Επικοινωνία

Η επικοινωνία είναι η διαδικασία ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ δύο ή περισσότερων συμμετεχόντων με σκοπό την ανταλλαγή γνώσεων, αναγκών και συναισθημάτων, τη δημιουργία κοινής κατανόησης, την προώθηση συγκεκριμένων απόψεων και τη δημιουργία διαδραστικών σχέσεων. Οι επικοινωνιακές δεξιότητες περιλαμβάνουν την ακρόαση, την ομιλία, την παρατήρηση και την ενσυναίσθηση. Είναι σημαντικό να είμαστε σε θέση να επικοινωνουμε επιδέξια μέσω προσωπικών αλληλεπιδράσεων, τηλεφωνικών συνομιλιών και ψηφιακών επικοινωνιών, όπως το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως απαραίτητη κατά την οικοδόμηση σχέσεων, την ανταλλαγή ιδεών, την ανάθεση αρμοδιοτήτων, τη διαχείριση μιας ομάδας και πολλά άλλα. Είναι σημαντικό να χρησιμοποιούμερ τους σωστούς τύπους επικοινωνίας με επιδέξιο τρόπο για να διασφαλίσετε την επιτυχή επικοινωνία.

Διαπροσωπικές δεξιότητες επικοινωνίας

Η διαπροσωπική επικοινωνία περιλαμβάνει τη λεκτική ή μη λεκτική ανταλλαγή πληροφοριών, ιδεών και συναισθημάτων μεταξύ δύο ή περισσότερων ατόμων. Η πρόσωπο με πρόσωπο επικοινωνία περιλαμβάνει συχνά την ακρόαση, την όραση και την αίσθηση της γλώσσας του σώματος, των εκφράσεων του προσώπου και των χειρονομιών.

Διαπροσωπική επικοινωνία

Η διαπολιτισμική επικοινωνία είναι η ικανότητα να μπορείς να μιλάς και να καταλαβαίνεις ανθρώπους με διαφορετικό πολιτισμικό και κοινωνικό υπόβαθρο από το δικό σου. Οι διαφορές αυτές μπορεί να εκδηλώνονται με διάφορους τρόπους, όπως εκφράσεις του προσώπου, μοτίβα σκέψης, έθιμα, άγγιγμα και τόνος. Αυτό είναι σημαντικό στο εκπαιδευτικό περιβάλλον για την τόνωση, τη δημιουργία και την προώθηση της παραγωγικής, φιλικής, αποτελεσματικής και με κατανόηση επικοινωνίας και συνεργασίας με τους συναδέλφους και τους συμφοιτητές.

Δεξιότητες διαπραγμάτευσης

Η διαπραγμάτευση είναι μια διαδραστική διαδικασία επικοινωνίας μεταξύ δύο ή περισσότερων διαπραγματευτών ή μερών που επιδιώκουν να βρουν κοινό έδαφος, κατανόηση και συμφωνία σε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης συνήθως πυροδοτείται είτε από την εμφάνιση νέων αναγκών, είτε από καταστάσεις σύγκρουσης, είτε από θέματα αβεβαιότητας και αποσαφήνισης, είτε από την καθιέρωση νέων μορφών συμπεριφοράς ή κωδίκων πρακτικής κ.λπ. Ο στόχος είναι η οριστικοποίηση μιας αμοιβαία αποδεκτής συμφωνίας που θα τηρείται από όλους.

Διαπολιτισμική διαχείριση

Η διαπολιτισμική διαχείριση, στην πράξη, είναι η ενεργός κατανόηση και ο σεβασμός των άλλων πολιτισμών σε ένα διεθνές πλαίσιο, που σημαίνει ότι οι πολιτισμικές διαφορές αναγνωρίζονται και διαχειρίζονται ανοιχτά, αντί να αγνοούνται. Η κουλτούρα διαμορφώνει τις πρακτικές διαχείρισης. Αυτό σημαίνει ότι η διαπολιτισμική διαχείριση αφορά την τόνωση ενός ανοικτού διαλόγου γύρω από τις αποχρώσεις των διαφορετικών πολιτισμικών προσεγγίσεων στις ακαδημαϊκές σπουδές, την επιστημονική πρακτική και την επιχειρηματική διαδικασία, ώστε οι καθηγητές, οι φοιτητές και οι διαχειριστές να έχουν επίγνωση -και να μπορούν να ανταποκριθούν- αυτών των διαφορών στη στάση και τη συμπεριφορά.

