Program Erasmus+ je zaměřen na vysokoškolské vzdělávání, spolupráci mezi vysokoškolskými institucemi, na odborné vzdělávání na vysokoškolské úrovni a spolupráci mezi vysokoškolskými institucemi a podniky. Program je určen především pro studenty, pedagogy a zaměstnance vysokoškolských institucí, ale i pro školitele z podniků a dalších subjektů.

Podmínky

 • student musí být po celou dobu pobytu zapsán do akreditovaného studijního programu na MENDELU (bakalářský, magisterský nebo doktorský studijní program)
 • délka studijního pobytu je minimálně 2 měsíce/maximálně 12 měsíců
 • student byl vybrán v řádně vyhlášeném výběrovém řízení
 • studijní pobyt se realizuje pouze na základě platných interinstitucionálních smluv uzavřených mezi MENDELU a zahraniční institucí (POZOR! smlouvy se mohou lišit dle jednotlivých fakult MENDELU)
 • student musí být po celou dobu svého výjezdu řádně zapsán ke studiu na fakultě, přes kterou pobyt realizuje
 • program není určen pro studenty, kteří přijeli do ČR studovat pod programem Erasmus Mundus
 • výjezdy do země původu a země pobytu studenta, nejsou na MENDELU možné (pouze jako zero grant, čili bez nároku na stipendium)
 • součet všech studijních pobytů Erasmus+ a praktických stáží Erasmus+ v dané úrovni studia nesmí přesáhnout 12 měsíců (započítávají se i pobyty absolvované během LLP Erasmus).
 • opakované studijní pobyty jsou možné, nicméně vzhledem k limitovaným finančním prostředkům, které jsou pro tuto aktivitu vyhrazeny, jsou v rámci výběrového řízení posuzovány jako mobility s nižší preferencí

Možnosti výjezdu

členské státy EU: Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko
země EHP: Island, Lichtenštejnsko, Norsko
kandidátské země: Turecko, Severní Makedonie, Srbsko

 • stipendium slouží k částečnému pokrytí nákladů (jedná se pouze o příspěvek na zvýšené náklady spojené s pobytem v zahraničí) – předpokládá se finanční spoluúčast studenta 
 • paušální částka na měsíc v sobě zahrnuje jak pobytové, tak cestovní náklady studenta
 • stipendium se vyplácí na základě podpisu Účastnické smlouvy
 • stipendium se počítá s přesností na dny
 • stipendium je studentovi vyplaceno v jedné splátce
 • stipendium student obdrží nejpozději 1. den zahájení pobytu v zahraničí
 • konkrétní datum zaslání stipendia se odvíjí od data podepsání účastnické smlouvy
 • stipendium bude vyplaceno na EURO účet studenta zadaný v UIS 
SkupinaCílová země PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA STIPENDIA
Skupina 1Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Kypr, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Španělsko, Švédsko, 600 EUR/měsíc 
Skupina 2Bulharsko, Chorvatsko, Estonsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Polsko, Rumunsko, Srbsko, Slovinsko, Slovensko, Severní Makedonie, Turecko480 EUR/měsíc
 • studenti se zdravotním postižením nebo se speciálními vzdělávacími potřebami mohou prostřednictvím Oddělení mezinárodních vztahů a internacionalizace (OMVI) požádat Dům zahraniční spolupráce (DZS) o navýšení grantu
 • za zdravotní postižení se považují různé typy sluchového, zrakového nebo tělesného postižení i např. nemoc vyžadující speciální dietu (např. bezlepková či bezlaktózová dieta)
 • žádosti student uvede důvod, proč o speciální grant žádá a předá ji referentovi studijních pobytů Erasmus+ na OMVI
 • k žádosti je třeba přiložit kalkulaci nákladů, lékařskou zprávu, kopii průkazu ZTP (je-li student jeho vlastníkem) a dokumenty vztahující se ke studijnímu pobytu Erasmus+ (k akceptačnímu dopisu je třeba doložit, že zahraniční univerzita byla se studentovým zdravotním stavem srozuměna)
 • institucionální koordinátor programu Erasmus+ posoudí přiměřenost požadovaných nákladů
 • žádost včetně všech příloh musí být podána před podpisem Účastnické smlouvy
 • po návratu ze studijního pobytu je nutné vyúčtování (tzn. předložením příslušných účtů nebo/a faktur doložit, jaké konkrétní výdaje vyplývající ze specifické zdravotní situace v průběhu zahraničního studijního pobytu nastaly a byly s pomocí příspěvku hrazeny; nevyužité finanční prostředky je nutné vrátit)
 • studenti ze znevýhodněného socio-ekonomického prostředí, kteří se účastní studijního pobytu Erasmus+, mají možnost požádat o navýšení stipendia o 250 EUR/měsíc
 • o navýšení se žádá před zahájením studijního pobytu (nelze žádat během ani po ukončení mobility)
 • týká se studentů, kteří mají v době výjezdu nárok/pobírají na domácí VŠ sociální stipendium = mají nárok na přídavek na dítě a rozhodný příjem v rodině zjišťovaný pro účely přídavku na dítě nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5
 • písemné potvrzení „Sdělení pro účely přiznání stipendia“ vystaví Úřad práce ČR
 • v případě, že student není občanem ČR a nemůže získat potvrzení od Úřadu práce ČR, předloží jiný relevantní doklad; součástí dokladu musí být překlad potvrzení do českého jazyka (netýká se potvrzení ve slovenském jazyce) a doklad musí být ověřený formou tzv. apostily či superlegalizace
 • žádost o navýšení stipendia podá student u referenta pro studijní pobyty Erasmus+ na OMVI
 • žádost posuzuje institucionální koordinátor programu Erasmus+

