Bilaterální mobility umožňují studentům výjezdy mimo EU. Studijní pobyt se realizuje pouze na základě platných bilaterálních smluv uzavřených mezi MENDELU a zahraniční institucí. Užitečné informace o univerzitách lze najít i v závěrečných zprávách z již uskutečněných pobytů v UIS (Portál veřejných informací → Další informace o MENDELU → Studijní informace – Zprávy ze zahraničních pobytů). 

Podmínky

 • Výjezd na základě smlouvy uzavřené mezi MENDELU a partnerskou univerzitou – student vyjíždějící přes bilaterální smlouvu je osvobozen od placení školného na zahraniční partnerské univerzitě, další poplatky spojené se zápisem do semestru, knihovnu apod. si student hradí sám. Student obdrží od MENDELU finanční podporu v podobě stipendia.
 • Freemover – vyjíždí-li student do zahraničí se statusem „freemover“, není nutné, aby byla mezi vysílající a přijímající univerzitou podepsána bilaterální smlouva. Student si výjezd do zahraničí vyjedná individuálně, ovšem v tomto případě Oddělení mezinárodních vztahů a internacionalizace (dále OMVI) neposkytuje studentovi organizační ani finanční podporu a jde v podstatě o jeho soukromou aktivitu. Pro výjezd do zahraničí si musí „freemover“ student zajistit souhlas jak přijímající, tak vysílající univerzity.
 • Letní škola – student může získat stipendium na částečné krytí nákladů na účast na letní škole, která trvá déle než 30 dnů a zároveň je kratší než 2 měsíce. Pokud je LŠ kratší než 1 měsíc, vztahují se na ni podmínky na letní školy, jinak platí stejné podmínky jako na studijní pobyt. V tomto případě platí výjimka: letní škola může být uskutečněna i v rámci Evropy. Cestovní grant však odpovídá skutečným cestovním nákladům, maximálně do výše 10 tis. Kč.
 • Pobyt je určen studentům bakalářského nebo magisterského studijního programu prezenční či kombinované formy studia, který má ukončený alespoň první rok studia na MENDELU (upřednostňováni jsou studenti vyšších ročníků). Student, který má občanství jiného státu a v rámci mobility by chtěl jet do země svého původu, má nejnižší prioritu.
 • Min délka pobytu je 1 měsíc (30 dnů), max. 12 měsíců (doba strávená na cestě není do délky mobility započítána), přičemž součet všech mobilit v programu nesmí překročit 12 měsíců během jednoho studijního cyklu.
 • Studenti musí odstudovat nejméně 3 odborné předměty, v případě letní školy si dovézt adekvátní počet kreditů
 • Student musí být vybrán v řádném výběrovém řízení a doložit potřebné dokumenty. 

Výše poskytnutého grantu činí:

A) 20 tis. Kč/měsíc na pobytové náklady bez ohledu na cílovou destinaci. Při překročení lhůty 1 měsíce se výše pobytového grantu odvíjí následovně:

1 – 7 dní0 Kč 
8 – 20 dní ½ grantu tj. 10 000,- Kč 
21 – 30 dní 20 000,- Kč

B) 10 – 25 tis. Kč na cestovné podle destinace (podrobné členění najdete po kliknutí zde). V případě účasti na letní škole odpovídá grant skutečným cestovním nákladům, maximálně však do výše 10 tis. Kč.

C) Maximální výše stipendia je stanovena na 60 tis. Kč, plus cestovné. Pokud student vyjede na mobilitu v rámci daného studijního programu opakovaně, jednotlivá stipendia se sčítají, přičemž jejich součet nesmí přesáhnout již zmiňovanou částku 100 tis. Kč. Cílem je umožnit vycestovat většímu počtu studentů.

