Μια μαθησιακή στρατηγική είναι ο τρόπος με τον οποίο ένα άτομο οργανώνει και χρησιμοποιεί ένα συγκεκριμένο σύνολο δεξιοτήτων προκειμένου να μαθαίνει περιεχόμενο ή να επιτελεί άλλα καθήκοντα πιο αποτελεσματικά και αποδοτικά στο πανεπιστήμιο καθώς και σε μη ακαδημαϊκά περιβάλλοντα. Η ανάπτυξη στρατηγικών μάθησης θα επικεντρωθεί συνήθως σε στρατηγικές που διευκολύνουν την ενεργητική διαδικασία μάθησης για τη μάθηση και την εφαρμογή των νεοαποκτηθεισών γνώσεων και δεξιοτήτων για την επίλυση προβλημάτων και την επιτυχία. Αυτές οι στρατηγικές περιλαμβάνουν μαθησιακές δεξιότητες όπως ο τρόπος ανάπτυξης ενός σχεδίου μελέτης για ένα τεστ, η παρακολούθηση της κατανόησης του περιεχομένου, ο καθορισμός στόχων, η αυτοδιδασκαλία και ο αυτοέλεγχος – δεξιότητες που θα μπορούσαν να αποτελέσουν το κλειδί για την επιτυχή δια βίου μάθηση.

Συνεχής μάθηση

Η συνεχής μάθηση είναι η διαδικασία εκμάθησης νέων δεξιοτήτων και γνώσεων σε συνεχή βάση. Αυτή μπορεί να λάβει πολλές μορφές, από την επίσημη εκπαίδευση και τα μαθήματα μέχρι την περιστασιακή κοινωνική μάθηση. Περιλαμβάνει την αυτενέργεια και την ανάληψη προκλήσεων. Η συνεχής μάθηση μπορεί επίσης να είναι εντός ενός οργανισμού ή μπορεί να είναι προσωπική, όπως στη δια βίου μάθηση. Πρόκειται για την ανάπτυξη δεξιοτήτων, και γνώσεων, και την απόκτηση ικανοτήτων που κάνουν τους μαθητές και το προσωπικό πιο επιτυχημένους και ικανούς στη σταδιοδρομία τους. Η συνεχής μάθηση είναι μια διαδικασία συνεχούς μάθησης καθ‘ όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους.

Διδασκαλία κατανόησης

Τρία κυρίαρχα στοιχεία υποστηρίζουν την ανάπτυξη των δεξιοτήτων κατανόησης: η διδασκαλία λεξιλογίου, η ενεργητική ανάγνωση και η προετοιμασία του εκπαιδευτικού για την παροχή στρατηγικής διδασκαλίας. Αποτελεσματική διδασκαλία κατανόησης είναι η διδασκαλία που βοηθά τους μαθητές να γίνουν ανεξάρτητοι, στρατηγικοί και μεταγνωστικοί αναγνώστες, οι οποίοι είναι σε θέση να αναπτύξουν, να ελέγξουν και να χρησιμοποιήσουν μια ποικιλία στρατηγικών κατανόησης για να διασφαλίσουν ότι κατανοούν αυτό που διαβάζουν. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, η διδασκαλία κατανόησης πρέπει να αρχίζει το συντομότερο δυνατό και πρέπει: να είναι ρητή, εντατική και επίμονη, να βοηθά τους μαθητές να αποκτήσουν επίγνωση της οργάνωσης του κειμένου και να παρακινεί τους μαθητές να διαβάζουν ευρέως.

