E+ Kreditová mobilita podporuje výměny studentů a zaměstnanců vysokých škol s mimoevropskými, tzv. partnerskými zeměmi. Mobility jsou realizovány na základě úspěšně schválených projektů spolupráce s vybranými univerzitami. Konkrétní nabídka univerzit se tak každoročně může měnit v závislosti na vyhodnocení podaných projektů.

Podmínky

 • musíš být zapsán/a alespoň do 1. ročníku akreditovaného bakalářského studijního programu na MENDELU
 • po celou dobu výjezdu musíš být řádně zapsán/a ke studiu na fakultě, přes kterou pobyt realizuješ
 • délka studijního pobytu je minimálně 2 měsíce/maximálně 12 měsíců
 • musíš být vybrán/a v řádně vyhlášeném výběrovém řízení
 • studijní pobyt se realizuje pouze na základě platných interinstitucionálních smluv uzavřených mezi MENDELU a zahraniční institucí
 • musíš získat nejméně 18 ECTS kreditů za každý semestr studia (platí pro bakalářský a magisterský stupeň studia)
 • pokud jsi studentem doktorského studia, muí ti zahraniční studijní pobyt schválit tvůj vedoucí dizertační práce
 • doporučený počet kreditů u doktorského studia není stanoven
 • pokud v ČR studuješ pod programem Erasmus Mundus, tak se bohužel nemůžeš zúčastnit
 • součet všech studijních pobytů Erasmus+ a praktických stáží Erasmus+ v daném studijním cyklu nesmí přesáhnout 12 měsíců (započítávají se i pobyty absolvované během LLP Erasmus)
 • Kvalifikační podmínky programu Erasmus+
 • stipendium slouží k částečnému pokrytí nákladů (jedná se pouze o příspěvek na zvýšené náklady spojené s pobytem v zahraničí) – předpokládá se tvoje finanční spoluúčast 
 • stipendium se vyplácí bankovním převodem na eurový účet zadaný v UIS a skládá ze 2 složek – pobytové náklady a cestovní náklady
 • výše stipendia na pobytové náklady je 700 EUR/měsíc
 • pro účely výpočtu stipendia se za jeden měsíc považuje 30 dnů – pokud není dodrženo trvání studijního pobytu v délce celých měsíců, je stipendium na poslední měsíc vypočítáno podle počtu dnů, kdy jeden den = 1/30 měsíční sazby
 • konkrétní datum zaslání stipendia se odvíjí od data podepsání účastnické smlouvy
 • cestovní vzdálenost znamená vzdálenost mezi výchozím místem a místem konání aktivity, sazba je příspěvkem na cestu do místa konání aktivity a zpět.  
 • cestovní náklady se odvíjí od vzdálenosti cílové destinace:
VZDÁLENOST ČÁSTKA
100 – 499 Km180 EUR 
500 – 1999 Km275 EUR 
 2000 – 2999 Km360 EUR 
 3000 – 3999 Km530 EUR 
 4000 – 7999 Km820 EUR 
 8000 Km a více1500 EUR
 • pokud plánuješ využít ekologický způsob dopravy, můžeš požádat o navýšení limitu na jízdní výdaje, tzv. Green Erasmus
 • uznatelnými dopravními prostředky do/z přijímající zahraniční instituce vzdálené více než 100 km jsou: vlak, autobus, kolo či sdílený automobil
 • obě cesty – tj. první cesta na mobilitu a poslední cesta zpět do ČR – musí být realizovány některým z výše uvedených prostředků a účastníci musí uchovávat důkazy o uskutečnění takovéto cesty (jízdenky), které po návratu předloží ke kontrole koordinátorovi Erasmus+ ICM na OMVI
 • musíš vyplnit Čestné prohlášení o využití udržitelného dopravního prostředku
 • v případě možnosti „sdílený automobil“ se musí jednat o spolujízdu
  • za spolujízdu se nepovažuje, když tě na místo mobility někdo odveze a vrací se bez tebe zpět (rodina, kamarádi)
  • po mobilitě musíš dodat originál čestného prohlášení s podpisy všech osob (adresa + datum narození), které přepravu společně sdílely a doklad, že k cestě skutečně došlo (účtenka k benzínu, dálniční poplatky aj.)