 • Stipendium je vypláceno v českých korunách na základě uzavření Finanční smlouvy. Náklady přesahující výši přiznaného grantu si student hradí z vlastních zdrojů, případně se může informovat o možnostech stipendií na zahraniční univerzitě, vládních stipendií v dané zemi apod.
 • Pokud výše přiděleného stipendia přesáhne částku 50 tis. Kč, je vyplaceno ve dvou splátkách. První před odjezdem, druhá v polovině pobytu s ohledem na výplatní termíny univerzity, které jsou vždy začátkem měsíce. 
 • Tato možnost se váže k dané výzvě a bude vždy avizována. Vyplacení a výše stipendia jsou vázány na splnění podmínek stanovených finanční smlouvou a na rozhodnutí prorektora pro internacionalizaci a vnější vztahy.
 • Při nesplnění některé z podmínek pobytu bude požadováno vrácení poměrné části nebo celého stipendia.

Výběrové řízení

 • koná se obvykle dvakrát ročně:
  • leden (1. kolo) – s platností pro následující akademický rok (tzn. VŘ, které proběhne v lednu 2024, bude mít platnost pro akademický rok 2024/25 začínající v září 2024)
  • květen (2. kolo) – na LS následujícího akademického roku (realizuje se pouze v případě dostatečného množství finančních prostředků)
 • VŘ zahrnuje podání online přihlášky a vykonání jazykové zkoušky
 • je nutné pečlivě zvážit výběr škol, které student uvede do své přihlášky (maximálně 3 různé v maximálně 2 různých studijních jazycích)
 • k výběru zahraniční instituce můžete využít:
  • seznam zahraničních partnerů
  • závěrečné zprávy z již uskutečněných pobytů (UIS – Portál veřejných informací → Další informace o MENDELU → Studijní informace – Zprávy ze zahraničních pobytů)
  • internetové stránky jednotlivých partnerských škol
  • akce Erasmus+ days pořádané Oddělením mezinárodních vztahů a internacionalizace (OMVI), o termínu budou studenti informováni hromadným e-mailem
  • fakultní akce – např. s PEFkou do světa
 • při výběru školy je nutné vzít v úvahu:
  • jazyk studia (výuky)
  • vhodné předměty: věnujte pozornost informaci o tom, zda se spolupráce s danou institucí vztahuje na celou školu nebo některou její konkrétní součást; pokud je zmíněna konkrétní součást školy (fakulta, obor), budete si moci s velkou pravděpodobností zapsat jen (nebo hlavně) předměty vyučované právě na této fakultě či oboru
 • za jeden semestr je nutné vystudovat minimálně 3 odborné předměty (tj. předměty, které jsou v souladu se studijním zaměřením studenta)
 • student zváží kategorii, v jaké budou předměty vystudované v zahraničí po návratu uznány (povinné, povinně-volitelné, volitelné)
 • za výběr předmětů odpovídající studijnímu zaměření lze ve VŘ získat až 30 bodů (viz níže)
 • přihlášky se podávají v období dle harmonogramu 
 • všichni studenti jsou o VŘ informováni hromadným e-mailem
 • s podáním přihlášky není nutné čekat do doby, než bude stav studia za daný semestr co nejúplnější (definitivní součet bodů za skutečnosti doložené v přihlášce proběhne až po skončení VŘ)
 • vyplnění elektronické přihlášky prostřednictvím aplikace UIS (Portál studenta → Moje studium – Moje zahraniční studium – Podání přihlášky na výměnný pobyt)
 • podrobnosti o vyplnění elektronické přihlášky naleznete v dokumentaci UIS (Svazek 2 – Student: kapitola 4 – Zahraniční studium)
 • vše, co se děje s již podanou přihláškou, lze sledovat v UIS
 • povinné přílohy k přihlášce:
  • předběžný Learning agreement (seznam předmětů, které chcete studovat na vybraných univerzitách) – nejedná se o konečný výběr předmětů, ale ukazuje vaši motivaci ke studiu na vybrané zahraniční univerzitě
 • konečný Learning Agreement budou studenti vytvářet až v okamžiku přijetí na zahraniční univerzitu a až poté co jim bude zahraniční univerzitou poskytnut aktualizovaný katalog předmětů.
 • stavy a příznaky přihlášky:
Stav/příznakco to znamenámožnosti změny stavu
Rozpracovanás přihláškou student pracuje
 