Συνεργασία

Αποτελεσματική ομαδική εργασία σημαίνει έναν συνεργατικό τρόπο εργασίας με κάθε άτομο να δεσμεύεται και να εργάζεται για έναν κοινό στόχο. Η ομαδική εργασία μεγιστοποιεί τις ατομικές δυνάμεις των μελών της ομάδας για να αναδείξουν τον καλύτερο εαυτό τους. Οι ισχυρές ομάδες ευδοκιμούν με μια επιτακτική κατεύθυνση (που ενεργοποιεί τα μέλη), μια ισχυρή δομή (ο σωστός συνδυασμός και αριθμός μελών, βέλτιστα σχεδιασμένα καθήκοντα και διαδικασίες και κανόνες που αποθαρρύνουν την καταστροφική συμπεριφορά και προωθούν τη θετική δυναμική), ένα υποστηρικτικό πλαίσιο (διατήρηση ενός συστήματος ανταμοιβής που ενισχύει την καλή απόδοση, ένα σύστημα πληροφοριών που παρέχει πρόσβαση στα δεδομένα που απαιτούνται για την εργασία, και ενός εκπαιδευτικού συστήματος που προσφέρει εκπαίδευση, και τέλος -αλλά όχι λιγότερο- η εξασφάλιση των υλικών πόρων που απαιτούνται για την εκτέλεση της εργασίας, όπως η χρηματοδότηση και η τεχνολογική βοήθεια) και η κοινή νοοτροπία (ανάπτυξη κοινής νοοτροπίας μεταξύ των μελών της ομάδας -κάτι που οι ηγέτες της ομάδας μπορούν να κάνουν με την προώθηση μιας κοινής ταυτότητας και κοινής κατανόησης).

Προσαρμοστικότητα

Η προσαρμοστικότητα είναι μια ήπια δεξιότητα που σημαίνει ότι μπορείς να προσαρμοστείς εύκολα στις μεταβαλλόμενες συνθήκες. Η προσαρμοστικότητα είναι σημαντική επειδή, καθώς η νέα τεχνολογία εξελίσσεται, οι εταιρείες που έχουν καθιερωθεί με τους „παλιούς τρόπους“ μπορεί να δυσκολεύονται να ανταγωνιστούν τους μεγάλους παίκτες του κλάδου τους. Ένα προσαρμοστικό άτομο στον εργασιακό χώρο μπορεί να συμβαδίζει με τις κινούμενες προτεραιότητες, τα έργα, τους πελάτες και την τεχνολογία. Είναι εξειδικευμένο στην αντιμετώπιση των αλλαγών στην εργασία, είτε πρόκειται για αναβαθμίσεις διαδικασιών είτε για το εργασιακό του περιβάλλον. Σημαντικές δεξιότητες προσαρμοστικότητας περιλαμβάνουν την κριτική σκέψη, την ανθεκτικότητα, τη νοοτροπία ανάπτυξης, τη συνεργασία και την ανταπόκριση στην ανατροφοδότηση.

Δεξιότητες οργάνωσης

Οι οργανωτικές δεξιότητες είναι ικανότητες σωματικής και πνευματικής οργάνωσης και διαχείρισης του χρόνου που σας επιτρέπουν να παραμείνετε συγκεντρωμένοι σε διάφορες εργασίες και να χρησιμοποιείτε αποτελεσματικά και αποδοτικά τον χρόνο, την ενέργεια, τη δύναμη, τη διανοητική ικανότητα, τον φυσικό χώρο κ.λπ. προκειμένου να επιτύχετε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Η οργάνωση θα σας επιτρέψει να τηρείτε τις προθεσμίες, να μειώνετε στο ελάχιστο το άγχος και να εκτελείτε τα καθήκοντά σας πιο αποτελεσματικά και να χρησιμοποιείτε τους πόρους σας αποδοτικά και αποτελεσματικά. Η εκμάθηση του τρόπου βελτίωσης των οργανωτικών σας δεξιοτήτων μπορεί να επηρεάσει την εργασιακή σας απόδοση, γι‘ αυτό πρέπει να γνωρίζετε τι συνεπάγεται αυτή η ικανότητα.

Διαχείριση πόρων

Η διαχείριση των πόρων είναι η αποδοτική και αποτελεσματική ανάπτυξη των πόρων ενός οργανισμού, όταν αυτοί χρειάζονται, μέσω της διαδικασίας του προσχεδιασμού, του προγραμματισμού και της κατανομής των πόρων σας για τη μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας. Η διαχείριση των πόρων επικεντρώνεται στη βελτιστοποίηση και την αποδοτικότητα για την προώθηση της υπευθυνότητας όσον αφορά την κατανομή των πόρων που απαιτούνται για την επιτυχία ενός έργου.

