na vyhodnocení podaných projektů.

Podmínky

 • student musí být zapsán alespoň do 1. ročníku bakalářského studia
 • student musí být po celou dobu pobytu zapsán do akreditovaného studijního programu na MENDELU (bakalářský, magisterský nebo doktorský studijní program)
 • délka praktické stáže je minimálně 2 měsíce/maximálně 12 měsíců,
 • praktickou stáž lze absolvovat i po ukončení studia formou tzv. absolventské stáže
 • studenti doktorského studia a vybraní studenti s omezenými příležitostmi mohou absolvovat tzv. krátkodobou stáž v délce min. 5 a max. 30 dní (možnost krátkodobé stáže závisí na schváleném projektu pro jednotlivé země, kontaktujte proto Erasmus+ ICM koordinátora)
 • student byl vybrán v řádně vyhlášeném výběrovém řízení
 • student musí být po celou dobu svého výjezdu řádně zapsán ke studiu na fakultě, přes kterou pobyt realizuje
 • účelem praktické stáže je vzdělávání, musí mít tedy formu školení či přípravy na budoucí zaměstnání
 • finanční podpora není poskytována na samostatné výzkumné aktivity, tj. sběr dat pro diplomovou/disertační práci, psaní vědeckých publikací nebo samostatného vědeckého výzkumu
 • práce musí odpovídat plnému pracovnímu úvazku (35 – 40 hodin/týden)
 • student nemůže realizovat praktickou stáž v zemi aktuálního pobytu (tzv. Country of Residence)
 • praktická stáž musí být součástí studijního programu, v rámci kterého student vyjíždí a musí být schválena danou fakultou a následně studentovi uznána a zapsána v Diploma Supplement
 • podmínkou úspěšného ukončení zahraniční praktické stáže je úspěšné absolvování a splnění plánu aktivit schválených v TA
 • program není určen pro studenty, kteří přijeli do ČR studovat pod programem Erasmus Mundus
 • součet všech studijních pobytů Erasmus+ a praktických stáží Erasmus+ v dané úrovni studia nesmí přesáhnout 12 měsíců (započítávají se i pobyty absolvované během LLP Erasmus)

DVOUMĚSÍČNÍ STÁŽ PRO Bc., Mgr. a Ph.D.

 • The Hebrew University of Jerusalem – Izrael          
 • Hadassah Academi College – Izrael
 • Ben-Gurion University of the Negev – Izrael
 • Bar Ilan University – Izrael

MĚSÍČNÍ/DVOUMĚSÍČNÍ STÁŽ PRO Ph.D. STUDENTY

 • University of Jordan – Jordánsko
 • Makerere University – Uganda
 • University of Abuja – Nigérie