v tomto stavu se přihláška nepovažuje za podanou
následujícím krokem je obvykle uzavření, tj. podání
uzavřenápřihláška, která byla elektronicky podána, a zbývá ji odevzdat v tištěné podobě s přílohamilze zrušit

pokud byla uzavřena předčasně, lze do konce sběru žádostí požádat ZO fakulty o převedení do stavu rozpracovaná
zrušenápřihláška nebude do VŘ zařazena, zůstane však v systému zachována
 
ve stejném VŘ není možné místo zrušené přihlášky podat novou
pokud byla zrušena nedopatřením, lze do konce sběru žádostí požádat ZO fakulty o převedení do stavu rozpracovaná
Kompletnost/NEpřihláška dosud neprošla poslední kontrolou na ZO fakulty, respektive nedošlo k aktualizaci studijních výsledkůjakmile bude zaktualizován studijní průměr a budou zkontrolovány všechny přílohy, bude kompletnost nastavena na ano
Kompletnost/ANOpřihláška už prošla poslední kontrolou na ZO fakulty, byly v ní aktualizovány studijní výsledky a body za ně přidělené
 
bodové skóre za skutečnosti doložené v rámci přihlášky je až nyní konečné, obvykle tento stav nastane až těsně před konáním jazykového testu
 
jen taková přihláška bude v rámci VŘ dále zpracovávána
do přihlášky budou postupně doplňovány body, které student získá absolvováním jazykové zkoušky
nedostavil seoznačuje přihlášku uchazeče, který se nedostavil k napsání testu nebo k pohovoru (v rámci jazykové zkoušky)
 
z dalšího zpracování je taková přihláška vyřazena
 • přihlášky se podávají v období dle harmonogramu 
 • přihláška je podávána na fakultě, veškeré dotazy ohledně přihlášek tedy směřujte za ZO fakulty
 • všichni studenti jsou o VŘ informováni hromadným e-mailem
 • s podáním přihlášky není nutné čekat do doby, než bude stav studia za daný semestr co nejúplnější (definitivní součet bodů za skutečnosti doložené v přihlášce proběhne až po skončení VŘ)
 • vše, co se děje s již podanou přihláškou, lze sledovat v UIS
 • vyplnění elektronické přihlášky prostřednictvím aplikace UIS (Portál studenta → Moje studium – Moje zahraniční studium – Podání přihlášky na výměnný pobyt)
 • podrobnosti o vyplnění elektronické přihlášky naleznete v dokumentaci UIS (Svazek 2 – Student: kapitola 4 – Zahraniční studium)
 • povinné přílohy k přihlášce:
 • konečný Learning Agreement budou studenti vytvářet až v okamžiku přijetí na zahraniční univerzitu a až poté co jim bude zahraniční univerzitou poskytnut aktualizovaný katalog předmětů.
 • stavy a příznaky přihlášky:
Stav/příznakco to znamenámožnosti změny stavu
Rozpracovanás přihláškou student pracuje
 
v tomto stavu se přihláška nepovažuje za podanou
následujícím krokem je obvykle uzavření, tj. podání
uzavřenápřihláška, která byla elektronicky podána, a zbývá ji odevzdat v tištěné podobě s přílohamilze zrušit

pokud byla uzavřena předčasně, lze do konce sběru žádostí požádat ZO fakulty o převedení do stavu rozpracovaná
zrušenápřihláška nebude do VŘ zařazena, zůstane však v systému zachována
 
ve stejném VŘ není možné místo zrušené přihlášky podat novou
pokud byla zrušena nedopatřením, lze do konce sběru žádostí požádat ZO fakulty o převedení do stavu rozpracovaná
Kompletnost/NEpřihláška dosud neprošla poslední kontrolou na ZO fakulty, respektive nedošlo k aktualizaci studijních výsledkůjakmile bude zaktualizován studijní průměr a budou zkontrolovány všechny přílohy, bude kompletnost nastavena na ano
Kompletnost/ANOpřihláška už prošla poslední kontrolou na ZO fakulty, byly v ní aktualizovány studijní výsledky a body za ně přidělené
 
