Bilaterální mobility umožňují studentům výjezdy mimo EU. Studijní pobyt se realizuje pouze na základě platných bilaterálních smluv uzavřených mezi MENDELU a zahraniční institucí. Přestože je v seznamu u některé evropské smlouvy napsáno bilaterální, umožňuje pouze výměnu akademickou, nikoliv studentskou. 

Užitečné informace o univerzitách lze najít i v závěrečných zprávách z již uskutečněných pobytů v UIS (Portál veřejných informací → Další informace o MENDELU → Studijní informace – Zprávy ze zahraničních pobytů. 

Podmínky

 • Výjezd na základě smlouvy uzavřené mezi MENDELU a partnerskou univerzitou – student vyjíždějící přes bilaterální smlouvu je osvobozen od placení školného na zahraniční partnerské univerzitě, další poplatky spojené se zápisem do semestru, knihovnu apod. si student hradí sám. Student také obdrží od MENDELU finanční podporu v podobě stipendia.
 • Freemover – vyjíždí-li student do zahraničí se statusem „freemover“, není nutné, aby byla mezi vysílající a přijímající univerzitou podepsána bilaterální smlouva. Student si výjezd do zahraničí vyjedná individuálně, ovšem v tomto případě Oddělení mezinárodních vztahů a internacionalizace (dále OMVI) neposkytuje studentovi organizační ani finanční podporu a jde v podstatě o jeho soukromou aktivitu. Pro výjezd do zahraničí si musí „freemover“ student zajistit souhlas jak přijímající, tak vysílající univerzity.
 • Letní škola – student může získat stipendium na částečné krytí nákladů na účast na letní škole, která trvá déle než 30 dnů a zároveň je kratší než 2 měsíce. Pokud je LŠ kratší než 1 měsíc, vztahují se na ni podmínky na letní školy, jinak platí stejné podmínky jako na studijní pobyt. V tomto případě platí výjimka: letní škola může být uskutečněna i v rámci Evropy. Cestovní grant však odpovídá skutečným cestovním nákladům, maximálně do výše 10 tis. Kč.
 • Pobyt je určen studentům bakalářského nebo magisterského studijního programu prezenční či kombinované formy studia, který má ukončený alespoň první rok studia na MENDELU (upřednostňováni jsou studenti vyšších ročníků). Student, který má občanství jiného státu a v rámci mobility by chtěl jet do země svého původu, má nejnižší prioritu.
 • Min délka pobytu je 1 měsíc (30 dnů), max. 12 měsíců (doba strávená na cestě není do délky mobility započítána), přičemž součet všech mobilit v programu nesmí překročit 12 měsíců během jednoho studijního cyklu.
 • Studenti musí odstudovat nejméně 3 odborné předměty, v případě letní školy si dovézt adekvátní počet kreditů
 • Student musí být vybrán v řádném výběrovém řízení a doložit potřebné dokumenty. 

Výše poskytnutého grantu činí:

A) 20 tis. Kč/měsíc na pobytové náklady bez ohledu na cílovou destinaci. Při překročení lhůty 1 měsíce se výše pobytového grantu odvíjí následovně:

1 – 7 dní0 Kč 
8 – 20 dní ½ grantu tj. 10 000,- Kč 
21 – 30 dní 20 000,- Kč

B) 10 – 25 tis. Kč na cestovné podle destinace (podrobné členění najdete po kliknutí zde). V případě účasti na letní škole odpovídá grant skutečným cestovním nákladům, maximálně však do výše 10 tis. Kč.

C) Maximální výše stipendia je stanovena na 100 tis. Kč, plus cestovné. Pokud student vyjede na mobilitu v rámci daného studijního programu opakovaně, jednotlivá stipendia se sčítají, přičemž jejich součet nesmí přesáhnout již zmiňovanou částku 100 tis. Kč. Cílem je umožnit vycestovat většímu počtu studentů.

 • Stipendium je vypláceno v českých korunách na základě uzavření Finanční smlouvy. Náklady přesahující výši přiznaného grantu si student hradí z vlastních zdrojů, případně se může informovat o možnostech stipendií na zahraniční univerzitě, vládních stipendií v dané zemi apod.
 • Pokud výše přiděleného stipendia přesáhne částku 50 tis. Kč, je vyplaceno ve dvou splátkách. První před odjezdem, druhá v polovině pobytu s ohledem na výplatní termíny univerzity, které jsou vždy začátkem měsíce. 
 • Tato možnost se váže k dané výzvě a bude vždy avizována. Vyplacení a výše stipendia jsou vázány na splnění podmínek stanovených finanční smlouvou a na rozhodnutí prorektorky pro internacionalizaci a vnější vztahy.
 • Při nesplnění některé z podmínek pobytu bude požadováno vrácení poměrné části nebo celého stipendia.