 • v případě cesty do vzdálených míst mobility a využití udržitelných dopravních prostředků na obě cesty – tam i zpět, má student možnost zažádat na OMVI o 1- 4 dny navíc na cestu
  • na tyto dny ti budou také hrazeny pobytové náklady, ale musíš prokázat, že uvedené dny jsi skutečně strávil na cestě 
  • přidělení financí na dny navíc na cestu není nárokovatelné
  • nárok na dny navíc na cestu posoudí koordinátor Erasmus+ ICM
VZDÁLENOST cestovní grantgreen erasmus
100 – 499 Km180 EUR 210 EUR
500 – 1999 Km275 EUR 320 EUR
 2000 – 2999 Km360 EUR 410 EUR
 3000 – 3999 Km530 EUR 610 EUR
 4000 – 7999 Km820 EUR 
 8000 Km a více1500 EUR
 • stipendium se vyplácí na základě podpisu Účastnické smlouvy (SMS) – před výjezdem 100% cestovních a 70% pobytových nákladů, výplata probíhá do 10 pracovních dnů po podpisu, ne později než je začátek mobility
 • zbylých 30% pobytových nákladů ti vyplatíme po dodání všech potřebných dokumentů po ukončení mobility (zejména Confirmation of study period a Transcript of Records)
 • pokud pobyt zkrátíš, stipendium ti bude kráceno o 1/30 měsíční sazby za každý den, o který byla mobilita zkrácena
 • pokud nesplníš 18 ECTS za semestr, jak vyplývá z Účastnické smlouvy, tak jsi povinen vrátit část přiděleného finančního příspěvku, a to ve výši 1/30 pobytových nákladů za každý nesplněný kredit (dle účastnické smlouvy)
 • výše uvedené neplatí v případě, pokud ti ve splnění minimálních požadavků zabránila nepředvídatelná situace nebo událost, kterou jsi nemohl ovlivnit a o které jsi neprodleně informoval koordinátora Erasmus+ ICM
 • finanční podpora nemůže být použita k úhradě nákladů, které jsou již hrazeny z jiných akcí/programů EU – nemůžeš být současně příjemcem stipendia Erasmus Mundus (Joint Master Degree) a Erasmus+
 • pokud máš nějaké zdravotní (fyzické nebo duševní) znevýhodnění nebo speciální vzdělávací potřeby, můžeš si prostřednictvím OMVI rektorátu požádat Dům zahraniční spolupráce (DZS) o navýšení grantu
 • za zdravotní postižení se považují různé typy sluchového, zrakového nebo tělesného postižení i např. nemoc vyžadující speciální dietu (např. bezlepková či bezlaktózová dieta)
 • žádosti uvedeš důvod, proč o speciální grant žádáš a předáš ji koordinátorovi Erasmus+ ICM
 • k žádosti je třeba přiložit:
  • kalkulaci nákladů
  • aktuální lékařskou zprávu
  • kopii průkazu ZTP (pokud ho máš)
  • podepsaný Learning Agreement (LA)
  • akceptační dopis kde je potvrzeno, že zahraniční univerzita byla s tvým zdravotním stavem srozuměna
 • Institucionální koordinátor programu Erasmus+ posoudí přiměřenost požadovaných nákladů.