bodové skóre za skutečnosti doložené v rámci přihlášky je až nyní konečné, obvykle tento stav nastane až těsně před konáním jazykového testu
 
jen taková přihláška bude v rámci VŘ dále zpracovávána
do přihlášky budou postupně doplňovány body, které student získá absolvováním jazykové zkoušky
nedostavil seoznačuje přihlášku uchazeče, který se nedostavil k napsání testu nebo k pohovoru (v rámci jazykové zkoušky)
 
z dalšího zpracování je taková přihláška vyřazena
 • jazykovou zkoušku lze skládat z jazyka anglického, německého, francouzského, španělského a italského
 • zkouška je na úrovni B2
 • jazykovou zkouškou musí projít všichni studenti (kromě rodilých mluvčích), kteří chtějí vyjet do zahraničí v rámci bilaterálních smluv (jazykové certifikáty ani jiné zkoušky nejsou uznávány)
 • pro bc. a mgr. studenty se skládá z písemné a ústní části – na termíny přezkoušení se student hlásí prostřednictvím předmětu Erasmus+ English, kde je nutné se zvláště přihlásit na termín písemné i ústní části
 • pro PhD. studenty se skládá pouze z pohovoru
 • všechny informace o průběhu zkoušky a přihlašování obdrží studenti s dostatečným předstihem před konáním zkoušky
 • termíny jazykových zkoušek viz harmonogram
 • pokud již student jazykovou zkoušku v minulosti absolvoval, může si ji nechat uznat: jazykovou zkoušku uznáváme 3 roky zpětně
 • o uznání musí student zažádat u referenta OMVI
 • Písemný test:
  • složen ze 40 dílčích úkolů (každý úkol je ohodnocen 0,5 body) sestavených do několika typů aktivit za použití různých testovacích technik (volená odpověď výběrem z nabídky, polootevřená odpověď, tvořená odpověď, transformace sdělení, přiřazování, doplňování, kompletace textu apod.)
  • slovní zásoba, gramatika, čtení s porozuměním a jazykové funkce, tj. užití jazyka ke splnění praktického úkolu
  • pro úspěšné zvládnutí testu je potřeba správně zodpovědět 24 položek z celkových 40 a získat tak 12 bodů
  • povolený čas je 45 minut
  • vyřazené materiály jsou zveřejněny zde
 • Ústní zkouška:
  • interview v délce 7-10 minut
  • pro úspěšné zvládnutí ústní části je potřebné získat alespoň 6 bodů z možných 10

Univerzity v USA ve většině případů požadují certifikát TOEFL (Test of English as a Foreign Language, a to jako jediný test. Nelze jej nahradit napč. CAE. Protože se TOEFL zkoušky konají několikrát ročně v předem stanovených termínech, je nutné tyto zkoušky a následný pobyt v USA plánovat s dostatečným předstihem. Přípravný kurz na jazykovou zkoušku je možné absolvovat na vybraných jazykových školách, prostřednictvím individuální výuky s lektorem, nebo i online.