Διαπολιτισμική ικανότητα

Διαπολιτισμική ικανότητα είναι η ικανότητα να επικοινωνούμε αποτελεσματικά και κατάλληλα με συναδέλφους και μαθητές που είναι γλωσσικά και πολιτισμικά διαφορετικοί από εμάς. Είναι μια σημαντική δεξιότητα για τους φοιτητές και το διδακτικό προσωπικό που θέλουν να υποστηρίξουν βαθύτερα και να επιβεβαιώσουν το ποικίλο φάσμα των φοιτητών στις τάξεις τους, να ενθαρρύνουν τα ταξίδια διεθνούς κινητικότητας για το προσωπικό και τους φοιτητές, αλλά και να καλωσορίσουν τους διεθνείς φοιτητές και συναδέλφους.

Επιστημονικές δεξιότητες επικοινωνίας

Η αποτελεσματική επικοινωνία στο πλαίσιο της επιστήμης εστιάζει στη διατύπωση πολύπλοκων επιστημονικών εννοιών με απλούστερους όρους και γλώσσα, ώστε να βοηθήσει τους ερευνητές και τους φοιτητές να καταδείξουν τη σημασία της εργασίας τους σε ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων. Οι ενδιαφερόμενοι αυτοί μπορεί να είναι άλλοι φοιτητές, συνάδελφοι, διαχειριστές επενδύσεων και στελέχη επιχειρήσεων, το κοινό και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Πρόκειται για έναν πολύ δυναμικό τομέα που απαιτεί διαρκώς νέες δεξιότητες λόγω των συνεχών εξελίξεων στην επιστημονική σκέψη και την τεχνολογία.

Γλωσσικές δεξιότητες

Κατά την εκμάθηση οποιασδήποτε γλώσσας, υπάρχουν τέσσερις γλωσσικές δεξιότητες που πρέπει να μάθουμε για την πλήρη επικοινωνία. Αυτές οι τέσσερις γλωσσικές δεξιότητες συνδέονται μεταξύ τους με δύο τρόπους, δηλαδή την κατεύθυνση της επικοινωνίας („εντός“ ή „εκτός“ – αναφέρεται στην ακρόαση και την ομιλία) και τη μέθοδο επικοινωνίας („προφορικά ή γραπτά“ – αναφέρεται στην ανάγνωση και τη γραφή). Αυτές οι τέσσερις δεξιότητες αποκαλούνται μερικές φορές „μακρο-δεξιότητες“, σε αντίθεση με τις „μικρο-δεξιότητες“, οι οποίες είναι πράγματα όπως η γραμματική, το λεξιλόγιο και η προφορά. Στη ζωή σας, θα συναντήσετε πολλές καταστάσεις που απαιτούν αποτελεσματικές γλωσσικές δεξιότητες. Η ανάπτυξη αυτών των δεξιοτήτων θα σας ενθαρρύνει να επιδιώξετε τους στόχους σας με αυτοπεποίθηση

Διαχείριση συγκρούσεων

Οι συγκρούσεις πρέπει να προλαμβάνονται εγκαίρως, ώστε να αποφεύγονται οι εντάσεις και άλλες δυσμενείς επιπτώσεις. Η διαχείριση των συγκρούσεων περιλαμβάνει τα βήματα που αναλαμβάνονται για την πρόληψη των συγκρούσεων την κατάλληλη στιγμή και συμβάλλει επίσης στην επίλυσή τους με αποτελεσματικό και ομαλό τρόπο. Είναι η διαδικασία αντιμετώπισης των (αντιληπτών) ασυμβίβαστων ή διαφωνιών που προκύπτουν, για παράδειγμα, από διαφορετικές απόψεις, στόχους και ανάγκες. Δεδομένου ότι οι συγκρούσεις αποτελούν φυσικό μέρος του ακαδημαϊκού και επαγγελματικού χώρου εργασίας, είναι σημαντικό το προσωπικό και οι φοιτητές να έχουν κάποια κατανόηση των συγκρούσεων και του τρόπου επίλυσής τους. Υπάρχουν ορισμένα κοινά στυλ διαχείρισης συγκρούσεων και αποτελεσματικοί τρόποι για να διαχειριστείτε τις συγκρούσεις με επιδέξιο τρόπο.