 • žádost včetně všech příloh musí být podána před podpisem Účastnické smlouvy
 • po návratu ze studijního pobytu je nutné vyúčtování (tzn. předložením příslušných účtů nebo/a faktur doložit, jaké konkrétní výdaje vyplývající ze specifické zdravotní situace v průběhu zahraničního studijního pobytu nastaly a byly s pomocí příspěvku hrazeny; nevyužité finanční prostředky je nutné vrátit)
 • více informací ZDE
 • možnost navýšení stipendia:
  • dlouhodobé mobility = 250 EUR/měsíc
  • krátkodobé mobility = jednorázový příspěvek 150 EUR (15 a více dnů), 100 EUR (do 14 dnů)
 • o navýšení se žádá před zahájením studijního pobytu (nelze žádat během ani po ukončení mobility)
 • o příspěvek si mohou požádat:
  • studenti ze znevýhodněného socio-ekonomického prostředí
  • studenti s dětmi
  • studenti pobírající sirotčí důchod
  • student se specifickými potřebami na stravování
 • žádost posuzuje institucionální koordinátor programu Erasmus+
 • podrobné informace ZDE

Výběrové řízení

 • koná se obvykle dvakrát ročně:
  • leden (hlavní VŘ) – s platností pro následující akademický rok (tzn. VŘ, které proběhne v lednu 2024, tj. v rámci akademického roku 2023/24, bude mít platnost pro akademický rok 2024/25 začínající v září 2024
  • květen (dodatečné VŘ) – na LS následujícího akademického roku (realizuje se pouze v případě dostatečného množství finančních prostředků)
 • VŘ zahrnuje podání online přihlášky v UIS a vykonání jazykové zkoušky
 • než si podáš přihlášku, pečlivě zvaž výběr školy (maximálně 4 různé v maximálně 2 různých studijních jazycích)
 • k výběru zahraniční instituce můžeš využít:
  • seznam zahraničních partnerů
  • akce Erasmus+ days pořádané OMVI a Erasmus Student Network MENDELU (ESN), o termínu jsou studenti informováni hromadným e-mailem
  • fakultní akce – např. s PEFkou do světa
 • při výběru školy je nutné vzít v úvahu:
  • jazyk studia (výuky)
  • vhodné předměty: věnuj pozornost informaci o tom, zda se spolupráce s danou institucí vztahuje na celou školu nebo některou její konkrétní součást; pokud je zmíněna konkrétní součást školy (fakulta, obor), budeš si moct s velkou pravděpodobností zapsat jen (nebo hlavně) předměty vyučované právě na této fakultě či oboru
 • za jeden semestr musíš vystudovat odborné předměty (tj. předměty, které jsou v souladu s tvým studijním zaměřením) v minimální výši 18 ECTS (bližší informace u fakultních koordinátorů)
 • informuj se na fakultním zahraničním oddělení v jaké kategorii budou předměty vystudované v zahraničí po návratu uznány (povinné, povinně-volitelné, volitelné)
 • za výběr předmětů odpovídající studijnímu zaměření lze ve VŘ získat až 30 bodů (viz níže)
 • přihlášky se podávají v období dle harmonogramu 
 • všichni studenti jsou o VŘ informováni hromadným e-mailem
 • s podáním přihlášky nemusíš čekat do doby, než bude stav studia za daný semestr co nejúplnější (definitivní součet bodů za skutečnosti doložené v přihlášce proběhne až po skončení VŘ)
 • vyplnění elektronické přihlášky prostřednictvím aplikace UIS (Portál studenta → Moje studium – Moje zahraniční studium – Podání přihlášky na výměnný pobyt)
 • přihláška se odevzdává online, nenos na fakultu tištěnou verzi!
 • vše, co se děje s již podanou přihláškou, můžeš sledovat v UIS
 • povinné přílohy k přihlášce:
 • vše, co se děje s již podanou přihláškou, můžeš sledovat v UIS
 • konečný Learning Agreement budeš vytvářet až v okamžiku přijetí na zahraniční univerzitu a až poté co ti zahraniční univerzita poskytne aktualizovaný katalog předmětů
 • stavy a příznaky přihlášky
 • do přihlášky můžeš uvést maximálně 4 různé školy (v pořadí dle tvé preference), a to v rámci maximálně 2 různých studijních jazyků
 • ve VŘ každý student vstupuje do konkurence se všemi studenty své fakulty, kteří zvolili stejný studijní jazyk a stejné školy