 • absolventská stáž je určena čerstvým absolventům bakalářského, magisterského i doktorského studia, kteří již neplánují pokračovat v návazném studiu v oboru, přes který stáž realizují
 • absolventem se student stává v den složení státní zkoušky, od tohoto dne plyne lhůta jeden rok, ve kterém musí být stáž zahájena i ukončena
 • absolventské stáže mohou trvat 2 – 12 měsíců (do limitu 12 měsíců se započítávají i měsíce realizované ve studijním cyklu předcházejícímu absolventské stáži na studijním pobytu či praktické stáži v zahraničí v rámci programu Erasmus+), v této době musí být stáž zahájena i ukončena
 • výše finanční podpory a délka absolventské stáže závisí na schválených projektech jednotlivých zemí, informace získáte u Erasmus+ ICM koordinátora
 • zájemci o absolventskou stáž musejí úspěšně projít výběrovým řízením ještě před ukončením studia, tzn. před vykonáním státní závěrečné zkoušky
 • nutné zaevidovat v UIS absolventskou stáž a schválený Návrh na vyslání ještě před ukončením studia, tj. před složením státní závěrečné zkoušky
 • statut čerstvého absolventa dle současných podmínek:
  • úřad práce: absolvent nebude schopen plnit svoje povinnosti a bude vyřazen z evidence ÚP; po skončení stáže nebude mít nárok na dávky v nezaměstnanosti, přestože 1 rok fakticky pracoval (protože formálně byl nezaměstnaný)
  • zdravotní pojištění: absolvent má povinnost platit zdravotní pojištění. V případě, že by stáž byla delší 6 měsíců, je možnost učinit na příslušné pojišťovně písemné prohlášení o dlouhodobém pobytu a sjednat na celou dobu např. cestovní zdravotní pojištění
  • důchodové pojištění: doba pracovní stáže se nezapočítává do doby důchodového pojištění, lze doporučit dobrovolné připojištění
  • daň z příjmů: finanční podpora nad 30 000 Kč je předmětem daně z příjmů
 • absolventi nesmějí být v průběhu stáže zaměstnáni v ČR, jinak jim bude stáž zrušena
 • stipendium slouží k částečnému pokrytí nákladů (jedná se pouze o příspěvek na zvýšené náklady spojené s pobytem v zahraničí) – předpokládá se finanční spoluúčast studenta 
 • stipendium se vyplácí bankovním převodem na eurový účet zadaný v UIS a skládá se ze 2 složek – pobytové náklady a cestovní náklady
 • výše stipendia na pobytové náklady je 700 EUR/měsíc
 • u krátkodobých mobilit je finanční podpora do 14. dne 70 €/den a 50 €/den od 15. do 30. dne aktivity plus cestovní náklady dle vzdálenostního pásma
 • pro účely výpočtu stipendia se za jeden měsíc považuje 30 dnů – pokud není dodrženo trvání praktické stáže v délce celých měsíců, je stipendium na poslední měsíc vypočítáno podle počtu dnů, kdy jeden den = 1/30 měsíční sazby
 • cestovní vzdálenost znamená vzdálenost mezi výchozím místem a místem konání aktivity, sazba je příspěvkem na cestu do místa konání aktivity a zpět
 • cestovní náklady se odvíjí od vzdálenosti cílové destinace:
VZDÁLENOST ČÁSTKA
100 – 499 Km180 EUR 
500 – 1999 Km275 EUR 
 2000 – 2999 Km360 EUR 
 3000 – 3999 Km530 EUR 
 4000 – 7999 Km820 EUR 
 8000 Km a více1500 EUR
 • pokud plánuješ využít ekologický způsob dopravy, můžeš požádat o navýšení limitu na jízdní výdaje, tzv. Green Erasmus
 • uznatelnými dopravními prostředky do/z přijímající zahraniční instituce vzdálené více než 100 km jsou: vlak, autobus, kolo či sdílený automobil
 • obě cesty – tj. první cesta na mobilitu a poslední cesta zpět do ČR – musí být realizovány některým z výše uvedených prostředků a účastníci musí uchovávat důkazy o uskutečnění takovéto cesty (jízdenky), které po návratu předloží ke kontrole koordinátorovi Erasmus+ ICM na OMVI
 • musíš vyplnit Čestné prohlášení o využití udržitelného dopravního prostředku
 • v případě možnosti „sdílený automobil“ se musí jednat o spolujízdu