Κοινωνική αλληλεπίδραση

Οι δεξιότητες κοινωνικής αλληλεπίδρασης είναι οι δεξιότητες που χρησιμοποιούμε καθημερινά για να αλληλεπιδρούμε και να επικοινωνούμε με τους άλλους. Περιλαμβάνουν τη λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία, όπως η ομιλία, οι χειρονομίες, η έκφραση του προσώπου, η γλώσσα του σώματος και η προσωπική εμφάνιση. Είναι κοινώς αποδεκτό ότι οι κοινωνικές δεξιότητες μπορούν πράγματι να μάθουν, συνήθως μέσω της πρακτικής και της εμπειρίας, αλλά και να διδαχθούν. Με αυτόν τον τρόπο έχουμε „αποδεκτούς τρόπους συμπεριφοράς“ στις κοινωνικές ομάδες, οι οποίοι διαφέρουν από τις επαγγελματικές ομάδες ή ακόμη και τις ακαδημαϊκές ομάδες. Δείτε επίσης τις πληροφορίες σχετικά με την επικοινωνία.

Δεξιότητες ομαδικής συζήτησης

Οι ομαδικές συζητήσεις είναι συστηματικές και στοχευόμενες διαδραστικές προφορικές διαδικασίες και εκδηλώσεις όπου η ανταλλαγή ιδεών, σκέψεων και συναισθημάτων πραγματοποιείται με συστηματικό και δομημένο τρόπο μέσω της προφορικής επικοινωνίας. Η ανταλλαγή ιδεών παρέχει πολύ σημαντικές ευκαιρίες για την αξιολόγηση υποψηφίων για προχωρημένες σπουδές ή συμμετοχή σε επιχειρήσεις ή επιστημονικά προγράμματα και διευθυντικές θέσεις. Μέσω αυτής της διαδικασίας οι επιτροπές επιλογής στοχεύουν να αξιολογήσουν τους υποψήφιους που έχουν συμπεριληφθεί σε σύντομο κατάλογο για συγκεκριμένα απαιτούμενα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας ή δεξιότητες, όπως ικανότητα συλλογιστικής, ικανότητα ανεξάρτητης σκέψης και δράσης, ηγετικές ικανότητες, επικοινωνιακές ικανότητες, ικανότητα ομαδικής εργασίας, ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και δημιουργικότητας, ευελιξία και τόλμη, διοικητικά προσόντα και κατά πόσον οι υποψήφιοι μπορούν να παράγουν αποτελέσματα σε μια ομάδα.

Δεξιότητες παρουσίασης

Οι δεξιότητες παρουσίασης αναφέρονται σε όλες τις ιδιότητες που χρειάζεστε για να μεταδώσετε ένα συγκεκριμένο μήνυμα μέσω της δημιουργίας και της παράδοσης μιας σαφούς και αποτελεσματικής παρουσίασης, είτε πρόκειται για μια επιστημονική συζήτηση σε μια ομάδα, είτε για μια συνεδρίαση επιτροπής, είτε για μια κοινωνική συγκέντρωση. Οι προσωπικές δεξιότητες παρουσίασης περιλαμβάνουν επίσης τη φωνή σας, τη γλώσσα του σώματος και όσα λέτε. Η ικανότητά σας να σκέφτεστε στα πόδια σας, να λέτε αυτό που πραγματικά εννοείτε και να περνάτε το νόημα είναι πολύ σημαντικά προσόντα. Αν και αυτά που λέτε κατά τη διάρκεια μιας παρουσίασης έχουν σημασία, οι συνάδελφοι, οι φοιτητές και οι άλλοι ακροατές εκτιμούν επίσης την ικανότητα να δημιουργείτε υποστηρικτικό υλικό, όπως διαφάνειες, μικρο-βίντεο ή οποιεσδήποτε άλλες οπτικές ή αισθητηριακές εμπειρίες που υποστηρίζουν την παρουσίασή σας.