 • pokud se nedostavíš k jazykové zkoušce, nebo se zúčastníš jen její jedné části, a to bez řádné omluvy koordinátorovi Erasmus+ ICMbudeš z VŘ vyřazen
 • pokud jsi byl ve VŘ úspěšný/á, bude ti přiřazena právě jedna škola, na kterou pojedeš (nejsou předem stanoveny bodové hranice, kterých musí uchazeč dosáhnout, aby získal místo na určité škole; vše záleží na bodovém výkonu skupiny uchazečů, kteří jsou si vzájemně konkurencí, a na dostupných finančních prostředcích)
 • ze dvou uchazečů, kteří mají určitou školu na různé pozici v seznamu preferencí a kteří mají různý počet bodů, získá místo na dané škole ten, který získal vyšší počet bodů, ne ten, který má školu na vyšší pozici ve svém seznamu preferencí
 • pokud bys nezískal/a v rámci zpracování výsledků VŘ místo na žádné ze škol, o něž jsi se zajímal/a, zařadíme tě do tzv. seznamu náhradníků pro daný studijní jazyk (případně do seznamů pro oba studijní jazyky, v nichž jsi neuspěl/a)
 • náhradníci v pořadí, ve kterém figurují ve svém seznamu, mohou následně (někdy i několik měsíců po ukončení VŘ) být osloveni s dodatečnou nabídkou studia v zahraničí
OBSAHOVÁ STRUKTURAPočet bodů
studijní výsledky (studijní průměr)max. 30 bodů
jazykové znalosti (20 bodů test + 10 bodů ústní část)max. 30 bodů
správný výběr předmětů ve studijní smlouvě v souladu se studijním zaměřením (předběžný Learning Agreement)max. 30 bodů
účast v Buddy systému a aktivita v ESN MENDELUmax. 10 bodů
maximum za přihlášku100 bodů
 • vývoj svého bodového skóre (dílčí výsledky) i závěrečné výsledky VŘ můžeš sledovat ve svém přihláškovém profilu v UIS
 • závěrečné výsledky VŘ budou zveřejňovány dle harmonogramu
 • jazykovou zkoušku lze skládat z jazyka anglického, německého, francouzského, španělského a italského
 • zkouška je na úrovni B2
 • jazykovou zkouškou musí projít všichni studenti (kromě rodilých mluvčích), kteří chtějí vyjet do zahraničí v rámci programu Erasmus+ (jazykové certifikáty ani jiné zkoušky nejsou uznávány)
 • pro bc. a mgr. studenty se skládá z písemné a ústní části – na termíny přezkoušení se přihlásíš prostřednictvím předmětu Erasmus+ English, kde je nutné se zvláště nahlásit na termín písemné i ústní části
 • pro PhD. studenty se skládá pouze z pohovoru
 • všechny informace o průběhu zkoušky a přihlašování obdržíš s dostatečným předstihem před konáním zkoušky
 • termíny jazykových zkoušek viz harmonogram
 • pokud jsi už v minulosti jazykovou zkoušku absolvoval, můžeš si ji nechat uznat: jazykovou zkoušku uznáváme 1 rok zpětně
 • o uznání musíš zažádat u koordinátora Erasmus+ ICM na OMVI
 • Písemný test:
  • složen ze 40 dílčích úkolů (každý úkol je ohodnocen 0,5 body) sestavených do několika typů aktivit za použití různých testovacích technik (volená odpověď výběrem z nabídky, polootevřená odpověď, tvořená odpověď, transformace sdělení, přiřazování, doplňování, kompletace textu apod.)
  • slovní zásoba, gramatika, čtení s porozuměním a jazykové funkce, tj. užití jazyka ke splnění praktického úkolu
  • pro úspěšné zvládnutí testu je potřeba správně zodpovědět 24 položek z celkových 40 a získat tak 12 bodů
  • povolený čas je 45 minut
  • vyřazené materiály jsou zveřejněny zde
 • Ústní zkouška:
  • interview v délce 7-10 minut
  • pro úspěšné zvládnutí ústní části je potřebné získat alespoň 6 bodů z možných 10
 • Absence
  • v případě, že se písemného testu nemůžeš zúčastnit ve stanoveném termínu (akceptovány jsou pouze vážné důvody), musíš se písemně omluvit (stačí e-mailem) na adresu kamila.hercova@mendelu.cz a referentovi pro mezinárodní vztahy tvé fakulty nejpozději dva dny před konáním testu
  • na pozdější omluvu nebude brán zřetel a přihláška bude vyřazena
  • do předmětu zprávy uveď „OMLUVENKA JT“, bude ti vypsán náhradní termín
 • Výsledky výběrového řízení:
  • výsledky výběrového řízení zveřejní fakultní koordinátoři způsobem obvyklým na příslušné fakultě

Před mobilitou

 • seznam nominovaných studentů včetně jejich základních osobních údajů zasílá po vyhlášení výsledků VŘ na zahraniční univerzity koordinátor Erasmus+ ICM na OMVI
 • po nominaci od zahraniční univerzity obdržíš e-mail potvrzující přijetí nominace, což nemusí nutně znamenat, že jsi přijat ke studiu (obvykle je k přijetí třeba vyřídit další administrativní náležitosti dle pokynů zahraniční univerzity), zasílání informací se řídí pravidly na dané zahraniční univerzitě – některé je posílají ihned, jiné až po celkovém ukončení nominací
 • součástí přihlášky na některých školách je i Learning Agreement (dále LA)
 • je třeba, abys dodržel/a termíny a požadavky pro podání přihlášky na zahraniční univerzity, většinou tato obdržíš tato data spolu s dalšími informacemi od zahraniční univerzity
 • potvrzení o úrovni jazykových znalostí (úroveň B2) najdeš ve svém úložišti v UIS po vykonání jazykového přezkoušení – v případě problémů kontaktuj Mgr. Kamilu Hercovou (kamila.hercova@mendelu.cz)
 • jakmile zahraniční instituce obdrží přihlášku, začíná občas velmi náročný administrativní proces přijetí – zahraniční instituce by tě měla kontaktovat a zaslat ti veškeré dostupné informace o studiu a dále by s tebou měla projednat organizační záležitosti spojené s pobytem; už nyní je nutné věnovat pozornost ubytování, jehož zařizování může trvat až několik týdnů
 • nominace na studijní pobyt Erasmus+ je závazná
 • pokud musíš se závažných důvodu svoji nominaci zrušit, musíš tak udělat neodkladně prostřednictvím formuláře Oznámení o zpětvzetí zahraniční mobility v UIS (https://is.mendelu.cz/auth/kc/kc.pl?;formular=1;zalozka=novy;podzalozka=hledam_reseni), které je poté automaticky odesláno na OMVI i fakultu
 • odstoupení od nominace může mít vliv na budoucí možnost zařazení do programu
 • studijní pobyt v zahraničí lze realizovat pouze na základě trojstranné studijní smlouvy (Learning Agreement)
 • v zahraničí musíš získat minimálně 18 ECTS z odborných předmětů (tj. předměty, které jsou v souladu s tvým studijním zaměřením; může jít o předměty povinné, povinně-volitelné i volitelné); výjimkou je pokud jsi student/ka doktorského studia a pracuješ na disertaci
 • LA musí být uzavřen před odjezdem na zahraniční studijní pobyt
 • LA se podepisuje v tomto pořadí: ty, pověřená osoba na fakultě – podpis zprostředkovává zahraniční fakultní referent, koordinátor v zahraničí
 • podpisem LA pověřená osoba stvrzuje, že s tvým studijním plánem souhlasí a že předměty, které máš v LA zapsány a které na zahraniční instituci úspěšně absolvuješ, ti budou po návratu na MENDELU uznány, tak jak je uvedeno v LA
 • informace o studijní nabídce najdeš na webových stránkách zahraniční instituce
 • některé instituce zasílají studijní katalogy e-mailem přímo nominovaným studentům
 • vyřízení LA může trvat i několik měsíců (především v letním období), doporučujeme jej proto začít vyřizovat v dostatečném předstihu (ideálně zaslat již s přihláškou)
 • LA musí být kompletní (tzn. potvrzený MENDELU i zahraniční institucí) před podpisem účastnické smlouvy
 • potvrzuje tvoje přijetí na zahraniční univerzitu a může mít formu oficiálního dopisu nebo i e-mailu
 • akceptační dopis musí obsahovat tvoje jméno, název přijímající organizace a období, na které jsi přijat ke studiu (přesná data od – do; včetně orientačního týdne, uvítacích aktivit apod.)
 • pokud akceptační dopis neobsahuje přesná data pobytu, doložíš ještě harmonogram semestru
 • pokud ti zahraniční univerzita nevystaví vlastní dopis, je možno použít formulář MENDELU (zašleš jej koordinátorovi na přijímající instituci k potvrzení)
 • data pobytu v (O)LA a akceptačním dopisu musí souhlasit!
