Komunikacijske vještine

Komunikacija je proces dijeljenja informacija između dvoje ili više sudionika kojem je svrha dijeljenje znanja, potreba i osjećaja, stvaranje međusobnog razumijevanja, promoviranje određenih gledišta i uspostavljanje interaktivnih odnosa. Komunikacijske vještine podrazumijevaju slušanje, govorenje, opažanje i suosjećanje. Važno je moći vješto komunicirati licem u lice, preko telefona i digitalno, primjerice elektroničkom poštom ili preko društvenih medija. Komunikacija je neophodna u izgradnji odnosa, dijeljenju ideja, delegiranju odgovornosti, upravljanju timom i mnoštvu drugih aktivnosti. Kako bi se osigurala uspješna komunikacija, ključno je vješto koristiti prave vrste komunikacije.

Vještine interpersonalne komunikacije

Interpersonalna komunikacija podrazumijeva verbalno i neverbalno dijeljenje informacija, ideja i osjećaja između dvoje ili više ljudi. Komunikacija licem u lice često podrazumijeva slušanje, gledanje i osjećanje govora tijela, izraza lica i gesta.

Međukulturna komunikacija

Međukulturna komunikacija podrazumijeva sposobnost razgovora s – i razumijevanja – ljudi s drugačijim kulturnim i društvenim podrijetlom od vašeg vlastitog. Ove razlike mogu se očitovati na različite načine, primjerice izrazima lica, misaonim obrascima, običajima, dodirima i tonom. Ovo je bitno kako bi se u obrazovnom okruženju poticala, stvarala i promovirala produktivna, prijateljska, učinkovita i razumljiva komunikacija i suradnja s kolegama i studentima.

Vještine pregovaranja

Pregovaranje je interaktivni komunikacijski proces između dvoje ili više pregovarača ili strana koje teže postići zajednički jezik, razumijevanje i slaganje oko pitanja od zajedničkog interesa. Proces pregovaranja obično započinje kada se pojave nove potrebe, konfliktne situacije, nejasna pitanja koja zahtijevaju pojašenjenje, uspostavljanje novih oblika ponašanja ili kodeksa prakse itd. Cilj je postići dogovor koji će svima biti prihvatljiv i kojeg će se svi pridržavati.

Međukulturno upravljanje

Međukulturno upravljanje u praksi je aktivno razumijevanje i uvažavanje drugih kultura u međunarodnom kontekstu, što znači da se kulturne razlike prihvaćaju i tretiraju otvoreno i bez ignoriranja. Kultura oblikuje upravljačke prakse. To znači da se međukulturno upravljanje odnosi na stimuliranje otvorenog diskursa oko nijansi različitih kulturnih pristupa u akademskim studijima, znanstvenoj praksi i poslovnom procesu, tako da su predavači, studenti i rukovoditelji svjesni – i mogu odgovoriti na – ove razlike u stavu i ponašanju.

Međukulturna kompetencija

Međukulturna kompetencija sposobnost je učinkovite i prikladne komunikacije s kolegama i studentima koji su jezično i kulturno različiti od nas. Ovo je važna vještina za studente i predavače koji žele snažnije podržati i afirmirati različit raspon studenata na svojim predavanjima, potaknuti odlazak osoblja i studenata na međunarodne razmjene kao i dolazak studenata i kolega iz drugih zemalja.

Vještine znanstvene komunikacije

Učinkovita znanstvena komunikacija usmjerena je na terminološko i jezično pojednostavljivanje kompleksnih znanstvenih koncepata, što studentima i znanstvenicima olakšava da pokažu važnost svog rada širokom rasponu zainteresiranih strana. Zainteresirane strane mogu biti drugi studenti, kolege, investicijski menadžeri i poslovni rukovoditelji, javnost i mediji. To je vrlo dinamično polje koje kontinuirano zahtijeva nove vještine zbog neprestanog razvoja znanstvenog mišljenja i tehnologija.