Výběrové řízení

 • koná se obvykle dvakrát ročně: 
  • leden (1. kolo) – s platností pro následující akademický rok (tzn. VŘ, které proběhne v lednu 2024, tj. v rámci akademického roku 2023/24, bude mít platnost pro akademický rok 2024/25 začínající v září 2024)
  • květen (2. kolo) – na LS následujícího akademického roku (realizuje se pouze v případě dostatečného množství finančních prostředků)
 • VŘ zahrnuje podání online přihlášky v UIS a vykonání jazykové zkoušky
 • je nutné pečlivě zvážit výběr škol, které student uvede do své přihlášky (maximálně 4 různé v maximálně 2 různých studijních jazycích)
 • k výběru zahraniční instituce můžete využít:
  • závěrečné zprávy z již uskutečněných pobytů (UIS – Portál veřejných informací → Další informace o MENDELU → Studijní informace – Zprávy ze zahraničních pobytů)
  • internetové stránky jednotlivých partnerských škol
  • akce Erasmus+ days pořádané OMVI a Erasmus Student Network MENDELU (ESN), o termínu jsou studenti informováni hromadným e-mailem
  • fakultní akce – např. s PEFkou do světa
 • při výběru školy je nutné vzít v úvahu:
  • jazyk studia (výuky)
  • vhodné předměty: věnujte pozornost informaci o tom, zda se spolupráce s danou institucí vztahuje na celou školu nebo některou její konkrétní součást; pokud je zmíněna konkrétní součást školy (fakulta, obor), budete si moci s velkou pravděpodobností zapsat jen (nebo hlavně) předměty vyučované právě na této fakultě či oboru
 • za jeden semestr je nutné vystudovat odborné předměty (tj. předměty, které jsou v souladu se studijním zaměřením studenta) v minimální výši 18 ECTS (bližší informace u fakultních koordinátorů)
 • student zváží kategorii, v jaké budou předměty vystudované v zahraničí po návratu uznány (povinné, povinně-volitelné, volitelné)
 • za výběr předmětů odpovídající studijnímu zaměření lze ve VŘ získat až 30 bodů (viz níže)
 • student může do přihlášky uvést maximálně 4 různé školy (v pořadí dle své preference), a to v rámci maximálně 2 různých studijních jazyků
 • ve VŘ každý student vstupuje do konkurence se všemi studenty své fakulty, kteří zvolili stejný studijní jazyk a stejné školy
  • z VŘ jsou vyřazeni uchazeči, kteří se nedostaví k jazykové zkoušce
 • úspěšným uchazečům je přiřazena právě jedna škola, na kterou pojedou (nejsou předem stanoveny bodové hranice, kterých musí uchazeč dosáhnout, aby získal místo na určité škole; vše záleží na bodovém výkonu skupiny uchazečů, kteří jsou si vzájemně konkurencí a na dostupných finančních prostředcích)