 • kroky po obdržení Letter of Acceptance:
  • necháš si zapsat pobyt do UIS referentem zahraničního oddělení své fakulty (předložíš Letter of Acceptance s daty pobytu; poté se v UIS zobrazí ikonka bankovního spojení a Checklisty)
  • zadáš číslo EURO účtu do UIS (přes Portál studenta → Moje zahraniční studium), je možno zadat EURový účet jakékoliv banky i banky zahraniční –  v tomto případě si hradíš náklady za platbu stipendia do zahraničí a při podpisu ÚS podepíšeš Prohlášení majitele bankovního účtu
  • vyřídíš si návrh na vyslání (UIS – eAgenda – Zahraniční cesty), na základě kterého pak zaplatíš pojištění
 • na základě dat v Letter of Acceptance ti bude vystavena Účastnická smlouva a vypočtena výše stipendia
 • povinné on-line testování jazykové úrovně studentů před mobilitou Erasmus+
 • jazyková podpora se týká hlavního pracovního jazyka, nikoliv jazyka země pobytu
 • pracovní jazyk student musí vyplnit v LA
 • umožňuje účastníkům mobilit posoudit své jazykové schopnosti a v případě zájmu se účastnit online jazykového kurzu
 • jazykový kurz je dostupný i v jiných než pracovních jazycích, kurz je dobrovolný
 • OLS test je dostupný zde: https://academy.europa.eu/
 • po vykonání testu student obdrží certifikát, který nahraje do Checklistu
 • závěrečný OLS test již není povinný
 • slouží pro odevzdávání dokumentů ke studijnímu pobytu (některá pole jsou pouze zaškrtávací a slouží pro označení splnění povinnosti – např. bankovní spojení a shoda LA s ToR)
 • aplikace je přístupná v UIS v Portálu studenta (poté, co si necháš zadat pobyt do UIS na základě akceptačního dopisu)
 • povinné dokumenty (tj. dokumenty, které musí do aplikace nahrát všichni studenti) jsou tyto:
  • před odjezdem
   • Letter of Acceptance (v aplikaci schvaluje koordinátor Erasmus+ ICM na OMVI)
   • Learning Agreement (schvaluje fakulta)
   • doklad o zaplacení pojištění „MENDELU“ (schvaluje OMVI)
   • výsledek vstupního testu OLS (viz níže; schvaluje OMVI)
  • po návratu
   • Confirmation of Erasmus+ study period (schvaluje OMVI)
   • Transcript of Records (schvaluje fakulta)
   • potvrzení o vyplnění formuláře EU Survey (schvaluje OMVI)
 • do aplikace nahráváš kompletní dokumenty (tj. se všemi podpisy apod.)
 • dokumenty jsou po nahrání do Checklistu automaticky označeny jako neschválené, dokud nejsou zkontrolovány a schváleny příslušnou osobou
 • všechny dokumenty musí být v Checklistu schváleny příslušnou osobou (koordinátor Erasmus+ ICM na OMVI nebo referent pro zahraniční záležitosti fakulty
 • s dokumentem můžeš pracovat, dokud není schválen
 • účastnickou smlouvu (ÚS) uzavřeš s koordinátorem Erasmus+ ICM na OMVI nejpozději 2 týdny před plánovaným odjezdem
 • k podpisu ÚS se musíš předem objednat
 • před podpisem ÚS také nahraj všechny povinné dokumenty do Checklistu
 • před sjednanou schůzkou pošli koordinátorovi e-mailem vyplněné osobní údaje ve smlouvě
 • součástí Účastnické smlouvy je Erasmus+ Charta studenta a Všeobecné podmínky
 • ÚS musíš podepsat osobně před odjezdem do zahraničí 
 • odjezd na mobilitu bez řádně podepsané ÚS a požadovaných dokumentů není možný
 • na základě podpisu ÚS ti vyplatíme stipendium
 • registruj se do systému DROZD (Dobrovolná registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí), budeš mít aktuální upozornění k cestám a pobytu a pokud nastane nějaká mimořádná událost, zastupitelský úřad o tobě bude vědět a může ti poskytnout pomoc
 • podívej se na costabex.eu, kde najdeš spoustu užitečných informací o tom, co tě během mobility může potkat a jak se na určité situace připravit 

Během mobility

 • LA je v případě nutnosti možné po příjezdu do zahraničí změnit
 • sepíšeš nový studijní plán tzv. Changes to original Learning Agreement (dále Changes; opět s ohledem na studijní zaměření tvého oboru po konzultaci s fakultním koordinátorem a podmínky získání 18 ECTS kreditů z odborných předmětů za semestr)
 • změny ve studijní smlouvě podepíšeš, necháš schválit nejdříve zahraničním oddělení své fakulty, poté zahraničním koordinátorem
 • Changes musíš udělat do 30 dnů po zahájení semestru na dané zahraniční instituci
 • schválené Changes pak nahraješ do Checklistu v UIS – pokud ve svém Checklistu nemáš kolonku pro nahrání změn LA/OLA, je třeba přidat novou studijní událost (ve spodní části Checklistu – nová studijní událost – Změna smlouvy o studiu)
 • musíš neprodleně informovat koordinátora Erasmus+ ICM na OMVI o všech změnách (zkrácení nebo prodloužení pobytu) a případných problémech s plněním studijní smlouvy
 • prodloužení pobytu:
  • u kreditové mobility není ve standardním případě možné, pokud však nastane, budeš o tom informován koordinátorem Erasmus+ ICM na OMVI
  • jsi povinen:
   • vyřídit písemný souhlas přijímající a vysílající instituce o prodloužení studijního pobytu
   • podat Žádost o prodloužení studijního pobytu (SMS)
   • podepsat dodatek k Účastnické smlouvě před ukončením původního studijního pobytu
 • doba prodloužení musí navazovat na původní studijní pobyt!
