Strategie učení je způsob, jak jednotlivec organizuje a používá určité dovednosti k učení nebo k efektivnějšímu plnění různých úkolů, a to na univerzitě, ale i v neakademickém prostředí. Rozvoj strategie učení se obvykle zaměřuje na strategie, které usnadňují proces aktivního učení a uplatňují nově nabyté znalosti a dovednosti při řešení problémů a k dosažení úspěchu. Tyto strategie zahrnují dovednosti, jako je vytvoření plánu pro studium na test, sledování porozumění obsahu, stanovení cílů, sebeučení a sebemonitorování, tedy dovednosti, které by mohly být klíčem k úspěšnému celoživotnímu učení.

Nepřetržité vzdělávání

Nepřetržité vzdělávání je proces osvojování si nových dovedností a znalostí na průběžné bázi. To může mít mnoho podob, od formálního vzdělávání a kurzů až po příležitostné sociální učení. Zahrnuje vlastní iniciativu a přijímání výzev. Nepřetržité vzdělávání se může uskutečnit v rámci organizace nebo může být osobní, jako například v rámci celoživotního vzdělávání. Jde o rozvíjení dovedností a znalostí a získávání schopností, díky kterým budou studenti a zaměstnanci úspěšnější a zdatnější ve své kariéře. Nepřetržité vzdělávání je proces neustálého učení po celou dobu kariéry.

Porozumění textu

Tři převládající prvky podporují rozvoj dovedností čtení s porozuměním: výuka slovní zásoby, aktivní čtení a příprava učitele na předávání instrukcí. Efektivní výuka porozumění je výuka, která pomáhá studentům stát se nezávislými a metakognitivními čtenáři, kteří jsou schopni rozvíjet, ovládat a používat různé strategie porozumění, aby bylo zajištěno, že porozumí tomu, co čtou. K dosažení tohoto cíle musí výuka porozumění začít co nejdříve a měla by: být explicitní, intenzivní a trvalá; pomoci studentům uvědomit si organizaci textu; a motivovat studenty k širokému čtení.

Týmová práce

Efektivní týmová práce znamená synergický způsob práce s každým angažovaným člověkem a směřování ke společnému cíli. Týmová práce maximalizuje individuální silné stránky členů týmu, aby ze sebe vydali to nejlepší. Silné týmy prosperují díky přesvědčivému směru (který dodává členům energii), silné struktuře (správný mix a počet členů, optimálně navržené úkoly a procesy a normy, které odrazují od destruktivního chování a podporují pozitivní dynamiku), koncepční podpoře (zachování systému odměn, který posiluje dobrý výkon, informační systém, který poskytuje přístup k datům potřebným pro práci, a vzdělávací systém, který nabízí školení a v neposlední řadě zajišťuje materiální zdroje potřebné k výkonu práce, jako je financování a technologické pomoc) a sdílenému myšlení (rozvoj sdíleného myšlení mezi členy týmu – něco, co mohou vedoucí týmů udělat podporou společné identity a společného porozumění).

Přizpůsobivost

Přizpůsobivost neboli adaptabilita je měkká dovednost, která znamená, že se snadno přizpůsobíte měnícím se okolnostem. Adaptabilita je důležitá, protože jak se vyvíjejí nové technologie, společnosti založené „starými způsoby“ mohou mít potíže konkurovat hlavním hráčům ve svém oboru. Přizpůsobivý člověk na pracovišti dokáže držet krok s pohyblivými prioritami, projekty, klienty a technologiemi. Bez problémů zvládají změny v práci, ať už jde o aktualizace procesů nebo jejich pracovní prostředí. Mezi důležité dovednosti adaptability patří kritické myšlení, odolnost, myšlenkový růst, spolupráce a schopnost reagovat na zpětnou vazbu.