 • účastníkům VŘ, kteří jsou uchazeči ve dvou studijních jazycích, je při zpracování výsledků přiřazena pouze jedna škola
 • ze dvou uchazečů, kteří mají určitou školu na různé pozici v seznamu preferencí a kteří mají různý počet bodů, získá místo na dané škole ten, který získal vyšší počet bodů, ne ten, který má školu na vyšší pozici ve svém seznamu preferencí
 • pokud uchazeč nezíská v rámci zpracování výsledků VŘ místo na žádné ze škol, o něž se zajímal, je zařazen do tzv. seznamu náhradníků pro daný studijní jazyk (případně do seznamů pro oba studijní jazyky, v nichž nebyl úspěšný)
 • náhradníci v pořadí, ve kterém figurují ve svém seznamu, mohou následně (někdy i několik měsíců po ukončení VŘ) být osloveni s dodatečnou nabídkou studia v zahraničí
Obsahová strukturaPočet bodů
studijní výsledky (studijní průměr)max. 30 bodů
jazykové znalosti (20 bodů test + 10 bodů ústní část)max. 30 bodů
správný výběr předmětů ve studijní smlouvě v souladu se studijním zaměřením (předběžný Learning Agreement)max. 30 bodů
účast v Buddy systému a aktivita v ESN MENDELUmax. 10 bodů
maximum za přihlášku100 bodů
 • každý uchazeč může vývoj svého bodového skóre (dílčí výsledky) i  závěrečné výsledky VŘ sledovat ve svém přihláškovém profilu v UIS
 • závěrečné výsledky VŘ budou zveřejňovány dle harmonogramu
 • přihlášky se podávají v období dle harmonogramu 
 • všichni studenti jsou o VŘ informováni hromadným e-mailem
 • s podáním přihlášky není nutné čekat do doby, než bude stav studia za daný semestr co nejúplnější (definitivní součet bodů za skutečnosti doložené v přihlášce proběhne až po skončení VŘ)
 • vyplnění elektronické přihlášky prostřednictvím aplikace UIS (Portál studenta → Moje studium – Moje zahraniční studium – Podání přihlášky na výměnný pobyt)
 • přihláška se odevzdává online, není třeba dokládat na fakultu tištěnou verzi!
 • podrobnosti o vyplnění elektronické přihlášky naleznete v dokumentaci UIS (Svazek 2 – Student: kapitola 4 – Zahraniční studium)
 • povinné přílohy k přihlášce:
 • vše, co se děje s již podanou přihláškou, lze sledovat v UIS
 • konečný Learning Agreement budou studenti vytvářet až v okamžiku přijetí na zahraniční univerzitu a až poté co jim bude zahraniční univerzitou poskytnut aktualizovaný katalog předmětů.
 • stavy a příznaky přihlášky:
Stav/příznakco to znamenámožnosti změny stavu
Rozpracovanás přihláškou student pracuje
 
v tomto stavu se přihláška nepovažuje za podanou
následujícím krokem je obvykle uzavření, tj. podání
uzavřenápřihláška, která byla elektronicky podána, a zbývá ji odevzdat v tištěné podobě s přílohamilze zrušit