Výběrové řízení

Výběrové řízení je vyhlášeno prostřednictvím hromadného e-mailu všem studentům univerzity na začátku každého akademického roku na následující kalendářní rok. Případné mimořádné výběrové řízení bude taktéž avizováno e-mailem. Do stanoveného termínu je zapotřebí na zahraniční oddělení fakulty odevzdat následující dokumenty: 

 1. Přihláška – na 1 přihlášku můžete uvést až 3 školy dle preferencí, uvést plánovanou dobu pobytu
 2. Learning Agreement Proposal – předběžný výběr předmětů na dané univerzitě
 3. Jazyková zkouška – všichni studenti musí podstoupit jazykový test na Mendelu. Nutnou podmínkou pro výjezd jsou jazykové znalosti na úrovni B2. Studenti, kteří doloží znalost jazyka nad úroveň B2, získávají ve výběrovém řízení body navíc, ale nejsou tím zproštěni jazykového přezkoušení. Po ukončení přihlašování do výběrového řízení jsou studenti informováni o termínu jazykových testů, následně jsou informováni o výsledcích. Pokud student absolvoval jazykovou zkoušku v rámci programu Erasmus+, může mu být na jeho žádost uznán její výsledek, pokud není zkouška starší 3 let.

Univerzity v USA ve většině případů požadují certifikát TOEFL (Test of English as a Foreign Language, a to jako jediný test. Nelze jej nahradit napč. CAE. Protože se TOEFL zkoušky konají několikrát ročně v předem stanovených termínech, je nutné tyto zkoušky a následný pobyt v USA plánovat s dostatečným předstihem. Přípravný kurz na jazykovou zkoušku je možné absolvovat na vybraných jazykových školách, prostřednictvím individuální výuky s lektorem, nebo i online.

 • Studijní průměr (30 %)
 • Relevantnost výběru předmětů (30 %)
 • Jazykový test (30 %)
 • Jazykový certifikát (5 %) 
 • Buddy system a jiné (5 %) 
 • Účast na předchozích mobilitách
Termín1. kolo výběrového řízení
12.12.2022 – 27.01.2023Sběr přihlášek do 1. kola výběrového řízení pro studijní pobyty a praktické stáže uskutečněné v akademickém roce 2023/2024
13.02. – 24.02.2023Písemné a ústní jazykové testy
07.03.2023
Zveřejnění výsledků výběrového řízení
 duben/květen 2023
Informativní schůzka pro studenty
Termín2. kolo výběrového řízení
02.05. – 23.05.2023Sběr přihlášek do 2. kola výběrového řízení pro studijní pobyty a praktické stáže uskutečněné v letním semestru 2023/2024
05.06. – 16.06.2023Písemné a ústní jazykové testy
30.06.2023Zveřejnění výsledků výběrového řízení
říjen 2023Informativní schůzka pro studenty

Přihlášky jsou nejdříve hodnoceny na fakultní úrovni. Následně jsou předány na OMVI rektorátu, kde proběhne hodnocení na celouniverzitní úrovni. Po ukončení výběrového řízení jsou studentům zaslány výsledky a jejich finálně přiřazené instituce. Nominace na zahraniční univerzity provádí OMVI rektorátu.

Výběr instituce prosím provádějte až po předchozím seznámení se s nabídkou dané univerzity, aby nedošlo k tomu, že později zjistíte, že daná univerzita nemá předměty v požadovaném jazyce, případně její nabídka nesouvisí s vaším studiem!

Úspěšně absolvované VŘ na MENDELU neznamená automatické přijetí studenta na požadovanou univerzitu! Uchazeči neúspěšní ve VŘ budou zařazeni na seznam náhradníků a mohou být dodatečně osloveni s nabídkou studia v zahraničí.

 • Nominaci studentů na zahraniční univerzity provádí po vyhlášení výsledků VŘ referent OMVI, od kterého student obdrží na e-mail potvrzení o této skutečnosti.
 • Po nominaci by měl student od zahraniční univerzity obdržet e-mail potvrzující přijetí nominace, což nemusí nutně znamenat přijetí studenta ke studiu. Obvykle je k přijetí třeba vyřídit další administrativní náležitosti dle pokynů zahraniční univerzity. Na některých univerzitách je potřeba, aby studenti provedli registraci v určeném termínu. Proto je dobré si prostudovat dopředu webové stránky dané univerzity.
 • Nominace studenta na zahraniční univerzitu je závazná. V případě, že student ze závažných důvodů pobyt ruší, musí informovat zahraniční oddělení fakultyOMVI a zaslat omluvný e-mail na zahraniční univerzitu a přidat do kopie koordinátora fakulty či z OMVI. 