Organizační schopnosti

Organizační dovednosti jsou fyzické a duševní schopnosti organizace a řízení času, které umožňují soustředit se na různé úkoly a využívat svůj čas, energii, sílu, duševní kapacitu, fyzický prostor atd. efektivně k dosažení požadovaného výsledku. Dobré organizační schopnosti umožní dodržovat termíny, minimalizovat stres a efektivně plnit své povinnosti a využívat své zdroje. Naučit se, jak zlepšit své organizační schopnosti, může ovlivnit pracovní výkon, takže je vhodné vědět, co tato sada dovedností obnáší.

Řízení zdrojů

Řízení zdrojů je efektivní rozvoj a využití zdrojů organizace ve správném čase, prostřednictvím procesu předběžného plánování, plánování a alokace zdrojů za účelem maximalizace efektivity. Řízení zdrojů se soustředí na optimalizaci a efektivitu a zvýšení zodpovědnosti při přidělování zdrojů potřebných k tomu, aby byl projekt úspěšný.

Orientace v novém prostředí

Dovednost zorientování se po příjezdu do nového prostředí zahrnují schopnost zaměstnanců a studentů efektivně se zorientovat a usadit v novém institucionálním a sociálním prostředí hostitelských institucí. Tyto dovednosti zahrnují hodnocení, interpretaci a přesné reakce na informace poskytované přijíždějícím zaměstnancům a studentům ohledně jejich ubytování a akademických opatření.

Zvládání stresu

Stres je reakce, kdy lidé fyzicky i duševně reagují na změny, události a ostatní podmínky svého života. I když závažné události jsou méně časté, jsou fyziologicky a psychologicky nejakutnější. Pokud je situace chápána negativně, pravděpodobně se dostaví stavy úzkosti. Může se jednat o úzkost přemoženou, utlačovanou nebo mimo kontrolu. Lidé prožívají stres různým způsobem a z odlišných důvodů. Reakce zcela závisí na vnímání incidentu nebo situace. Stres je negativní zkušenost; proto je řízení tohoto pocitu důležité pro úspěch jednotlivce. Schopnost identifikovat stres a jeho účinky je důležitým prvním krokem k rozvoji dovedností zvládat zdroj tohoto problému. Dostatek pohybu a spánku jsou velmi důležité strategie.

Řešení problémů

Řešení problémů je proces identifikace problému, vytváření možných způsobů řešení a přijetí vhodného postupu. Dovednosti řešení problémů pomohou určit zdroj problému a najít efektivní řešení. Ačkoli je řešení problémů často identifikováno jako samostatná dovednost, existují další související dovednosti, které k této schopnosti přispívají, např. aktivní naslouchání, analytické uvažování, komunikace, rozhodování atd. Je to důležitá dovednost pro zlepšení spolehlivosti členů týmu, zaměstnanců atd. Dovednosti řešit problémy nejsou užitečné jen pro plnění úkolů, ale také k úspěšnému zařazení do různých skupin a týmů.

Rozhodovací metody

Rozhodovací dovednosti jsou všechny dovednosti, které potřebujete k informovanému a racionálnímu rozhodnutí. Někdo s dobrými rozhodovacími schopnostmi v práci dokáže posoudit všechna fakta, porozumět aktuálnímu stavu a cíli a zvolit nejlepší postup. Tato dovednost může probíhat jako využití brainstormingu, výběr kandidátů na pracovní nabídku, interpretace marketingových trendů za účelem ovlivnění firemní strategie atd. Jedná se o velmi všestrannou dovednost a do rozhodování je začleněno mnoho typů dovedností, včetně analýzy, kreativity, spolupráce a vůdčí schopnosti. Chytré rozhodování potřebuje chytrá, racionální rozhodnutí, která zohledňují všechna fakta, rozumějí dostupným zdrojům a cílům a vedou k praktickým řešením. Chytrá rozhodnutí jsou ta, která přinášejí výsledky.