pokud byla uzavřena předčasně, lze do konce sběru žádostí požádat ZO fakulty o převedení do stavu rozpracovaná
zrušenápřihláška nebude do VŘ zařazena, zůstane však v systému zachována
 
ve stejném VŘ není možné místo zrušené přihlášky podat novou
pokud byla zrušena nedopatřením, lze do konce sběru žádostí požádat ZO fakulty o převedení do stavu rozpracovaná
Kompletnost/NEpřihláška dosud neprošla poslední kontrolou na ZO fakulty, respektive nedošlo k aktualizaci studijních výsledkůjakmile bude zaktualizován studijní průměr a budou zkontrolovány všechny přílohy, bude kompletnost nastavena na ano
Kompletnost/ANOpřihláška už prošla poslední kontrolou na ZO fakulty, byly v ní aktualizovány studijní výsledky a body za ně přidělené
 
bodové skóre za skutečnosti doložené v rámci přihlášky je až nyní konečné, obvykle tento stav nastane až těsně před konáním jazykového testu
 
jen taková přihláška bude v rámci VŘ dále zpracovávána
do přihlášky budou postupně doplňovány body, které student získá absolvováním jazykové zkoušky
nedostavil seoznačuje přihlášku uchazeče, který se nedostavil k napsání testu nebo k pohovoru (v rámci jazykové zkoušky)
 
z dalšího zpracování je taková přihláška vyřazena
 • jazykovou zkoušku lze skládat z jazyka anglického, německého, francouzského, španělského a italského
 • zkouška je na úrovni B2
 • jazykovou zkouškou musí projít všichni studenti (kromě rodilých mluvčích), kteří chtějí vyjet do zahraničí v rámci programu Erasmus+ (jazykové certifikáty ani jiné zkoušky nejsou uznávány)
 • pro bc. a mgr. studenty se skládá z písemné a ústní části – na termíny přezkoušení se student hlásí prostřednictvím předmětu Erasmus+ English, kde je nutné se zvláště přihlásit na termín písemné i ústní části
 • pro PhD. studenty se skládá pouze z pohovoru
 • všechny informace o průběhu zkoušky a přihlašování obdrží studenti s dostatečným předstihem před konáním zkoušky
 • termíny jazykových zkoušek viz harmonogram
 • pokud již student jazykovou zkoušku v minulosti absolvoval, může si ji nechat uznat: jazykovou zkoušku uznáváme 3 roky zpětně
 • o uznání musí student zažádat u referenta pro studijní pobyty Erasmus+ na OMVI
 • Písemný test:
  • složen ze 40 dílčích úkolů (každý úkol je ohodnocen 0,5 body) sestavených do několika typů aktivit za použití různých testovacích technik (volená odpověď výběrem z nabídky, polootevřená odpověď, tvořená odpověď, transformace sdělení, přiřazování, doplňování, kompletace textu apod.)
  • slovní zásoba, gramatika, čtení s porozuměním a jazykové funkce, tj. užití jazyka ke splnění praktického úkolu
  • pro úspěšné zvládnutí testu je potřeba správně zodpovědět 24 položek z celkových 40 a získat tak 12 bodů
  • povolený čas je 45 minut
  • vyřazené materiály jsou zveřejněny zde
 • Ústní zkouška:
  • interview v délce 7-10 minut
  • pro úspěšné zvládnutí ústní části je potřebné získat alespoň 6 bodů z možných 10