Před mobilitou

 • seznam nominovaných studentů včetně jejich základních osobních údajů zasílá po vyhlášení výsledů VŘ na zahraniční univerzity referent studijních pobytů na OMVI
 • po nominaci by měl student od zahraniční univerzity obdržet e-mail potvrzující přijetí nominace, což nemusí nutně znamenat přijetí studenta ke studiu (obvykle je k přijetí třeba vyřídit další administrativní náležitosti dle pokynů zahraniční univerzity), zasílání informací se řídí pravidly na dané zahraniční univerzitě
 • je třeba, aby student dodržel termíny a požadavky pro podání přihlášky na zahraniční univerzity, většinou tato data student obdrží spolu s dalšími informacemi od zahraniční univerzity
 • pokud zahraniční instituce vyžaduje k přihlášce i tzv. Transcript of Records (dále ToR), jedná se o výpis předmětů absolvovaných na MENDELU, který student získá na svém studijním oddělení (univerzita může vyžadovat i další dokumenty, např. Nomination Letter, který mu vystaví příslušný referent OMVI)
 • potvrzení o úrovni jazykových znalostí (úroveň B2) studentovi nalezne ve svém úložišti v UIS po vykonání jazykového přezkoušení – v případě problémů prosím kontaktujte Mgr. Kamilu Hercovou (kamila.hercova@mendelu.cz)
 • přihlášku s přílohami student zasílá/nahrává na zahraniční instituci dle pokynů zahraniční univerzity, příp. dokumenty obdržené od studenta zasílá přímo koordinátor OMVI
 • jakmile zahraniční instituce obdrží přihlášku, začíná občas velmi náročný administrativní proces studentova přijetí – zahraniční instituce by měla studenta kontaktovat a zaslat mu veškeré dostupné informace o studiu a dále by se studentem měla projednat organizační záležitosti spojené s pobytem; už nyní je nutné věnovat pozornost ubytování, jehož zařizování může trvat až několik týdnů
 • nominace na studijní pobyt je závazná
 • pokud je student nucen z vážných důvodu svoji nominaci zrušit, je povinen tak učinit neodkladně prostřednictvím formuláře Oznámení o zpětvzetí zahraniční mobility v UIS (https://is.mendelu.cz/auth/kc/kc.pl?;formular=1;zalozka=novy;podzalozka=hledam_reseni), které je poté automaticky odesláno na OMVI i fakultu
 • zároveň má student povinnost zaslat omluvný e-mail zahraničnímu koordinátorovi do zahraničí (v kopii také referentovi studijních pobytů na OMVI) s vysvětlením důvodu zrušení svého pobytu
 • odstoupení od nominace může mít vliv na budoucí možnost zařazení do programu
 • studijní pobyt v zahraniční lze realizovat pouze na základě trojstranné studijní smlouvy (Learning Agreement)
 • student je povinen v zahraničí odstudovat minimálně 3 odborné předměty  (tj. předměty, které jsou v souladu se studijním zaměřením studenta; může jít o předměty povinné, povinně-volitelné i volitelné)
 • LA musí být uzavřen před odjezdem na zahraniční studijní pobyt
 • LA se podepisuje v tomto pořadí: student, pověřená osoba na fakultě – podpis zprostředkovává zahraniční fakultní referent, koordinátor v zahraničí
 • podpisem LA pověřená osoba stvrzuje, že se studijním plánem studenta souhlasí a že předměty, které má student v LA zapsány a které na zahraniční instituci úspěšně absolvuje, mu budou po jeho návratu na MENDELU uznány, tak jak je uvedeno v LA
 • informace o studijní nabídce student získá na webových stránkách zahraniční instituce, příp. od koordinátora zahraniční univerzity
 • některé instituce zasílají studijní katalogy e-mailem přímo nominovaným studentům
 • vyřízení LA může trvat i několik měsíců (především v letním období), doporučujeme jej proto začít vyřizovat v dostatečném předstihu (ideálně zaslat již s přihláškou)
 • LA musí být kompletní (tzn. potvrzený MENDELU i zahraniční institucí) před podpisem účastnické smlouvy
 • potvrzuje studentovo přijetí na zahraniční univerzitu
 • toto potvrzení může mít formu oficiálního dopisu nebo i e-mailu
 • akceptační dopis musí obsahovat jméno studenta, název přijímající organizace a období, na které je student přijat ke studiu (přesná data od – do; včetně orientačního týdne, uvítacích aktivit apod.)
 • pokud akceptační dopis neobsahuje přesná data pobytu, doloží student ještě harmonogram semestru
 • po obdržení Letter of acceptance student:
  • nechá zapsat pobyt do UIS referentem zahraničního oddělení své fakulty (předloží Letter of acceptance s daty pobytu; poté se v UIS zobrazí ikonka bankovního spojení a Checklisty)
  • zadá číslo CZK účtu do UIS (přes Portál studenta → Moje zahraniční studium) je možno zadat CZK účet jakékoliv banky
  • vyřídí návrh na vyslání (UIS – eAgenda – Zahraniční cesty), na základě kterého pak zaplatí pojištění
 • na základě dat v Letter of Acceptance bude studentovi vystavena FS a vypočtena výše stipendia
 • slouží pro odevzdávání dokumentů ke studijnímu pobytu (některá pole jsou pouze zaškrtávací a slouží pro označení splnění povinnosti – např. bankovní spojení a shoda LA s ToR)
 • aplikace je přístupná v UIS v Portálu studenta. Poté, co si student nechá fakultním referentem zadat pobyt do UIS na základě akceptačního dopisu. Povinné dokumenty (tj. dokumenty, které musí do aplikace nahrát všichni studenti) jsou tyto:
  • před odjezdem
   • Letter of acceptance (v aplikaci schvaluje referent studijních pobytů na OMVI)
    • student do aplikace nahrává kompletní dokumenty (tj. se všemi podpisy apod.)
    • dokumenty jsou po nahrání do Checklistu automaticky označeny jako neschválené, dokud nejsou zkontrolovány a schváleny příslušnou osobou
   • Learning agreement (schvaluje fakulta)
   • doklad o zaplacení pojištění „MENDELU“ (schvaluje OMVI)
  • po návratu
   • Confirmation of Erasmus+ study period (schvaluje OMVI)
   • Transcript of Records (schvaluje fakulta)
   • ostatní dokumenty jsou vyžadovány pouze v případě prodloužení studijního pobytu, změn v LA apod. 
 • všechny dokumenty musí být v Checklistu schváleny příslušnou osobou (referent studijních pobytů na OMVI nebo referent pro zahraniční záležitosti fakulty
 • student může s dokumentem pracovat, dokud není schválen
 • finanční smlouvu student uzavře s referentem studijních pobytů na OMVI nejpozději 2 týdny před plánovaným odjezdem
 • student se musí k podpisu FS předem objednat
 • před podpisem FS student nahraje všechny povinné dokumenty do Checklistu
 • FS musí student podepsat osobně před odjezdem do zahraničí 
 • odjezd na mobilitu bez řádně podepsané FS a požadovaných dokumentů není možný
 • na základě podpisu FS bude studentovi vyplaceno stipendium