  • za spolujízdu se nepovažuje, když tě na místo mobility někdo odveze a vrací se bez tebe zpět (rodina, kamarádi)
  • po mobilitě musíš dodat originál čestného prohlášení s podpisy všech osob (adresa + datum narození), které přepravu společně sdílely a doklad, že k cestě skutečně došlo (účtenka k benzínu, dálniční poplatky aj.)
 • v případě cesty do vzdálených míst mobility a využití udržitelných dopravních prostředků na obě cesty – tam i zpět, má student možnost zažádat na OMVI o 1- 4 dny navíc na cestu
  • na tyto dny ti budou také hrazeny pobytové náklady, ale musíš prokázat, že uvedené dny jsi skutečně strávil na cestě
  • přidělení financí na dny navíc na cestu není nárokovatelné
  • nárok na dny navíc na cestu posoudí koordinátor Erasmus+ ICM
VZDÁLENOSTcestovní grant green erasmus
100 – 499 Km180 EUR 210 EUR
500 – 1999 Km275 EUR 320 EUR
 2000 – 2999 Km360 EUR 410 EUR
 3000 – 3999 Km530 EUR 610 EUR
 4000 – 7999 Km820 EUR 
 8000 Km a více1500 EUR
 • stipendium se vyplácí na základě podpisu Účastnické smlouvy (SMP) – před výjezdem 100% cestovních a 70% pobytových nákladů, výplata probíhá do 10 pracovních dnů po podpisu, ne později než je začátek mobility, obvykle, ale ne dříve než 10 pracovních dnů před začátkem mobility
 • zbylých 30% pobytových nákladů je vyplaceno po dodání všech potřebných dokumentů po ukončení mobility (zejména Traineeship certificate)
 • v případě zkrácení stáže je stipendium kráceno o 1/30 měsíční sazby za každý den, o který byla mobilita zkrácena
 • nesplnění podmínek smlouvy je řešeno individuálně ve spolupráci s fakultou
 • finanční podpora nemůže být použita k úhradě nákladů, které jsou již hrazeny z jiných akcí/programů EU – student nemůže být současně příjemcem stipendia Erasmus Mundus (Joint Master Degree) a Erasmus+
 • studenti se zdravotním (fyzickým nebo duševním) znevýhodněním nebo se speciálními vzdělávacími potřebami mohou prostřednictvím OMVI rektorátu požádat Dům zahraniční spolupráce (DZS) o navýšení grantu
 • za zdravotní postižení se považují různé typy sluchového, zrakového nebo tělesného postižení i např. nemoc vyžadující speciální dietu (např. bezlepková či bezlaktózová dieta)
 • žádosti student uvede důvod, proč o speciální grant žádá a předá ji koordinátorovi Erasmus+ ICM
 • k žádosti je třeba přiložit:
  • kalkulaci nákladů
  • aktuální lékařskou zprávu
  • kopii průkazu ZTP (je-li student jeho vlastníkem)
  • podepsaný Traineeship Agreement (TA)
  • akceptační dopis, kde je potvrzeno, že zahraniční instituce byla se studentovým zdravotním stavem srozuměna
 • institucionální koordinátor programu Erasmus+ posoudí přiměřenost požadovaných nákladů
 • žádost včetně všech příloh musí být podána před podpisem Účastnické smlouvy
 • po návratu ze stáže je nutné vyúčtování (tzn. předložením příslušných účtů nebo/a faktur doložit, jaké konkrétní výdaje vyplývající ze specifické zdravotní situace v průběhu zahraničního pobytu nastaly a byly s pomocí příspěvku hrazeny; nevyužité finanční prostředky je nutné vrátit)
 • více informací ZDE
 • možnost navýšení stipendia:
  • dlouhodobé mobility = 250 EUR/měsíc
  • krátkodobé mobility = jednorázový příspěvek 150 EUR (15 a více dnů), 100 EUR (do 14 dnů)
 • o navýšení se žádá před zahájením studijního pobytu (nelze žádat během ani po ukončení mobility)
 • o příspěvek si mohou požádat:
  • studenti ze znevýhodněného socio-ekonomického prostředí
  • studenti s dětmi
  • studenti pobírající sirotčí důchod
  • student se specifickými potřebami na stravování
 • žádost o navýšení stipendia podá student u koordinátora Erasmus+ ICM na OMVI
 • žádost posuzuje Institucionální koordinátor programu Erasmus+
 • podrobné informace ZDE