Před mobilitou

 • seznam nominovaných studentů včetně jejich základních osobních údajů zasílá po vyhlášení výsledků VŘ na zahraniční univerzity referent studijních pobytů Erasmus+ na OMVI
 • po nominaci by měl student od zahraniční univerzity obdržet e-mail potvrzující přijetí nominace, což nemusí nutně znamenat přijetí studenta ke studiu (obvykle je k přijetí třeba vyřídit další administrativní náležitosti dle pokynů zahraniční univerzity), zasílání informací se řídí pravidly na dané zahraniční univerzitě – některé je posílají ihned, jiné až po celkovém ukončení nominací
 • součástí přihlášky na některých školách je i Learning Agreement (dále LA) či Online Learning Agreement (dále OLA)
 • je třeba, aby student dodržel termíny a požadavky pro podání přihlášky na zahraniční univerzity, většinou tato data student obdrží spolu s dalšími informacemi od zahraniční univerzity
 • pokud zahraniční instituce vyžaduje k přihlášce i tzv. Transcript of Records (dále ToR), jedná se o výpis předmětů absolvovaných na MENDELU, který student získá na svém studijním oddělení (univerzita může vyžadovat i další dokumenty)
 • potvrzení o úrovni jazykových znalostí (úroveň B2) student nalezne ve svém úložišti v UIS po vykonání jazykového přezkoušení – v případě problémů kontaktujte Mgr. Kamilu Hercovou (kamila.hercova@mendelu.cz)
 • přihlášku s přílohami student zasílá na zahraniční instituci dle pokynů zahraniční univerzity
 • jakmile zahraniční instituce obdrží přihlášku, začíná občas velmi náročný administrativní proces studentova přijetí – zahraniční instituce by měla studenta kontaktovat a zaslat mu veškeré dostupné informace o studiu a dále by se studentem měla projednat organizační záležitosti spojené s pobytem; už nyní je nutné věnovat pozornost ubytování, jehož zařizování může trvat až několik týdnů
 • nominace na studijní pobyt Erasmus+ je závazná
 • pokud je student nucen z vážných důvodu svoji nominaci zrušit, je povinen tak učinit neodkladně prostřednictvím formuláře Oznámení o zpětvzetí zahraniční mobility v UIS (https://is.mendelu.cz/auth/kc/kc.pl?;formular=1;zalozka=novy;podzalozka=hledam_reseni), které je poté automaticky odesláno na OMVI i fakultu
 • zároveň má student povinnost zaslat omluvný e-mail zahraničnímu koordinátorovi do zahraničí (v kopii také referentovi studijních pobytů Erasmus+ na OMVI) s vysvětlením důvodu zrušení svého pobytu
 • odstoupení od nominace může mít vliv na budoucí možnost zařazení do programu
 • studijní pobyt v zahraniční lze realizovat pouze na základě trojstranné studijní smlouvy (Learning Agreement), MENDELU primárně využívá jeho online verzi Online Learning Agreement
 • některé zahraniční univerzity prozatím na online verzi LA ještě nepřešly a můžou po vás vyžadovat i „klasickou“ papírovou verzi – v tomto případě se řiďte pokyny zahraniční univerzity
 • student je povinen v zahraničí získat minimálně 18 ECTS z odborných předmětů (tj. předměty, které jsou v souladu se studijním zaměřením studenta; může jít o předměty povinné, povinně-volitelné i volitelné); výjimkou jsou doktorandi, kteří pracují na disertaci
 • LA/OLA musí být uzavřen před odjezdem na zahraniční studijní pobyt
 • LA/OLA se podepisuje v tomto pořadí: student, pověřená osoba na fakultě – podpis zprostředkovává zahraniční fakultní referent, koordinátor v zahraničí
 • podpisem LA/OLA pověřená osoba stvrzuje, že se studijním plánem studenta souhlasí a že předměty, které má student v LA zapsány a které na zahraniční instituci úspěšně absolvuje, mu budou po jeho návratu na MENDELU uznány, tak jak je uvedeno v LA/OLA
 • informace o studijní nabídce student získá na webových stránkách zahraniční instituce
 • některé instituce zasílají studijní katalogy e-mailem přímo nominovaným studentům
 • vyřízení LA/OLA může trvat i několik měsíců (především v letním období), doporučujeme jej proto začít vyřizovat v dostatečném předstihu (ideálně zaslat již s přihláškou)
 • LA musí být kompletní (tzn. potvrzený MENDELU i zahraniční institucí) před podpisem účastnické smlouvy
 • Návod na vyplnění OLA
