Rozvíjení vazeb a kontaktů pro úspěšné dokončení úkolů v cílové instituci.

Akademické či vědecké výzvy a/nebo příležitosti jsou důležitými podněty, kterých využíváme ke konceptualizaci nebo rozvoji rámce a obsahu výstupů, jež chceme vytvořit jako výsledek nebo důkaz produktivity a úspěšnosti našich aktivit spojených s mobilitou. Obvykle se vztahují k úkolům nebo pokynům, které jsme obdrželi před cestou, a tvoří základ nebo jádro úkolu, který musíme splnit. Na tyto výzvy reagujeme splněním následujících činností.

Identifikace/rozvoj vědeckých/akademických výzev/příležitostí, jak být úspěšný ve svých úkolech mobility.

Další spolupráce po návštěvách v rámci mobility je důležitou součástí aktivit, jež mají za cíl udržet a rozvíjet pokračující plodnou spolupráci na daných otázkách a oblastech. Je to důkaz společného zájmu, který byl s kolegy a spolupracovníky navázán během návštěv v rámci mobility. Vytváříme a definujeme rámce a obsah jako základ pro pokračování společných aktivit a výstupů, které chceme vytvořit. Abychom této spolupráce dosáhli, musíme splnit následující činnosti.

Budování publikačních sítí během a po návštěvách mobility.

Publikační sítě jsou důležitou příležitostí a zdrojem, jež musíme vytvořit a budovat, abychom tak mohli rozšiřovat publikační výstupy a aktivity. Jedná se o zdroj, který je vždy důležitý a který vám může sloužit po zbytek vaší akademické kariéry. Tyto kontakty by vám měly nejen pomáhat zvyšovat počet publikací a intelektuálních výstupů, ale také sloužit jako zdroj inspirace, inovativních nápadů, tvůrčí intelektuální energie a produktivního systému výstupů. K vybudování takového systému je třeba podniknout následující kroky.

Optimalizace akademické spolupráce během mobility.

Úspěch u hostitelské instituce během vědecké nebo akademické mobility je výsledkem aktivit, píle, produktivity a interakce, které podnikáme během přípravy na pobyt. Četnost a kvalita akademické interakce, kterou během takové návštěvy podnikáme, je velmi důležitá pro vytvoření výstupů potřebných pro úspěšnou návštěvu v rámci mobility. Abychom se ujistili, že naplánujeme a provedeme co nejlepší kroky k dosažení optimálního úspěchu, musíme se řídit těmito pokyny

Přijetí nebo odsouhlasení otázek etiky a integrity výzkumu během mobility.

Etika a integrita výzkumu jsou základními prvky plánování a strukturování každého výzkumného projektu nebo úkolu. Jeho obsah a realizace zásad se však někdy v rámci různých institucí liší. Je důležité pochopit, co očekávat a která hlediska budou při plánování takových společných aktivit důležitá. Některé důležité informace a pokyny pro vypracování výzkumného etického programu naleznete zde.

Vyjednávání a překonávání právních problémů výzkumu a výzev ochrany autorství při publikování po mobilitě.

Publikační výstupy a duševní vlastnictví vytvořené během výzkumu a společné práce jsou většinou spojeny s důležitými akademickými a právními otázkami a otázkami duševního vlastnictví, které je třeba vyřešit a odsouhlasit PŘED zahájením těchto činností. Jedná se o velmi důležitou a sofistikovanou oblast činnosti, která by měla být dokončena ve spolupráci s akademickým vedením vaší instituce. Důležité pokyny naleznete zde.

Splnění očekávání mobility (výsledky atd.)

Očekávání před zahájením mobility jsou důležitá, neboť nám pomáhají strukturovat a plánovat naše aktivity. Aby byl tento aspekt úspěšný, produktivní, efektivní a účinný, je třeba abychom si byli zcela jisti očekáváními od konkrétní mobility. Čeho chceme dosáhnout? Co nám dají zkušenosti z takto vydařené mobility? Některé důležité pokyny, které vám pomohou tento aspekt naplánovat, najdete zde.

Odpovídající přáním (zlepšení kariéry atd.)

Bez ohledu na to, zda právě začínáme akademickou kariéru, nebo jsme již zkušení, stále máme své vlastní cíle nebo přání, kterých bychom chtěli dosáhnout či které bychom chtěli zažít. Společné vědecké mobility jsou důležitými nástroji a příležitostmi, jichž můžeme využít k dosažení nebo realizaci těchto cílů. Mobility jsou však také příležitostí, která nám pomáhá při budování kariéry, a je na každém z nás, aby si vytvářel, budoval nebo organizoval mobility, jež přispějí k dosažení těchto profesních cílů. Zde naleznete několik užitečných návodů a informací, jak toho dosáhnout.