Výběrové řízení

 • přihláška na stáž se podává primárně ve VŘ dle harmonogramu akademického roku
 • možnost podat přihlášku i mimo výběrové řízení v průběhu akademického roku, nicméně min. 2 měsíce před plánovaným začátkem stáže
 • před podáním přihlášky kontaktujte koordinátora Erasmus+ ICM, který Vám pomůže najít vhodnou organizaci
 • VŘ zahrnuje podání přihlášky přes kontaktní centrum v UIS, včetně akceptačního dopisu a ostatních požadovaných dokumentů a vykonání jazykové zkoušky
 • k výběru vhodné organizace můžete využít:
 • pečlivě zvažte výběr organizace v zahraničí
 • účastník výběrového řízení si na základě toho, jaký jazyk bude hlavním pracovním jazykem stáže, vybírá a do přihlášky zaznamenává jazyk, ze kterého bude konat zkoušku
 • z VŘ jsou vyřazeni uchazeči, kteří se nedostaví k jazykové zkoušce
 • stejně tak jsou vyloučeni uchazeči, kteří nedosáhnou v jazykové zkoušce požadovaného počtu bodů a nezískají tak doporučení k praktické stáži v zahraničí
 • účastníci jsou po vykonání jazykové zkoušky a přidělení bodů za ostatní hodnotící kritéria seřazeni dle celkového počtu získaných bodů do pořadníku, na základě kterého je poté uspokojen jejich zájem o poskytnutí finanční podpory na uvedenou zahraniční stáž
Obsahová strukturaPočet bodů
jazykové znalosti (20 bodů test + 10 bodů ústní část)max. 30 bodů
výběr organizace vzhledem ke studijnímu zaměření studenta a soulad náplně práce se studijním programemmax. 30 bodů
maximum za přihlášku60 bodů
 • závěrečné výsledky VŘ budou zveřejňovány dle harmonogramu
 • přihlášky se podávají primárně v období dle harmonogramu, nicméně na praktickou stáž lze podat přihlášku i mimo období výběrového řízení v průběhu akademického roku
 • všichni studenti jsou o VŘ informováni hromadným e-mailem
 • přihláška se podává přes UIS – Kontaktní centrum min. 2 měsíce před plánovaným začátkem stáže
 • po jazykovém přezkoušení a schválení stáže ze strany OMVI musí přihlášku schválit fakulta
 • povinnou součástí přihlášky je motivační dopis
 • jazykovou zkoušku lze skládat z jazyka anglického, německého, francouzského, španělského a italského
 • zkouška je na úrovni B2
 • jazykovou zkouškou musí projít všichni studenti (kromě rodilých mluvčích), kteří chtějí vyjet do zahraničí v rámci programu Erasmus+ (jazykové certifikáty ani jiné zkoušky nejsou uznávány)
 • pro bc. a mgr. studenty se skládá z písemné a ústní části – na termíny přezkoušení se student hlásí prostřednictvím předmětu Erasmus+ English, kde je nutné se zvláště přihlásit na termín písemné i ústní části
 • pro PhD. studenty se skládá pouze z pohovoru
 • všechny informace o průběhu zkoušky a přihlašování obdrží studenti s dostatečným předstihem před konáním zkoušky
 • termíny jazykových zkoušek viz harmonogram
 • pokud již student jazykovou zkoušku v minulosti absolvoval, může si ji nechat uznat: jazykovou zkoušku uznáváme 1 rok zpětně
 • o uznání musí student zažádat u koordinátora Erasmus+ ICM na OMVI
 • Písemný test:
  • složen ze 40 dílčích úkolů (každý úkol je ohodnocen 0,5 body) sestavených do několika typů aktivit za použití různých testovacích technik (volená odpověď výběrem z nabídky, polootevřená odpověď, tvořená odpověď, transformace sdělení, přiřazování, doplňování, kompletace textu apod.)
  • slovní zásoba, gramatika, čtení s porozuměním a jazykové funkce, tj. užití jazyka ke splnění praktického úkolu
  • pro úspěšné zvládnutí testu je potřeba správně zodpovědět 24 položek z celkových 40 a získat tak 12 bodů
  • povolený čas je 45 minut
  • vyřazené materiály jsou zveřejněny zde
 • Ústní zkouška:
  • interview v délce 7-10 minut
  • pro úspěšné zvládnutí ústní části je potřebné získat alespoň 6 bodů z možných 10
 • Absence:
  • v případě, že se písemného testu nemůžete zúčastnit ve stanoveném termínu (akceptovány jsou pouze vážné důvody), musíte se písemně omluvit (stačí e-mailem) na adresu kamila.hercova@mendelu.cz a referentovi pro mezinárodní vztahy vaší fakulty nejpozději dva dny před konáním testu
  • na pozdější omluvu nebude brán zřetel a přihláška bude vyřazena
  • do předmětu zprávy uveďte: „OMLUVENKA JT“, bude vám vypsán náhradní termín
 • Výsledky výběrového řízení:
  • výsledky výběrového řízení zveřejní referenti pro mezinárodní vztahy fakulty způsobem obvyklým na příslušné fakultě