Kreativita

Kreativita je využití představivosti nebo originálních nápadů k vytvoření něčeho. Označuje se také jako vynalézavost. Kreativita zahrnuje schopnost objevovat nové a originální nápady, souvislosti a řešení problémů. Je to součást našeho úsilí jako lidí – podporuje odolnost, podněcuje radost a poskytuje příležitosti k seberealizaci. Akt kreativity může být velkolepý a inspirativní, jako je vytvoření krásného obrazu nebo návrh inovativní společnosti. Ale nápad nemusí být umělecký nebo svět měnící, aby byl považován za kreativní. Život vyžaduje každodenní vynalézavost a nová řešení; v tomto smyslu má téměř každý určitou dávku kreativity. Kreativita vyžaduje schopnost dívat se na věci novými způsoby nebo z jiné perspektivy a zároveň vytvářet nové možnosti nebo nové alternativy, které odrážejí alternativní perspektivy.

Originalita a inovace

Originalita se obvykle soustřeďuje na originální myšlenky a znalosti, které uvolňují potenciál a jsou nedílnou součástí vytváření nápadů. Inovace se na druhé straně používá k tomu, aby se kreativní nápad, se kterým přicházíte, stal životaschopným řešením. Inovace je specifickou funkcí podnikání, ať už ve stávajícím podniku, instituci veřejné služby, nebo v novém podniku. Je to prostředek, kterým podnikatel buď vytváří nové zdroje produkující bohatství, nebo poskytuje existujícím zdrojům zvýšený potenciál pro vytváření bohatství. Inovace je metoda, zařízení, systém, který je uzákoněn. Prostřednictvím inovací přinášíme nápady do světa, aby mohly mít hmatatelný dopad. Konečným výsledkem skutečné inovace je něco, co lze uvést na trh jako produkt nebo službu.

Koncepční dovednosti

Koncepční dovednosti jsou schopnosti, které jednotlivci umožňují lépe porozumět složitým scénářům a rozvíjet kreativní řešení. Tyto dovednosti nabízejí schopnost přistupovat a řešit komplikované úkoly a situace na pracovišti různými způsoby. Tyto dovednosti jsou zvláště důležité při hledání konceptu a vývoje řešení týkajících se teorií, nápadů a témat na vysoké úrovni. Jsou to také dovednosti, na které se jednotlivci spoléhají, když přistupují a plní složité akademické a jiné úkoly a úkoly vyžadující originální a analytické činnosti.

Kritické myšlení

Kritické myšlení je schopnost analyzovat fakta a vytvářet úsudek. Kritické myšlení je myšlení řízené vlastním vědomím a disciplínou, při kterém je snaha uvažovat na nejvyšší možné úrovni nezaujatým způsobem. Je to forma emoční inteligence a člověk se schopnostmi kritického myšlení může myslet jasně a racionálně, když to situace vyžaduje. Umožňuje jednotlivcům efektivněji provádět své dovednosti v oblasti řešení problémů a rozhodování. Klíčové dovednosti kritického myšlení jsou: analýza, interpretace, vyvozování, vysvětlování, seberegulace, otevřenost a řešení problémů.

Leadership

Leadership je činnost vedení skupiny lidí nebo organizace, riskování a zpochybňování status quo s cílem motivovat kolegy, studenty, podřízené nebo následovníky k dosažení něčeho nového a lepšího. Lídři existují na všech úrovních, poskytují vedení, motivaci a jasnou představu a vzbuzují důvěru ve svém okolí. Je důležité si uvědomit, že vůdce poskytuje inspiraci. Manažer poskytuje směr. To je ten rozdíl. Existují čtyři hlavní styly vedení: autokratický, demokratický, laissez-faire a transformační. Dobrý vůdce by měl mít integritu, sebeuvědomění, odvahu, respekt, empatii a vděčnost. Měl by se snažit využít svého vlivu k odstranění překážek úspěchu, aby podřízení a následovníci mohli být efektivnější a produktivnější a zároveň efektivně komunikovat a delegovat jednotlivé činnosti.