Administrace pobytu

 • Zahraniční univerzita může při administraci pobytu požadovat další dokumenty: Letter of Award, Nomination Confirmation (oba dokumenty vydá v případě potřeby OMVI), příp. potvrzení o pojištění či jiné.
 • Learning Agreement – vyplnit a odevzdat na Zahraniční oddělení fakulty. Jedná se smlouvu o předmětech, které bude student na partnerské univerzitě studovat. Schvaluje proděkan pro studijní záležitosti.
 • Letter of Acceptance – předložit potvrzení o přijetí (včetně dat začátku a konce semestru) na zahraničním oddělení fakulty, na základě kterého bude pobyt zadán do UIS.
 • Návrh na vyslání – vyplnit v UIS. Výjezd specifikujte jako 69|jiná forma krátkodobého výjezdu (Návod na zadání návrhu na vyslání do UIS). Na jeho základě bude sjednáno cestovní pojištění pro cesty do zahraničí na celou dobu pobytu. Student je povinen mít univerzitní pojištění. Jako potvrzení pro ambasádu si stačí vyplnit a vytisknout certifikát z webu. Pojištění se aktivuje až v době skutečného výjezdu, do té doby máte peníze „uloženy“ na univerzitě. Pokud se cesta neuskuteční a Vy nám dáte dopředu vědět, finance Vám budou vráceny, příp. mohou být využity na pozdější výjezd.
 • Zapsat se do semestru, ve kterém bude student na výjezdu (studijní oddělení fakulty).
 • Zadat/zkontrolovat bankovní spojení v CZK v UIS

Finanční dohoda se podepisuje na OMVI za účelem výplaty stipendia. K podpisu finanční dohody je potřeba splnit následující:

 • Zadání výjezdu do UIS – zkontrolovat, zda byl pobyt zadán do UIS zahraničním referentem fakulty na základě akceptačního dopisu
 • Předložit:
  • Potvrzení o zaplacení pojištění 
  • Learning Agreement
  • Letter of Acceptance
 • Checklisty – nahrát trojstranně podepsaný Learning Agreement, Letter of Acceptance a doklad o zaplacení pojištění do aplikace v UISu

Termín na podpis dohody si domluvíte až poté, co máte nahrané a schválené výše zmíněné dokumenty v Checklistech, a to 2-4 týdny před odjezdem.

DOPORUČUJI se registrovat v systému DROZD Ministerstva zahraničních věcí: https://drozd.mzv.cz/

 • Changes to Learning Agreement – pokud je to nezbytně nutné, lze dělat změny v původním Learning Agreementu (nahrát do Checklistů).
 • Vyplněný formulář student zasílá e-mailem na Zahraniční oddělení fakulty ke schválení. Pokud jsou změny schváleny, je potvrzený formulář zaslán zpět studentovi, aby zajistil podpis zahraniční strany. Za schválení Changes to Learning Agreement je zodpovědný student, nedoporučujeme spoléhat na zprostředkování zahraniční institucí.
 • Changes to Learning Agreement je nutné vyřídit do 30 dnů po zahájení výuky na zahraniční univerzitě!
 • Transcript of Records – předložit originál o absolvovaných předmětech na Zahraniční oddělení fakulty, kopii na OMVI.
 • Confirmation of Study Period – originál potvrzení zahraniční instituce o délce pobytu předložit na OMVI rektorátu, kopii na Zahraniční oddělení fakulty. Můžete využít formulář programu Erasmus.
 • Závěrečná zpráva v UIS – vyplnit závěrečnou zprávu o zahraničním pobytu v UIS.
 • Checklisty – nahrát zbytek dokumentů do Checklistů (příp. Changes to Learning Agreement a Transcript of Records).

V případě, že student neabsolvoval studium, nevykonal uvedený počet zkoušek, popřípadě nesplnil další podmínky uvedené ve Finanční smlouvě, může MENDELU požadovat vrácení poměrné části nebo celého stipendia.

Kontakt

KATEŘINA BRZOKOUPILOVÁ
budova X
úřední hodiny: po domluvě

Termíny

02.05. – 23.05.2023přihlášky do 2. kola výběrového řízení
05.06. – 16.06.2023písemné a ústní jazykové testy
30.06.2023výsledky výběrového řízení

Dokumenty

Výběrové řízení:
Před pobytem
Během pobytu