Během mobility

 • LA je v případě nutnosti možné po příjezdu do zahraničí změnit
 • student sepíše nový studijní plán tzv. Changes to original Learning Agreement (dále Changes = During the Mobility Part of LA; opět s ohledem na studijní zaměření svého oboru po konzultaci s fakultním koordinátorem a podmínky odstudování alespoň 3 odborných předmětů za semestr)
 • změny ve studijní smlouvě student podepíše, nechá schválit nejdříve zahraničním oddělení své fakulty, poté zahraničním koordinátorem
 • Changes je student povinen učinit do 30 dnů po zahájení semestru na dané zahraniční instituci
 • Schválené Changes student nahrává do Checklistu v UIS – pokud ve svém Checklistu nemá kolonku pro nahrání změn LA, je třeba přidat novou studijní událost (ve spodní části Checklistu – nová studijní událost – Změna smlouvy o studiu)
 • je možné pouze po dohodě s vysílající a přijímající institucí
 • studentovi automaticky nevzniká nárok na financování prodlouženého pobytu, záleží na vysílající instituci, zda mu na prodlouženou dobu pobytu přidělí stipendium
 • prodloužení bez nároku na stipendium (zero-grant student):
  • student neobdrží finanční podporu, zůstává mu však statut výměnného studenta a z něho plynoucí výhody (např. neplacení školného na zahraniční instituci atd.)
  • doplatek stipendia je vyplacen až po podpisu Dodatku k Finanční smlouvě
 • prodloužení pobytu s finanční podporou (kratší než semestr):
  • je možné pouze z akademických důvodů (např. delší zkouškové období než se původně předpokládalo apod.) student je povinen kontaktovat referenta studijních pobytů na OMVI s žádostí o tuto formu prodloužení neprodleně po tom, co se o nutnosti prodloužení dozví. žádost o prodloužení nelze podat po ukončení pobytu
  • další administrativní náležitosti s tím spojené řeší koordinátor se studentem individuálně
 • je možné po dohodě studenta s vysílající institucí a je řešeno dodatkem k FS a poměrným zkrácením stipendia
 • pokud student nedodrží minimální délku pobytu, tj. 1 měsíc (30 dní), musí vrátit celé stipendium