 • celková doba studijního pobytu včetně doby prodloužení nesmí překročit dobu 12 měsíců v jednom studijním cyklu
 • zkrácení pobytu:
  • je možné po dohodě s vysílající institucí a je řešeno dodatkem k ÚS a poměrným zkrácením stipendia
  • pokud nedodržíš minimální délku pobytu, tj. 2 měsíce (60 dní), musíš vrátit celé stipendium

Po mobilitě

 • je hlavním dokladem o uskutečnění studijního pobytu
 • musí obsahovat jméno účastníka a přesné datum zahájení a ukončení studia
 • na OMVI rektorátu dodáš ORIGINÁL dokumentu – do 14 dnů od ukončení studijního pobytu, případně je možné uznat i elektronickou verzi dokumentu, která je zaslaná přímo zahraniční univerzitou (nemůžeš ji pouze přeposlat!)
 • pokud jsi studentem doktorského studijního programu, musíš doložit Potvrzení školitele popisující studijní náplň během studijního pobytu, a doručit ho na OMVI do 1 měsíce od skončení studijního pobytu
 • scan Confirmation také nahraješ do aplikace Checklisty v UIS
 • musí být potvrzené zahraničním koordinátorem ne dříve než 5 dní před ukončením pobytu!
 • můžeš použít formulář MENDELU
 • v případě, že je délka pobytu kratší či delší oproti době uvedené v ÚS, je nutné provést vyúčtování stipendia a objednat se k podpisu dodatku k ÚS u koordinátora Erasmus+ ICM na OMVI
 • je nutné ho odevzdat do 4 týdnů po ukončení pobytu tvému fakultnímu koordinátorovi 
 • v případě, že důvody prodlení s odevzdáním jsou na straně přijímající univerzity, informuj o tom neprodleně ZO fakulty a OMVI
 • kromě odevzdání příslušnému koordinátorovi je nutné ToR nahrát i do Checklistu
 • ToR se musí shodovat s LA případně s provedenými změnami (tj. Changes; v názvech předmětů i v jejich kreditové hodnotě, eventuálně v kódech, pokud je zahraniční univerzita používá)
 • liší-li se TOR s LA, je nutné spolu s ním dodat Čestné prohlášení vysvětlující, proč se neshoduje (např. zahraniční univerzita do něj neuvádí neúspěšně ukončené předměty)
 • student může použít formulář MENDELU
 • pokud jsi student doktorského studia, odevzdáš hodnocení práce na pobytu dle požadavků fakulty (toto hodnocení se do Checklistu nahrává k ToR)
 • dále máš povinnost:
  • vyplnit Závěrečnou zprávu v UIS (Portál studenta → Moje zahraniční studium) do 30 kalendářních dnů po ukončení mobility – zpráva slouží zejména jako zdroj informací pro další studenty
  • vyplnit závěrečnou zprávu pro EU (EU-Survey) – výzvu k vyplnění obdržíš na e-mail
  • evidovat, zda všechny doklady byly dodány a jsou kompletní
 • v případě, že nezískáš požadovaných 18 ECTS kreditů (minimální počet) z odborných předmětů, musíš vrátit poměrnou část stipendia vy výši 1/30 stipendia za každý chybějící ECTS, v takovém případě se objednáš na OMVI k podpisu Dodatku k Účastnické smlouvě
 • pokud jsi porušil/a kvalifikační podmínky programu Erasmus+, musíš vrátit poměrnou nebo celou částku stipendia
 • pokud nedodáš požadované dokumenty do termínu stanoveného vysílající institucí a nevyplníš závěrečnou zprávu (EU-Survey), musíš vrátit celou část stipendia
 • výše vratky bude vždy upřesněna koordinátorem Erasmus+ ICM na OMVI