Προσανατολισμός μετά την άφιξη

Οι δεξιότητες που σχετίζονται με την περίοδο μετά την άφιξη περιλαμβάνουν την ικανότητα του προσωπικού και των φοιτητών να προσανατολίζονται και να τοποθετούνται αποτελεσματικά και αποδοτικά στο νέο θεσμικό και κοινωνικό περιβάλλον των ιδρυμάτων υποδοχής. Οι δεξιότητες αυτές περιλαμβάνουν την αξιολόγηση, την ερμηνεία και την ακριβή αντίδραση στις πληροφορίες που παρέχονται στο προσωπικό και τους φοιτητές που φθάνουν σχετικά με τη στέγαση και τις ακαδημαϊκές ρυθμίσεις τους.

Διαχείριση άγχους

Το άγχος είναι η μέθοδος με την οποία οι άνθρωποι αντιδρούν σωματικά και ψυχικά σε αλλαγές, γεγονότα και σε οποιεσδήποτε συνθήκες της ζωής τους. Αν και τα σοβαρά γεγονότα είναι λιγότερο συχνά, θα είναι τα πιο έντονα από πλευράς φυσιολογίας και ψυχολογίας. Αν διαβάζετε μια κατάσταση αρνητικά, πιθανώς θα έχετε εμπειρία άγχους – συγκλονισμένοι, καταπιεσμένοι ή εκτός ελέγχου. Οι άνθρωποι βιώνουν το άγχος με ιδιαίτερους και ξεχωριστούς τρόπους. Η αντίδραση βασίζεται εξ ολοκλήρου στην αντίληψη για ένα περιστατικό ή μια κατάσταση. Το άγχος είναι μια αρνητική εμπειρία- ως εκ τούτου, η διαχείριση αυτού του συναισθήματος είναι σημαντική για την επιτυχία του ατόμου. Η ικανότητα αναγνώρισης του στρες και των επιπτώσεών του είναι ένα σημαντικό πρώτο βήμα για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων διαχείρισης της πηγής αυτού του προβλήματος. Η επαρκής άσκηση και ο ύπνος είναι πολύ σημαντικές στρατηγικές.

Επίλυση προβλημάτων

Η επίλυση προβλημάτων είναι η διαδικασία εντοπισμού ενός προβλήματος, η ανάπτυξη πιθανών λύσεων και η ανάληψη της κατάλληλης δράσης. Οι δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων σας βοηθούν να προσδιορίσετε την πηγή ενός προβλήματος και να βρείτε μια αποτελεσματική λύση. Αν και η επίλυση προβλημάτων συχνά προσδιορίζεται ως δική της ξεχωριστή δεξιότητα, υπάρχουν και άλλες συναφείς δεξιότητες που συμβάλλουν στην ικανότητα αυτή, π.χ. ενεργητική ακρόαση, αναλυτική σκέψη, επικοινωνία, λήψη αποφάσεων κ.λπ. Είναι μια σημαντική δεξιότητα για τη βελτίωση της αξιοπιστίας των μελών της ομάδας, των εργαζομένων κ.λπ. Οι δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων δεν είναι μόνο πολύ καλές δεξιότητες για την ολοκλήρωση εργασιών, αλλά και για τη βελτίωση των πιθανοτήτων σας να πετύχετε την ένταξή σας σε ομάδες και ομάδες που προτιμάτε.