Před mobilitou

 • praktickou stáž v zahraniční lze realizovat pouze na základě uzavřené trojstranné smlouvy pro praktické stáže Traineeship Agreement (TA) se všemi vyplněnými údaji včetně podpisů zodpovědných osob
 • TA musí být uzavřen před odjezdem na zahraniční praktickou stáž (nejméně 6 týdnů před začátkem mobility!), v případě absolventské stáže ještě před ukončením studia
 • podpisem TA pověřená osoba stvrzuje, že s plánem stáže studenta souhlasí a že obsahová stránka stáže odpovídá jeho studijnímu zaměření, dále stvrzuje, že mu bude stáže po návratu uznána a udává jakým způsobem
 • slouží pro odevzdávání dokumentů k praktické stáži
 • aplikace je přístupná v UIS v Portálu studenta (poté, co si student nechá zadat stáž do UIS na základě Letter of Acceptance)
 • student si zřídí eurový účet pro zaslání stipendia a nahraje ho do UIS, vytvoří si Návrh na vyslání a zaplatí pojištění
 • povinné dokumenty (tj. dokumenty, které musí do aplikace nahrát všichni studenti) jsou tyto:
  • před odjezdem
   • všemi stranami podepsaný Traineeship Agreement (schvaluje fakulta)
   • doklad o zaplacení pojištění „MENDELU“ (schvaluje OMVI)
   • výsledek vstupního testu OLS (viz níže; schvaluje OMVI)
  • po návratu
   • Traineeship Certificate (schvaluje OMVI)
   • potvrzení o vyplnení formuláře EU Survey (schvaluje OMVI)
 • ostatní dokumenty jsou vyžadovány pouze v případě prodloužení praktické stáže, změn v TA apod. 
 • student do aplikace nahrává kompletní dokumenty (tj. se všemi podpisy apod.)
 • dokumenty jsou po nahrání do Checklistu automaticky označeny jako neschválené, dokud nejsou zkontrolovány a schváleny příslušnou osobou (koordinátorem Erasmus+ ICM nebo referentem pro mezinárodní vztahy fakulty
 • povinné on-line testování jazykové úrovně studentů před mobilitou Erasmus+
 • jazyková podpora se týká hlavního pracovního jazyka, nikoliv jazyka země pobytu
 • pracovní jazyk student musí vyplnit v TA
 • umožňuje účastníkům mobilit posoudit své jazykové schopnosti a v případě zájmu se účastnit online jazykového kurzu
 • jazykový kurz je dostupný i v jiných než pracovních jazycích, kurz je dobrovolný
 • OLS test je dostupný zde: https://academy.europa.eu/
 • po vykonání testu student obdrží certifikát, který nahraje do Checklistu
 • závěrečný OLS test již není povinný
 • student si s koordinátorem Erasmus+ kreditové mobility (hana.byrtusova@mendelu.cz) domluví schůzku k podpisu Účastnické smlouvy (SMP)
 • před sjednanou schůzkou student pošle koordinátorovi e-mailem vyplněné osobní údaje ve smlouvě
 • před podpisem ÚS student nahraje všechny povinné dokumenty do Checklistu
 • ÚS musí student podepsat osobně před odjezdem do zahraničí 
 • odjezd na mobilitu bez řádně podepsané ÚS a požadovaných dokumentů není možný
 • na základě podpisu ÚS bude studentovi vyplaceno stipendium
 • student si včas zjistí informace týkající se vízové povinnosti, vše potřebné najde na stránkách Ministerstva zahraničních věcí České republiky