 • potvrzuje studentovo přijetí na zahraniční univerzitu
 • toto potvrzení může mít formu oficiálního dopisu nebo i e-mailu
 • akceptační dopis musí obsahovat jméno studenta, název přijímající organizace a období, na které je student přijat ke studiu (přesná data od – do; včetně orientačního týdne, uvítacích aktivit apod.)
 • pokud akceptační dopis neobsahuje přesná data pobytu, doloží student ještě harmonogram semestru
 • po obdržení Letter of Acceptance student:
  • zadá číslo EURO účtu do UIS (přes Portál studenta → Moje zahraniční studium) je možno zadat EURový účet jakékoliv banky i banky zahraniční –  v tomto případě student hradí náklady za platbu stipendia do zahraničí a při podpisu ÚS podepíše Prohlášení majitele bankovního účtu (obdržíte při podpisu smlouvy)
  • vyřídí návrh na vyslání (UIS – eAgenda – Zahraniční cesty), na základě kterého pak zaplatí pojištění
 • na základě dat v Letter of Acceptance bude studentovi vystavena ÚS a vypočtena výše stipendia
 • slouží pro odevzdávání dokumentů ke studijnímu pobytu (některá pole jsou pouze zaškrtávací a slouží pro označení splnění povinnosti – např. bankovní spojení a shoda LA s ToR)
 • aplikace je přístupná v UIS v Portálu studenta (poté, co si student nechá zadat pobyt do UIS na základě akceptačního dopisu)
 • povinné dokumenty (tj. dokumenty, které musí do aplikace nahrát všichni studenti) jsou tyto:
  • před odjezdem
   • Letter of acceptance (v aplikaci schvaluje referent studijních pobytů Erasmus+ na OMVI)Learning agreement / Online Learning Agreement (schvaluje fakulta)doklad o zaplacení pojištění „MENDELU“ (schvaluje OMVI)výsledek vstupního testu OLS (viz níže; schvaluje OMVI)
  • po návratu
   • Confirmation of Erasmus+ study period (schvaluje OMVI)
   • Transcript of Records (schvaluje fakulta)
   • potvrzení o vyplnění formuláře EU Survey (schvaluje OMVI)
 • ostatní dokumenty jsou vyžadovány pouze v případě prodloužení studijního pobytu, změn v LA apod. 
 • student do aplikace nahrává kompletní dokumenty (tj. se všemi podpisy apod.)
 • dokumenty jsou po nahrání do Checklistu automaticky označeny jako neschválené, dokud nejsou zkontrolovány a schváleny příslušnou osobou
 • všechny dokumenty musí být v Checklistu schváleny příslušnou osobou (referent studijních pobytů Erasmus+ na OMVI nebo referent pro zahraniční záležitosti fakulty
 • student může s dokumentem pracovat, dokud není schválen
 • povinné on-line testování jazykové úrovně studentů před mobilitou Erasmus+
 • jazyková podpora se týká hlavního pracovního jazyka, nikoliv jazyka země pobytu
 • pracovní jazyk student musí vyplnit v LA
 • umožňuje účastníkům mobilit posoudit své jazykové schopnosti a v případě zájmu se účastnit online jazykového kurzu
 • jazykový kurz je dostupný i v jiných než pracovních jazycích, kurz je dobrovolný
 • OLS test je dostupný zde: https://academy.europa.eu/
 • Po vykonání testu student obdrží certifikát, který nahraje do Checklistu
 • Závěrečný OLS test již není povinný
 • účastnickou smlouvu student uzavře s referentem studijních pobytů Erasmus+ na OMVI nejpozději 2 týdny před plánovaným odjezdem
 • student se musí k podpisu ÚS předem objednat
 • před podpisem ÚS student nahraje všechny povinné dokumenty do Checklistu
 • ÚS musí student podepsat osobně před odjezdem do zahraničí 
 • odjezd na mobilitu bez řádně podepsané ÚS a požadovaných dokumentů není možný
 • na základě podpisu ÚS bude studentovi vyplaceno stipendium
 • student uskutečňující zahraniční studijní pobyt v rámci programu Erasmus+, který je občanem země EU/EHP do programu zapojené, nemá povinnost žádat o studentské vízum
 • od začátku července 2014 platí v Turecku zákonná úprava, podle níž zahraniční studenti nepotřebují studentská víza pro příjezd do země; o pobytové povolení na dobu studia žádají cizineckou policii až po příjezdu (Turecké velvyslanectví v Praze, tel: 224311402/403)
 • je-li student občanem státu mimo EU/EHP, může mít povinnost žádat o vízum i do jiné země než do Turecka; přesné informace lze získat na zastupitelských úřadech 

