Ψηφιακές δεξιότητες

Οι ψηφιακές δεξιότητες ορίζονται ως η ικανότητα εύρεσης, αξιολόγησης, χρήσης, διαμοιρασμού και δημιουργίας περιεχομένου με τη χρήση ψηφιακών μέσων με αυτόνομο και στρατηγικό τρόπο. Σήμερα, η ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων έχει καταστεί βασικό στοιχείο στην ατζέντα των επιστημόνων, των επαγγελματιών και των φορέων χάραξης πολιτικής παγκοσμίως, καθώς οι ψηφιακές δεξιότητες που απαιτούνται στον εργασιακό χώρο εξελίσσονται συνεχώς και οι εταιρείες αναμένουν από ένα σημαντικό μέρος των εργαζομένων τους να τις διαθέτουν. Επιπλέον, οι δεξιότητες αυτές είναι ζωτικής σημασίας για να εξασφαλιστεί η ικανότητα των πολιτών να συμμετέχουν πλήρως στη σημερινή ολοένα και περισσότερο ψηφιοποιημένη κοινωνία.

Αποτελεσματική χρήση των ψηφιακών περιβαλλόντων

Λειτουργικές δεξιότητες

Οι επιχειρησιακές δεξιότητες σημαίνουν την ικανότητα χρήσης διαφόρων ψηφιακών μέσων, συσκευών και εφαρμογών για την εκτέλεση πρακτικών εργασιών και την αναγνώριση συγκεκριμένων διαδικτυακών περιβαλλόντων. Επίσης, πρέπει να είστε σε θέση να πλοηγείστε σε αυτά διατηρώντας τον προσανατολισμό σας. Για παράδειγμα, να χειρίζεστε ένα πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο, διαδικτυακές μηχανές αναζήτησης, να συμπληρώνετε διαδικτυακές φόρμες και έγγραφα.

Cloud computing

Data science

Build an e-Learning website with LearnWorlds-I

Build an e-Learning website with LearnWorlds-II

Microsoft Excel – Improve your skills quickly

How to Make an Online Community Platform

GCP – Google Cloud Platform Concepts

How to properly present PowerPoint slides in Zoom

Conducting High Engagement Smart Tutorials For Your Students

Google slides

Basic Computer Skills – Skills To Help You Succeed

Basic Computer Skills – Skills To Help You Succeed (excell)

Open Virtual Mobility moocs

Educate -it – University of Utrecht

Quizizz

Kahoot

Tutorial Name: Hello Codi!

Tutorial Name: Android, Where’s My Car?

Tutorial Name: Mole Mash

Tutorial Name: Colored Dots

Tutorial Name: LEGO EV3 Tilt-to-Drive Tutorial

Development and validation of the Internet Skills Scale (ISS)

The relation between 21st-century skills and digital skills: A systematic literature review

Improving digital skills for the use of online public information and services

Primary School Children’s Internet Skills:
A Report on Performance Tests of Operational, Formal,
Information, and Strategic Internet Skills

Τυπικές δεξιότητες

Οι τυπικές δεξιότητες ορίζονται ως η ικανότητα χειρισμού των ειδικών δομών των ψηφιακών μέσων. Αυτές οι δομές αναφέρονται συχνά ως υπερμέσα, δηλαδή ένα μη γραμμικό μέσο πληροφοριών που περιλαμβάνει γραφικά, ήχο, βίντεο, απλό κείμενο και υπερσυνδέσμους. Σε αντίθεση µε τα συµβατικά µέσα, στα ψηφιακά περιβάλλοντα και ιδιαίτερα στο ∆ιαδίκτυο, οι χρήστες δεν µπορούν µόνο να κινηθούν προς τα εµπρός, αλλά και προς τα πίσω και σε άγνωστες τοποθεσίες. Για παράδειγμα, χρησιμοποιώντας υπερσυνδέσμους, διατηρώντας την αίσθηση της τοποθεσίας κατά την πρόσβαση σε ιστότοπους, την πλοήγηση στο Διαδίκτυο και το άνοιγμα των αποτελεσμάτων αναζήτησης.