Během mobility

 • v případě, že v původně schválené smlouvě pro praktické stáže nastanou změny (v obsahu či osobě koordinátora), musí být písemně odsouhlaseny vysílající institucí i přijímající organizací
 • stážista vyplní formulář Changes to Traineeship Agreement, nechá ho potvrdit pověřenou osobou přijímající organizace a zašle e-mailem referentovi mezinárodních vztahů své fakulty ke schválení, který v případě schválení změn přepošle dokument na OMVI rektorátu a také odešle e-mailem zpět studentovi
 • prodloužení pobytu u kreditové mobility není ve standardním případě možné, v případě, že tato možnost nastane, je student informován koordinátorem Erasmus+ ICM
 • v takovém případě je nutné dodržet následující kroky:
  • v případě schválení žádosti o prodloužení praktické stáže ze strany OMVI, je žádost předána na fakultu k vyjádření
  • student si pak v součinnosti s fakultou upraví Návrh na vyslání, zajistí doplacení cestovního pojištění a zajistí doručení potvrzení o zaplacení doplatku na OMVI
  • následně OMVI zašle e-mailem studentovi scan schválené žádosti
  • studentovi je e-mailem zaslán Dodatek k Účastnické smlouvě, který je třeba podepsat před ukončením původního termínu praktické stáže
  • další administrativní náležitosti s tím spojené řeší koordinátor se studentem individuálně 
 • je možné po dohodě studenta s vysílající institucí a je řešeno dodatkem k ÚS a poměrným zkrácením stipendia
 • pokud student nedodrží minimální délku pobytu, tj. 2 měsíce (60 dní), musí vrátit celé stipendium

Po mobilitě

 • do 14 dnů od ukončení praktické stáže doručit na OMVI Traineeship Certificate (ORIGINÁL potvrzený poskytovatelem praktické stáže)
 • nahrát veškeré dokumenty do Checklistů do 30 dnů od ukončení praktické stáže
 • vyplnit Závěrečnou zprávu v UISu
 • vyplnit závěrečnou zprávu v evropské databázi (EU Survey) do 30 kalendářních dnů po obdržení přístupových údajů, vyplnění EU Survey je podmínkou pro čerpání finančního příspěvku Erasmus+
 • podle Směrnice pro uznávání výsledků zahraničního studia a stáží studentů programu Erasmus+ je povinností studenta dodat odpovědné osobě univerzitní součásti žádost o uznání výsledků praktické stáže
 • tuto povinnost musí student splnit do 7 dnů od ukončení stáže
 • uznávání je v plné kompetenci jednotlivých fakult
 • o procesu uznávání kreditů se informujte u referenta mezinárodních vztahů vaší fakulty a na svém studijním oddělení 
 • pokud student či čerstvý absolvent nedodrží minimální délku stáže, tj. 2 měsíce, musí vrátit přidělenou finanční podporu v plné výši
 • pokud student nebo čerstvý absolvent nedodá požadované dokumenty do termínu stanoveného vysílající institucí, nevyplní povinný online jazykový test před zahájením a/nebo nevyplní závěrečnou zprávu (EU Survey), je povinen vrátit přidělenou finanční podporu v plné výši