Jezične vještine

Pri savladavanju svakog jezika postoje četiri jezične vještine koje je potrebno savladati za potpunu komunikaciju. Ove četiri jezične vještine međusobno su povezane na dva načina, smjerom komunikacije (prema unutra ili prema vani – ovo se odnosi na slušanje i govor) i metodom komunikacije (govorna ili pisana − odnosi se na čitanje i pisanje). Ove četiri vještine ponekad se nazivaju “makrovještinama”, što je suprotno od “mikrovještina” kao što su primjerice gramatika, vokabular i izgovor. U životu ćete se često naći u situacijama koje zahtijevaju učinkovite jezične vještine. Izgradnja ovih vještina ohrabrit će vas da samopouzdano slijedite svoje ciljeve.

Upravljanje sukobima

Sukobi se moraju pravovremeno spriječiti kako bi se izbjegle tenzije i drugi štetni učinci. Upravljanje sukobima podrazumijeva korake koji se pravovremeno poduzimaju kako bi se sukob spriječio i kako bi se pomoglo da se on učinkovito i glatko riješi. Radi se o procesu u kojem se bavimo (percipiranim) nekompatibilnostima ili nesuglasicama koje proizlaze iz, primjerice, razilaženja u mišljenju, ciljevima i potrebama. Budući da su sukobi na radnom mjestu uobičajeni, i u akademskom i drugim okruženjima, važno je da osoblje i studenti imaju osnovno razumijevanje sukoba i kako ih razriješiti. Postoji nekoliko uobičajenih stilova i učinkovitih načina vještog upravljanja sukobima.

Društvena interakcija

Vještine društvene interakcije svakodnevno koristimo u interakciji i komunikaciji s drugim ljudima. One podrazumijevaju verbalnu i neverbalnu komunikaciju kao što je govor, geste, izrazi lica, govor tijela i vanjski izgled osobe. Općeprihvaćeno je da se društvene vještine mogu naučiti, obično kroz praksu i iskustvo, ali i podukom. Tako imamo “prihvaćene načine ponašanja” u društvenim grupama, koji se razlikuju od onih u profesionalnim ili akademskim grupa. Također pogledajte informacije o komunikaciji.

Vještine grupne rasprave

Grupne rasprave sustavni su i svrhoviti interaktivni usmeni procesi i događaji u kojima se na sustavan i strukturiran način kroz usmenu komunikaciju odvija razmjena ideja, misli i osjećaja. Razmjena ideja pruža vrlo važne prilike za procjenu kandidata za napredne studije ili sudjelovanje u poslovnim ili znanstvenim projektima te za rukovodeće pozicije. Ovim postupkom povjerenstva za odabir ocjenjuju određene tražene osobine ličnosti ili vještine kandidata koji su ušli u uži krug, kao što su sposobnost rasuđivanja, sposobnost samostalnog razmišljanja i djelovanja, vještine vođenja, kominikacijske vještine, vještina rada u timu, sposobnost preuzimanja inicijative, kreativnost, fleksibilnost i odvažnost, vještine upravljanja i sposobnost kandidata da donesu rezultate u grupi.

Prezentacijske vještine

Prezentacijske vještine obuhvaćaju sve osobine koje su vam potrebne da prenesete određenu poruku stvaranjem i izvođenjem jasne i učinkovite prezentacije, bilo u znanstvenoj grupnoj raspravi, na sastanku odbora ili društvenom okupljanju. Osobne prezentacijske vještine također uključuju vaš glas, govor tijela i ono što govorite. Vaša sposobnost da razmišljate u hodu, kažete ono što zapravo mislite i iznesete poantu vrlo su važne osobine. Premda je ono što kažete tijekom prezentacije bitno, kolege, studenti i drugi slušatelji također cijene vašu sposobnost stvaranja popratnih materijala poput slajdova, mikrovidea i bilo kojeg drugog vizualnog ili senzornog iskustva koje pridonosi vašoj prezentaciji.