Working with compters to create opportunity

Digital Twin : A Comprehensive Overview

Interactive Online Teaching with Demo

How to properly present PowerPoint slides in Zoom

Google slides

Basic Computer Skills – Skills To Help You Succeed

Open Education: Information / Digital Literacy & Research Skills – Virginia Tec

Open Virtual Mobility moocs

Educate -it – University of Utrecht

Quizizz

Kahoot

Tutorial Name: Android, Where’s My Car?

Tutorial Name: Mole Mash

Tutorial Name: Colored Dots

Tutorial Name: LEGO EV3 Tilt-to-Drive Tutorial

Δεξιότητες πληροφόρησης

Οι δεξιότητες πληροφόρησης σημαίνουν να είσαι σε θέση να επιλέγεις ένα συγκεκριμένο σύστημα αναζήτησης ή ένα ψηφιακό χώρο που περιέχει πληροφορίες, να διατυπώνεις ερωτήματα αναζήτησης που εστιάζουν στο πρόβλημα πληροφόρησης, να επιλέγεις τα πιο σχετικά αποτελέσματα και τελικά να αξιολογείς τις πηγές πληροφόρησης. Για παράδειγμα, η επιλογή της σωστής μηχανής αναζήτησης σε ένα πρόγραμμα περιήγησης, η χρήση κατάλληλων λέξεων-κλειδιών για την αναζήτηση πληροφοριών, ο εντοπισμός των πιο σχετικών πηγών που δίνονται και η αξιολόγηση της αξιοπιστίας των ευρημάτων.

Data science

Computing with confidence, getting job skills, and staying safe online

Digital Twin : A Comprehensive Overview

Smart eLearning Content Development Course for All

Learning Microlearning

How to Make an Online Community Platform

GCP – Google Cloud Platform Concepts

Conducting High Engagement Smart Tutorials For Your Students

MIT Open Courseware

Open Education: Information / Digital Literacy & Research Skills – Virginia Tec

Open Virtual Mobility moocs

Educate-it/ University of Utrecht

Σκοπός της χρήσης των ψηφιακών περιβαλλόντων

Δεξιότητες ψηφιακής επικοινωνίας

Οι δεξιότητες ψηφιακής επικοινωνίας σημαίνουν ότι είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τα ψηφιακά μέσα και τις ΤΠΕ για να εγκαθιδρύουν επικοινωνία και συνεργασία με άλλους μέσα σε ψηφιακά περιβάλλοντα, διασφαλίζοντας ότι το νόημα εκφράζεται αποτελεσματικά. Για παράδειγμα, η αποτελεσματική μετάδοση ιδεών σε πολλαπλά ακροατήρια με τη χρήση ποικίλων μέσων και διαδικτυακών μορφών.

Computing with confidence, getting job skills, and staying safe online

How to Create an Online Course: The Official Udemy Course

How To Create and Record Online Courses

How to Make an Online Community Platform

Smart eLearning Content Development Course for All

Conducting High Engagement Smart Tutorials For Your Students

Basic Computer Skills – Skills To Help You Succeed

Developing Online/Hybrid Learning Models for Higher Education Programs

Digital Literacy: A Prerequisite for Effective Learning in a Blended Learning Environment?

