Προσδιορισμός/ανάπτυξη των επιστημονικών/ακαδημαϊκών προκλήσεων/ευκαιριών για να είμαι επιτυχής στα καθήκοντα κινητικότητάς μου.

Οι ακαδημαϊκές ή επιστημονικές προκλήσεις ή/και ευκαιρίες είναι σημαντικά ερεθίσματα που χρησιμοποιούμε για να σχεδιάσουμε ή να αναπτύξουμε το πλαίσιο και το περιεχόμενο του αποτελέσματος που θέλουμε να παράγουμε ως αποτέλεσμα ή ως απόδειξη της παραγωγικότητας και της επιτυχίας των δραστηριοτήτων κινητικότητάς μας.Αυτό συνήθως συνδέεται με τις εργασίες ή τις οδηγίες που λάβαμε πριν από το ταξίδι και αποτελούν τη βάση ή τον πυρήνα της εργασίας που πρέπει να κάνουμε.Ανταποκρινόμαστε σε αυτή την πρόκληση με την ολοκλήρωση των ακόλουθων δραστηριοτήτων.

Προσδιορισμός / ανάπτυξη των επιστημονικών / ακαδημαϊκών προκλήσεων / ευκαιριών για την επιτυχή ανάπτυξη περαιτέρω συνεργατικών εργασιών ή ερευνητικών έργων.

Η περαιτέρω συνεργασία μετά τις δραστηριότητες κινητικότητας αποτελεί σημαντική δράση για τη διαιώνιση και την ανάπτυξη της συνεχιζόμενης παραγωγικής δέσμευσης σε θέματα και ζητήματα ως απόδειξη του κοινού ενδιαφέροντος που δημιουργήθηκε με τους συναδέλφους και τους συνεργάτες κατά τη διάρκεια των επισκέψεων κινητικότητας. Δημιουργούμε και καθορίζουμε πλαίσια και περιεχόμενα ως βάση για τη συνέχιση των συνεργατικών δραστηριοτήτων και των αποτελεσμάτων που επιθυμούμε να παράγουμε. Για την επίτευξη αυτής της συνεργασίας πρέπει να ολοκληρώσουμε τις ακόλουθες δραστηριότητες.

Δημιουργία δικτύων δημοσίευσης κατά τη διάρκεια και μετά τις δραστηριότητες κινητικότητας

Τα δίκτυα δημοσιεύσεων είναι σημαντικές ευκαιρίες και πόροι που πρέπει να καθιερώσουμε και να οικοδομήσουμε για να μπορέσουμε να αυξήσουμε τις εκδόσεις και τις δραστηριότητές μας στον τομέα των δημοσιεύσεων. Πρόκειται για έναν πόρο που είναι πάντα σημαντικός και που μπορεί να σας εξυπηρετήσει για το υπόλοιπο της ακαδημαϊκής σας σταδιοδρομίας. Τα εν λόγω δίκτυα δεν θα πρέπει μόνο να σας βοηθήσουν να αυξήσετε τον αριθμό των δημοσιεύσεων και των πνευματικών σας εκροών, αλλά και να χρησιμεύσουν ως πηγή έμπνευσης, καινοτόμων ιδεών, δημιουργικής πνευματικής ενέργειας και παραγωγικού συστήματος εκροών. Για να οικοδομήσετε ένα τέτοιο σύστημα πρέπει να κάνετε τα εξής.

Βελτιστοποίηση της ακαδημαϊκής αλληλεπίδρασης κατά τη διάρκεια μιας κινητικότητας

Η επιτυχία κατά τη διάρκεια μιας επιστημονικής ή ακαδημαϊκής επίσκεψης κινητικότητας σε ένα ίδρυμα υποδοχής είναι το αποτέλεσμα των δραστηριοτήτων, της επιμέλειας, της παραγωγικότητας και της αλληλεπίδρασης που αναλαμβάνουμε για την οικοδόμηση της επίσκεψης. Η συχνότητα και η ποιότητα της ακαδημαϊκής αλληλεπίδρασης που αναλαμβάνουμε κατά τη διάρκεια μιας τέτοιας επίσκεψης είναι πολύ σημαντική για να διασφαλίσουμε ότι θα δημιουργήσουμε τα αποτελέσματα που χρειαζόμαστε για μια επιτυχημένη επίσκεψη κινητικότητας. Για να διασφαλίσουμε ότι σχεδιάζουμε και εκτελούμε τις καλύτερες δραστηριότητες για τη βέλτιστη επιτυχία, πρέπει να ακολουθήσουμε αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές.