Během mobility

 • LA/OLA je v případě nutnosti možné po příjezdu do zahraničí změnit
 • Změny je třeba učinit ve stejné formě, v jaké byl původní LA/OLA – papírová či elektronická
 • student sepíše nový studijní plán tzv. Changes to original Learning Agreement (dále Changes = During the Mobility Part of LA; opět s ohledem na studijní zaměření svého oboru po konzultaci s fakultním koordinátorem a podmínky získání 18 ECTS kreditů z odborných předmětů za semestr)
 • změny ve studijní smlouvě student podepíše, nechá schválit nejdříve zahraničním oddělení své fakulty, poté zahraničním koordinátorem
 • Changes je student povinen učinit do 30 dnů po zahájení semestru na dané zahraniční instituci
 • Schválené Changes student nahrává do Checklistu v UIS – pokud ve svém Checklistu nemá kolonku pro nahrání změn LA, je třeba přidat novou studijní událost (ve spodní části Checklistu – nová studijní událost – Změna smlouvy o studiu)
 • je možné pouze po dohodě s vysílající a přijímající institucí
 • studentovi automaticky nevzniká nárok na financování prodlouženého pobytu, záleží na vysílající instituci, zda mu na prodlouženou dobu pobytu přidělí stipendium
 • prodloužení bez nároku na stipendium (Erasmus+ zero-grant student):
  • student neobdrží finanční podporu, zůstává mu však statut Erasmus studenta a z něho plynoucí výhody (např. neplacení školného na zahraniční instituci atd.)
 • prodloužení pobytu o celý semestr s finanční podporou (možné pouze v ZS):
  • student o něj může požádat prostřednictvím žádosti do 30. října daného akademického roku
  • žádost nechá student potvrdit nejprve koordinátorem v zahraničí, poté zašle e-mailem na ZO své fakulty ke schválení
  • schválený dokument odešle ZO fakulty na OMVI ke schválení z finančního hlediska
  • změna celkové částky stipendia musí být uvedena v dodatku k ÚS, který je studentovi zaslán po dodání Transcript of Records za předchozí semestr (nebo Čestného prohlášení potvrzující získání alespoň 18 ECTS z odborných předmětů) a schválený LA na další semestr
  • doplatek stipendia je vyplacen až po podpisu Dodatku k Účastnické smlouvě
 • prodloužení pobytu s finanční podporou (kratší než semestr):
  • je možné pouze z akademických důvodů (např. delší zkouškové období než se původně předpokládalo apod.)
  • žádost o prodloužení nelze podat po ukončení pobytu
  • další administrativní náležitosti s tím spojené řeší koordinátor se studentem individuálně
 • je možné po dohodě studenta s vysílající institucí a je řešeno dodatkem k ÚS a poměrným zkrácením stipendia
 • pokud student nedodrží minimální délku pobytu, tj. 2 měsíce (60 dní), musí vrátit celé stipendium