Open Virtual Mobility moocs

Ablconnect – Harvard University

Digi Guide

Social Content Curation for Learning Communities

Social Learning Strategy Framework

Δεξιότητες δημιουργίας ψηφιακού περιεχομένου

Οι δεξιότητες δημιουργίας ψηφιακού περιεχομένου θεωρούνται οι δεξιότητες χρήσης ψηφιακών μέσων για τη δημιουργία νέου ή προηγουμένως άγνωστου περιεχομένου ή για την επεξεργασία, ενσωμάτωση και τροποποίηση γνωστών ιδεών με νέο τρόπο και τη μετατροπή των ιδεών αυτών σε προϊόν, υπηρεσία ή διαδικασία που αναγνωρίζεται ως νέο σε έναν συγκεκριμένο τομέα. Για παράδειγμα, η χρήση εργαλείων και μέσων ΤΠΕ για τη δημιουργία ιδεών, την παρουσίαση ενός θέματος ή την απόκτηση της γνώμης των ανθρώπων.

Working with compters to create opportunity

Build an e-Learning website with LearnWorlds-I

Build an e-Learning website with LearnWorlds-II

How To Create and Record Online Courses

Digital Twin : A Comprehensive Overview

Online Teaching Course: Basics of Teaching Online

How to Make an Online Community Platform

Smart eLearning Content Development Course for All

Conducting High Engagement Smart Tutorials For Your Students

How to properly present PowerPoint slides in Zoom

Google slides

Open Virtual Mobility moocs

Ablconnect – Harvard University

Educate -it – University of Utrecht

Quizizz

Kahoot

Tutorial Name: Hello Codi!

Tutorial Name: Android, Where’s My Car?

Tutorial Name: Mole Mash

Tutorial Name: Colored Dots

Tutorial Name: LEGO EV3 Tilt-to-Drive Tutorial

Στρατηγικές δεξιότητες

Οι στρατηγικές δεξιότητες ορίζονται ως η ικανότητα αξιοποίησης ψηφιακών μέσων και δικτυακών πηγών για την επίτευξη ενός συγκεκριμένου προσωπικού ή επαγγελματικού στόχου. Αν και οι στρατηγικές δεξιότητες δύσκολα θα εξαρτηθούν από τις λειτουργικές και τυπικές δεξιότητες από μόνες τους, μαζί με τις δεξιότητες πληροφόρησης χρησιμεύουν ως τα μέσα για την επίτευξη ενός συγκεκριμένου στόχου με δική του πρωτοβουλία. Για να αποκτήσει κάποιος στρατηγικές δεξιότητες, πρέπει να έχει υψηλό βαθμό δεξιοτήτων πληροφόρησης, να είναι κριτικός και αναλυτικός. Για παράδειγμα, να εκμεταλλεύεται το διαδίκτυο αναπτύσσοντας έναν προσανατολισμό προς έναν συγκεκριμένο στόχο, αξιολογώντας τις επιλογές του (π.χ. υπερμέσα), κάνοντας τις σωστές ενέργειες για την επίτευξη αυτού του στόχου και αποκομίζοντας τα οφέλη που προκύπτουν από αυτόν.

Computing with confidence, getting job skills, and staying safe online

Teaching Online: Mindset & Strategies for Instructor Success

Online Course Crash Course: Win at Teaching Online Courses

Learn How To Create An Online Course In 10 Days. Unofficial

Online Teaching Course: Basics of Teaching Online

How to Make an Online Community Platform

Smart eLearning Content Development Course for All

Learning Microlearning

Conducting High Engagement Smart Tutorials For Your Students

How to properly present PowerPoint slides in Zoom

Functions of digital learning within the international mobility programme – perspectives of university students and staff from Europe

Developing Online/Hybrid Learning Models for Higher Education Programs

Digital Literacy: A Prerequisite for Effective Learning in a Blended Learning Environment?

MIT Open Courseware

Open Virtual Mobility moocs

Ablconnect – Harvard University

Educate -it – University of Utrecht

Erasmus+ project culture & languages for all

6 Questions to Consider When Developing an Annual Learning Strategy

Immigrant Women: Paths to Employability

Inquiry Cycle

Social Content Curation for Learning Communities

Social Content Curation for Learning Communities

The Flexible Classroom, HEQCO keynote by Susan McCahan, UofT

Ubercommunity model

Teaching Large Classes: Discussion

Digi Guide