Po mobilitě

 • je hlavním dokladem o uskutečnění studijního pobytu
 • doporučujeme nechat si Confirmation vystavit ještě před odjezdem ze zahraničí
 • Confirmation musí obsahovat přesná data pobytu (data udávají nárok na stipendium)
 • musí být potvrzené zahraničním koordinátorem ne dříve než 5 dní před ukončením pobytu
 • na OMVI rektorátu student dodává ORIGINÁL dokumentu – do 14 dnů od ukončení studijního pobytu, případně je možné uznat i elektronickou verzi dokumentu, která je zaslaná přímo zahraniční univerzitou (nikoliv přeposlaná studentem)
 • scan Confirmation student také nahraje do aplikace Checklisty v UIS
 • v případě, že je délka pobytu kratší či delší oproti době uvedené v ÚS, je nutné provést vyúčtování stipendia a objednat se k podpisu dodatku k FS u referenta studijních pobytů na OMVI
 • student může použít formulář MENDELU
 • student odevzdává do 4 týdnů po ukončení pobytu svému fakultnímu koordinátorovi 
 • v případě, že prodlení s odevzdáním jsou z důvodů na přijímající univerzity, student o tom neprodleně informuje ZO fakulty a OMVI
 • kromě odevzdání příslušnému koordinátorovi je nutné ToR nahrát i do Checklistu
 • ToR se musí shodovat s LA případně s provedenými změnami (tj. Changes; v názvech předmětů i v jejich kreditové hodnotě, eventuálně v kódech, pokud je zahraniční univerzita používá)
 • liší-li se TOR s LA, je nutné spolu s ním dodat Čestné prohlášení vysvětlující, proč se neshoduje (např. zahraniční univerzita do něj neuvádí neúspěšně ukončené předměty)
 • zahraniční univerzita má většinou svůj formulář. student může rovněž použít formulář MENDELU
 • student je dále povinen vyplnit Závěrečnou zprávu v UIS (Portál studenta → Moje zahraniční studium) do 30 kalendářních dnů po ukončení mobility – zpráva slouží zejména jako zdroj informací pro další studenty
 • evidovat, zda všechny doklady byly dodány a jsou kompletní
 • v případě, že student neodstuduje minimálně 3 odborné předměty, je povinen vrátit poměrnou část stipendia ve výši 1/3 stipendia za každý chybějící předmět, student se objedná na OMVI k podpisu Dodatku k Finanční smlouvě
 • pokud student porušil kvalifikační podmínky programu, je povinen vrátit poměrnou nebo celou částku stipendia
 • pokud student nedodá požadované dokumenty do termínu stanoveného vysílající institucí a nevyplní závěrečnou zprávu, je povinen vrátit celou část stipendia
 • výše vratky bude vždy upřesněna referentem studijních pobytů na OMVI

Kontakt

KATEŘINA BRZOKOUPILOVÁ
budova X
úřední hodiny: po domluvě

Termíny

11.12.2023 – 29.01.2024přihlášky do 1. kola výběrového řízení na ak. rok 2024/2025
12.02. – 23.02.2024písemné a ústní jazykové testy
06.03.2024výsledky výběrového řízení

Dokumenty