Komunikace

Komunikace je proces sdílení informací mezi dvěma nebo více účastníky za účelem sdílení znalostí, potřeb a pocitů, vytváření společného porozumění, prosazování konkrétních názorů a navazování interaktivních vztahů. Komunikační dovednosti zahrnují naslouchání, mluvení, pozorování a empatii. Je důležité, abyste byli schopni komunikovat prostřednictvím osobních interakcí, telefonních rozhovorů a digitální komunikace, jako je e-mail a sociální média. Komunikace je naprosto nezbytná při budování vztahů, sdílení nápadů, delegování povinností, řízení týmu a mnoha dalších. K zajištění úspěšné komunikace je nezbytné používat správné typy komunikace.

Mezilidské komunikační dovednosti

Mezilidská komunikace zahrnuje verbální i neverbální sdílení informací, myšlenek a pocitů mezi dvěma nebo více lidmi. Komunikace tváří v tvář často zahrnuje poslouchání, vidění a cítění řeči těla, výrazů obličeje a gest.

Mezikulturní dovednosti

Mezikulturní komunikace je schopnost umět mluvit – a rozumět – lidem s odlišným kulturním a sociálním původem, než je to vaše. Tyto rozdíly se mohou projevovat mnoha způsoby, včetně výrazů obličeje, myšlenek, doteku a tónu. Ve vzdělávacím prostředí je důležité stimulovat, vytvářet a podporovat efektivní, produktivní, přátelskou, a chápající komunikaci i spolupráci s vašimi kolegy a spolužáky.

Vyjednávací schopnosti

Vyjednávání je interaktivní komunikační proces mezi dvěma nebo více vyjednavači či stranami, snažící se nalézt společnou řeč, porozumění a shodu v otázkách společného zájmu. Proces vyjednávání je obvykle vyvolán buď novými potřebami, konfliktem, nejistotou, objasněním problematiky, stanovením nových forem chování nebo kodexů praxe atd. Cílem vyjednávání je dokončit oboustranně přijatelnou dohodu, kterou budou všichni respektovat.

Mezikulturní management

Mezikulturní management v praxi znamená aktivní porozumění a respektování jiných kultur v mezinárodním kontextu, což znamená, že kulturní rozdíly jsou uznávány a řešeny otevřeně, nikoli ignorovány. Kultura utváří postupy řízení. Mezikulturní management stimuluje otevřenou diskuzi o rozdílech v kulturním přístupu v akademických studiích, vědecké praxi a obchodě, takže učitelé, studenti a manažeři si jsou vědomi – a mohou reagovat – na tyto rozdíly v chování a postoji.

Mezikulturní kompetence

Mezikulturní kompetence je schopnost efektivní a vhodné komunikace s kolegy a studenty, kteří jsou od nás jazykově a kulturně odlišní. Tato dovednost je důležitá pro studenty a učitele, kteří chtějí hlouběji podporovat rozmanité spektrum studentů ve svých třídách, podporovat zahraniční zaměstnance, přijíždějící a vyjíždějící studentské i zaměstnanecké mobility.

Vědecko-komunikační dovednosti

Efektivní vědecká komunikace se zaměřuje na formulování složitých vědeckých konceptů do jednodušší terminologie a jednodššího jazyka tak, aby pomohla výzkumníkům a studentům ukázat důležitost jejich práce širokému spektru zainteresovaných stran. Těmi jsou další studenti, kolegové, investiční manažeři a obchodní manažeři, veřejnost a tisk. Jde o velmi dynamický obor, který vyžaduje neustále nové dovednosti díky neustálému vývoji vědeckého myšlení a technologie.

Jazykové dovednosti

Existují čtyři jazykové dovednosti, které je třeba se naučit pro úplnou komunikaci. Tyto jazykové dovednosti spolu souvisejí dvěma způsoby, a to směrem komunikace (dovnitř nebo ven – pomocí poslechu a mluvení) a způsobem komunikace (mluveným nebo psaným – čtení a psaní). Tyto čtyři dovednosti se někdy nazývají „makrodovednosti“ (dále existuijí i „mikrodovednosti“) a zahrnují například gramatiku, slovní zásobu a výslovnost. V životě se setkáte s mnoha situacemi, které vyžadují efektivní jazykové znalosti. Budování těchto dovedností vás povzbudí k tomu, abyste své cíle plnili s důvěrou.

Řízení konfliktů

Konfliktům je třeba předcházet ve správný čas, aby se zabránilo napětí a jiným nepříznivým vlivům. Řízení konfliktů zahrnuje kroky podniknuté k předcházení konfliktu ve správný čas a také k jeho efektivnímu a hladkému průběhu. Je to proces vypořádání se s (vnímanými) neslučitelnostmi nebo neshodami vyplývajícími například z rozdílných názorů, cílů nebo potřeb. Vzhledem k tomu, že konflikty jsou přirozenou součástí akademického a profesionálního prostředí, je důležité, aby zaměstnanci a studenti měli určité pochopení pro konflikty a pro jejich řešení. Existuje řada běžných způsobů, jak se s konflikty vypořádat.

Sociální interakce

uznává, že sociální dovednosti se získaávají zpravidla pomocí praxe a zkušeností, ale je možné se je i naučit. Tímto způsobem jsme „přijali chování“ v sociálních skupinách, které se liší od profesních nebo akademických skupin. Podívejte se také na informace o komunikaci.

Schopnosti skupinové diskuze

Skupinové diskuse jsou systematické, účelné, interaktivní ústní procesy a akce, kde výměna myšlenek, nápadů a pocitů probíhá systematickým a strukturovaným způsobem prostřednictvím ústní komunikace. Výměna myšlenek je důležitá u hodnocení kandidátů při postupu pro dalšího studia, při účasti na vědeckých projektech nebo v manažerských pozicích. Prostřednictvím tohoto procesu se výběrové komise snaží posoudit kandidáty do užšího výběru pro konkrétní požadované osobnostní dovednosti, jako: schopnost uvažovat, schopnost samostatně myslet a jednat, vůdčí schopnosti, komunikační dovednosti, schopnost pracovat v týmu, schopnost přebírat iniciativu a být kreativitní, flexibilita a odvaha, manažerské kvality a to, zda kandidáti dokážou mít výsledky při práci ve skupině.

Prezentační dovednosti

Prezentační dovednosti označují všechny vlastnosti, které potřebujete k předání konkrétního sdělení prostřednictvím vytváření a poskytování jasné a efektivní prezentace, ať už ve vědecké skupinové diskusi, na schůzi výboru nebo na společenském setkání. Osobní prezentační dovednosti zahrnují také váš hlas, řeč těla a to, co říkáte. Schopnost myslet, říkat, co vlastně máte na mysli, a prosadit se, to jsou velmi důležité vlastnosti. Přestože záleží na tom, co během prezentace říkáte, kolegové, studenti a další posluchači také oceňují schopnost vytvářet podpůrné materiály, jako jsou diapozitivy, krátká videa nebo jakékoli jiné vizuální nebo smyslové zážitky, které vaši prezentaci podpoří.