Αποδοχή ή συμφωνία σε θέματα ερευνητικής δεοντολογίας και ακεραιότητας κατά τη διάρκεια κινητοποιήσεων

Η ερευνητική δεοντολογία και η ακεραιότητα αποτελούν θεμελιώδη στοιχεία του σχεδιασμού και της διάρθρωσης κάθε ερευνητικού έργου ή εργασίας. Ωστόσο, το περιεχόμενό τους και η εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών διαφέρουν ενίοτε μεταξύ των διαφόρων ιδρυμάτων. Είναι σημαντικό να κατανοήσετε τι να περιμένετε και ποιες θα είναι οι σημαντικές πτυχές κατά τον σχεδιασμό τέτοιων συνεργατικών δραστηριοτήτων. Ορισμένες σημαντικές πληροφορίες και κατευθυντήριες γραμμές για την ανάπτυξη αυτού του προγράμματος ερευνητικής δεοντολογίας μπορείτε να βρείτε εδώ.

Διαπραγμάτευση και υπέρβαση των νομικών ζητημάτων έρευνας και των προκλήσεων προστασίας κατά τη δημοσίευση μετά από μια κινητικότητα

Τα αποτελέσματα δημοσιεύσεων και η πνευματική ιδιοκτησία που παράγονται κατά τη διάρκεια ερευνητικών και συνεργατικών δραστηριοτήτων προσελκύουν συνήθως σημαντικά ακαδημαϊκά, νομικά και πνευματικής ιδιοκτησίας ζητήματα που πρέπει να διευθετηθούν και να συμφωνηθούν ΠΡΙΝ αναληφθούν τέτοιες δραστηριότητες. Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό και περίπλοκο πεδίο δραστηριοτήτων και θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε συνεργασία με την ακαδημαϊκή διοίκηση του ιδρύματός σας. Σημαντικές κατευθυντήριες γραμμές μπορείτε να βρείτε εδώ.

Εκπλήρωση των προσδοκιών της κινητικότητας (αποτελέσματα κ.λπ.)

Οι προσδοκίες πριν από μια επίσκεψη κινητικότητας είναι σημαντικές για να μας βοηθήσουν να δομήσουμε και να προγραμματίσουμε τις δραστηριότητές μας. Για να πετύχετε να κάνετε αυτή την πτυχή παραγωγική, αποτελεσματική και αποδοτική, πρέπει να είστε πολύ σίγουροι για το ποιες είναι οι προσδοκίες σας για τη συγκεκριμένη επίσκεψη κινητικότητας. Τι επιθυμείτε να επιτύχετε; Τι θα σας δώσει την εμπειρία μιας επιτυχημένης επίσκεψης; Ορισμένες σημαντικές κατευθυντήριες γραμμές που θα σας βοηθήσουν να σχεδιάσετε αυτή την πτυχή μπορείτε να βρείτε εδώ.

Ανταπόκριση στις φιλοδοξίες σας (βελτίωση καριέρας κ.λπ.)

Ανεξάρτητα από το αν μόλις ξεκινάμε την ακαδημαϊκή μας σταδιοδρομία ή αν έχουμε προχωρήσει αρκετά, εξακολουθούμε να έχουμε στόχους ή φιλοδοξίες που θα θέλαμε να επιτύχουμε ή να βιώσουμε. Οι συνεργατικές επιστημονικές κινητικότητες είναι σημαντικά εργαλεία και ευκαιρίες που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να επιτύχουμε ή να πραγματοποιήσουμε αυτούς τους στόχους. Αλλά οι κινητικότητες είναι ευκαιρίες που μας βοηθούν στην οικοδόμηση αυτής της σταδιοδρομίας και εναπόκειται στον καθένα να οικοδομήσει ή να αναπτύξει ή να δομήσει κινητικότητες που θα συμβάλουν στην επίτευξη αυτών των φιλοδοξιών σταδιοδρομίας. Δείτε εδώ μερικές χρήσιμες κατευθυντήριες γραμμές και πληροφορίες για το πώς να το πετύχετε αυτό.