Λήψη αποφάσεων

Οι δεξιότητες λήψης αποφάσεων είναι όλες οι δεξιότητες που χρειάζεστε για να λάβετε μια τεκμηριωμένη, ορθολογική απόφαση. Κάποιος με καλές δεξιότητες λήψης αποφάσεων στην εργασία μπορεί να αξιολογήσει όλα τα γεγονότα, να κατανοήσει την τρέχουσα κατάσταση και την κατάσταση-στόχο της εταιρείας και να επιλέξει την καλύτερη πορεία δράσης. Αυτή η δεξιότητα μπορεί να μοιάζει με τη διευκόλυνση μιας συνεδρίασης καταιγισμού ιδεών, την επιλογή υποψηφίων για μια προσφορά εργασίας, την ερμηνεία των τάσεων του μάρκετινγκ για να επηρεάσει τη στρατηγική της εταιρείας κ.λπ. Πρόκειται για μια πολύ ευέλικτη δεξιότητα και στη λήψη αποφάσεων ενσωματώνονται πολυάριθμοι τύποι δεξιοτήτων, όπως η ανάλυση, η δημιουργικότητα, η συνεργασία και οι ηγετικές δεξιότητες. Η έξυπνη λήψη αποφάσεων απαιτεί έξυπνες, ορθολογικές αποφάσεις που λαμβάνουν υπόψη όλα τα γεγονότα, κατανοούν τους διαθέσιμους πόρους και τους στόχους και οδηγούν σε πρακτικές λύσεις. Οι έξυπνες αποφάσεις είναι αυτές που φέρνουν αποτελέσματα.

Δημιουργικότητα

Δημιουργικότητα είναι η χρήση της φαντασίας ή των πρωτότυπων ιδεών για τη δημιουργία κάποιου πράγματος. Αναφέρεται επίσης ως εφευρετικότητα. Η δημιουργικότητα περιλαμβάνει την ικανότητα ανακάλυψης νέων και πρωτότυπων ιδεών, συνδέσεων και λύσεων σε προβλήματα. Αποτελεί μέρος της κίνησής μας ως άνθρωποι – ενισχύοντας την ανθεκτικότητα, πυροδοτώντας τη χαρά και παρέχοντας ευκαιρίες για αυτοπραγμάτωση. Μια πράξη δημιουργικότητας μπορεί να είναι μεγαλειώδης και εμπνευσμένη, όπως η φιλοτέχνηση ενός όμορφου πίνακα ή ο σχεδιασμός μιας καινοτόμου εταιρείας. Αλλά μια ιδέα δεν χρειάζεται να είναι καλλιτεχνική ή να αλλάζει τον κόσμο για να θεωρηθεί δημιουργική. Η ζωή απαιτεί καθημερινές πράξεις εφευρετικότητας και καινοτόμες λύσεις- υπό αυτή την έννοια, σχεδόν όλοι διαθέτουν κάποια ποσότητα δημιουργικότητας. Η δημιουργικότητα απαιτεί την ικανότητα να βλέπουμε τα πράγματα με νέους τρόπους ή από μια διαφορετική οπτική γωνία, ενώ παράλληλα να δημιουργούμε νέες δυνατότητες ή νέες εναλλακτικές λύσεις που αντανακλούν τις εναλλακτικές προοπτικές.

Ικανότητες καινοτομίας και πρωτοτυπίας

Οι ικανότητες καινοτομίας και πρωτοτυπίας επικεντρώνονται συνήθως στην πρωτότυπη σκέψη και γνώση, η οποία απελευθερώνει το δυναμικό και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παραγωγής ιδεών. Η καινοτομία, από την άλλη πλευρά, χρησιμοποιείται για να μετατρέψετε τη δημιουργική ιδέα που σας έρχεται σε μια βιώσιμη λύση. Η καινοτομία είναι η ειδική λειτουργία της επιχειρηματικότητας, είτε πρόκειται για μια υφιστάμενη επιχείρηση, είτε για ένα ίδρυμα δημόσιας υπηρεσίας, είτε για ένα νέο εγχείρημα που ξεκινά από ένα μοναχικό άτομο στην οικογενειακή κουζίνα. Είναι το μέσο με το οποίο ο επιχειρηματίας είτε δημιουργεί νέους πλουτοπαραγωγικούς πόρους είτε προικίζει τους υπάρχοντες πόρους με αυξημένες δυνατότητες δημιουργίας πλούτου. Η καινοτομία είναι μια μέθοδος, μια συσκευή, ένα σύστημα που εφαρμόζεται. Μέσω της Καινοτομίας, φέρνουμε τις ιδέες στον κόσμο ώστε να μπορούν να έχουν απτό αντίκτυπο. Το τελικό αποτέλεσμα της πραγματικής Καινοτομίας είναι κάτι που μπορεί να διατεθεί στην αγορά ως προϊόν ή υπηρεσία.