Po mobilitě

 • je hlavním dokladem o uskutečnění studijního pobytu
 • doporučujeme nechat si Confirmation vystavit ještě před odjezdem ze zahraničí
 • Confirmation musí obsahovat přesná data pobytu (data udávají nárok na stipendium)
 • musí být potvrzené zahraničním koordinátorem ne dříve než 5 dní před ukončením pobytu
 • na OMVI rektorátu student dodává ORIGINÁL dokumentu – do 14 dnů od ukončení studijního pobytu, případně je možné uznat i elektronickou verzi dokumentu, která je zaslaná přímo zahraniční univerzitou (nikoliv přeposlaná studentem)
 • scan Confirmation student také nahraje do aplikace Checklisty v UIS
 • v případě, že je délka pobytu kratší či delší oproti době uvedené v ÚS, je nutné provést vyúčtování stipendia a objednat se k podpisu dodatku k ÚS u referenta studijních pobytů Erasmus+ na OMVI
 • student může použít formulář MENDELU
 • student odevzdává do 4 týdnů po ukončení pobytu svému fakultnímu koordinátorovi 
 • v případě, že prodlení s odevzdáním jsou z důvodů na přijímající univerzity, student o tom neprodleně informuje ZO fakulty a OMVI
 • kromě odevzdání příslušnému koordinátorovi je nutné TOR nahrát i do Checklistu
 • ToR se musí shodovat s LA případně s provedenými změnami (tj. Changes; v názvech předmětů i v jejich kreditové hodnotě, eventuálně v kódech, pokud je zahraniční univerzita používá)
 • liší-li se TOR s LA, je nutné spolu s ním dodat Čestné prohlášení vysvětlující, proč se neshoduje (např. zahraniční univerzita do něj neuvádí neúspěšně ukončené předměty)
 • student může použít formulář MENDELU
 • Závěrečný OLS test již není povinný
 • studenti doktorského studia odevzdávají hodnocení práce na pobytu dle požadavků fakulty (toto hodnocení se do Checklistu nahrává k ToR)
 • student je dále povinen:
  • vyplnit Závěrečnou zprávu v UIS (Portál studenta → Moje zahraniční studium) do 30 kalendářních dnů po ukončení mobility – zpráva slouží zejména jako zdroj informací pro další studenty
  • vyplnit závěrečnou zprávu pro EU (EU-Survey) – výzvu k vyplnění student obdrží na e-mail
  • evidovat, zda všechny doklady byly dodány a jsou kompletní
 • v případě, že student nezíská požadovaných 18 ECTS kreditů (minimální počet) z odborných předmětů, je povinen vrátit poměrnou část stipendia vy výši 1/30 stipendia za každý chybějící ECTS, student se objedná na OMVI k podpisu Dodatku k Účastnické smlouvě
 • v případě, že student zkrátí svůj studijní pobyt o více než 5 dní, je povinen vrátit poměrnou část stipendia vy výši odpovídající délce zkrácení, student se objedná na OMVI k podpisu Dodatku k Účastnické smlouvě
 • pokud student porušil kvalifikační podmínky programu Erasmus+, je povinen vrátit poměrnou nebo celou částku stipendia
 • pokud student nedodá požadované dokumenty do termínu stanoveného vysílající institucí a nevyplní závěrečnou zprávu (EU-Survey), je povinen vrátit celou část stipendia
 • výše vratky bude vždy upřesněna referentem studijních pobytů Erasmus+ na OMVI

Kontakt

KAMILA HERCOVÁ
budova X
Úřední hodiny: Po – Čt: 9:00 – 12:00 po předchozí domluvě

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ ERASMUS+ – 1. KOLO

11.12.2023 – 29.01.2024Sběr přihlášek pro studijní pobyty a praktické stáže na akademický rok 2024/2025
12.02. – 23.02.2024Písemné a ústní jazykové testy
06.03.2024Zveřejnění výsledků výběrového řízení

Dokumenty