Εννοιολογικές δεξιότητες

Οι εννοιολογικές δεξιότητες είναι οι ικανότητες που επιτρέπουν σε ένα άτομο να κατανοεί καλύτερα πολύπλοκα σενάρια και να αναπτύσσει δημιουργικές λύσεις. Οι δεξιότητες αυτές προσφέρουν την ικανότητα προσέγγισης και αντιμετώπισης πολύπλοκων εργασιών και καταστάσεων μελέτης και εργασίας με ποικίλους διαφορετικούς τρόπους. Οι δεξιότητες αυτές έχουν ιδιαίτερη σημασία όταν επιδιώκεται η εννοιολογική προσέγγιση και η ανάπτυξη λύσεων σχετικά με θεωρίες, ιδέες και θέματα υψηλού επιπέδου. Αυτές είναι επίσης οι δεξιότητες στις οποίες βασίζονται τα άτομα όταν προσεγγίζουν και ολοκληρώνουν σύνθετα ακαδημαϊκά και άλλα καθήκοντα και εργασίες που απαιτούν πρωτότυπες και αναλυτικές δραστηριότητες.

Κριτική σκέψη

Κριτική σκέψη είναι η ικανότητα ανάλυσης γεγονότων και διαμόρφωσης κρίσης. Η κριτική σκέψη είναι η αυτοκαθοδηγούμενη, αυτοπειθαρχημένη σκέψη που επιχειρεί να επιχειρηματολογήσει στο υψηλότερο επίπεδο ποιότητας με δίκαιο τρόπο. Αποτελεί μια μορφή συναισθηματικής νοημοσύνης και κάποιος με ικανότητες κριτικής σκέψης μπορεί να σκέφτεται καθαρά και λογικά όταν το απαιτεί η κατάσταση. Επιτρέπει στα άτομα να εκτελούν αποτελεσματικότερα τις ικανότητες επίλυσης προβλημάτων και λήψης αποφάσεων. Οι βασικές δεξιότητες κριτικής σκέψης είναι οι εξής: ανάλυση, ερμηνεία, συμπέρασμα, εξήγηση, αυτορρύθμιση, ανοιχτό μυαλό και επίλυση προβλημάτων.

Ηγετικές ικανότητες

Η ηγετική ικανότητα είναι η δράση της καθοδήγησης μιας ομάδας ανθρώπων ή ενός οργανισμού, η ανάληψη κινδύνων και η αμφισβήτηση της υφιστάμενης κατάστασης προκειμένου να παρακινηθούν οι συνάδελφοι, οι μαθητές, οι υφιστάμενοι ή οι οπαδοί να επιτύχουν κάτι νέο και καλύτερο. Ηγέτες υπάρχουν σε κάθε επίπεδο, παρέχοντας καθοδήγηση, κίνητρα και σαφήνεια και εμπνέοντας εμπιστοσύνη στους γύρω τους. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι ένας ηγέτης παρέχει έμπνευση. Ένας διευθυντής παρέχει κατεύθυνση. Αυτή είναι η διαφορά. Εμφανίζονται τέσσερα βασικά στυλ ηγεσίας: το αυταρχικό, το δημοκρατικό, το laissez-faire και το μετασχηματιστικό. Ένας καλός ηγέτης πρέπει να έχει ακεραιότητα, αυτογνωσία, θάρρος, σεβασμό, ενσυναίσθηση και ευγνωμοσύνη. Θα πρέπει να προσπαθεί να χρησιμοποιεί την επιρροή του για να απομακρύνει τα εμπόδια στην επιτυχία, ώστε οι υφιστάμενοι και οι ακόλουθοι να είναι πιο αποτελεσματικοί και παραγωγικοί, ενώ παράλληλα να επικοινωνεί και να αναθέτει αποτελεσματικά.